Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?

Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy? Projekt realizowany w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem

 2. Poznanie form ochrony przyrody w Polsce. Poznanie osobliwości przyrodniczych w naszej najbliższej okolicy. Poznanie starodrzewu parku podworskiego w Wolicy. Opisanie starych, sędziwych drzew. Poznanie kryteriów prawnych ustanawiania pomników przyrody. Celem naszego projektu było:

 3. Formami ochrony przyrody są: • parki narodowe;  • rezerwaty przyrody;  • parki krajobrazowe;  • obszary chronionego krajobrazu;  • obszary Natura 2000;  • pomniki przyrody;  • stanowiska dokumentacyjne;  • użytki ekologiczne;  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  • ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. • · Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary.

 4. W granicach powiatu jasielskiego znajduje się: -84% powierzchni Magurskiego Parku Narodowego -fragment Jaśliskiego Parku Krajobrazowego -fragment Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki -2 rezerwaty przyrody: -”Golesz” - leśno geologiczny -”Łysa Góra”- starodrzew bukowy -obszary Natura 2000 -35 pomników przyrody głownie pojedynczych drzew

 5. Przygotowaliśmy pytania ankietowe pozwalające poznać stan wiedzy uczniów i mieszkańców o formach ochrony przyrody w Polsce i regionie. Badana grupa to 27 osób – uczniowie gimnazjum i ich rodzice. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika że ponad połowa badanych dorosłych dostrzega konieczność ochrony elementów środowiska. Angażują się w ochronę przyrody poprzez segregację odpadów, używanie ekologicznych toreb, sadzenie drzew, oszczędzanie wody. Młodzież chętnie uczestniczy w akcji „Sprzątanie świata”. Ponad połowa młodzieży i dorosłych dostrzega piękno starych drzew i uważa ,że powinny być chronione. Trzynaście osób wskazało drzewa w Wolicy jako zasługujące na ochronę.

 6. Park podworski w Wolicy k/Jasła obejmuje powierzchnię ok. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.

 7. Tak wykonywaliśmy pomiary

 8. Pomiar wysokości wysokościomierzem ”Sunto"

 9. Pomiar pierśnic (obwodu pnia na wys. 130 cm)

 10. Nanoszenie drzew na mapę zasadniczą

 11. Wykaz najwartościowszych drzew rosnących w parku:

 12. Kandydat nr 1.Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 405 cm. • Wysokość: 30m.  • Stan zdrowotny: drzewo zdrowe, bez ubytków i obecności szkodników

 13. Kandydat nr 2.Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 630 cm . • Wysokość: 34 m.  • Stan zdrowotny: bardzo zły –drzewo o koronie i kłodzie obumarłej w 50% , w kłodzie tego drzewa jest ubytek, w którym może zmieścić się człowiek. Ślady po wypaleniu. Drzewo wymaga natychmiastowej opieki dendrologa.

 14. Kandydat nr 3.Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 560 cm. • Wysokość: 30 m.  • Stan zdrowotny: dobry, ślady po przycinaniu konarów

 15. Kandydat nr 4.Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 350 cm. • Wysokość: 26 m.  • Stan zdrowotny: dobry, niektóre konary uschnięte, ślady po przycięciach nie są zabezpieczone.

 16. Kandydat nr 5.Jesion Wyniosły • Obwód pierśnicy: 279 cm. • Wysokość: 24 m.  • Stan zdrowotny: dobry

 17. Kandydat nr 6.Jesion Wyniosły • Obwód pierśnicy: 206 cm. • Wysokość: 31 m.  • Stan zdrowotny: kłoda pęknięta od podstawy pnia do pierwszych konarów, pęknięcie zabliźnione. Ślady po przycinaniu konarów.

 18. Kandydat nr 7.Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 392 cm. • Wysokość: 22 m.  • Stan zdrowotny: dobry , ślady po przycięciach, niektóre konary martwe, niezabezpieczone

 19. Kandydat nr 8.Dąb szypułkowy • Obwód pierśnicy: 322 cm. • Wysokość:25m.  • Stan zdrowotny: dobry, nie wymaga zabiegów konserwacyjnych .

 20. Kandydat nr 9Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 357 cm. • Wysokość: 34 m.  • Stan zdrowotny: dobry, ślady po przycięciu konarów

 21. Kandydat nr 10.Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 373 cm. • Wysokość: 25 m.  • Stan zdrowotny: dobry

 22. Kandydat nr 11Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 650 cm. • Wysokość: 30,5 m.  • Stan zdrowotny: zły, konary uschnięte, odłamane. Liczne jamy wykopane przez zwierzęta.

 23. Badania drzew wykonaliśmy metodą zawartą w publikacji „Szkolny Monitoring Obiektów i Terenów Przyrodniczo Cennych”. Spośród starodrzewu wybraliśmy 11 najcenniejszych, sędziwych drzew. Zmierzyliśmy wysokość, pierśnice, oznaczyliśmy gatunki, oceniliśmy stan zdrowotny drzew. Spośród badanych - 5 dębów szypułkowych spełnia kryteria dla pomników przyrody. Wybrane drzewa nanieśliśmy na mapę zasadniczą, uzyskaną w wydziale Geodezji i Kartografii. Wypełnione wnioski dla drzew zasługujących na miano pomników przyrody złożyliśmy w UG w Jaśle – Wydział Ochrony Środowiska .

 24. Na miano pomników przyrody ze względu na swoje rozmiary, wiek i walory estetyczne zasługują: 1)Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) - 5 szt. (drzewa nr 1, 2, 3, 7, 11)

 25. Wnioski dla drzew „kandydatów” na pomniki przyrody

 26. Kandydat nr 1.Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 405 cm. • Wysokość: 30m.  • Stan zdrowotny: drzewo zdrowe, bez ubytków i obecności szkodników

 27. Kandydat nr 2.Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 630 cm . • Wysokość: 34 m.  • Stan zdrowotny: bardzo zły –drzewo o koronie i kłodzie obumarłej w 50% , w kłodzie tego drzewa jest ubytek, w którym może zmieścić się człowiek. Ślady po wypaleniu. Drzewo wymaga natychmiastowej opieki dendrologa.

 28. Kandydat nr 3.Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 560 cm. • Wysokość: 30 m.  • Stan zdrowotny: dobry, ślady po przycinaniu konarów

 29. Kandydat nr 7.Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 392 cm. • Wysokość: 22 m.  • Stan zdrowotny: dobry , ślady po przycięciach, niektóre konary martwe, niezabezpieczone

 30. Kandydat nr 11Dąb Szypułkowy • Obwód pierśnicy: 650 cm. • Wysokość: 30,5 m.  • Stan zdrowotny: zły, konary uschnięte, odłamane. Liczne jamy wykopane przez zwierzęta.

 31. Najwartościowsze drzewa parku w Wolicy.

 32. Podsumowanie: -Realizując nasz projekt nabyliśmy przekonania, że przyrodę należy chronić, a szczególnie sędziwe drzewa, które rosły setki lat, a mogą zostać wycięte w kilka minut. -Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu przyczyniliśmy się do ochrony starych drzew. -Dzięki projektowi poznaliśmy działania służące ochronie przyrody. -Nauczyliśmy się również działać w zespole.

 33. Gimnazjum nr 5 w JaśleLigowy Zespół Badawczy: Karolina Szela Katarzyna Szot Monika Kłosowska Opiekun Zofia Czubik