az iskola bels vil ga n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az iskola belső világa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az iskola belső világa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Az iskola belső világa - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Az iskola belső világa. Funkciók, diszfunkciók, a formális nevelés színtere…. Az iskola belső világa. Iskola légköre: Az egyének által észlelt belső sajátosságok, attitűdök, érzések, elégedettségek, elégedetlenségek. Iskolaethosz (Kozéki, 1991):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Az iskola belső világa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az iskola bels vil ga

Az iskola belső világa

Funkciók, diszfunkciók, a formális nevelés színtere…

az iskola bels vil ga1
Az iskola belső világa

Iskola légköre:

Az egyének által észlelt belső sajátosságok, attitűdök, érzések, elégedettségek, elégedetlenségek.

Iskolaethosz (Kozéki, 1991):

Az iskolára jellemző egyéni arculat, intézményi atmoszféra

az iskola bels vil ga2
Az iskola belső világa

Iskola légköre:

1.) plurális, decentralizált oktatási rendszer – egyéni sajátosságok (fenntartó, pedagógiai koncepció, ideológia, társadalmi szelekció, pénzügyi háttér)

Minden iskola más – differenciálható attitűdök, érzések

az iskola bels vil ga3
Az iskola belső világa

2.) szervezeti kultúra – mentális képződmény mint értékek, normák közvetítése

3.) nyitott szervezet – elvárások szintetizálása mint központi szabályozás, fenntartói, szülői, társadalmi, munkaerőpiaci elvárások

4.) értékazonosság – értékkonfliktus mint a szervezeti törekvések mozgató rugója

az iskola bels vil ga4
Az iskola belső világa

Iskolák belső világának megismerése:

 • Iskola és környezete (társadalmi igények, iskolakép, működésére ható szereplők – helyi társadalom, fenntartó, család)
 • Iskolán belüli viszonyok (szervezet működése, az iskolavezetés sajátosságai, szervezeti kultúra, szervezeten belüli kapcsolatok minősége)
az iskola bels vil ga5
Az iskola belső világa
 • Szocializáció, nevelés az iskolákban (személyiségfejlesztés, pedagógus – tanuló – szülő értékvilága, pedagógusok nevelési elvei, szocializáció iskolai keretei, a tanítás-tanulás szervezése, infrastruktúrája)
az iskola mint szervezet
Az iskola mint szervezet
 • A tanárok, tanulók együttműködve, összehangoltan, egy közös cél elérése érdekében tevékenykednek.

Cél: a tanulók értelmi, érzelmi és testi fejlődésének elősegítése.

 • Az iskola tagjai, tanárok és tanulók között munka- és felelősség megosztás van.
az iskola mint szervezet1
Az iskola mint szervezet
 • Szerepek alakulnak ki a feladatok felosztásával – egyszerre több feladat is társul bizonyos szerepekhez.
 • Ellenőrizhető hierarchikus struktúra jellemzi – az ellenőrzés rendszere kidolgozott a cél elérése érdekében.
az iskola mint szervezet2
Az iskola mint szervezet

I. Formális működés:

Írásos szabályozók (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend)

Formális szerepek (igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnök, speciális szakemberek)

Tanári és egyéb formális közösségek (nevelőtestület, szakmai munkaközösség, osztályos tanárok munkaközössége, iskolaszék, szülői értekezlet, szülői szervezetek)

II. Informális működés:

Informális szerepek (kapcsolatrendszer, kommunikáció)

int zm nyi szab lyoz k
Intézményi szabályozók

1.) Pedagógiai program

 • nevelő-oktató munkát átfogó írásos dokumentum
 • az iskola tanárai készítik
 • a nevelőtestület fogadja el
 • tanulói – szülői elvárások, igények is megfogalmazódnak benne
 • része a nevelési program és a helyi tanterv
int zm nyi szab lyoz k1
Intézményi szabályozók

2.) Szervezeti és Működési Szabályzat:

 • az intézményi működést, a belső viszonyokat és a külső kapcsolatokat írja le
 • igazgató készíti, nevelőtestület fogadja el, nyilvános, elérhető

Szabályozza:

1.) oktatási intézmény vezetői és feladatkörük

2.) az iskola belső közösségei és működésük

3.) az intézmény képzési rendje

4.) a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások

int zm nyi szab lyoz k2
Intézményi szabályozók

5.) a tanulók távolmaradásának és mulasztásának rendje

6.) fegyelmi és kártérítési kötelezettség

7.) pedagógiai munka belső ellenőrzése

8.) szülői szervezetek

9.) tanulók és dolgozók jutalmazása

10.) rendkívüli események esetén szükséges teendők

11.) tanulók egészségügyi és szociális felügyelete

12.) munkavédelmi előírások

13.) hagyományok az iskolában, ünnepségek rendje

14.) iskola külső kapcsolatai

15.) nyilvánosság felé való megjelenés formái

int zm nyi szab lyoz k3
Intézményi szabályozók

3.) Házirend

 • az iskola belső világának praktikus belső szabályozása
 • irányt mutatnak a tanulói magatartásnak és az iskola, mint infrastruktúra használatának
 • igazgató készíti, nevelőtestület fogadja el, nyilvános
int zm nyi szab lyoz k4
Intézményi szabályozók

Házirend szabályozza:

 • tanulók jogai és kötelezettségei
 • tanórák, szünetek, tanórán kívüli foglalkozások időpontjai
 • tanulók magatartása
 • Késések adminisztrációja és következményei
 • távolmaradások és mulasztások igazolásának rendje
 • étkeztetés rendje
 • tanulói térítési díjak
 • a tanuló által előállított dolog, alkotás vagyonjoga
int zm nyi szab lyoz k5
Intézményi szabályozók
 • szociális támogatások megállapításának folyamata
 • iskolai helységek használatának rendje
 • jutalmazás, fegyelmezés, büntetés rendje
 • fegyelmi intézkedések rendje
 • osztálytermi munka felelőseinek rendje
szereprendszer az iskol ban
Szereprendszer az iskolában

1.) Igazgató:

 • egy személyben felelős az iskola szervezeti és szakmai működéséért, munkáltatói jogok gyakorlója

Feladatai: (gyermekvédelmi)

 • gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása
 • tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása
szereprendszer az iskol ban1
Szereprendszer az iskolában

2.) Igazgatóhelyettes:

 • általános jelleggel vagy egy-egy speciális feladatra
 • számuk a tanulói létszámtól függ, feladatkörüket az SZMSZ tartalmazza
 • meghatározó feladata a belső ellenőrzés, beszámolók készítése
szereprendszer az iskol ban2
Szereprendszer az iskolában

3.) Osztályfőnök:

 • egy-egy osztállyal kapcsolatos nevelési-oktatási feladatokat ellátó tanár
 • több mint pedagógus, tanórán kívüli neveléssel, mintanyújtással
 • közvetít a tanuló és környezete, a tanuló és a nevelőtestület között
szereprendszer az iskol ban3
Szereprendszer az iskolában

4.) Speciális feladatot ellátó szakemberek:

 • gyermek- ifjúságvédelmi felelős
 • iskolapszichológus
 • fejlesztő pedagógus
 • iskolai szociális munkás - szociálpedagógus
 • szabadidő-szervező
 • pedagógiai asszisztens
 • oktatástechnikus
form lis k z ss gek az iskol ban
Formális közösségek az iskolában

1.) nevelőtestület:

 • Az iskola nevelési és oktatási ügyeinek legfőbb tanácskozó és döntéshozó közössége
 • nevelőtestületi, osztályozó értekezleteket, esetmegbeszélő tanácskozásokat tartanak
 • tagjai a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő szakemberek
form lis k z ss gek az iskol ban1
Formális közösségek az iskolában

2.) szakmai munkaközösség:

 • azonos szaktárgyat vagy műveltségi területet oktató pedagógus kollegák szakmai tömörülése (lehet iskolák közötti is)
 • módszertani tanácsadás, ötletek, óralátogatás, helyettesítések
form lis k z ss gek az iskol ban2
Formális közösségek az iskolában

3.) egy osztályos tanárok munkaközössége:

 • azonos osztályban oktató tanárok közössége az ott tanulók fejlesztése, nevelési-oktatási feladatainak ellátása céljából
 • tanácsadás, rendszeres esetmegbeszélések
form lis k z ss gek az iskol ban3
Formális közösségek az iskolában

4.) iskolaszék:

Érdekegyeztető fórum, ahol az iskola valamennyi érintett résztvevője képviselve lehet, így:

 • a diákönkormányzat képviselői
 • a szülői munkaközösség képviselői
 • a nevelőtestület tagjai

Egyetértési jogot gyakorol, véleményt nyilvánít az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben

form lis k z ss gek az iskol ban4
Formális közösségek az iskolában

5.) Szülői értekezlet:

Egy-egy osztályban tanuló gyerekek szüleinek az érdekegyeztető és a szervezési kérdéseket, feladatokat megbeszélő fóruma

 • Félévente 2-3 alkalommal, interaktív jellegű
 • az iskola szülői tájékoztatása tervekről, történésekről, elképzelésekről
form lis k z ss gek az iskol ban5
Formális közösségek az iskolában

6.) Szülői szervezetek:

Az azonos iskolába járó tanulók szüleinek önszerveződő közössége.:

 • figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét
 • érdekérvényesítő szerep
inform lis szerepek az iskol ban
Informális szerepek az iskolában

Az intézményi kultúra és nevelési elvek megvalósulásának közös értékalapja a jól működő nevelőtestület és informális kapcsolatrendszer.:

 • kollégák közti támogató-segítő kapcsolat
 • Informális elismerés
 • értékazonosság
 • rivalizálás helyett együttműködés
jellemz viselked si form k
Jellemző viselkedési formák

1.) a közösségi pedagógus: kulcsszemély a nevelőtestület életében, kezdeményező, kölcsönösen jó viszonyt ápol, nyitott, a közösségért élő embertípus

2.) feladatorientált pedagógus: személyes kapcsolatok helyett az elvégzett munkát maximalizálja, az intézmény munkájának sikeréért élő embertípus

3.) nárcisztikus pedagógus: az iskolát saját személyiségük kifejezésére alkalmas terepnek tartják és használják – cél az „önfényezés”

az iskola funkci i
Az iskola funkciói
 • Fő funkciója a szocializáció, a nevelés segítése, valamint a kultúra újratermelése más társadalmi intézményekkel (család, médiumok, stb.) együttműködve.
 • Különféle emberek (pedagógus, segítő szakember, diákok) szándékosan összehangolt tevékenysége a gyermekek nevelése, oktatása érdekében.
az iskola funkci i1
Az iskola funkciói

1.) hivatalos– manifeszt

 • individualizációs funkció (egyéniség, egyediség) általános műveltséget ad
 • szocializációs funkció
 • kvalifikációs funkció
 • szelekciós funkció

2) nem hivatalos – látens (rejtett)

a) rejtett funkció

b) diszfunkció

az iskola funkci i2
Az iskola funkciói

Individualizációs funkció

 • Zene, művészetek, sport + képzési feladatok (jártasság, készség, képesség)
 • Jártasság – fokozott ellenőrzés mellett
 • Készség – automatizált tevékenység
 • Képesség – belső pszichikus feltétel (valamely tevékenység elvégzéséhez szükséges)
az iskola funkci i3
Az iskola funkciói

Szocializációs funkció

 • szocializál (a társadalomba illeszt)
 • közvetíti a társ. elvárásait, rendjét, normáit, értékeit; elsajátíttatja, begyakoroltatja az ezeknek megfelelő magatartást és cselekvésmódot. Az iskola folytatja a család nevelési, szocializációs tevékenységét.
 • rejtett tanterv: tartalma a hivatalos tantervben nincs megfogalmazva - a rituálék uniformizálnak = mindenkire érvényesek
az iskola funkci i4
Az iskola funkciói

Kvalifikációs funkció

 • továbbtanulás elősegítése
 • szakmai kvalifikáció
 • munkamorál + vonások kialakítása (következetesség, pontosság, önellenőrzés)
az iskola funkci i5
Az iskola funkciói

Szelekciós funkció

 • kiválogatás (jók-rosszak)
 • ezzel meghatározza a társadalomban betöltendő helyét
 • a társadalmi esélyegyenlőtlenség újratermelődik
 • családi háttér – kulturális tőke
 • az egyenlőtlenségek nem javíthatók, megmerevednek, még a felsőoktatásban is hatnak
az iskola diszfunkci i
Az iskola diszfunkciói
 • Agresszió
 • Antiszociális viselkedés
 • Spontán kirekesztődés
 • Konfliktusok

(lásd később)