a magyar nyelv sz k szlete n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A magyar nyelv szókészlete PowerPoint Presentation
Download Presentation
A magyar nyelv szókészlete

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

A magyar nyelv szókészlete - PowerPoint PPT Presentation

fauve
205 Views
Download Presentation

A magyar nyelv szókészlete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A magyar nyelv szókészlete

 2. Főbb részek • Bevezetés • Ősi örökség: az alapnyelv • Uráli kor • Finnugor kor • Ugor kor 3. Az idegen eredetű szavak 4. A belső keletkezésű szavak • Szóteremtéssel keletkezett szavak • Szóalkotással keletkezett szavak 5. A magyar szókészlet jellegzetességei

 3. 1. Bevezetés • A nyelv és a szókészlet • A szavak önállósága a nyelvrendszerben • A kultúra változásának hű tükre, avagy egy dinamikusan változó, nyitott rendszer (=szókészlet) • Etimológia  • Szótörténet

 4. 2. Ősi örökség: az alapnyelv  - Az összehasonlító nyelvtudomány  - Uráli kor  - Finnugor kor  - Ugor kor

 5. 3. Az idegen eredetű szavakIráni és török szavak Mi a jövevényszó? Honnét? Miért? • Iráni szavak: - közvetlenül, pl: nemez, tej, kard, vár stb. - közvetítéssel (alánok), pl: asszony, híd 2. Ótörök szavak 3. Árpád-kori török szavak 4. Oszmán-török szavak, pl: bogrács, dívány, kefe

 6. 3. Az idegen eredetű szavakSzláv szavak 5. Szláv jövevényszavak (keleti szlávok) - ószláv Mely területeket érintik? - társadalom, pl: király, megye - kereszténység, pl: bérmál, pap, kereszt - mesterségek, pl: bodnár, takács - növények, pl: barack, szilva, dinnye

 7. 3. Az idegen eredetű szavakNémet szavak 6. Német jövevényszavak: történelmi háttér - Német szavak, mely területeket érintik? - udvari élet, pl: herceg, káplár, lárma - városi élet, pl: kontár, pék, polgár - társadalmi élet, pl: dáma, farsang - divat, pl: paróka, zokni - konyha, pl:gríz, nokedli, sparhelt

 8. 3. Az idegen eredetű szavakLatin és újlatin szavak 7. Latin jövevényszavak 8. Újlatin jövevényszavak - francia - olasz - román

 9. 3. Az idegen eredetű szavak Jövevényszavak egyéb nyelvekből

 10. 3. Az idegen eredetű szavak 1. Az angol jövevényszavak 2. A cigány jövevényszavak 3. A jiddis jövevényszavak 4. A bizánci görög jövevényszavak

 11. 3. Az idegen eredetű szavakAz angol jövevényszavak Honnan és hogyan jöttek az angol jövevényszavak? Angliából (Széchényi, Wesselényi stb. utazásai és levelezése) Amerikából (visszatelepedő magyarok) Leginkább az írott nyelv közvetítette a szavakat a szókészletünkbe a brit és az amerikai angolból

 12. 3. Az idegen eredetű szavakA cigány jövevényszavak • Indiai eredetű nép • Köznyelvi használatban kevés szó, inkább tolvajnyelvi (argó) szavak átvétele • Okai: társadalomi periféria; környezettükkel nem keverednek Cigány jövevényszavak: ácsi, csaj, csávó, csór, kajál, lóvé

 13. 3. Az idegen eredetű szavakA jiddis jövevényszavak • A jiddis a közép- és kelet-európai zsidóság nyelve • Jövevényszavaink néhány tucatra tehetők, azok is kulturális jellegűek • Okai: zártközösség 19. századig, majd asszimilálódás Jiddis jövevényszavak: éca (ötlet, tanács); gój (nem zsidó); handlé (házaló); kóser (arc) Német közvetítésű jiddis szavak: : balhé, bóvli, haver, kampec, mázli, meló

 14. 3. Az idegen eredetű szavakA bizánci görög jövevényszavak • Két úton kerültek a magyar nyelvbe: 1. latin közvetítéssel (dialógus, komédia) 2. nemzetközi vagy vándorszavak révén (agronómus, delta, program) Kétségtelenül csak a paplan szavunk származik a bizánci görög nyelvből Bizánci görög közvetítéssel került a magyarba: iszák és a paripa; olasz közvetítéssel: fátyol, katona, tímár

 15. 3. Az idegen eredetű szavak A nemzetközi műveltségszavak Egy-egy nép kulturális közegéből vándorló szavak, melyek nemzetközivé válnak • Műveltségszavak régi időkből, az ókori kultúrákból (latin, görög arab kínai) • Műveltségszavak modern kulturális időkből, a nagy világnyelvek (angol, francia, német) Példák: német nyelvből: rádió (tudatos szóalkotás latinból); francia-angol közvetítéssel: kenu (ennek forrása egy karib indián nyelv és a spanyol volt a hordozó)

 16. 3. Az idegen eredetű szavakA vándorszavak Közvetlen népi és nyelvi érintkezés során terjednek Csoportosításuk: • 1.Délnyugat- Ázsia arab vagy perzsa eredetű szavak, az oszám-török és a balkán nyelvek közvetítésével: jülep (frissítő ital); kanaf (zsinór, rojt); kárim, kömény, rojt, majom, papagáj stb. • 2. Belső-Ázsia illetve Kelet-Európa szláv nyelvi közvetítéssel: kantár (súlyegység), mérleg, kazár • 3. Nyugat-Európa: görög; latin; újlatin (francia, olasz); német: alabárd, ametiszt, bomba, mustár

 17. 3. Az idegen eredetű szavakA tükörszavak (kalk) Azokat a szavakat, amelyek egy idegen szónak a hangalakját nem, csupán a tartalmát tükrözik, tükörszavaknak (kalk) nevezzük. Csoportjai: 1.tükörfordításpl: Schwanengesang (hattyúdal) 2.részfordításpl: Amokläufer (ámokfutó) 3.képzésesvagy egyszerű tükörszók

 18. 4. A belső keletkezésű szavak A belső keletkezésű szavak • Szóteremtéssel keletkezett szavak • Indulatszavak • Hangutánzó szavak • Hangfestő szavak 2. Szóalkotással keletkezett szavak

 19. 4. A belső keletkezésű szavakIndulatszavak • Keletkezése nem idegen hatású • Két fő típusa van: van-e valamilyen lexikai előzményük az adott nyelvben vagy nincs • A szóteremtéssel keletkezett szavak: spontán hangkitörés vagy tartalmak hanggal való kifejezése (onomatopoézis) • Indulatszavak: önkéntelen hangkitörés, külső-belső pszichikai hatás miatt(öröm, fájdalom …). A hangalak és az érzelmi tartalom között szoros kapcsolat áll, végül állandó hangalakkal a szókészlet szerves része • Különböző nyelvek hasonló indulatszavai, teljesen függetlenül keletkeztek (magyar ó; német oh; orosz o) • Indulatszavak: huj (960 körül); ó indulatszó (Ómagyar Mára-siralom), középmagyar kortól (1526): aha, ej hé, hopp,tyuhaj • Igék is keletkezhetnek: jajgat,óhajt,hümmög

 20. 4. A belső keletkezésű szavakHangutánzó és hangfestő szavak • A hangutánzó szavak • 1. hangjelenségek hasonló hangalakkal megjelölt szavak (hangalak és jelentéstartalom között szoros kapcsolat van): búg, hörög, pukkan (állati és természeti jelenségek) • 2.Hangalak és a jelentéstartalom között laza kapcsolat: hasad, kapar,kecsegtet • Többsége ige, elenyésző névszó • A hangfestő (hangulatfestő) szavak • Fogalmi –és érzelmi tartalmakat adnak vissza a hangokkal: csoszog, durmol- leginkább mozgások • Járás: baktat, kecmereg, biceg • Kézmozdulatok: babrál,matat • Szemmozgás: pislog. pillant • Névszók: leginkább becsmérlő hangulatú szavak: púp, sunyi

 21. 4. A belső keletkezésű szavak Képzett szavak (származékszavak) - azonos alakúság: különböző hangok azonos képzőfunkcióban • új képzők keletkezésének módjai: a) agglutinálódás: önálló szó → képző b) képzőbokrok: egyelemű képzők összekapcsolódása keletkezhettek: - elemismétléssel - rokon jelentésű képzők ismétlésével - eltérő funkciójú képzők összetapadásával c) idegen eredetű képzők → magyar képzők

 22. 4.A belső keletkezésű szavak A képzők csoportosítása jelentéstartalmuk szerint: 1. ige → ige (deverbálisverbumképzők) - gyakorító képzők - mozzanatos képzők - műveltető képzők - visszaható képzők - szenvedő igék képzője - ható igék képzője 2. névszó → ige (denominálisverbumképzők) 3. névszó → névszó (denominális nomenképzők) 4. ige → névszó (deverbális nomenképzők) 5. ige → igenevek (igenévképzők)

 23. 4.A belső keletkezésű szavak Összetett szavak Két szóegyed úgy viselkedik, mintha egyetlen szó lenne (alak-, mondat- és jelentéstani szempontból). 1. Szerves összetételek: az elő- és az utótag között szintaktikai viszony a) alárendelő összetételek - alanyos - tárgyas - határozós - jelzős - jelentéssűrítő / szintaktikailag pontosan nem elemezhető b) mellérendelő összetételek - szóismétlés - tőismétlés stb. 2. Szervetlen összetételek: nincs szintaktikai viszony

 24. 4.A belső keletkezésű szavak Ritkább szóalkotási módok 1. Jel- és ragszilárdulás - határozóragos főnevek és névmások - birtokos személyjelek - a középfok jele 2. Szórövidülés és rövidítéses továbbképzés 3. Elvonás - a szóképzés ellentett folyamata 4. Szóhasadás - alapja: több hangalaki változat és több jelentés - hangrendi átcsapás: veláris (mély) → palatális (magas)

 25. 4.A belső keletkezésű szavak Tudatos szóalkotás - idegen nyelvű szövegek fordítása az anyanyelvre • tudományok szókészlete anyanyelvre - mozaikszó-alkotás a) betűszók: első betűk összeolvasása - idegen neveknél: tükörfordítás vagy idegen nyelven létrejött mozaikszó átvétele b) szóösszevonás: első szótagokból vagy más részekből összeolvasztott szavak