slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
C ertyfikat cyfrowy x.509v3 K lucz zawiera klucz publiczny właściciela PowerPoint Presentation
Download Presentation
C ertyfikat cyfrowy x.509v3 K lucz zawiera klucz publiczny właściciela

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

C ertyfikat cyfrowy x.509v3 K lucz zawiera klucz publiczny właściciela - PowerPoint PPT Presentation

fausta
119 Views
Download Presentation

C ertyfikat cyfrowy x.509v3 K lucz zawiera klucz publiczny właściciela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. technologia • Certyfikat cyfrowy x.509v3 Klucz • zawiera klucz publiczny właściciela • przechowuje informacje o podmiocie  (np. imię nazwisko, nazwa organizacji, e-mail, nazwa domenowa, adres IP) • może zawierać ograniczenia stosowania certyfikatu  (np. podpis cyfrowy, szyfrowanie danych, uwierzytelnienie) • numer seryjny • z góry określony jest termin ważności certyfikatu • klucz publiczny oraz powyższe dane są podpisane przez Urząd ds. Certyfikatów, który jest gwarantem ich prawdziwości • możliwość unieważnienia (odwołania) certyfikatu • dowolne inne dane: fotografie, dane biometryczne

  2. technologia • Certyfikat cyfrowy - rodzaje • Zgodnie z polskim prawem istnieją dwa typy podpisu elektronicznego: Pierwszy z nich to podpis bezpieczny – weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu = kwalifikowany podpis elektroniczny … który jest z mocy ustawy tak samo ważny jak własnoręczny podpis (posługujemy się nim np. w przypadku podpisywania ważnych dokumentów) oraz Drugi - Komercyjny (niekwalifikowany) weryfikowany za pomocą niekwalifikowanego certyfikatu = niekwalifikowany podpis elektroniczny Podpis elektroniczny złożony za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego nie jest z mocy prawa równoważny podpisowi własnoręcznemu.