Tabelarvutus - PowerPoint PPT Presentation

fay
tabelarvutus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tabelarvutus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tabelarvutus

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
277 Views
Download Presentation

Tabelarvutus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tabelarvutus Programm Microsoft Excel

 2. Loengu sisu • Mis on tabelarvutus • Tabelarvutuse objektid • Andmed ja andmete kasutamine • Kujundusega seotud ülesanded • Abioperatsioonid

 3. Mis on tabelarvutus? • Võimalus kasutada lahterdatud töölehte ja sisestada sinna • Andmeid • Eeskirju andmete töötlemiseks (arvutusmeetodeid, jms.) • Andmeteks on üksikud väärtused või väärtuste komplektid • Arvutusmeetodid kasutavad • Aritmeetikaavaldisi • Sisseehitatud funktsioone Erinevad ülesannete variandid Planeerimisülesanded

 4. Microsoft Excel Andmed • Tabelarvutus (töövihikud) • Graafika (diagrammid, graafikud) • Teised objektid (pildid, nupud) Programmid • Keel Visual Basic For Applications (VBA) Rakendus kasutab töövikuid andmete hoidmiseks ja VBA programme nende töötlemiseks

 5. Exceli rakenduse struktuur RAKENDUS TÖÖVIHIKUD Andmed, valemid, Rakenduse eriliidesed (menüüd, nupud,...) Exceli standardliides (menüüd, jms) VBA protseduurid, vormid VBA EXCEL


 6. Töövihik TÖÖVIHIK Workbook 0..* 0, 1 1..* Diagrammileht Chart Tööleht Worksheet VBA projekt VBA project Töövihiku omadused: Lehtede tüüp ja arv Nimi, mis on ka faili nimi (nimelaiend .XLS)

 7. Tööleht Diagramm Chart TÖÖLEHT Worksheet 0..* Kujund Shape 0..* 256 1..* 65 536 Lahtriplokk Range Rida Row Veerg Column 1..16 777 216 Lahter Cell 65 536 256

 8. Töölehe põhiomadused • Nimi • (vaikimisi Sheet1, Sheet2...) • Töövihik, millesse kuulub • Viit teise töövihiku töölehele: [töövihiku nimi]töölehe nimi([palk.xls]Sheet1) • Ridade kõrgus • Veergude laius • Aktiivne lahter

 9. Töölehega seotud põhitegevused • Aktiveerimine • Ümbernimetamine • topeltklikk lipikul või korraldus Rename objektimenüüst • Grupeerimine • klikkida esimest lehte, hoida klahvi Shift/Ctrl ja klikkida järgmist • Lisamine • peamenüüst – Insert, Worksheet • Eemaldamine • peamenüüst - Edit/Delete Sheet • Teisaldamine • lohistada hiirega või menüüst Edit / Move or Copy Sheet... • Kopeerimine • lohistada hoides klahvi Ctrl või Edit või Move or Copy Sheet

 10. Lahtrid ja lahtriplokid LAHTRIPLOKK Range • Lahter (Cell) - töölehe elementaarühik • Lahrtiplokk (Range) - suvaline lahtrite kogum • Piirkond (Area) - sidus lahtriplokk: ristkülik, osa reast või veerust jm 1..* 1..65536 1..256 Rivi Row Piirkond Area Tulp Column 1.. 16 777 216 LAHTER Cell 1..65536 1..256

 11. Aadress A1, $A1,$A$1, A2:B13, A:C, leht1!A2:C12 Nimi Väärtus Avaldis Kujundusega seotud: Väärtuse esitusviis Joondamisviis Font Taust Äärised Kommentaar Hüperlink Lahtrite ja lahtriplokkide põhiomadused

 12. Lahtri ja lahtriploki aadress • Aktiivsel töölehel • Lahtri aadress • Veeru täht ja rea number (A1, B11) • Rea number ja veeru number (R1C23) • Seadistamine Tools, Options • Piirkonna aadress • aadress1 : aadress2 (B2:D5, H1:CA5000) • Teisel töölehel • lehenimi ! lahtriaadress (Sheet2!A23:C43) • Teise töövihiku lahtriaadress • [töövihiku_nimi] lehenimi ! lahtriaadress ([palk.xls]preemiad!C12:D12) • Kolmemõõtmeline plokiaadress • lehenimi1:lehenimi2!aadress1:aadress2

 13. Suhteline, absoluutne ja segaaadress • Valemis kasutatud aadressi tüüp mõjutab lahtrite kopeerimise tulemust • Suhteline (A2, B56) • Valemitega lahtrite kopeerimisel muutub vastavalt koopia asukohale • Absoluutne ($B$56) • Koopias on sama, mis originaalis • Segaaadress ($B56, B$56) • Kopeerimisel $-märgiga aadressi osa jääb samaks

 14. Lahtri nimi • Reeglid • Nimi võib koosneda tähtede, numbrite, allkriipsude ja punktide jadast, mis peab algama tähega • Nimedeks ei saa olla tähed c ja r. • Nimes ei tohi olla tühikuid • Nimi ei tohi langeda kokku lahtri aadressiga • Sama nimi ei saa olla töölehe mitmel lahtril või lahtriplokil • Ühel lahtril või lahtriplokil võib olla mitu nime

 15. Lahtri nimi • Nimi on globaalne või lokaalne (seotud töölehega) • Määramine • Nimekasti kasutamine - saab määrata ainult globaalseid nimesid • Insert, Name, Define • Insert, Name, Create • Lokaalse nime määramisel on nime ees viit töölehele (Sheet1!ilusnimi)

 16. Lahtriandmed

 17. Valemid • =avaldis • Avaldis • Operandid: konstandid, lahtrite aadressid, lahtrite nimed • Operandidele kehtivad tehted • Pöördumised sisefunktsioonide poole • Näiteks: • =A1+A2 • Sin(B4^3*1,5)

 18. Funktsioonid • Pöördumine Funktsiooni nimi (parameeter1; parameeter2;...) • Avaldise kirjutamisel võib kasutada • Insert, Function • Nuppu fx