Nők a Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományában - PowerPoint PPT Presentation

fatima-whitney
n k a b ntet s v grehajt si szervezet szem lyi llom ny ban n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nők a Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományában PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nők a Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományában

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Nők a Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományában
66 Views
Download Presentation

Nők a Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományában

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nők a Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományában

  2. A nők munkaerő piaci helyzetének, társadalmi, gazdasági, kulturális státuszának javítását célozzák • Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. • Az uniós jogszabályok és ajánlások

  3. Felmerül a kérdés, hogy egy speciális munkaerő piacon, mint a rendvédelem • hogyan érvényesülnek a nők • milyen karrier utakat járhatnak be • hogyan tudnak alkalmazkodni olyan intézményben, ahol jószerint férfias normák uralkodnak • a nők szervezeten belüli kiterjesztése okoz-e valamilyen problémát • illetve milyen területen okozhat problémát a szervezet működési mechanizmusában

  4. A téma aktualitását indokolja • a rendvédelmi szerveknél emelkedik a női alkalmazottak száma • hatékony beillesztésük a rendszerbe mind a szervezet, mind az egyén szempontjából fontos • a modern humánerőforrás menedzsment optimálisabb működésének elősegítése

  5. A rendőrségnél a nők arányának alakulása • míg 2004-ben 17% volt a hivatásos szolgálatot ellátó női állomány aránya • addig 2012-re 30%-ra nőtt A Honvédségnél hasonló trend figyelhető meg.

  6. A büntetés-végrehajtás szervezetében a nők arányának alakulása • 2003-ban a férfi és női állománytagok aránya 73-27% volt, • míg 2013-ban ez 70-30%-ra változott A női munkaerő számának növekedése nálunk kevésbe látványos, mint a többi fegyveres szervnél.

  7. A női vezetők aránya • 29 intézetet, intézményt tekintve a női vezetők aránya átlag 35% • Kiemelkedő a női vezetők aránya Pl.: Tököli kórház: 66%, IMEI: 61%, BVSZTRK: 44%, BVOK: 50% • Kalocsa: 25%, Kecskemét: 14% • Sopronkőhida, Sátoraljaújhely: 17%

  8. Szakirodalom • A rendvédelemben nagyon kevés kutatás, vizsgálat foglalkozik a témával • A büntetés-végrehatással kapcsolatban sem hazai sem külföldi szakirodalom nem áll rendelkezésre

  9. Kérdőíves módszer • a Fővárosi BV. Intézet állományára kiterjesztve • ahol a női dolgozók aránya 33% • Két női célcsoport: a tisztnők (21fő) és a tiszthelyettes nők (30 fő) • kontrollcsoportokat: férfi tiszt (21 fő) és férfi tiszthelyettes (30 fő)

  10. A kérdőív tartalma • XV, többségükben zárt, feleletválasztásos kérdéskör szerepelt, de a válaszadóknak lehetőségük volt saját véleményük prezentálására is • anonim és önkéntes Három nagy téma köré csoportosultak a kérdések: • személyes adatok és pályaválasztás motivációja • a szervezet elfogadottsága, a nők szervezeten belüli helyzetének megítélése • a személyes elégedettség egyes célcsoportokon (munkakategóriákon) belül

  11. Vizsgálati csoportok jellemzői

  12. Van-e bv. dolgozó a családban vagy tágabb rokonságban? • tisztnők 38%-a • tiszthelyettes nők 46%-a válaszolt igennel

  13. A pályaválasztás motivációja mindkét női csoportnál 56%-ban • a biztos munkahely • akiszámítható viszonyok • a korai nyugdíj és a továbbtanulási lehetőségek • az előmeneteli lehetőség • a hivatásos munka vonzása • a végzettségnek megfelelő munka

  14. a vizsgálati alanyok szerint a táblázat egyes pontjaiban rögzítettek kedvezőbbek-e vagy kedvezőtlenebbek a civil munkahelyekhez viszonyítva

  15. van-e valamilyen kedvezménye a munkahelyén azért, mert nő • a tisztnők 85%-a • a tiszthelyettesek 80%-a nemmel válaszolt a fennmaradó százalékokban: • a kisgyermekes anyáknál figyelembe veszik a kisgyermeket • az ünnepek előtti korábbi hazamenetel • a nőnapi meglepetések

  16. adódik-e hátránya abból, hogy nő • a nők egyaránt 94%-ban válaszoltak nemmel A fennmaradó válaszok elsősorban • higiénés körülmények elégtelenségét • nőknek többet kell dolgozniuk ahhoz, hogy elismerjék a munkájukat

  17. a női szerepek okoznak-e konfliktust a hivatás betöltésében, a nők esetében a feladatok teljesítését gátolják-e az alábbi tényezők?

  18. Hogyan viszonyulnak a férfiak a női kollegákhoz?

  19. Vannak-e olyan beosztások, amelyre nő nem alkalmas?

  20. mi lenne a büntetés-végrehajtás érdeke abban a vonatkozásban, hogy milyen beosztást töltsenek be a nők ? • bármely beosztást, ha szakmailag, fizikailag és emberileg megfelel (49 %) • elsősorban adminisztratív munkakört • egészségügyi munkakört • női körleten szolgálat • nevelő • KTK • jó, ahogy van A vizsgált intézetben a biztonsági osztályokon a beosztást betöltők 20 %-a, a büntetés-végrehajtási osztályokon 62%-a, nyilvántartási osztályon 48 %-a, a gazdasági osztályon 35%-a, az egészségügyi osztályon 89%-a, a pszichológiai osztályon 66%-a, az informatikán 60%-a, a titkársági és személyügyi osztályon 100%-a nő.

  21. Ha Ön választhatna egy azonos képességű nő és férfi között, hogy a főnöke legyen, ki mellett döntene?

  22. Ön mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel?A nőknek a büntetés-végrehajtás szervezetében, ha munkát vállalnak:

  23. A férfiaknak nőkkel szembeni magatartását a büntetés-végrehajtásnál mind a négy vizsgálati csoportban, gyakorisági sorrendben: • tisztelettudó • udvarias • segítőkész • bizalmaskodó • közömbös • fölényes • tapintatlan • szakmai féltékenység • tolakodó

  24. A személyes elégedettséget 12 kategóriában mértük 9 fokú skálán az egyáltalán nem és a nagyon elégedett végpontokkal.

  25. Összefoglalva: • A női és a férfi munkavállalók aránya a többi rendvédelmi szervhez hasonlóan a büntetés-végrehatásnál is nagyjából 70-30%. • A vezetői beosztások aránya átlagosan 65-35%, amely egyes intézetekben alul-, illetve felülreprezentált. • Lényegesen nem tér el a férfiak véleménye arról, ahogy a nők saját helyzetüket látják a büntetés-végrehajtásnál • A nők karrierlehetőségei elsősorban szakmai és emberi kompetenciájukon múlik, vagyis nemi hovatartozásuk lényegében nem akadályozza előre jutási lehetőségeiket és hivatásuk ellátását.(kivéve az anyaság)

  26. Végezetül két vizsgálati alanytól idéznék szó szerint, melyeket egymást kiegészítve tartok helytállónak: • „Véleményem szerint a büntetés-végrehajtásban dolgozó nők nincsenek kitéve olyan megkülönböztetésnek, mint a civil szférában. A bértábla egységes minden hivatásosra, a közalkalmazotti bérek is azonosak férfi és női kollégák között azonos feladatkör esetén.” • „A munkakörnyezet kialakításában, a munkakörülmények, higiéniás tényezők javításában, szabadidő biztosításában, nagyobb odafigyelésre, törődésre lenne szükség a nőket illetően..”

  27. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!