mechanismy toxicity
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mechanismy toxicity

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Mechanismy toxicity - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Mechanismy toxicity. [email protected] Mechanismy toxicity. Inhibice přenosu kyslíku Inhibice dýchacího řetězce Dráždivý a leptavý účinek Inhibice enzymů Průnik lipidovými strukturami, hlavně v CNS Karcinogenní působení Teratogenní působení Radikálové poškození tkání

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mechanismy toxicity' - farrah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mechanismy toxicity1
Mechanismy toxicity
 • Inhibice přenosu kyslíku
 • Inhibice dýchacího řetězce
 • Dráždivý a leptavý účinek
 • Inhibice enzymů
 • Průnik lipidovými strukturami, hlavně v CNS
 • Karcinogenní působení
 • Teratogenní působení
 • Radikálové poškození tkání
 • Blokáda dějů v NS
inek z vis na
Účinek závisí na:
 • Fyzikálních a chemických vlastnostech látek:
  • skupenství, rozpustnost, typ vazby…
 • Expozici:
  • dávka, koncentrace, doba kontaktu …
 • Organismu:
  • pohlaví, věk, celkový stav organismu
1 inhibice p enosu kysl ku
1) Inhibice přenosu kyslíku
 • CO:
  • vzniká při nedokonalém spalování organických sloučenin (např. benzinu)
  • váže se na hemoglobin ( karboxyhemoglobin) s vyšší afinitou než kyslík, a tím znemožňuje transport O2
  • příznaky: až při 30-40% HbCO – bolesti hlavy, hučení v uších, závrať, ztráta vědomí; při 60-65% koma
  • terapie: řízená ventilace kyslíkem (vytěsní CO)
slide5
Jedy vytvářející methemoglobin:
  • nitrity, deriváty anilinu, některá léčiva (estery HNO3)
  • Fe2+ v Hb se oxiduje na Fe3+ Hb se mění na methemoglobin, který není schopen přenášet O2
  • příznaky: cyanóza (vyšší podíl MetHb)
  • terapie: toluidinová modř
   • urychluje redukci MetHb na Hb

. Cl-

2 inhibice d chac ho et zce
2) Inhibice dýchacího řetězce
 • HCN a kyanidy (cyankáli, tj. K-C≡N):
  • inhibice enzymů obsahujících železo, zvláště cytochromoxidasy inhibice DŘ
  • příznaky: bolesti hlavy, bezvědomí, křeče, zástava dechu
  • terapie: kovy reagující s CN- (Co)

Uprav. dle:KODÍČEK, M. řetězec dýchací. From Biochemické pojmy: výkladový slovník[online].Praha: VŠCHT Praha, 2007 [cit. 2010-11-22].Available from: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/ebook.html?p=retezec_dychaci

3 dr div plyny
3) Dráždivé plyny
 • Cl2, HCl, HF, halogenderiváty – některé se užívají jako slzné plyny
  • dráždí až leptají sliznice: reagují s –SH skupinami proteinů
  • příznaky: konjunktivitida, rinitida, laryngitida, bronchitida, někdy i edém plic (fosgen)
4 inhibice enzym
4) Inhibice enzymů
 • HCN – viz dříve
 • H2S:
  • vytváří nerozpustné sulfidy s těžkými kovy, zvláště železem  podobně jako HCN inhibuje cytochromoxidasu a DŘ
  • příznaky: dýchací poruchy, selhání oběhu
 • -amanitin:
  • jed muchomůrky zelené
   • inhibuje RNA-polymerasu  poškození jater, selhání srdce, ledvin
slide9
Kovy a sloučeniny kovů (Pb, Hg, As):
  • reagují s –SH skupinami proteinů
  • např. olovo inhibuje enzymy syntézy porfyrinu, tj. krvetvorbu
  • v játrech, ledvinách, kostech a CNS se kovy akumulují
  • příznaky: poškození malých cév  glomerulární nefropatie, neurologické potíže, často šedý lem při okraji zubů (olovo, rtuť)
antidota p i otrav kovy
Antidota při otravě kovy
 • Vyvazují kovy a tvoří s nimi stabilní, nejedovaté komplexy:
  • sloučeniny obsahující –SH skupiny, např. deriváty dimerkaprolu:
  • EDTA:
5 leptav inek acid za
5) Leptavý účinek, acidóza
 • Kyseliny:
  • místní leptavý účinek (hydrolýza biomolekul, koagulace proteinů)
  • další účinek kyselin – acidóza: pokles pH krve
   • kompenzace: hyperventilace, ↑ tubulární sekrece H+
   • terapie: neutralizace pomocí MgO
 • Zásady: poškození tkání poleptáním je těžší než u kyselin
  • terapie: velké množství vody s přídavkem slabé kyseliny (octová)
6 organick rozpou t dla pr nik lipidov mi strukturami
6) Organická rozpouštědla: průnik lipidovými strukturami
 • Snadno pronikají lipidovými strukturami buňky
 • V CNS působí narkoticky, excitačně, inhibičně i neurotoxicky
 • Halogenované uhlovodíky
  • chloroform, vinylchlorid ad.
  • vedle účinků na CNS poškozují i játra a ledviny
slide13
Ethanol:
  • prostupuje lipidovými bariérami  rychle se dostává do CNS
  • interaguje s membránovými proteiny (receptory, iontové kanály)
  • akutně mění náladu, snižuje soustře-dění a sebekontrolu, chronicky vede k jaterní cirhóze, poruchám mozku…
  • odvykací látka: disulfiram (antabus)
7 karcinogeny
7) Karcinogeny
 • Mohou způsobit, že se zdravé buňky zvrhnou na nádorové
 • Často vznikají až v organismu biotransformací prokarcinogenů …metabolická aktivace
 • Často elektrofilní  napadají nukleofilní skupiny NA a proteinů a vážou se na ně  poškození makromolekul

adukt benzpyrenu a DNA

po kozen dna karcinogeny
Poškození DNA karcinogeny
 • Chemické mutageny:
  • alkylační činidla
  • činidla vyvolávající cross-linking
  • interkalátory – často kationické planární (aromatické) molekuly
  • látky tvořící adukty s DNA
 • Některé z těchto látek mohou také narušit replikaci a transkripci

ethidiumbromid

typy karcinogen
Typy karcinogenů
 • Alkylační činidla: některá inhibují buněčné dělení  užívají se jako cytostatika (cyklofosfamid)

cyklofosfamid

slide17
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH):
  • často aktivovány na karcinogeny až v těle → interkalace, adukty…

doxorubicin – užíván k chemoterapii benzpyren

slide18
Anorganické sloučeniny: arsen, chromité soli, azbest:
  • Azbest = průmyslově využívaný silikát; po vdechnutí prachu → fagocytóza, fibrotické změny v plicích → karcinom
 • Přirozené látky:
  • Aflatoxin z Aspergillus flavus (plíseň napadající burské oříšky)
8 teratogeny
8) Teratogeny
 • Narušují vývoj plodu – závisí na vývojovém stádiu
 • Většina uvedených karcinogenů a také některá léčiva
  • Thalidomid (contergan): narušuje vývoj končetin
 • Možný mechanismus:
  • antagonisté metabolismu folátů
  • narušení metabolismu pohlavních hormonů
  • oxidační stres
  • zásah do činnosti enzymu/receptoru
9 radik lov po kozen
9) Radikálové poškození
 • Sloučeniny zvyšující tvorbu reaktivních kyslíkových forem (ROS): H2O2, OH•, O2•-
  • peroxidace membránových lipidů
  • oxidace aminokyselin proteinů
  • poškození DNA
 • Paraquat: herbicid, narušuje transport elektronů v dýchacím řetězci a zvyšuje tvorbu ROS  poškození jater, ledvin a plic
10 blok da d j v ns
10) Blokáda dějů v NS
 • Rostlinné i živočišné toxiny
  • Hadí jedy:
   • -bungarotoxin (polypeptid) – brání interakci acetylcholinu s receptorem (váže se na něj)  ochrnutí kosterního svalstva, respirační selhání
  • Tetrodotoxin – jed ryby fugu (tetrodon), inhibuje influx Na+, tj. vedení vzruchu  obrna končetin, dýchacích svalů
  • Kurare: alkaloid; inhibuje neurosvalový přenos  obrna dýchacích svalů
kombinovan po kozen
Kombinované poškození
 • Methanol: příznaky jsou způsobeny jeho metabolity:
  • acidóza + HCOOH inhibuje cytochromoxidasu + vliv na NS
  • příznaky: poškození zraku, bolesti břicha, poruchy vědomí
  • antidotum: ethanol
l ba akutn ch otrav
Léčba akutních otrav
 • Snížení absorpce jedu:
  • výplach žaludku
  • urychlení pasáže střevem (pomocí laxativ – Na2SO4, manitol)
  • adsorpce na aktivní uhlí
 • Antidota
slide25
Zrychlení eliminace jedu:
  • zesílená diuréza (pomocí diuretik)
  • výměnná transfuze, dialýza (je-li jed ve vysoké koncentraci v krvi, ne vázán ve tkáních)
 • Symptomatická opatření (kontrola oběhu, dýchání, vodního a elektrolytového hospodaření, teploty, funkcí CNS…)
ad