Download
1 / 80

???????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

สื่อประกอบการบรรยายระบบบริการปฐมภูมิ. พ.ญ.รุจิรา มังคละศิริ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. สิ่งที่ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพ. ก. สร้างนำซ่อม ข. รุกมากกว่ารับ ค. องค์รวมดีกว่าแยกส่วน ง. สุขภาพเป็นเรื่องของชาวบ้าน. การปฏิรูประบบสุขภาพด้านใดที่ท่านเกี่ยวข้องมากที่สุด.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????????????????????' - fay-barr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6045623

สื่อประกอบการบรรยายระบบบริการปฐมภูมิสื่อประกอบการบรรยายระบบบริการปฐมภูมิ

พ.ญ.รุจิรา มังคละศิริ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


6045623
สิ่งที่ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพสิ่งที่ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพ

ก. สร้างนำซ่อม

ข. รุกมากกว่ารับ

ค. องค์รวมดีกว่าแยกส่วน

ง. สุขภาพเป็นเรื่องของชาวบ้าน


6045623
การปฏิรูประบบสุขภาพด้านใดที่ท่านเกี่ยวข้องมากที่สุดการปฏิรูประบบสุขภาพด้านใดที่ท่านเกี่ยวข้องมากที่สุด

ก. กฎหมาย

ข. การเงินการคลัง

ค. การบริการสุขภาพ

ง. การมีส่วนร่วมของประชาชน


Family practice fp
งานเวชปฏิบัติครอบครัว (Family Practice-FP) คืออะไร?

ก. การตรวจผู้ป่วย OPD แบบแพทย์ทั่วไป (GP)

ข. การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care)

ค. ข้อ ก.+ ข้อ ข.

ง. ผิดทุกข้อ

เฉลย FP = OPD + HHC


6045623
งานเวชปฏิบัติครอบครัวงานเวชปฏิบัติครอบครัว

1. บริการด่านแรก (Gate Keeper)

2. บริการผสมผสาน (Integrated Care) - ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู

3. บริการองค์รวม (Holistic Care) - กาย จิต จิตวิญญาณ สังคม

4. บริการต่อเนื่อง (Continuity of Care) - เกิดจนตาย ระยะก่อนป่วย ระยะป่วย และหลังป่วย เชื่อมโยงระบบส่งต่อ 1-2-3 Care

5. เสริมสร้างการดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care)


6045623
แนวคิด / กระบวนทัศน์งานเวชปฏิบัติครอบครัว

นโยบาย

ระบบบริการ

กำลังคน


6045623
การปรับกระบวนทัศน์งานเวชปฏิบัติครอบครัว

Bio-medical Bio-Psycho-Social

Disease

Illness

Suffering


Definitions disease
DEFINITIONSงานเวชปฏิบัติครอบครัว : DISEASE

= Abnormal, medically defined changes in the structure of human body


Definitions illness
DEFINITIONSงานเวชปฏิบัติครอบครัว : ILLNESS

= Personal’s experience of lack of physical or mental well-being making inability to function normally in social roles


6045623
องค์ประกอบของระบบที่สัมพันธ์กับบุคคลองค์ประกอบของระบบที่สัมพันธ์กับบุคคล

 • สังคม

 • ชุมชน

 • ครอบครัว

 • บุคคล

 • ระบบอวัยวะ

 • อวัยวะ

 • เซลล์

 • ปรมาณู

ความเข้าใจด้านสังคมจิตวิทยา

ความรู้ด้านกายภาพ ชีวภาพ


Health for all

Basic Health Serviceองค์ประกอบของระบบที่สัมพันธ์กับบุคคล

Equity

Quality

Efficiency

Social Accountability

Primary Health Care

Community Participation

Appropriate Technology

Intersectoral Collaboration

Reorientation of Health Service

Health For All


6045623
เป้าหมายบริการที่พึงประสงค์เป้าหมายบริการที่พึงประสงค์

 • Equity เท่าเทียม เข้าถึงได้ (ภูมิศาสตร์ สังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ)

 • Quality คุณภาพด้านเทคนิค (มาตรฐานทางวิชาชีพ) คุณภาพด้านสังคม (ผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง)

 • Efficiency ประสิทธิภาพ (คุ้มทุน คุ้มค่า)

 • Social Accountability สนองความต้องการของประชาชน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้


6045623

ทำไมต้องปฏิรูประบบสุขภาพทำไมต้องปฏิรูประบบสุขภาพ

1). เน้นการตั้งรับเพื่อซ่อมสุขภาพเสีย มากกว่าสร้าง

2). ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพแพงมากแต่ได้ผลต่ำ ประสิทธิภาพต่ำ (2.5แสนล้านต่อปี เพิ่มปีละ 10 %)

3). คนไทยป่วยและตายโดยไม่จำเป็นเป็นจำนวนมาก

4). ระบบบริการสุขภาพมีปัญหา มีคุณภาพลึกแคบ เข้าถึงยาก

5). คนไทยเกือบ 20 ล้านคนขาดหลักประกันสุขภาพ

6). ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย

นพ.สำเริง แหยงกระโทก นพ.สสจ.นม.


6045623
กลยุทธ์การปฏิรูประบบสุขภาพกลยุทธ์การปฏิรูประบบสุขภาพ

การปฏิรูปการเงินการคลัง

 • การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า

 • วิธีการจ่ายเงินให้แก่สถานบริการ

  Capitation (รายหัว) / DRG


6045623
กลยุทธ์การปฏิรูประบบสุขภาพกลยุทธ์การปฏิรูประบบสุขภาพ

การปฏิรูประบบบริการ

 • การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ที่จำเป็น

 • พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิด้วยแนวคิด เวชศาสตร์ครอบครัว

 • พัฒนาเครือข่ายบริการ

 • เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค

 • การรับรองคุณภาพบริการ


6045623
กลยุทธ์การปฏิรูประบบสุขภาพกลยุทธ์การปฏิรูประบบสุขภาพ

การเสริมพลังแก่ประชาชน

 • ให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกสถานบริการ

 • การกระจายอำนาจทางสาธารณสุข

 • ประชาคม

 • การคุ้มครองผู้บริโภค


6045623

หลักการประกันสุขภาพถ้วนหน้าหลักการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

(มาตรฐานวิชาการ)

(ผู้ซื้อบริการ)

1

STANDARD SETTER

PURCHASER

PROVIDER

USER / CLIENTS

(สถานบริการ)

(ประชาชน)


6045623

Register กับ Registeeหลักการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2

Register (Provider)

Registee (user,clients)

บัตรประชาชน

13 หลัก

ปฐมภูมิ

BOND แห่งความ

ผูกพันธ์และพันธกิจ

นพ.สำเริง แหยงกระโทก นพ.สสจ.นม.


6045623
ระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

Technical Quality

Specialized Care

Referral Center

Social Quality

Simple treatment

Health Promotion

Hospital

Primary Care

ผสมผสาน องค์รวม ต่อเนื่อง

1.คุณภาพบริการ 2. ไม่ซ้ำซ้อน 3. มีระบบส่งต่อทั้งข้อมูลข่าวสารและผู้ป่วย


6045623

ระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

1 2 3

รพศ./

รพท.

รพศ./

รพท.

3

รพช.

รพช.

1 2

2

1

1

สอ.

ศสช.

การเปลี่ยนแปลงของระบบบริการ


6045623

สอ. ระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

หมอพูด

ที่ไม่มียา

รพ.

หมอยา

ที่ไม่มีเวลาพูด

ศูนย์สุขภาพชุมชน

หมอยา + หมอพูด

ดูแลทั้งครอบครัว


6045623
หน่วยบริการปฐมภูมิระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

 • เป็นหน่วยบริการผสมผสาน

  (รักษา+ส่งเสริม+ป้องกัน +ฟื้นฟู)

 • มิใช่หน่วย Extended OPD

  เน้นการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการรักษา

 • มีความเป็นกันเอง รู้จักประจำ ทีมประจำ ต่อเนื่อง


6045623
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

 • เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน อย่างต่อเนื่อง- รู้สภาวะสุขภาพ หามาตรการสร้างเสริมสุขภาพ

 • เป็นที่ปรึกษาของประชาชนในด้านการดูแลสุขภาพ

 • ให้บริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ และบริการทั้งที่เป็นการรักษาพยาบาล การส่งเสริมฯ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ

 • ติดตาม ประสาน การให้บริการประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดบริการที่บูรณาการ ต่อเนื่อง


6045623
นิยามของ ศสช.หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

 • เป็นหน่วยรับผิดชอบสุขภาพของประชาชนแบบ ผสมผสาน เป็นองค์รวม และต่อเนื่อง เน้นที่ผลลัพธ์ของงาน คือ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ และสร้างสุขภาพ

 • ให้ ทุก สอ.ทำหน้าที่เป็น ศสช. ในการดูแลประชากร อาจน้อยกว่า 10,000 คน แต่ไม่ควรมากกว่า

 • แต่ในการจัดสรรทรัพยากร ให้คำนึงถึงการกระจายของทรัพยากร(คน เงิน ของ) โดยใช้ประชากร 10,000 คนเป็นฐาน


6045623

มาตรฐานของผลลัพธ์ หรือผลการดำเนินงาน

 • 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับบริการครอบคลุม

 • 2.โรคติดต่อจะถูกรายงานครอบถ้วนตรงเวลาและค้นพบเร็วขึ้น

 • 3. ประชนและบุคลากรใน PCU จะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (Bonding)

 • 4. ประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วน่าจะมาใช้บริการที่ PCU มากขึ้นเรื่อย ๆ

 • 5. เมื่อเปิดโอกาสให้เลือกลงทะเบียน ประชาชนน่าจะเลือกลงทะเบียนที่

 • PCU ของตนเอง

 • 6. เมื่อสอบถามความพึงพอใจ น่าจะพึงพอใจใน PCU ของตนเองและ

 • ประชาชนยอมรับบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพประจำครอบครัว


 • 6045623

  3.มาตรฐานของผลลัพธ์ หรือผลการดำเนินงาน

  7.ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพตนเองและมีความ

  ร่วมมือและประสานงานกับบุคลากรใน PCU อย่างดียิ่ง

  8.ประชาชนมีสถานะสุขภาพดีขึ้น ไม่ป่วยและตายด้วยโรคที่

  ป้องกันได้

  9. ถ้าการดำเนินงาน PCU ของทุกจุดดำเนินการได้อย่างดี

  ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ PCU จะมาปรึกษาเจ้าหน้าที่

  ที่ PCU ของตนเองก่อนทุกครั้ง จะมีผลทำให้ผู้ป่วยที่ OPD

  ของ รพศ. และ รพช. ในปัจจุบันลดจำนวนน้อยลงหรือ

  อาจจะไม่มีเลย

  นพ.สำเริง แหยงกระโทก นพ.สสจ.นม.


  6045623
  กลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

  • Research

  • Re-Train Re-Think

  • Re-Design Re-Tool

  • Resource management

  • Reassurance


  6045623
  บริการเวชปฏิบัติครอบครัวบริการเวชปฏิบัติครอบครัวด่านแรก ผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง

  Empathic Relationship / Care Coordinator

  ความรู้

  ชีวะการแพทย์

  จิตวิทยาสังคม

  Whole Person Medicine

  ระบบงาน การขึ้นทะเบียน ปชก. การจัดบริการตั้งรับ / เชิงรุก การจัดบริการต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน ระบบการเงิน / ข้อมูลข่าวสาร

  ทีมงาน

  ทีมเดียวกัน

  เจ้าของครอบครัว

  เจ้าของคนไข้


  Basic program
  หลักสูตรพื้นฐาน บริการเวชปฏิบัติครอบครัว(Basic Program)

  • PCU in UC

  • ความทุกข์ในระบบสาธารณสุข

  • ความจริงในชุมชน

  • ระบบบริการปฐมภูมิ

  • ศึกษาดูงานจาก Role Model

  • จากบริการสู่ชุมชน

  • จากชุมชนสู่บริการ

  Meeting of 2 Experts

  Empathic Relationship

  Sustained partnership


  Advance program
  หลักสูตรต่อยอด บริการเวชปฏิบัติครอบครัว(Advance Program)

  • ผู้บริหารและผู้นิเทศ (2 วัน)

   การจัดองค์กร การวางแผนงาน การบริหารจัดการ คน เงิน ของ ข้อมูลข่าวสาร การนิเทศงาน และการประเมิน

  • ผู้ปฏิบัติงาน (4วัน)

   ทักษะทางมานุษยวิทยา ระบาดวิทยา การดูแลด้านจิตสังคม และการสร้างเสริมสุขภาพ

  • ผู้ปฏิบัติงาน (9 สัปดาห์)

   การรักษาพยาบาลโรคที่พบบ่อย


  6045623

  PCU 4 มุมมองบริการเวชปฏิบัติครอบครัว

  มุมมองที่ 1 PCU 4 แบบ

  แบบ 1 ตั้งในโรงพยาบาล

  (คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว = PCU)

  แบบ 2 ตั้งในเขตเมือง

  (ศูนย์สาธารณสุขเทศบาล,ศูนย์แพทย์ชุมชน

  = ศพช. = PCU)

  แบบ 3 ตั้งในเขตชนบท

  (พัฒนาจากสถานีอนามัยเป็น PCU)

  แบบ 4 ที่ทุรกันดารห่างไกล = Mobile PCU

  นพ.สำเริง แหยงกระโทก นพ.สสจ.นม.


  6045623

  PCU 4 มุมมองบริการเวชปฏิบัติครอบครัว

  มุมมองที่ 2

  Main PCU

  Sub PCU Sub PCU

  นพ.สำเริง แหยงกระโทก นพ.สสจ.นม.


  6045623

  PCU 4 มุมมองบริการเวชปฏิบัติครอบครัว

  มุมมองที่ 3

  PCU ที่มีแพทย์ (อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์)

  PCU ที่มีพยาบาลประจำ

  PCU ที่มีเจ้าหน้าที่ สอ.


  6045623
  มุมมองที่ 4 บริการเวชปฏิบัติครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนระดับ 1

  • มีเจ้าของครอบครัว

  • มี Family Folder 50 %

  • เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม 2 วัน ( Basic Program )


  6045623
  ศูนย์สุขภาพชุมชนระดับ 2

  • มีเจ้าของครอบครัว เจ้าของคนไข้

  • มี Family Folder 100 %

  • เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม 2+4 วัน

   ( Basic Program + ชุมชน + Counseling )


  6045623
  ศูนย์สุขภาพชุมชนระดับ 3

  • มี Family Folder 100 %

  • เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม 2+4 วัน + 9 สัปดาห์

  • ผู้ป่วยในเขตมารับบริการ > 70 %


  6045623
  การพัฒนา ศสช.ใน 5 ปี 3

  ทีมแกนนำ = แพทย์ + ทีม รพ. +สสอ. ให้การสนับสนุน

  • ศสช.ระดับ 1

  • เจ้าหน้าที่ สอ.เดิม

  • FF + อบรม

  • ศสช.ระดับ 2

  • เจ้าหน้าที่ สอ.เดิม

  • พยาบาลวิชาชีพ

  • แพทย์เป็นที่ปรึกษา

  • FF + อบรม

  • ศสช.ระดับ 3

  • เจ้าหน้าที่ สอ.เดิม

  • พยาบาลวิชาชีพ

  • แพทย์ประจำ

  • FF + อบรม


  6045623
  การพัฒนา ศสช.ใน 5 ปี 3

  ทีมแกนนำ = แพทย์+ทีม รพ.+สสอ. ให้การสนับสนุน

  ศสช.ระดับ 1

  ศสช.ระดับ 2

  ศสช.ระดับ 3

  ดูแลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย บริการส่งเสริม ป้องกัน สนับสนุนการพึ่งตนเองของ ปชช.

  รักษาโรคเรื้อรังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

  รักษาโรคเรื้อรัง และอื่นๆที่เพิ่มขึ้น

  ดูแลรักษาตามขอบเขต ความสามารถของแพทย์

  ในระยะ 5 ปีนี้ เน้นการพัฒนา ศสช. ทุกแห่ง ขึ้นมาเป็นระดับ 2 และบางส่วนเป็นระดับ 3


  6045623
  บทบาทหน้าที่ของบุคลากรใน ศสช.

  • บทบาทหลักในการให้บริการผสมผสานยังเป็นของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเดิม หัวหน้า สอ.ยังเป็นหัวหน้าเหมือนเดิม

  • บุคลากรจาก รพ. ที่ลงไปปฏิบัติงานเต็มเวลาให้ทำหน้าที่เสมือนเป็นทีมงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เดิม มีการจัดแบ่งงานกันให้ชัดเจน

  • บุคลากรจาก รพ.ที่ลงไปช่วยงานบางเวลา ควรเน้นบทบาทการไปเสริมงานจากเดิม ไม่ไปทำงานทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่เดิม หรือไปทำแทน และไม่นับเป็นบุคลากรประจำ


  6045623
  การกระจายกำลังคน (ร้อยละของ ศสช.)

  * ศสช.ใน รพ.+เขตเมือง 47 แห่ง (18%)


  6045623
  การกระจายกำลังคน (ร้อยละของ ศสช.)


  Primary care unit
  พันธกิจ ศูนย์สุขภาพชุมชน (Primary Care Unit)

  งานเวชปฏิบัติครอบครัว

  • ดูแลเริ่มแรกทุกเรื่อง

  • ดูแลต่อเนื่องถึงบ้าน

  • บริการประทับใจทุกวันวาร

  • บริการผสมผสานทั้งครอบครัว


  6045623
  บทบาทแพทย์ / พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

  • 1. ตรวจรักษาผู้ป่วยทั้ง Acute Care, Emergency Care และ Chronic Care ในผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ทุกระบบอวัยวะ โดยอาศัยความรู้ด้าน Whole Person Medicine

  • 2. ให้บริการโดยผสมผสานทักษะการดูแลด้านจิต สังคม ควบคู่ไปกับด้านชีวะการแพทย์ การบริการไม่เน้นการจ่ายยาเป็นสำคัญ แต่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษา และการค้นหาศักยภาพ ของผู้ป่วยเพื่อสร้าง Self Care


  6045623
  บทบาทแพทย์ / พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

  • 3. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และค้นหาคัดกรอง ผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น อย่างมีมาตรฐาน

  • 4. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาและความเสี่ยง

  • 5.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ส่งต่อมานอนพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแพทย ์เฉพาะทาง

  • 6. จัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วย


  6045623
  บทบาทแพทย์ / พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

  • 7. จัดกิจกรรม Self Help Groupกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มฟื้นฟูสภาพ

  • 8. จัดทำ Clinical Practice Guidelinesและพัฒนาระบบรับรองคุณภาพบริการ

  • 9. ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา

  • 10. สนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัย


  6045623
  บทบาทแพทย์ / พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

  รักษาไข้ (Case Approach)

  เข้าใจความเป็นคน (Whole Person Approach)

  ดูอิทธิพลครอบครัว (Family Oriented)

  มองรอบตัวรอบบ้าน (Family as a Unit)

  รวมทั้งบริการสาธารณสุข (Health Care System)

  สร้างงานเชิงรุกสู่ชุมชน (Community Oriented Primary Care)


  6045623

  รพ. พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

  รู้จักกันเฉพาะในห้องตรวจ

  รักษาโรค

  ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย

  ไม่มีขอบเขตรับผิดชอบ

  Ward คือ หอผู้ป่วย

  โรงช่อมสุขภาพ

  ศสช.

  รู้จักกันทั้งครอบครัว

  รักษาคน

  ประชาชนมีส่วนร่วมมาก

  มีขอบเขตรับผิดชอบชัดเจน

  บ้านคือหอผู้ป่วย

  โรงสร้างสุขภาพ

  ความแตกต่างระหว่าง OPD รพ. และ ศสช.


  6045623
  1. การสำรวจครอบครัวและชุมชน

  • 1. สร้างสัมพันธภาพ

  • 2. รู้จักและเข้าใจสภาพวิถีชีวิต

  • 3. ประเมินสภาพปัญหาและความต้องการในการบริการ

  ด้อยโอกาส

  ปกติ

  เสี่ยง

  ป่วย /พิการ

  ส่งเสริม

  ส่งเสริม ป้องกัน

  รักษา ฟื้นฟู

  ดูแลทางสังคม


  6045623

  การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อช่วยให้เกิดการดูแลอย่าง ผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง

  การค้นหาความคาดหวังของผู้มารับบริการ

  การประเมินปัญหาด้าน Bio-Psycho-Social

  การคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง

  การให้คำแนะนำเบื้องต้น

  2. การลงทะเบียน / การคัดกรอง


  6045623
  3. บริการหลัก ผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่องตรวจรักษา / ส่งเสริมป้องกัน / ทันตกรรม / ER / ชันสูตร

  ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพและสิทธิประโยชน์


  6045623
  4. การให้คำปรึกษา ผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง

  • ให้ผู้รับบริการได้เปิดเผยความรู้สึกและค้นหาและเข้าใจปัญหาของตนเอง

  • ให้ผู้รับบริการใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและปรับตัวให้เหมาะสม


  5 exit care
  5. บริการก่อนกลับบ้าน ผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง(Exit Care)

  • ตรวจสอบความเข้าใจในการมารับบริการและการตอบสนองต่อความคาดหวัง

  • จ่ายยา / เก็บเงิน

  • นัดหมายเพื่อรับบริการต่อเนื่อง (เยี่ยมบ้าน ส่งต่อ นัดมารับบริการต่อเนื่อง)


  6045623

  การส่งต่อ ผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง

  ประสานงานสถานบริการระดับสูง

  มีจุดเชื่อมต่อชัดเจน

  มีระบบตอบกลับ

  ถ้าผู้ป่วย Admit ต้องไปเยี่ยมที่ รพ.

  ถ้าผู้ป่วยไม่ไปตามการส่งต่อ ต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อหาสาเหตุ

  การเยี่ยมบ้าน

  เพื่อรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการและครอบครัว

  เพื่อค้นหาศักยภาพของครอบครัวและเครือข่ายทางสังคม นำมาเสริมสร้าง Self Care

  6. การส่งต่อ/การเยี่ยมบ้าน


  6045623
  7. ประชุมวางแผนงานและกิจกรรมต่อเนื่อง

  ข้อมูลนำเข้าในการประชุม

  1. ทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์

  2. ผลการให้บริการ (ขาดนัด Refer เยี่ยมบ้าน)

  3. การเฝ้าระวังโรค/ปัญหาสุขภาพ

  4. พฤติกรรมเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง

  5. Feed Back จากผู้รับบริการ

  6. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

  7. ปัญหา อุปสรรค / ผลการแก้ปัญหาที่ผ่านมา

  P

  A D

  C


  6045623
  8. กิจกรรมชุมชน ประชุมวางแผนงานและกิจกรรมต่อเนื่อง

  • กิจกรรมบริการในชุมชน ได้แก่ การคัดกรองโรคและพฤติกรรมเสี่ยง การสอบสวนโรค การป้องกันควบคุมโรค การสุขาภิบาล การรณรงค์ต่างๆ

  • การแสวงหาการมีส่วนร่วมจากชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น อสม. กสค. อสร. อสว. ประชาคมสร้างเสริมสุขภาพ

  • สนับสนุนบทบาทของชุมชนในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล ร่วมเรียนรู้


  6045623

  9. การบริหาร ประชุมวางแผนงานและกิจกรรมต่อเนื่อง

  คน เงิน ของ ข้อมูลข่าวสาร

  แผนงาน ควบคุมกำกับ ประเมินผล

  การนำองค์กร การจัดองค์กร การสร้างทีมงาน การมอบหมายงาน

  10 . การนิเทศ ติดตาม ประเมิน

  Internal / External Surveyor

  เน้นความเป็นกัลยาณมิตร

  เน้นระบบงานในกระบวนการหลัก ของ PCU 1-8

  การบริหาร การนิเทศ การประเมิน

  สนอง พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของหน่วยบริการ

  และปัญหาความต้องการของชุมชน


  Re tool

  กระบวนการหลัก ประชุมวางแผนงานและกิจกรรมต่อเนื่อง

  1.การสำรวจครอบครัวและชุมชน

  2.ทะเบียน คัดกรอง

  3.กระบวนการหลัก

  เครื่องมือ

  1. Family Folder

  เครื่องมือทางมานุษยวิทยา 7 ชนิด เครื่องมือทางระบาดวิทยา

  2. แบบคัดกรองจิตสังคม

  Health Maintenance Card

  3. Acute Card Chronic Chart

  Health Promotion Card

  Re-Tool


  Re tool1

  กระบวนการหลัก ประชุมวางแผนงานและกิจกรรมต่อเนื่อง

  4. การให้คำปรึกษา

  5. บริการก่อนกลับบ้าน

  6. การส่งต่อ เยี่ยมบ้าน

  7. การประชุมทีม

  8. กิจกรรมในชุมชน

  9. บริหาร (คน เงิน ของ ข้อมูล)

  10. นิเทศ ประเมิน

  เครื่องมือ

  4. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา

  5. ใบสั่งยา สมุดประจำตัว

  6. ใบส่งต่อ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

  7.CQI Form ข้อมูลทางระบาดวิทยา

  8. บช.1-8 ตัวชี้วัดงานสร้างสุขภาพ

  9. แบบฟอร์มต่างๆ แผนงาน การเงิน

  10. แบบนิเทศ ประเมิน

  Re-Tool


  6045623
  การพัฒนาและรับรองคุณภาพ

  • การประเมินการบริหารจัดการของ CUP

  • การบริหารการเงินการคลัง

  • การพัฒนาคุณภาพบริการ

  • สถานะสุขภาพ

  • สดถ.ย.


  6045623

  มี (Availability)

  สถานบริการในชุมชน

  ประชากรรับผิดชอบ

  เจ้าของครอบครัว / คนไข้

  ทีมเดียวกัน (รับ-รุก)

  ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู

  ชันสูตร ยา ทันตสาธารณสุข

  ดี (Good Care, Standard)

  บริการมีมาตรฐานและระบบรับรองคุณภาพบริการ

  มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน


  6045623

  เข้าถึง (Accessibility)

  ด้านภูมิศาสตร์

  ด้านเศรษฐกิจ

  ด้านจิตสังคม

  ด้านเวลา

  พึงใจ (Acceptability)

  ประชาชนพึงพอใจ

  เจ้าหน้าที่พึงพอใจ

  มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน


  6045623

  จ่ายคุ้ม (Efficiency)

  เป็นบริการที่มีประสิทธิภาพ

  ต้นทุนต่ำ

  ผลลัพธ์สูง

  ชุมชนมีส่วนร่วม (C P)

  ร่วมคิด

  ร่วมทำ

  ร่วมประเมินผล

  ร่วมเรียนรู้

  มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน


  6045623

  เป็นองค์รวม (Holistic)

  สัมพันธภาพแบบ Empathic Relationship

  รักษาคน > รักษาไข้

  ดูแลทั้ง กาย จิต จิตวิญญาณ และ สังคม

  มีระบบข้อมูลเอื้อให้เกิด

  ต่อเนื่อง (Continuity of Care)

  ดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย

  Episode Care > Visit Care

  มี Care Coordinator

  มีระบบข้อมูลเอื้อให้เกิด

  มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน


  6045623

  ชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

  ตัวชี้วัด (45 ข้อ)

  • 1. ให้มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวในการดูแล

 • สุขภาพแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง

  • 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์และฉีดวัคซีน

  • บาดทะยักครบตามกำหนด ร้อยละ 95

  • 5. เด็กแรกเกิด - 5 ปีมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน

  • ร้อยละ 90

 • 18. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์

 • ร้อยละ 20

  • 2. การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิง

 • ตั้งครรภ์

  • 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์และ

  • ฉีดวัคซีนบาดทะยักครบตามกำหนด ร้อยละ 95

  • 2. หญิงตั้งครรภ์ได้กินอาหารอย่างเหมาะสม และเพียงพอซึ่งมี

  • ผลทำให้เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2,500 กรัม

  • ร้อยละ 93


  6045623

  ชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

  ตัวชี้วัด (45 ข้อ)

  3. การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการ และภาวะโภชนาการ

  ของเด็กรวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตาม แผนงานการให้

  ภูมิคุ้มกันของประเทศ

  • 4. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือน

  • แรกติดต่อกัน ร้อยละ 30

  • 5. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน

  • ร้อยละ 90

  • 6. เด็กอายุแรกเกิด - 5ปี ได้รับวัคซีนครบตามตารางสร้าง

  • เสริมภูมิคุ้มกันโรค ร้อยละ 95

  • 7. เด็กแรกเกิด – 5 ปีได้รับการตรวจพัฒนาการร้อยละ 80

  • 11. กลุ่มอายุ 6 - 12 ปี มีปัญหาสายตา ภาวะโลหิตจาง

  • คอพอก ได้รับการแก้ไขร้อยละ 100

  • 12. เด็ก 6-12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์

  • เฝ้าระวังโรคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95

 • 13. กลุ่มอายุ 6-19 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพ และมีการ

 • เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 และ

 • หากพบความผิดปกติ ได้รับการแก้ไขทุกคน


 • 6045623
  ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา กค.45

  ไม่มีสิทธิ 4 %

  ข้าราชการ 7%

  ปกส.13 % (324,588)

  บัตรทอง 76%


  2544 2545
  วิเคราะห์การใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป 2544-2545

  ผลงานการให้บริการในภาพรวมทั้งจังหวัด

  • ผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 10.84 %

  • ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 6.82 %

  • อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นที่

  โรงพยาบาลชุมชน


  6045623
  อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก (ครั้ง/คน/ปี)

  0.98

  0.22

  0.21

  0.97

  0.67

  0.79

  0.56

  0.93

  0.91

  0.65


  Cup 33 005
  การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการใช้บริการ(ร้อยละ)การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการใช้บริการ(ร้อยละ)ผู้ป่วยนอก CUP ขามสะแกแสง จำนวนประชากร 33,005 คน


  Cup 127 042 11
  การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการใช้บริการ(ร้อยละ)การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการใช้บริการ(ร้อยละ)ผู้ป่วยนอก CUP รพม. จำนวนประชากร 127,042 คน(โครงการหลอดเลือดดี 11 ศสช.)

  6

  23

  36

  94

  77

  64


  Dm ht 2544 2545 pcu 3
  การเปลี่ยนแปลงของการใช้บริการ ผป. DM HT ปี 2544 -2545 ใน PCU นอกเขตเมือง 3 แห่ง

  4%

  14%

  13%

  63%

  83%

  (423 ราย)

  23%

  ผป.315 ราย

  ผป.507 ราย


  2544 25451
  การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่งต่อ(ร้อยละ)การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่งต่อ(ร้อยละ)ปี 2544-2545


  2544 25452
  การเปลี่ยนแปลงของอัตราครองเตียง(ร้อยละ)การเปลี่ยนแปลงของอัตราครองเตียง(ร้อยละ)ปี 2544-2545


  6045623
  การใช้บริการที่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราครองเตียง(ร้อยละ)OPD รพ.มหาราชฯ

  2694

  2247

  • มาโดยการส่งต่อ 15%

  • ผู้ขึ้นทะเบียน CUP มหาราชฯ 10%

  • มาจาก CUP อื่นโดยไม่ได้ส่งต่อ 75 %

  • วันละ ประมาณ 800 คน

  60 %

  40% เป็นผู้ป่วยบัตรทอง


  6045623

  ความพึงพอใจเฉลี่ย 85% เรื่องที่ควรปรับปรุง 5 อันดับ

  • 1.เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยไปเยี่ยมบ้าน (16%)

  • 2.ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดบริการรักษา

  • พยาบาลน้อย (13%)

  • 3. การจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารยังขาด

  • ความเป็นระเบียบ(13%)

 • 4. ศสช.มีการให้บริการล่าช้า (11%)

 • 5. เวลาเปิดบริการของ ศสช.ยังไม่เหมาะสม(6%)


 • 6045623

  ปัญหาที่เจ้าหน้าที่ขอให้มีการแก้ไข 5 อันดับแรก

  • 1.ยานพาหนะในการส่งต่อและเครื่องมือในการสื่อ

  • สารไม่เพียงพอ (36%)

  • 2. การพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากรใน ศสช. (33%)

  • 3. ค่าตอบแทนน้อยกว่าภาระงานที่รับผิดชอบ (22%)

 • 4. การบริหารจัดการในเครือข่าย กระทำโดยบุคคล

 • กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่มีการตรวจสอบ (21%)

 • 5. เวชภัณฑ์ ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ(17%)


 • 6045623
  แนวทางพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนแนวทางพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน(ระยะสั้น)

  • ทุก CUP เร่งพัฒนาแนวคิดและการดำเนินงาน เวชปฏิบัติครอบครัว

  • จัดสรรพยาบาลวิชาชีพลงให้ครบ

  • จัดสรรเวชภัณฑ์และค่าตอบแทนสนับสนุนการสกัดผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และส่งเสริมงานสร้างสุขภาพ

  • หากลไกดึงแพทย์จาก รพม.ออกมาช่วยบริการระดับทุติยภูมิที่ รพช.


  6045623
  แนวทางพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนแนวทางพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน(ระยะปานกลาง)

  • สร้างกลไกในการบริหารจัดการและการเงินที่เอื้อต่อการพัฒนา ศสช.

  • เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับท้องถิ่น และกำหนดนโยบายในการกระจายกำลังคนให้เป็นธรรม

  • ส่งเสริมการพัฒนา Super Secondary Care ในเขตชนบทและเขตเมือง

  • ส่งเสริม Self Care และแพทย์ทางเลือก ในระดับชุมชนให้เข้มแข็ง


  6045623
  ปัจจัยแห่งความสำเร็จแนวทางพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

  • การดำเนินงาน Action Research เพื่อสะสมองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็น Evidence Based

  • การถ่ายทอดแนวคิดและรูปธรรมการดำเนินงานดัวยการฝึกอบรมแบบ PL

  • ผู้นำทุกระดับ กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม และพหุภาคี

  • กลไกการนิเทศ และรับรองคุณภาพ


  ad