neutraliz cia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neutralizácia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neutralizácia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Neutralizácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Neutralizácia. Referát.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Neutralizácia' - favian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
refer t
Referát
 • Zmesi sú látky, ktoré obsahujú dve alebo viac zložiek. (vzduch, ocot, bronz) Oddeľovanie: usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia, chromatografia.Atóm je stavebná častica chemickej látky, zložená z jadra a obalu. Protón p+ , je súčasť atómu – jadro. Elektrón e- , je súčasť atómu – obal. Neutrón no , je súčasť atómu – jadro. Roztok je rovnorodá zmes, zložená z rozpúšťadla a rozpustnej látky. Roztok je nasýtený vtedy, ak sa už pri danej teplote v rozpúšťadle viacej látky nerozpustí. w(A) = m(A)/m. 100% je hmotnostný zlomok, m(A) je hmotnosť rozpustnej látky, m je hmotnosť roztoku. Prvok je chemická látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo. Prvky sú do PSP zavedené postupne podľa z. Skupiny sú označené od I.A až VIII.B – vonkajšia elektrónová vrstva, ďalej do 7. periód. Protónové číslo značíme z, vyjadruje počet protónov v jadre a poradie prvku v tabuľke. Chemická väzba vzniká utvorením spoločného elektrónového páru medzi atómmi. Molekula je stavebná častica chemickej látky zložená z dvoch alebo viac zlúčených atómov. Ióny sú elektricky +,– nabité atómy, ktoré vznikajú tak že sa z obalu atómu odštiepia elektróny. Chemická reakcia sú premeny pri ktorých s určitých chemických látok vznikajú nové chemické látky. Chemické látky, ktoré reagujú sú reaktanty, ktoré vznikajú sú produkty. Celková hmotnosť všetkých reaktantov sa rovná celkovej hmotnosti produktov reakcie. Chemická reakcia pri ktorej zo zložitejších reaktantov vznikajú jednoduchšie produkty je chemický rozklad. Zlučovanie je presný opak. Oxidačné číslo je pomocné číslo vyjadruje počet elektrónov, ktoré atóm jedného prvku odovzdal alebo prijal od atómu iného prvku pri vzniku chemickej väzby. Nulové, záporné (–1 až –4), kladné (1 – 8). Halogenidy sú dvojprvkové zlúčeniny halogénov s inými prvkami. LiCl, CuBr Oxidy sú dvojprvkové zlúčeniny kyslíka. LiO, SiO. HCl čistá je bezfarebná, technické je žltá, prchavá, dráždi dýchacie cesty, 37%, pôsobí leptavo, v žalúdky. Liečiv, farbív, plastov, čistenie kovov. HNO3 bezfarebná, 67%, prchavá, dráždi dýchacie cesty, pôsobí leptavo, na svetle sa rozkladá – žltá až hnedá. Farbív, výbušnín, dusičnatých hnojív.
refer t1
Referát
 • H2SO4 bezfarebná, olejovitá, 96%, neprchavá, žieravé účinky, pôsobí leptavo, látkam odoberá vodu, uhoľnatejú pri nej látky. Hnojivá, chemikálie, plasty, liečiv, výbušnín, úprav rúd, spracovanie ropy. Hydroxidy sú zlúčeniny, v ktorých je na hydroxidový anión OH- naviazaný katión kovu. Biele tuhé látky, pohlcujú vlhkosť a CO2, leptavé účinky, rozpustné vo vode, štiepia sa, spôsobuje rany. Kyslosť spôsobuje katión vodíka H+. Zásaditosť spôsobuje hydroxidový anión OH-. Indikátory sú chemické látky, ktoré pri zmene kyslosti alebo zásaditosti menia farbu. Fenolftaelýn, lakmus, univerzálny indikátor. Na zistenie hodnoty kyslosti alebo zásaditosti vodného roztoku bola zavedená stupnica pH. Je to rad čísel od 1 do 14. Podstatou neutralizácie je reakcia H+ a OH- pričom vzniká voda. OH- + H+ = H2O. Neutralizácia je reakcia kyseliny a hydroxidy, pričom vzniká voda a soľ. S kyslého a zásaditého roztoku vzniká neutrálny. Soli sú chemické zlúčeniny zložené s katiónov kovov a aniónov kyselín. Kov s nekovom, neutralizácia, kov s kyselinou, kyselinotvorný oxid s hydroxidom, hydroxidotvorného oxidu s kyselinou. Znaky: Kryštály, rozpustná vo vode – katióny a anióny príslušnej soli, roztok alebo tavenina – vedie elektrický prúd, iónová väzba – veľká Tt. Zlúčenina je chemická látka zložená zo zlúčených atómov viacerých prvkov. 2, 3, viac prvkové. Hydroxydotvoré oxidy sú keď s vodou reagujú za vzniku hydroxidov, elektronegativita je 1 a menej. Kyselinotvorné oxidy sú keď s vodou reagujú za vzniku kyselín, elektronegativita je 2 a viac. Elektronegativita: Ak elektróny chem. väzby patria obom jadrám zlúč. atómov rovnako – nepolárna 0 až 0,4. Ak nepatria – polárna 0,4 až 1,7. Iónová je viac ako 1,7.
tu m me obr zok
Tu máme obrázok
 • Neutralizácia. Z iónov H3O- + OH- vznikajú molekuly vody pričom sa uvoľňuje teplo.
tajni ka
Tajnička
 • Sodík
 • Železo
 • Meď
 • Titán
 • Argón
 • Radón
 • Hliník
 • Lítium
 • Zinok
 • Á
 • Chlór
 • Nikel
 • Vápnik
sch ma neutraliza n ho zariadenia
Schéma neutralizačného zariadenia
 • Neutralizačné zariadenie sa využíva na to , aby sa odpad z továrni mohol vypúšťať do riek tak, že ryby nebudú plávať hore bruchom.
autor prezent cie
Autor prezentácie:
 • Matej Žabka 8.A