litar pemancar sepunya n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LITAR PEMANCAR SEPUNYA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LITAR PEMANCAR SEPUNYA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

LITAR PEMANCAR SEPUNYA - PowerPoint PPT Presentation

fayre
409 Views
Download Presentation

LITAR PEMANCAR SEPUNYA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LITAR PEMANCAR SEPUNYA

 2. TRANSISTOR NPN & PNP Isyaratmasukandibekalkandiantaratapakdanpemancarsuatu transistor, manakalaisyaratkeluarandikembangkandiantarapemungutdanpamancar. Olehsebabpemancar transistor itusepunyaterhadapmasukandankeluaran, makaaturandalamlitarinidikenalisebagailitarpemancarsepunya.

 3. OPERASI Apabilaisyaratvoltanmasukandibekalkankepadalitarpemancarsepunya – samaadamenambahataumenentangVbb – Ibakanmeningkatataumenurun. Aruspemancardanpemungut yang lebihtinggiitu (hampir-hampirsama) dipaksauntukmeningkatdanmenurunmengikutperatus yang sama. OlehsebabarusIb yang rendahdigunakanuntukmengawalarusIc, yang tinggi, maka transistor berfungsisebagaipenguatarusdanjugapenguatvoltan. Hal inibermaknakuasa yang dibekalkankepadabebanadalahtinggiuntuksuatumasukan yang diberiberbandingdengan 2 aturanlitar yang lain. Litarpemancarsepunyajugaadalahsatulitar yang menyediakanpenguatarus, voltandankuasa.

 4. Galanganpemancarsepunya Transistor yang digunakandalamaturanpemancarsepunyajugamempunyaigalangmasukan yang rendah, tetapigalanganinitidaklahserendahgalanganmasukanbagiaturantapaksepunya. Selaindaripadaitu, galangankeluaranbagilitarpemancarsepunyalebihrendahdaripadagalangankeluaranlitartapaksepunya. Sebagaicontoh, terdapat transistor kuasarendah yang mungkinmempunyaigalanganmasukansebesar 1 atau 2kΩdangalangankeluaransebesar 50 atau 60kΩ.

 5. LITAR PEMUNGUT SEPUNYA

 6. Kawasanpemancarbertindaksebagaisambunganmasukandankeluaran. Litarinidikenalisebagalitarpemungutsepunya.

 7. OPERASI Dalamlitarpemungutsepunya, isyaratvoltanmasukandilebalkandiantaralapisantapakdanpemungut transistor tersebut. Masukannyasamaadamenambahataumenentangpincangankedepan transistor, danhalinimenyebabkanIbberubah-ubahmengikutkeperluan. Hal iniseterusnyamenyebabkanIcdanIeberubahmengikutperatus yang sama. Satuvoltankeluaranberkembangmelintangibeban yang disambungdiantaralapisanpemancardanpemungut transistor itu. Aruspemancar – yang mengalirmelaluibeban – adalahlebihbesardaripadaarustapak. Olehitu, litarinimenyediakansuatupeningkatanarusantara terminal masukandengan terminal keluaran.

 8. VOLTAN SUSUT Voltan yang dikembangkanmelintangibeban yang sentiasalebihrendahdaripadavoltan yang dibekalkankepadalitar. Voltanrendahwujudpadapemancar transistor itudisebabkanalattersebutinginmendapatvoltansusut yang malarmelintangisimpangpemancar – tapak. Voltansusutkedepaniniadalahlebihkurang 0.3 volt jika transistor itudiperbuatdaripada germanium dan 0.7 volt jika transistor itudiperbuatdaripadasilikon. Voltankeluaran yang wujudpadapemancar transistor itucubamengikutvoltanmasukan yang dibekalkanpadatapak transistor. Sehubunganitu, litarpemungutsepunyaselaludikenalisebagaipengikutpemancar. Olehitu, litarpemungutsepunyaberfungsisebagaisatupenguatarustetapitidaksebagaipenguatvoltan.

 9. PERBEZAAN CIRI-CIRI PADA SAMBUNGAN TRANSISTOR • Aturan TAPAK sepunya. • gandaan arus Ai ialah kurang daripada paduan. • gandaan voltan Av tinggi. • Rintangan memasukkan Ri ialah terendah semua tiga aturan . • Rintangan output Ro ialah tertinggi semua tiga aturan Bagikegunaan: lawan sumber impedans sangat rendah. sebagai satu penguat menyongsang tidak. untuk pemanduan beban galangan tinggi. sebagai punca arus malar.

 10. Aturan PEMUNGUT sepunya. • Gandaan arus Ai tinggi hampir sama dengan penguat. • Gandaan voltan Av ialah kurang daripada paduan. • Rintangan masukan Ri ialah tertinggi semua tiga aturan. • Rintangan output Ro ialah terendah semua tiga aturan.

 11. Aturan PEMUNGUT sepunya. • Gandaan arus Ai lebih besar daripada perpaduan. • Gandaan voltan tinggi. • Rintangan masukan Ri ialah bahantara. • Rintangan output agak tinggi.

 12. VOLTAN TEPU • Untuk sebuah transistor beroperasi dalam kawasan ketepuan. Kami mempunyai satu parameter dipanggil rintangan ketepuan pemancar sepunya. voltan tepu bergantung kepada titik operasi, jenis bahan semikonduktor dan jenis pembinaan transistor.