1 / 42

Ajatuksia Suomen kansallisesta paikkatietoportaalista

Ajatuksia Suomen kansallisesta paikkatietoportaalista. Reino Ruotsalainen 9.3.2006. INSPIRE-ehdotus /15. artikla. Komissio perustaa INSPIRE-paikkatietoportaalin ja ylläpitää sitä yhteisön tasolla.

fawzi
Download Presentation

Ajatuksia Suomen kansallisesta paikkatietoportaalista

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ajatuksia Suomen kansallisesta paikkatietoportaalista Reino Ruotsalainen 9.3.2006

 2. INSPIRE-ehdotus /15. artikla • Komissio perustaa INSPIRE-paikkatietoportaalin ja ylläpitää sitä yhteisön tasolla. • 2. Jäsenvaltioiden on mahdollistettava yhteys 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin 1 kohdassa tarkoitetun INSPIRE -paikkatietoportaalin kautta. Lisäksi jäsenvaltiot voivat mahdollistaa yhteyden näihin palveluihin omien sivustojensa kautta.

 3. INSPIRE-ehdotus 11 artikla • Jäsenvaltioiden on perustettava seuraavien palvelujen verkko ja ylläpidettävä sitä sellaisten paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen osalta, joista on tuotettu metatietoa tämän direktiivin mukaisesti: • (a) hakupalvelut, jotka mahdollistavat paikkatietoaineistojen ja -palvelujen etsimisen vastaavan metatiedon perusteella sekä metatiedon sisällön katselun näytöllä; • (b) selailupalvelut, jotka mahdollistavat vähintään selailtavien paikkatietoaineistojen katselun näytöllä, niissä liikkumisen, niiden suurentamisen ja pienentämisen näytöllä, panoroinnin tai peittokuvat sekä selittävän tiedon ja metatietoon sisältyvän kaikenlaisen merkityksellisen tiedon katselun näytöllä; • (c) kopiointipalvelut, jotka mahdollistavat paikkatietoaineistojen ja niiden osien kopioinnin omalle tietokoneelle ja, mahdollisuuksien mukaan, suoran pääsyn niihin; • (d) muunnospalvelut, jotka mahdollistavat paikkatietoaineistojen muuntamisen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi; • palvelut, joiden kautta pääsee erilaisiin paikkatietopalveluihin (invoking services). • Näissä palveluissa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, ja niiden on oltava helppokäyttöisiä ja yleisön saatavilla joko Internetin tai jonkin muun asianmukaisen televiestintävälineen kautta.

 4. www.ec-gis.org/ginie/doc/PG_SDI_fi.pdf Euroopan tasolla (kuten myös muillakin tasoilla) tarvitaan paikkatietoportaali (GeoPortal), jonka avulla voidaan demonstroida päämääriä ja mahdollistaa tiedon visualisointi, prosessointi ja tarkastelu. Tämän palvelun tulee perustua selkeille käyttäjätarpeille, sen tulee olla monikielinen toimiakseen eurooppalaisena palvelukanavana ja sen tulee olla yhteydessä vastaaviin kansallisiin palveluihin. Tätä varten eri maiden tietohakemistoja ja palveluita on täydennettävä yhteensopivilla ohjelmistorajapinnoilla. Tällainen paikkatietoportaali on tarpeellinen havainnollistettaessa hyötyjä, joita saavutetaan parantamalla julkisen sektorin tietovarantojen näkyvyyttä ja saavutettavuutta, kehittämällä käyttäjien tarpeita vastaavia palveluita sekä tunnistettaessa suurimpia puutteita. Paikkatietoportaali lisäksi viestittää, että jotakin konkreettista tapahtuu ja se toimii SDI:n edistymisen mittarina kuvastaessaan tietopalvelujen ja -hakemistojen sekä käyttäjien palautteiden kehitystä.

 5. Create your map Available Data Categories INSPIRE Geo-Portalhttp://eu-geoportal.jrc.it/ The INSPIRE Geo-Portal is Europe's Internet access point for Spatial Data and Services. From here, you can search for spatial data, services, and organisations. Please note that this is an experimental prototype version of the EU Geo-Portal, aiming at better understanding user requirements and at defining the standards-based technical specifications of the future operational system. Please be advised that there is currently a new version of the EU Geo-Portal under development which will also offer additional functionality. The updated version will be available during the next few months and no later than the end of 2005. As a result of this, we apologise that the current version of the geoportal will no longer be updated.

 6. Kansallinen paikkatietostrategia Toimenpide T1: Pysyvä yhteistyöelin määrittelee kansallisen paikkatietoalan internet-portaalin ja selvittää sen rahoitustarpeet ja -vaihtoehdot. Toimenpide käynnistetään vuonna 2004. ----------------------------------------------------------------- Kiireellisimmin käynnistettäviä hankkeita ovat: • Internet-portaalin määrittely, kehittäminen ja käyttöönotto (sähköinen verkkopalvelu)

 7. Käyttäjät Yhteiskäyttöiset paikkatiedot, metatiedot ja rajapinnat Yleinen katselu-sovellus Metatieto-palvelu Lainaamo ja testiympäristö Teknologia-ohjelma Hallinto-organisaatiot, yhteensopivat prosessit Suositukset ja standardit Pysyvä yhteistyöelin Suomen kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin malli Paikkatietoja hyödyntävät sovellukset ja palvelut Portaali Hallinto, käyttäjät, tuottajat, tutkimus, yritykset ja muut sidosryhmät

 8. Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 http://www.mmm.fi/patine/sntelu/GI_selvitys_30_11.pdf [Viestinnän näkökulma]

 9. Esiselvityksen sisällys • Johdanto • Portaali tietoyhteiskunnan osana • Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali 3.1 Verkko tilana, mediana ja välineenä 3.2 Portaalin määritelmä 3.3 Paikkatietoportaali 3.4 Paikkatietoportaali yhteisöviestinnän näkökulmasta 3.4.1 Perustoimintojen tukeminen 3.4.2 Profilointi 3.4.3 Informointi 3.4.4 Kiinnittäminen ja puskaradio

 10. 4. Esimerkkejä paikkatietoportaaleista 4.1 EU Geo-Portal – eurooppalainen prototyyppi 4.2 Geodata.gov (USA) 4.3 Gigateway (Englanti) 4.4 GeoMIS.Bund (Saksa) 4.5 GDI NRW –metatietohakemisto (Saksa) 4.6 Norjan paikkatietoportaali (Norge Digitalt) 4.7 Australia (Uusi-Seelanti) 4.8 Kanada ja Atlas 4.9 Teemaportaalit ( GEOCID, EULIS, EION)

 11. 5. Paikkatietoportaalien toteutusten arviointi 5.1 Yleistä arviointia 5.2 Paikkatietoportaalien toiminnot 5.3 Portaalien viestinnälliset funktiot

 12. 6. Paikkatiedon verkkopalveluita Suomessa 6.1 Lounaispaikka 6.2 Paikkatietolainaamo 6.3 Paikkatietohakemisto 6.4 Geokartta 6.5 Karttapaikka 6.6 Kuntien paikkatietoportaali 6.7 Lahden Seutu-hanke 6.8 POPGIS 6.9 UKTJ 6.10 Yhteenveto suomalaisista paikkatietoportaaleista

 13. 7. Kansallisen paikkatietoportaalin toimintaympäristö Suomessa 7.1 Tietoyhteiskunta 7.2 Kansainväliset odotukset (INSPIRE) 7.3 Yhteispalvelun ajatus 7.4 Kansalainen, kuluttaja vaiko asiakas 7.5 Verkkoasioinnin korit 7.6 Julkisille verkkopalveluille esitettyjä vaatimuksia 7.7 Käytettävyydestä

 14. 8. Kysely kansallisesta paikkatietoportaalista 8.1 Yleistä 8.2 Kyselyn tulokset 9. Yhteenveto esiselvityksestä

 15. Yhteenveto kyselyn tuloksista Kyselyn mukaan lähes jokainen vastaajista näkee kansallisen paikkatietoportaalin muuna kuin pelkkänä paikkatietoaineistojen jakelukanavana ja siihen liittyvänä tietosivuna. Suurin osa pitää portaalia myös tieto- ja vuorovaikutusportaalina. Lähes kaikki pitivät vähintään tarpeellisena käyttää esimerkkiaineistoja, mutta omien aineistojen laittamista ei Paikkatietolainaamon kaltaiseen palveluun pidetty enää yhtä tärkeänä.

 16. Yhteenveto kyselyn tuloksista Vastaajat pitivät yleisesti ottaen sähköisten tietolähteiden käyttöä erittäin tärkeänä, mutta keskeisin tapa saada uutta tietoa paikkatietoalalla olivat työkaverit ja kolleegat. Vastaajista yli puolet piti kansallista metatieto- ja karttapalveluja välttämättömänä ja lähes kaikki vähintään tarpeellisena. Sen sijaan yhteyksiä ulkomaille ei pidetty erityisen välttämättömänä, mutta kyllä tarpeellisena.

 17. Yhteenveto kyselyn tuloksista Kyselyyn vastaajista lähes kaikki piti välttämättömänä kansallisessa paikkatietoportaalissa julkishallinnon paikkatietoja ja myös yritysten paikkatietoja pidettiin vähintään tarpeellisena. Kuntasektorilla oltiin keskimääräistä enemmän kiinnostuneita myös muista kuin julkishallinnon paikkatietoaineistoista.

 18. Yhteenveto kyselyn tuloksista Kyselyyn vastanneista suurin osa piti tarpeellisena paikkatietoportaalissa mahdollisuutta paikkatietoaineistojen kopiointiin ja lataukseen. Erityisesti kuntien edustajat arvostivat muunnospalveluja. Suurin osa vastaajista piti tärkeänä, että pystyy myös itse lisäämään aineistoja ja palveluita sekä niiden metatietoja portaalipalveluun.

 19. Yhteenveto kyselyn tuloksista Kyselyn tulosten perusteella paikkatietoportaalin viestinnässä tarpeellisimpana koettiin paikkatietotekniikan yleiset ohjeet ja oppaat, mutta myös FAQ-palvelua sekä paikkatietoalan yleistä esittelyä. Tietoa haluttiin erityisesti suosituksista ja standardista sekä virallisluonteisista julkaisuista. Tärkeänä pidettiin myös tiedotus- ja uutispalveluja. Sen sijaan vähemmän tarpeellisena pidettiin tietoja portaalissa opinnäytteistä, väitöskirjoista tai luento- ja seminaariesityksistä.

 20. Yhteenveto kyselyn tuloksista Monipuoliseen viestintään suhtautuivat myönteisimmin oppilaitokset ja keskimääräistä myönteisemmin myös kunnat. Valtion edustajat näkivät portaalin muita enemmän virallisluonteisena. Lähes kaikki pitivät tarpeellisena paikkatietoportaalin sisällön uutisointia ja tiedotusta. Koko paikkatietoalaa koskevaa tiedotusta ja uutisointia piti tarpeellisena yli puolet vastaajista.

 21. Yhteenveto kyselyn tuloksista Suurin osa piti tarpeellisena myös palveluhakemistoa ja puolet vastaajista piti tärkeänä myös tapahtumakalenteria sekä hanke- ja projektihakemistoa. Koulutus- ja kurssitietoa piti tarpeellisena tai välttämättömänä hieman puolet vastaajista. Yrityksiä kiinnosti keskimääräistä enemmän mahdollisuus liittää palveluun tietoa omista hankkeista ja tuotteista.

 22. Yhteenveto kyselyn tuloksista Vuorovaikutukseen liittyviä verkkopalveluita pidettiin vaihtoehdoista vähiten tärkeimpänä. Kuitenkin "kahvila ja ilmoitustaulu” -palvelua pitivät välttämättömänä tai tarpeellisena 45 prosenttia vastaajista. Markkinointi, kuten mahdollisuus mainostaa omia tuotteita ja palveluita kiinnosti eniten yrityksiä. Sen sijaan valtio ja kunnat pitivät palvelua muita tarpeettomampana. Kauppapaikkaa piti tarpeellisena noin joka kolmas. Vähiten arvostettiin mahdollisuutta linkittää palveluun omia esitteitä, mainoksia, asiakaslehtiä jne.

 23. Yhteenveto kyselyn tuloksista Paikkatietoalan yleistä markkinointia piti tärkeänä noin joka neljäs. Vähiten vastaajia kiinnosti tieto paikkatietoalaan liittyvistä harrastuksista. Mahdollisuutta mobiilipalveluihin piti vähintään tarpeellisena noin useampi kuin joka kolmas vastaajista. Sähköpostitse saatava tietoa kiinnosti eniten kuntia ja vähiten yrityksiä. Portaalipalveluiden personointia piti tarpeellisena reilu puolet vastaajista.

 24. Yhteenveto kyselyn tuloksista Mahdollisuus luoda ja hyödyntää virtuaalisia työtiloja jakoi mielipiteet kaikissa ryhmissä. Suurempi osa vastaajista eli 25 prosenttia piti palvelua tarpeettomana ja 20 prosenttia tarpeellisena. Printtiviestintää ei pidetty portaalin kannalta tärkeänä. Yleisesti ottaen näkyvää portaalissa olevaa mainontaa ja markkinointia vierastettiin, mutta se oltiin valmiina sallimaan, mikäli mainonnalla voidaan rahoittaa palvelua.

 25. Englanti: gigateway

 26. Norge digitalt

 27. http://geoportal.bkg.bund.de/

 28. LounaispaikkaAlueellinen paikkatietopalvelu ja –verkostohttp://www.lounaispaikka.fi/ Lounaispaikka on paikkatiedon verkosto ja palvelu, jossa on karttoja ja tietoja lounaisesta Suomesta.Palvelu on kehitetty paikkatiedon parissa työskenteleville käyttäjille, mutta sen toivotaan hyödyttävän myös muita paikkatiedosta kiinnostuneita.Lounaispaikkaa ylläpitävät Turun yliopisto, Varsinais-Suomen liitto ja Lounais-Suomen ympäristökeskus.

 29. Karttapaikan, paikkatietohakemiston ja paikkatietolainaamon yhteistyö  Kansallisen paikkatietoportaalin valmistelu

 30. PaikkatietolainaamoKansallinen välityspalvelu paikkatietojen testikäyttöönpaikkatietolainaamo.utu.fi Paikkatietolainaamo välittää eri aineistontuottajien paikkatietoaineistoja testi-, tuotekehitys-, opetus- ja tutkimuskäyttöön. Se palvelee erityisesti paikkatiedon ammattikäyttäjiä. Paikkatietolainaamoon luovutettuja aineistoja voi selailla tietokantahaulla ja karttapalvelusta. Kuvailutiedoista löytyvän linkin kautta rekisteröityneet käyttäjät voivat ladata aineistot käyttöönsä vuodeksi kerrallaan. Palvelu on osa kansallisen paikkatietostrategian toteutusta. Se edustaa maailmanlaajuisestikin uudenlaista näkökulmaa paikkatietoaineistojen jakamiseen.

 31. Kansallisen paikkatietoportaalin vaatimuskehitys PROJEKTIN ASETTAMINEN MML:ssa ”Asetan vaatimuskehitysprojektin selvittämään kansallisen paikkatietoalan internet-portaalin (Kansallisen paikkatietoportaalin)perustamismahdollisuuksia, sisältöä, rahoitustarpeita ja organisoinnin vaihtoehtoja. Työssä tulee nojautua Suomen kansalliseen paikkatietostrategiaan ja tässä määrittely- ja selvitystyössä pitää ottaa huomioon Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen päätökset ja linjaukset.”

 32. Kansallisen paikkatietoportaalin vaatimuskehitys PROJEKTIN ASETTAMINEN MML:ssa ” Työssä tulee selvittää paikkatietoportaalin käyttäjätarpeet ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuva kehitys 5-10 vuoden aikataululla ja portaalin mahdollisimman hyvä yhteentoimivuus peruspaikkatietojen muiden verkkopalveluiden kanssa.   Työssä noudatetaan Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laatimaa kansallista paikkatietostrategiaa (MMM:n julkaisu 10/2004) ja paikkatietojen yhteiskäytön yleisiä periaatteita. Työssä tulee huomioida vastaava kansainvälinen infrastruktuuri (GSDI) ja eurooppalainen yhdentymiskehitys (INSPIRE –direktiiviluonnos ja sen toimeenpanosuunnitelmat). ”

 33. Kansallisen paikkatietoportaalin vaatimuskehitys PROJEKTIN ASETTAMINEN MML:ssa ”Projektin tehtävänä on • tuottaa selvitys paikkatietoportaalin käyttäjätarpeista, • arvioida toteutuksen teknistaloudellisia mahdollisuuksia ja yhteiskunnallisia vaatimuksia paikkatietojen yhteiskäytön näkökulmasta, • tuottaa esitys portaalin sisällöstä, arkkitehtuurista ja organisointivaihtoehdoista sekä • tuottaa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. ”

 34. Kansallisen paikkatietoportaalin vaatimuskehitys PROJEKTIN ASETTAMINEN MML:ssa ”Projekti käyttää nimeä Paikkatietoportaali/vk. Projektin tulee saada työnsä valmiiksi 30.11.2006 mennessä. Projektin ohjausryhmänä toimii Paikkatietoasiain neuvottelukunnan suunnitteluryhmä.”

 35. Kansallisen paikkatietoportaalin vaatimuskehitys PROJEKTIN ASETTAMINEN MML:ssa ”Projektiryhmä: Reino Ruotsalainen KEKE projektipäällikkö Petri Takala KEKE Esa Tiainen KEKE Teija Tarvainen MYY Kirsi Mäkinen MYY Antti Jakobsson KEKE sihteeri Projektiryhmän avuksi kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijoita Paikkatietoasiain neuvottelukunnan jaostoista.”

 36. Vrt. Lääninhallitusten peruspalvelujen arvioinnin menetelmällinen kehittäminen Julkaisun laji: Raportti Toimeksiantaja: Sisäasiainministeriö Tekijät: • Maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus, pj. • Kehittämispäällikkö Olli Aulaskari, Oulun lääninhallitus, siht. Toimielimen asettamispäivä 21.2.2005   ”Peruspalvelujen arviointia palvelevan tietojenkäsittelyjärjestelmän kehittämisen suuntaviivat” Peruspalvelujen paikkatietoportaali, PATIO www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/ B4DEE6708C4DC6C6C22570DE0047B105/$file/402005.pdf

 37. Vrt. Peruspalvelujen paikkatietoportaali - PATIO Oulun lääninhallituksessa on aloitettu pitkäjännitteinen peruspalvelujen arviointia palvelevien tietoteknisten ratkaisujen kehittämistyö. Tavoitteena on luoda tietojenkäsittelyjärjestelmä (Peruspalvelujen paikkatietoportaali, PATIO), jossa Suomen aluejaot, karttapalvelu ja peruspalvelujen arvioinnin tietoaineistoa hallitaan keskitetysti. Lisäksi tavoitteena on, että aineiston siirto, päivitys ja ylläpito voidaan soveltuvin osin automatisoida.

 38. Millainen onkaan Suomen paikkatietoportaali ?

More Related