ochrana ovzdu a klimatu v obc ch st edo esk ho kraje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje. Podtitul: Je potřeba a je možné zlepšit kvalitu ovzduší ve Středočeském kraji?. Ing. Jiří Morávek Ascend, s.r.o. Korunní 18, 120 00 Praha 2 e-mail: moravek@ascend.cz. Struktura prezentace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje' - feivel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ochrana ovzdu a klimatu v obc ch st edo esk ho kraje

Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje

Podtitul: Je potřeba a je možné zlepšit kvalitu ovzduší ve Středočeském kraji?

Ing. Jiří Morávek

Ascend, s.r.o.

Korunní 18, 120 00 Praha 2

e-mail: moravek@ascend.cz

struktura prezentace
Struktura prezentace
 • Úvod (emise a imise, zdroje znečišťování ovzduší)
 • Emisní a imisní situace Středočeského kraje
 • Vlivy na kvalitu ovzduší v obcích
 • Možnosti obcí ke zlepšení stavu ovzduší
 • Možné zdroje financování
 • Co nás čeká? Výhled legislativní úpravy
vod do problematiky
Úvod do problematiky
 • Emise – znečišťující látky vypuštěné do ovzduší ze zdrojů znečišťování ovzduší
 • regulace zejména přes emisní limity a emisní stropy
 • Imise – úroveň znečištění ovzduší
 • regulace zejména přes imisní limity a další typy limitních hodnot

Stacionární zdroje emisí

 • Energetické zdroje (elektrárny a teplárny + lokální topeniště)
 • Technologické zdroje (průmyslové a zemědělské provozy)
 • Spalovny odpadů
 • Fugitivní zdroje (např. neupravené plochy)

Mobilní zdroje emisí

 • Silniční a nesilniční dopravní prostředky se spalovacím motorem (včetně stavebních, zemědělských a lesnických strojů)
 • Přenosná zařízení se spalovacími motory
pro chr n me vn j ovzdu
Proč chráníme vnější ovzduší ?

Znečišťující látky mají negativní vliv na lidské zdraví a na životní prostředí

Problémové znečišťující látky z pohledu kvality ovzduší jsou:

 • Menší prachové částice (PM10 a PM2.5)
 • Troposférický ozón(vzniká z oxidů dusíku a těkavých organických látek)
 • Polycyklické aromatické uhlovodíky(PAH)
 • Těžké kovy(olovo, arsen, kadmium, nikl)

Hlavní znečišťující látky z pohledu emisí jsou:

 • Oxidy dusíku NOX
 • Oxid siřičitý
 • Těkavé organické látky
 • Amoniak
emisn situace st edo esk kraj
Emisní situace - Středočeský kraj
 • U tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO2), oxidu uhelnatého (CO) a těkavých organických látek (VOC) od 2003 klesající trend, u oxidů dusíku (NOX) a amoniaku (NH3) stagnace.
 • V případě TZL, NOX a CO dochází k poklesu podílu stacionárních zdrojů a nárůstu podílu mobilních zdrojů na celkových krajských emisích.
 • Zdrojová struktura v případě SO2, NH3 a VOC zhruba (s výkyvy) konstantní.
 • Zdrojová struktura emisí se u všech sledovaných látek liší od republikového průměru; podíl emisí TZL, NOX a CO z mobilních zdrojů je znatelně vyšší než republikový průměr.
 • Původ je v enormní dopravní zátěží území Středočeského kraje, kterým prochází veškeré pozemní spojení s hlavním městem a velmi významný podíl tranzitní nákladní dopravy v severojižním i západovýchodním směru.
 • Největší zdroje emisí ve Středočeském kraji: ČEZ a.s., Elektrárna Mělník, Energotrans a.s., Elektrárna Mělník a ECK Generating, s.r.o., Elektrárna Kladno
kvalita ovzdu ve st edo esk m kraji
Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji
 • Středočeský kraj patří v rámci ČR mezi středně až více zatížené kraje.
 • Nejvýznamnějším problémem kraje je nedodržování limitů pro PM10 a B(a)P
 • Cílový imisní limit pro ozón je, stejně jako v celé ČR, překračován na většině území kraje.
 • V malém rozsahu jsou zjišťovány nadlimitní hodnoty pro oxid dusičitý a arsen.
 • Kvalita ovzduší je dlouhodobě nejhorší na Kladensku a v Berouně, významnější problémy se dále objevují v Mladé Boleslavi a v Příbrami.
slide9

Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006

Zdroj: ČHMÚ

roční průměr B(a)P

kvalita ovzdu ve st edo esk m kraji v r 20062
Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006

Zdroj: ČHMÚ

oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO

co nejv ce ovliv uje ovzdu v obc ch a co s t m lze d lat
Co nejvíce ovlivňuje ovzduší v obcích a co s tím lze dělat ?

Problémy: zejména částice PM10, dále benzo(a)pyren a ozón

Příčiny: zejména lokální topeniště a doprava

Opatření:

 • Změna způsobu vytápění *
 • Úspory a efektivnější využívání energie *
 • Vymístění dopravy z obcí (obchvaty)
 • Zvýšení plynulosti dopravy v obci *
 • Úprava a pravidelný úklid potenciálně prašných ploch
 • Rozvoj zeleně *

* Opatření vedou zároveň k omezení emisí oxidu uhličitého

mo nosti obc ke zlep en stavu ovzdu
Možnosti obcí ke zlepšení stavu ovzduší
 • Kompetence obcí vyplývají především z § 50 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění), k němuž bylo vydáno 13 prováděcích předpisů
 • Kompetence a možnosti obcí jsou spíše omezené – zejména ve vztahu k povolování a regulaci zdrojů
 • Obec může ovlivnit zejména výši emisí z vytápění veřejných budov a budov provozovaných výhradně za účelem podnikání a dále emise VOC z malých provozů užívajících organická rozpouštědla (např. lakovny či chemické čistírny) a emise TZL z ostatních zdrojů (např. skládky sypkých materiálů)
 • Emise z těchto zdrojů může i zpoplatnit
 • Obec na druhé straně v podstatě nemá přímou možnost ovlivnit způsob vytápění domácností; nejlepším řešením proto je zajistit a občanům nabídnout možnost alternativního způsobu vytápění (CZT, plynofikace)
slide15

Možnosti obcí ke zlepšení stavu ovzduší

 • Seznámit se s Krajským programem snižování emisí Středočeského kraje a Integrovaným krajským programem ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje a s navazujícím Programovým dodatkem – vazba na finanční zdroje!
 • Seznámit se s kvalitou ovzduší v obci a specifikovat zdroje a další faktory, které na ni mají největší vliv (informace lze získat na portálu ČHMÚ nebo ve Věstníku MŽP s vymezením OZKO)
 • Informovat občany o stavu ovzduší, o vlivu jednotlivých faktorů, seznámit je se zdravotními riziky, plynoucími ze znečištěného ovzduší a vysvětlovat jim nutnost omezování emisí
 • Věnovat vysokou pozornost vydávání stanovisek dle ustanovení § 50, odst. 1, písmeno a) (kolaudační řízení u malých zdrojů)
 • Pracovat uvážlivě v oblasti kontrol a případných sankcí, přednostně se zaměřit na ty zdroje, jejichž vliv na kvalitu ovzduší v obci je prokazatelně významný
slide16

Možnosti obcí ke zlepšení stavu ovzduší

 • Využívat možnosti vyměření poplatku a při stanovování výše poplatku z malých spalovacích zdrojů se orientovat zejména podle příspěvku zdroje k emisím tuhých znečišťujících látek (TZL) a k imisní zátěži okolí
 • Pokud je kvalita ovzduší skutečným problémem je vhodné zvážit přípravu místního programu ke zlepšení ovzduší, stejně tak je tento program vhodný, pokud se obec chystá ve větší míře čerpat podporu z prioritní osy 2 OPŽP
 • Zákaz spalování některých paliv je (energetické hnědé uhlí, proplástky, atd.) je spíše deklaratorní, neboť tato paliva již nejsou v běžné distribuční síti
mo n zdroje financov n op p
Možné zdroje financování - OPŽP
 • Operační program Životní prostředí. Problematiky ochrany ovzduší se přímo dotýká Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a nepřímo také Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, prioritně zaměřena na omezování emisí skleníkových plynů
 • Informace o možnostech podpory a vyhlašovaných výzvách k podávání žádostí na stránce www.opzp.cz. Je vhodné je průběžně sledovat!
 • Výzva k podávání žádostí o podporu v rámci Prioritní osy 2 bude vyhlášena v období říjen až listopad 2008
 • Výzva k podávání žádostí o podporu v rámci Prioritní osy 3 bude vyhlášena v období leden až únor 2009
mo n zdroje financov n op p1
Možné zdroje financování - OPŽP

Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší

 • Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT,
 • Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT,
 • Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
 • Oblast podpory 2.2 – Snižování emisí
 • rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx a prachových částic,
 • rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOx nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů,
 • záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší
 • technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší
mo n zdroje financov n
Možné zdroje financování
 • Středočeský kraj má svůj vlastní Krajský fond životního prostředí. V oblasti ochrany ovzduší a klimatu je podpora v současné době zaměřena na spolufinancování projektů, podpořených v rámci Operačního programu Životní prostředí
 • Podporu projektů v oblasti místní dopravní infrastruktury, které mohou významně přispět ke zlepšení kvality ovzduší, lze získat prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy
 • Informace lze získat na webové stránce kraje. Doporučujeme průběžně sledovat!
co n s ek zm ny v legislativ
Co nás čeká? (změny v legislativě)

Nová legislativa ES

 • V platnost vstoupila nová směrnice pro kvalitu ovzduší, která navíc obsahuje regulaci PM2.5
 • připravuje se nová směrnice o národních emisních stropech pro rok 2020 - přinese zpřísnění stávajících hodnot
 • Česká republika již obdržela první dopis EK ohledně porušování legislativy ES

Nový zákon o ochraně ovzduší a nové prováděcí právní předpisy

 • Návrh je ve stadiu diskuse, letos by měl být předložen vládě. Vedle povinné transpozice nové směrnice ES je předpokládána změna v přístupu ke zdrojům, které bude možné více regulovat v závislosti na kvalitě ovzduší, a zároveň se připravuje stanovení podmínek na všechny malé spalovací zdroje
 • Vzhledem k tomu, že prováděcí právní předpisy jsou téměř kompletně připraveny nově, nebudou se zásadně měnit, spíše zjednodušovat