Beplanning van die module n fokus op leeruitkomste
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Beplanning van die module ’n fokus op leeruitkomste. PRONTAK 2013 Karin Cattell. Wat is die doel van uitkomste ?. “Learning outcomes are used to express what learners are expected to achieve and how they are expected to demonstrate that achievement.”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - faye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Beplanning van die module n fokus op leeruitkomste

Beplanning van die module’n fokus op leeruitkomste

PRONTAK 2013

Karin Cattell


Wat is die doel van uitkomste
Wat is die doel van uitkomste?

“Learning outcomes are used to express

what learners are expected to achieve and

how they are expected to demonstrate

that achievement.”

(Kennedy, Hyland & Ryan, 2006)


Ons konteks die fokus het verskuif
Onskonteks: die fokus het verskuif

Dosentgesentreerd

Feite, stukke

inligting

Fokus op feite

Passief

Afhanklik

Kompeterend

Homogenegroepe

Eenantwoord, eenbenadering

Leergesentreerd

Geïntegreerdeinligting

Skepverbande, kritiesedenke

Aktief

Onafhanklik

Samewerkend

Diverse groepe

Verskeieantwoorde en benaderings


Die instruksionele ontwerpsiklus

Situasie-

analise

Beplan die

Kurrikulum

Skryf van

Uitkomste

Evaluering

Fasilitering

van Leer

Assessering

Die instruksioneleontwerpsiklus


Wat is n kurrikulum
Wat is ’n kurrikulum?

“A curriculum may refer to a system, as in a national curriculum; an institution, as in the school curriculum; or even to an individual school, as in the school geography curriculum. Its four dimensions are: aims and objectives,content or subject matter, methods or procedures, and evaluation or assessment.”

Scott, 2008


Wat is n leeruitkoms dan
Wat is ’n leeruitkomsdan?

’n Belangrikekomponent in

enigekurrikulum op beide

program- en modulevlak:

“A statement of what a student should know, understand and/or be able to demonstrate after completion of a learning process”

Kennedy, 2009


Agt generiese uitkomste
Agtgenerieseuitkomste

1. Probleemidentifisering en -oplossing

2. Samewerking in groepe en spanne

3. Verantwoordelikeselfbestuur en -organisering

4. Hantering van inligting: analiseer, organiseer, evalueer

5. Kommunikasie (mondelings en skriftelik)

6. Effektieweaanwending van wetenskap en tegnologie

7. Kweek van ’n holistiesewêreldbeskouing

8. Lewensvaardighede (professioneel en sosiaal)

 • Deelnameaanplaaslike, nasionale en globalegemeenskappe

 • Kulturelesensitiwiteit

 • Verkenning van beroepsmoontlikhede en entrepreneursgeleenthede


Teoretiese perspektiewe
Teoretieseperspektiewe

 • Bloom (1956, 2000)

 • Anderson & Krathwohl (2001)

 • Krathwohl (2002)

 • SOLO taksonomie (Biggs & Collis, 1982)

 • Rothwell & Kazanas (1989)

  Daar is ’n heleaantalpersonewat op hierdiegebiednavorsingdoen, maaronsgaan Bloom se taksonomiegebruik


Bloom se taksonomie 1956
Bloom se taksonomie(1956)

6 Evalueringbeoordeel

5 Sintesekonstrueer

4 Analiseontleed

3 Toepassingtoets

2 Begripverduidelik

1 Kennisnoem


Aktiwiteit 1 in pare
Aktiwiteit1 (in pare)

 • Kykna die voorbeelde van uitkomste in die koeverte.

 • Besluit op wattervlak van Bloom se taksonomieelkeuitkoms is.

  Hierdieaktiwiteit is slegs ’n bewusmakingsoefening.

  Die fokus is niedaaropomuittevindwie

  reg of verkeerd is nie!


1 kennis
1. Kennis

Students should be able to:

 • define “iambic pentameter”

 • state Newton’s Laws of

  Motion

 • identify the major

  impressionist painters


2 begrip
2. Begrip

Students should be able to:

 • describe data indicated by

  a graph

 • summarize passages from

  Huckleberry Finn

 • translate paragraphs from

  Voltaire’s Candide into English


3 toepassing
3. Toepassing

Students should be able to:

 • describe an experiment to test the influence of light and light quality on the Hill reaction of photosynthesis

 • scan a poem for metric foot and rhyme scheme

 • use the Archimedes Principle to determine the volume of an irregularly shaped object


4 analise
4. Analise

Students should be able to:

 • list arguments for and against gun control

 • determine the necessary controls for an experiment

 • discuss the rationale and efficacy of isolationism in the global economy


5 sintese
5. Sintese

Students should be able to:

-write a short story in Hemingway’s style

- compose a logical argument on assisted suicide in opposition to their personal opinion

- construct a helium-neon laser


6 evaluering
6. Evaluering

Students should be able to:

 • assess the validity of the conclusions based on the data and statistical analysis

 • give a critical analysis of a novel with evidence to support the analysis

 • suggest stock market investments based on company performance and projected value


Hoe lyk n leeruitkoms
Hoe lyk ’n leeruitkoms?

“Na suksesvolle afhandeling van die graadsalgraduandidaartoe bevoeg wees omkonvergente en divergente ingenieurs-problemevanaf die eerste beginsels van wiskunde en ander basiese wetenskappeop ’n innoverende manier te formuleer, ontleed, evalueer en op te los.”

 • Beskryf die verloop van die leergeleentheid

 • Definieer die onderwerp

 • Verskaf aksiewerkwoorde

 • Definieer die voorwerp

 • Omskryf die spesifieke omstandighede/raamwerk

 • Stel spesifieke waarde/norme/houdings/gesindhede


Smart uitkomste
“SMART” uitkomste

 • Specific

 • Measureable

 • Attainable

 • Results-focused

 • Time-focused


Aktiwiteit 2 individueel
Aktiwiteit 2 (individueel)

Verken die Vorm B


Aktiwiteit 3a individueel
Aktiwiteit 3a) (individueel)

Hoe skryf ek ’n leeruitkoms?

Gebruik die uitdeelstukke as hulpbronne en

formuleer 3 leeruitkomste vir jou eie module:

 • ’n uitkoms op die vlak van kennis

 • ’n uitkoms op die toepassingsvlak

 • ’n uitkoms op een van die 3 hoogste vlakke: analise, sintese of evaluering


Aktiwiteit 3b in groepe
Aktiwiteit 3b) (in groepe)

 • Deel julle uitkomste met die ander deelnemers

  rondom die tafel.

  2. Maak saam ’n lys van:

 • die kritiese faktore wat tot die sukses van

  uitkomste bydra

  - die moontlike voordele van uitkomste

  - die moontlike nadele van uitkomste.


Kritiese suksesfaktore
Kritiesesuksesfaktore

Leeruitkomstebehoort:

 • Duidelik en verstaanbaargeformuleerte word

 • Te fokus op ditwatstudentebehoorttebereik

 • Ingewikkeldetaalgebruiktevermy

 • Slegs 5-8 per module tewees

 • Aksiewerkwoordetegebruik en “verstaan”, “ken”, “bewuswees van”, “waardeer”, ens. tevermy

 • Meetbaartewees

 • Belyntewees met die doelstellings, inhoud en assessering van die module


Moontlike voordele
Moontlikevoordele

 • Studenteweetwat van hulleverwag word

 • Fokusonderrig (dosente) op ditwathullewilhêstudentemoetbereik (leergesentreerd)

 • Ondersteundosente met die opstel van assesseringskriteria

 • Verskafleidingaanwerkgewers ten opsigte van eienskappe van graduandi

 • Moedigalgemenegesprekooronderrig en leer aan


Moontlike nadele
Moontlikenadele

 • Kan studenteleerbeperkindien eng geformuleer

 • Kan reduksionistiesweesindienniefokus op die hoërordedenkvaardighedenie

 • Kan aanleiding gee tot assesseringsgedrewekurrikulum


Beplanning van die module n fokus op leeruitkomste

Learning outcomes represent one of the essential building blocks for transparent higher education systems and qualifications”

Adams, 2004


Metodes wat in sessie gebruik is
Metodeswat in sessiegebruik is

 • Visuele, skriftelike en mondelingedeel van inligting(PowerPoint, literatuur, gesprek)

 • Individuele en samewerkende leer

  (paar- en groepwerk)

 • Refleksie:

  - onderwerp

  - literatuur

  - eiepraktyk: huidige stand en moontlikevernuwing


Terugvoer
Terugvoer

Terugvoervandag met Google Forms:

Stappe:

1. Gebruikenigetoestelwat met die internet kankonnekteer

2. Gaannawebadres:

3. Voltooi die terugvoer in die blokkieswatvoorsien is

4. Kliek op “Submit”.

http://bit.ly/prontak2013-2


Baie dankie
Baiedankie!