d sledky cop15 pro politiku ochrany klimatu v evropsk m a esk m kontextu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Důsledky COP15 pro politiku ochrany klimatu v evropském a českém kontextu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Důsledky COP15 pro politiku ochrany klimatu v evropském a českém kontextu

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Důsledky COP15 pro politiku ochrany klimatu v evropském a českém kontextu - PowerPoint PPT Presentation

fausto
95 Views
Download Presentation

Důsledky COP15 pro politiku ochrany klimatu v evropském a českém kontextu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Důsledky COP15 pro politiku ochrany klimatu v evropském a českém kontextu Pavel Zámyslický

  2. Vzpomínka na Kodaň

  3. Mezinárodní dohody • Kjótský protokol –cíle doroku 2012 • Konference v Kodani –Cancúnu – Johannesburku - ?? • cíle po roce 2012 • Systém emisního obchodování EU ETS • 3. fáze • EU • Klimaticko-energetický balíček – cíl snížení emisí až o 30 % do roku 2020 • Česká republika • Cíl prezidenta Obamy • snížit emise o 80 % do roku 2050, • Diskuse o návrhu národní legislativy v kongresu • USA Politika ochrany klimatu je příspěvkem k celosvětové aktivitě • 80./90. léta • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2020/50 Politika ochrany klimatu snížení emisí o 20 % mezi roky 2005 a 2020. V absolutním vyjádření se jedná o 28 - 36 Mt CO2e

  4. Jaké jsou důsledky COP 15 na evropskou a domácí politiku? • V současné době je zachován střednědobý cíl EU 20% resp. 30% do roku 2020 oproti 1990 • - v polovině roku 2010 má EK zveřejnit analýzu dopadů spojených s přechodem na vyšší redukční cíl ~ resp. analýzu adekvátnosti příspěvků ostatních zemí • Je zachován indikativní cíl pro rok 2050, kdy mají ekonomicky vyspělé země (vč. EU) snížit emise o 80-95% oproti 1990 • Existují jasná pravidla daná Klimaticko-energetickým balíčkem - pokračování EU ETS s lineárním ročním trendem snižováním počtu povolenek o 1,74% - nastaveny cíle pro jednotlivé ČS ohledně emisí mimo EU ETS (ČR +9%) - závazný cíl pro podíl vyrobené elektřiny z OZE do 2020 (ČR 13%) - dosažení 10% tržního podílu biopaliv • - podpora nových inovativních technologií (NER 300) • - na vyjasnění některých důležitých parametrů stále pracujeme (pravidla pro benchmarky, aukce, přidělování povolenek zdarma v el. energetice, atd… )

  5. Jak ovlivňují výsledky COP15 vyjednávání v rámci EU 27?(aneb naučíme se někdy mluvit společným jazykem?) • Interní debata uvnitř EU s přesahem do mezinárodního kontextu • Debata o formě budoucí dohody • Konsekvence přechodu na 30% redukční závazek • - Společná východiska pro FSF (2010-2012) • Sdílení břemene z hlediska dlouhodobého financování • Důležité “maličkosti“ určující ambici budoucích redukčních cílů • Pravidla pro podíl externích kreditů – Carbon Offsetting • Převod (banking) AAUs • Pravidla pro započítávání emisí a propadů z LULUCF

  6. Vliv mezinárodních jednání a ekonomické krize na investice do nových technologií, ekologických inovací a na posun směrem k nízkouhlíkové ekonomice? • EUA 13,26 • CER 11,76

  7. Možnosti pro snižování emisí skleníkových plynů v ČR

  8. 11,9 Potenciál snížení emisí v ČR se nachází ve čtyřech hlavních oblastech • Dostupný roční objem snížení emisí v roce 2020 • Mt CO2ekv. • Volba palivového mixu v energetice (plyn, jádro) • Vliv na energetickou koncepci ČR • 5 –12 • Zvýšení účinnosti v budovách, dopravě a průmyslu • Ekonomický přínos pro domácnosti a firmy • 11,9 • Příspěvek k energetické nezávislosti • Obnovitelné zdroje energie pro elektřinu a teplo • 8,4 • Zemědělství, lesnictví a ostatní • 3 • Celkem • 28 – 36 Mt