11 b l m
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

11. BÖLÜM. Makro İktisatta Temel Kavramlar. Amaçlarımız. Makro iktisadın kapsamı ve temel kavramlar Makro iktisadi değişkenler arasında ilişkiler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fawn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
11 b l m

11. BÖLÜM

Makro İktisatta Temel Kavramlar

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Ama lar m z
Amaçlarımız

 • Makro iktisadın kapsamı ve temel kavramlar

 • Makro iktisadi değişkenler arasında ilişkiler

  Anahtar kavramlar: GSYİH, GSMH, NMH, MG, KG, Tüketim, Yatırım, Büyüme oranı, Enflasyon oranı, İşsizlik oranı, Potansiyel çıktı, GSYİH Açığı, Ödemeler Bilançosu, Okun Yasası, Phillips Eğrisi, GSYİH’nın trend yolu, Trend büyüme oranı, Doğal büyüme oranı, Reel ve nominal faiz oranı,ücret haddi, ve kur

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Genel bak
Genel Bakış

 • Makro iktisadın inceleme alanı

  • Ulusal gelir

  • İşsizlik

  • Büyüme

  • Enflasyon

  • Ödemeler bilançosu

  • Vb güncel konular

 • Güncel sorunlara farklı bakışlar

  • Klasik iktisat

  • Marksist iktisat

  • Keynesci iktisat

 • Neo (Yeni), post (ileri)

 • Yeni Klasik İktisat

 • Yeni Keynesyenci iktisat

 • Yeni Marksist İktisat

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Arz ve talep yanl ktisat
Arz ve Talep Yanlı İktisat

 • Arz yanlı iktisat, ekonomide çıkabilecek sorunların kaynağı olarak parasal sorunlar olarak görmektedir.

  • Her arz kendi talebini yaratır. Para arzı vasıtasıyla fazla veya eksik talep yaratılmadığı taktide, ekonomide arzdan kaynaklı sorun ortaya çıkmaz

  • Bu gelenek müdahaleye karşıdır

  • Yeni klasik iktisat, Parasalcı iktisat, Avusturya Okulu

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Arz ve talep yanl ktisat1
Arz ve Talep Yanlı İktisat

 • Talep yanlı iktisat, ekonomide çıkabilecek sorunların kaynağı olarak talebin arzı belirlemesi veya etkilemesi nedeniyle ekonomide istikrarsızlık ortaya çıkacağı savununur.

  • Doğru talep yöntemi, ortaya çıkacak sorunları asgariye indirebilir.

  • Bu gelenek müdahaleye karşı değilidir.

  • Keynesci ve Marksist iktisat

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Makroiktisad n lgi alan ve mikro temeller
Makroiktisadın İlgi Alanı veMikro Temeller

 • Ekonomik performans denildiğinde;

  • Reel gelir, enflasyon oranı, işsizlik oranı ve ödemeler bilançosu

 • Makro İktisadi modellerin genel karakteristiği

  • Üretim, gelir, harcama, istihdam oranı ve ulusal büyüklüklerle ilgilenirler

  • Nispeten büyük orandaki birim, ürün ve aktifleri türdeş kabul ederler

  • Genel denge yaklaşımı vardır

  • Bireysel iktisadi birimler iktisadi kararların sonuçlarıyla ilgilenirler

  • Para ve diğer finanssal aktifler modelde yer alır

  • Hükümetin izleyeceği para ve maliye politikaları, modellerde iktisadi durumu açıklayıcı rol oynayabilir. Yani devlet analize katılmaktadır.

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Makro ve mikro ktisat ayr m
Makro ve Mikro İktisat Ayrımı

 • Üretim, gelir ve istihdam ve fiyat kavramları

 • Mikro iktisatta üretim; Bireysel sanayiler ve işletme girdi ve çıktısı ele alınır. Makro iktisatta ise ulusal üretim, toplam endüstri çıktısı ve GSYİH

 • Mikro İktisat pür iktisat iken Makro iktisat iktisat politikalarının analizine yöneliktir.

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Mikro ve makro ktisat ayr m
Mikro ve Makro İktisat Ayrımı

 • Bireyden hareketle genel denge durumuna ulaşmak

 • Makro iktisadın mikro temelli yaklaşımıyla hareket edilebilir

 • Neo Walrascı genel denge analizi

 • Geleneksel makro ve mikro ayrımı günümüzde fazla geçerli değildir.

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Genel ekonomi li kiler tablosu
Genel Ekonomi İlişkiler Tablosu

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Makro ktisatta temel kavramlar
Makro İktisatta Temel Kavramlar

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

  • Belli bir dönemde bir ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeridir.

   • Piyasa satılmalı

   • Nihai mal olmalı

   • Cari olarak üretilmelidir. (Önceki dönemlere bakılmaz)

 • GSYİH üç teknikle hesaplamak mümkün

  • Harcama yaklaşımı, Gelir yaklaşımı, Katma değer tekniği

 • Harcama yönetimi hesaplanan GSYİH, tüketim(C ), Yatırım (I), kamu harcamaları (G) ve net ihracat (X-M)

 • GSYİH= C+I+G+(X-M)=AE (Toplam harcama)

 • Gelir Yaklaşımı, GSYİH=Ücretler+Faiz+Rant+Kar-dışardan net faktör gelirleri+Amortismanlar+Dolaylı vergiler

 • Katma değer tekniği=

 • Her üç yöntem birbirine eşittir.

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Gsy h
GSYİH

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla nominal hesaplanır.

 • Reel GSYİH (herhangi bir dönemde üretilen toplam çıktıyı temel alan alan bir yılın fiyatları ile ölçmek)

 • Reel GSYİH Büyümesi=

 • Kişi başına GSYİH

 • Satın Alma Gücü Paritesine Göre

 • Bir ekonominin sahip olduğu bütün üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi durumunda üreteceği çıktıya potansiyel çıktı veya GSYİH denir.

 • GSYİH Açığı= potansiyel çıktı-fiili GSYİH

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


GSMH

 • GSMH, veri döneminde ülkenin sahip olduğu üretim faktörleri yardımıyla elde edilen nihai mal ve hizmetlerin değeridir.

 • GSYİH ve GSMH arasındaki fark ?

 • Ülkede üretilen çıktının bie kısmı yabancılara ait üretim faktörleri tarafından üretilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.Yabancıların kazandığı net geliri ve borçları, ülke dışından kazanılan net gelir (İşçi ücretleri dahil) çıkardığımızda net faktör gelirini (NFG) buluruz.

 • GSMH= GSYİH+NFG

 • İrlanda da %-12

 • Kuveyt’te %30

 • 1991 yılından beri GSYİH kullanılıyor

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Gsy h ile ilgili kavramlar
GSYİH ile ilgili Kavramlar

 • Net Yurt İçi Hasıla (NYİH)= GSYİH-Amortismanın bir ölçüsü olarak sermayenin aşınma ödeneği

 • GSMH= GSYİH +NFG

 • Net (Safi) Milli Hasıla (NMH)=GSMH-Amortismanlar

 • Ulusal Gelir (Milli Gelir) =NMH-Dolaylı vergiler

 • Ulusal gelirden bireylere yapılan gelir transferlerinin eklenmesi, çıkanların düşürülmesi ile kişisel gelir (KG) bulunabilir.

 • Kişisel Harcanabilir Gelir (KHG)= KG-kişisel vergi ve vergi dışı ödemeler

 • Kişisel Tasarruf (KT)= KHG-Kişisel tüketim harcamaları- faiz ödemeleri-dışarıya (yabancılara) transfer ödemeleri

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Gsy h ile ilgili zde likler
GSYİH ile ilgili Özdeşlikler

Basit bir ekonomide;

 • Y,ekonomide çıktıyı, C, tüketimi ve I yatırım harcamasını göstermektedir.

 • Tüketici tüketimi seçtiğinde,

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


Gsy h ile ilgili zde likler1
GSYİH ile ilgili Özdeşlikler

Devletin yer aldığı, fakat dış ticaretin olmadığı durum;

YD, Harcanabilir veya kullanabilir gelir, Tx, Tr, transfer harcamalarını göstermektedir.

11. Ünite/Erkan AKTAŞ


ad