snusk skyddar mot allergi och kanske lite annat med n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Snusk skyddar mot allergi… och kanske lite annat med…. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Snusk skyddar mot allergi… och kanske lite annat med….

play fullscreen
1 / 29

Snusk skyddar mot allergi… och kanske lite annat med….

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Snusk skyddar mot allergi… och kanske lite annat med….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Snusk skyddar mot allergi…och kanske lite annat med…. Agnes Wold Avdelningen för klinisk bakteriologi Sahlgrenska Sjukhuset

 2. Immunsystemets funktion är att bekämpa infektioner Olika immunreaktioner har skräddarsytts för att passa till olika typer av mikrober (bakterier, virus, svampar, parasiter) IgA mördar-T-celler IgE hjälpar- T-celler IgM IgG Antikroppar T-celler (T-lymfocyter)

 3. Allergi immunologiskt betingad överkänslighet mot omgivningsantigener (allergener) Autoimmunitet skadebringande immunsvar mot egen vävnad Inflammatorisk tarmsjukdom inflammationsdrivande immunologisk reaktion mot okända antigen i tarminnehållet

 4. reagerar mot ofarliga ämnen (antigener) i omgivningen IgE-medierade allergier T-cells-förmedlade allergier Immunologiskt betingad överkänslighet IgA mördar-T-celler IgE hjälpar- T-celler IgM IgG Antikroppar T-celler (T-lymfocyter)

 5. • IgE-medierad ”atopisk” allergi • Kontaktallergi Allergier ”förändrad reaktivitet” = allergikern reagerar mot sådant som andra tål astma, hösnuva, atopiskt eksem, nässelutslag, anafylaktisk chock Nickelallergi • Övriga allergier (ex. celiaki)

 6. IgE-medierad allergi • drabbar idag 30% av barnen • mot proteiner i föda, pollen, djursekret • allergener som alltid funnits i vår omgivning

 7. IgE-antikroppar binder till mastceller IgE (mot ex.vis komjölk) Receptor för IgE

 8. Allergen binder till IgE-antikroppar på mastceller hos den allergiska individen allergen

 9. Mastcellen degranuleras och histamin kommer ut i vävnaden

 10. Endotelcellerna drar ihop sig Vätska och proteiner lämnar blodbanan

 11. slem Astma muskel bronk leuko- triener Senare bildar mastcellen andra substanser (leukotriener) som ger sammandragning av luftrören och slemproduktion.

 12. Produktion av cytokiner gör att celler ansamlas i vävnaden T-celler

 13. Varför bildar vissa personer IgE mot helt ofarliga ämnen i omgivningen?

 14. Allergi är den rika västvärldens sjukdom Allergi är ovanligt i u-länder Ju högre levnadsstandard och utbildning, desto mer allergi Migrations- och adoptionsstudier visar att livsmiljön de första levnadsåren är avgörande för risken att utveckla allergi Vad i den västerländska livsstilen orsakar allergierna??

 15. Hösnuvans historia 1819 Royal Society of Medicine, London Catharrhus aestivus (”a periodic affection of the eyes and chest”) Led själv av sjukdomen Beskrev totalt 28 fall 1828. Inga fall bland fattiga och bönder John Bostock (1773-1846)

 16. Hösnuveprevalensen i Schweiz 1926 1985 1958 1991/3

 17. 1926 1971 1981 1992 Hösnuveprevalensen i Sverige Åberg N. et al. Threefold increase in incidence of asthma and allergic rhinitis in Swedish military recruits between 1971 and 1992. Allergy 51(suppl 31):12, 1996.

 18. 0 1 2 3 4+ Äldre syskon Hygienhypotesen David Strachan, 1989 35 30 25 20 15 10 5 1958 års kohort 1970 års kohort Hösnuva vid 16 års ålder(%) I II IIIN IIIM IV V Faderns socialgrupp David Strachan: Hay fever, hygiene and household size, 1989

 19. Tidig dagisstart minskar risken för allergiutveckling Kramer U, et al. Age at entry to day nursery and allergy in later childhood. Lancet 353:450-4, 1999.

 20. Uppväxt på bondgård skyddar mot allergiutveckling Riedler et al. Exposure to farming in early life and development of asthma and allergy: a cross-sectional survey. Lancet 358:1129-33, 2001

 21. Uppväxt med husdjur skyddar mot allergiutveckling Hesselmar B, Åberg N, Åberg B, Eriksson B, Björkstén B. Does early exposure to cat or dog prevent against later alelrgy development?Clin Exp Allergy 29:611-617, 1999.

 22. Exponering för mikrober via mag-tarmkanalen tycks vara förknippat med skydd mot allergiutveckling • Italienska soldater med antikroppar mot hepatit A, Toxoplasma gondii och Helicobacter pylori har mindre ofta hösnuva än soldater som är seronegativa. Matricardi PM et al., 1997 Matricardi PM et al., 2000 • Ingen relation mellan hösnuva och förekomst av antikroppar för mässling, röda hund, CMV, EBV Matricardi PM et al., 1997

 23. Behöver immunsystemet stimuleras av mikrober för att utveckla tolerans mot ofarliga ämnen i omgivningen? streptokocker laktobaciller enterokocker E. coli bifidobakterier

 24. Allergi immunologiskt betingad överkänslighet mot omgivningsantigener (allergener) Autoimmunitet skadebringande immunsvar mot egen vävnad Inflammatorisk tarmsjukdom inflammationsdrivande immunologisk reaktion mot okända antigen i tarminnehållet Allergier, vissa organspecifika autoimmuna sjukdomar (typ 1-diabetes, MS) och inflammatorisk tarmsjukdom ökar i västvärlden…

 25. Inte bara allergier ökar i västvärlden, utan även autoimmunitet och inflammatorisk tarmsjukdom Bach JF, 2002 d.v.s. sjukdomar som kännetecknas av oreglerad immunaktivering……………………

 26. Regulatoriska T-celler viktiga för att kontrollera olämpliga immunsvar CD4 Djur som saknar regulatoriska T-celler: • organspecifik autoimmunitet • tarminflammation • hög IgE-nivå • eksem CD25 CTLA-4

 27. regulatorisk T-cell antigen MHCII II II Antigen-presenterande cell Regulatoriska T-celler förhindrar immunsvar genom att förhindra aktivering av hjälpar-T-celler Immunitet Tolerans II

 28. Är tidig exponering för mikrober viktiga för att de regulatoriska T-cellerna skall utvecklas? streptokocker laktobaciller enterokocker E. coli bifidobakterier

 29. Även om det kan vara trist med mikrober som orsakar infektioner…. kan livet utan dem bli ett rent helvete! agnes.wold@microbio.gu.se