opetushallituksen n kemyksi n ytt tutkintoaineistosta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta. Markku Kokkonen, Opetushallitus ALVARin XVII kehityspäivät 8.6.2011. Näyttötutkinto-opas 2011. Julkaistu www.oph.fi/nayttotutkinnot -osoitteessa 1.6.2011 Ilmestyy painettuna kesäkuun lopulla 2011 ja ruotsinkielisenä syksyllä 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta' - faolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opetushallituksen n kemyksi n ytt tutkintoaineistosta

Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta

Markku Kokkonen, Opetushallitus

ALVARin XVII kehityspäivät

8.6.2011

n ytt tutkinto opas 2011
Näyttötutkinto-opas 2011
 • Julkaistu www.oph.fi/nayttotutkinnot -osoitteessa 1.6.2011
 • Ilmestyy painettuna kesäkuun lopulla 2011 ja ruotsinkielisenä syksyllä 2011
 • Oppaan ilmestyminen ei edellytä näyttötutkintojen järjestämissopimuksien uusimista tässä vaiheessa
 • Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (Oph:n ohje 2/440/2006) tullaan uusimaan Opetushallituksen asettaman lomaketyöryhmän työn valmistuttua syksyllä 2011
 • Opas laadittu voimassa olevan (5/2011) lain-säädännön mukaisesti.
keskeisimm t muutokset 1
Keskeisimmät muutokset (1)
 • Säädökset, määräykset ja ohjeet –luettelo päivitetty
 • Käsiteluetteloa laajennettu
 • Maahanmuuttajia ja erityistä tukea tarvitsevia koskevat liitteet uusittu ja laajennettu
 • Henkilökohtaistamista, osaamisen tunnustamista ja rahoitusta koskevia osuuksia uudistettu ja laajennettu
 • Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma –mallia tarkennettu ja selkeytetty
 • Arviointiprosessia selkeytetty
keskeisimm t muutokset 2
Keskeisimmät muutokset (2)
 • Näyttötutkintojen järjestämisen laadunvalvonta
 • Verkko-osoitteet ajantasaistettu
 • Aipal-järjestelmä
 • Ajantasainen (5/2011) laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta liitteenä
tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa 1
Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa (1)
 • Koulutuksen järjestäjä, tutkinnon järjestäjä ja tutkintotoimikunta eivät voi jättää noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä
 • Luku 3 (pt) ja luku 1 ja luku 3:n alku (at ja eat)
 • Tutkinnon osien yhdistäminen yhteen tutkintotilaisuuteen
 • Arviointiesityksen tekeminen tutkinnon osittain
 • Valinnaiset tutkinnon osat muista tutkinnoista > opintopolku/tutkintopolku-suunnittelu
 • Käsitteiden hallinta
tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa 2
Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa (2)
 • Kaikki ammattitaitovaatimukset osoitettava tutkintotilaisuuksissa > Tutkintotilaisuuksien suunnittelun pohjana ammattitaitovaatimukset (pt) tai arvioinnin kohteet (at ja eat)
 • Jatkossa pt vs at ja eat rakenne yhtenäistetään
 • Arvioinnin kohteiden yhdistäminen mahdollista at:ssa ja eat:ssa
 • Erillispätevyyksien suorittaminen
 • Tutkinnon perusteissa nimeltä mainitut asiakirjat
tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa 3
Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa (3)
 • Laajuus, kesto tai työn joutuisuus (perustuu työsuunnitelmaan tai asiakkaalle jätettyyn tarjoukseen
 • Työryhmätyöskentely tietyissä ammateissa tyypillistä
 • Tietopuolisen osaamisen integrointi käytännön työtehtäviin, irralliset tuntee tai tietää – kriteerit poistettu/poistetaan
 • Tutkinnon osien suorittamisjärjestys
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot
arviointiin liittyv t ohjeistukset 1
Arviointiin liittyvät ohjeistukset (1)
 • Arvioijille annettu ohjeistus > tutkintokohtaisuus
 • Arviointi on kriteeripohjaista
 • Arvioinnin kohde kertoo sen asian, mihin arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota
 • Tutkinnon suorittajan ohjaus ja sen vaikutus pt:ssa
 • Tutkinnon suorittajan ohjaus at:ssa ja eat:ssa
 • Yksittäinen arvioija ei tee arviointipäätöstä tai arviointiesitystä, eikä myöskään päätä uusinnasta tai täydentämisestä (käytännön työ)
arviointiin liittyv t ohjeistukset 2
Arviointiin liittyvät ohjeistukset (2)
 • Arvioija voi edustaa vain yhtä tahoa, joka on henkilön pääasiallisen työtehtävän mukainen.
 • Arviointikeskustelu-käsitteestä on luovuttu uudessa Näyttötutkinto-oppaassa > TILALLE
 • Ammattitaidon osoittaminen: tutkinnon suorittajalle voidaan tutkinnon perusteiden salliessa antaa mahdollisuus täydentää tutkintosuorituksiaan suullisesti tilaisuudessa, johon osallistuu tutkinnon suorittajan lisäksi yksi tai useampi arvioija
 • Tutkinnon suorittajan itsearviointi kirjallisesti tai suullisesti.
arviointiin liittyv t ohjeistukset 3
Arviointiin liittyvät ohjeistukset (3)
 • Tutkinnon suorittajan itsearvioinnin merkitys arviointiprosessissa: itsearviointia ei arvioida kuten tutkintosuorituksia, eikä se voi laskea/nostaa annettavaa arvosanaa
 • Kolmikantainen arviointiesitys annetaan tutkinnon suorittajalle tiedoksi esim. allekirjoituksella
 • Tutkinnon suorittaja saa tietoonsa arvioinnin perustelut omalta kohdaltaan ennen ja jälkeen.
arviointiin liittyv t ohjeistukset 4
Arviointiin liittyvät ohjeistukset (4)
 • Oph:n lomaketyöryhmä tuottaa yhtenäiset & sähköiset mallit tutkintotoimikuntien käyttöön:
  • näyttötutkintojen järjestämissopimus
  • näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma
  • arviointiesitysten toimittaminen tutkintotoimikunnalle
  • arvioijaluettelo
arviointiin liittyv t ohjeistukset 21
Arviointiin liittyvät ohjeistukset (2)
 • ALVAR näyttötutkintoaineistojen haasteet:
 • Miten tutkintosuoritusten arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä?
 • Miten tutkinnon suorittajan ohjeistuksessa näkyvät pt/at/eat-tutkintojen tasoerot?
 • Ohjeistetaanko tutkinnon suorittajaa liiankin tarkkaan?
laadun merkitys yhteismitallisuuden kannalta 1
Laadun merkitys yhteismitallisuuden kannalta (1)
 • HAASTEET ALVARille:
 • ALVAR näyttötutkintoaineistojen käyttäjäkoulutus
 • Avoimet aineistot / määritellyt aineistot
 • Määriteltyjen aineistojen luvaton käyttö tai yhdistäminen näyttötutkinnon järjestäjän omiin aineistoihin
 • Avoimien aineistojen käyttö työpaikoilla > miten osoitetaan tietopuolinen osaaminen?
laadun merkitys yhteismitallisuuden kannalta 2
Laadun merkitys yhteismitallisuuden kannalta (2)
 • Määritellyt aineistot soveltuvat oppilaitos-ympäristöön > miten oppiminen ja tutkinnon suorittaminen erotetaan toisistaan? Miten kolmikantaisuus ja asiakaslähtöisyys toteutuvat oppilaitosympäristössä?
 • Määrällisen ja laadullisen arvioinnin suhde
 • Odottamattomat työtilanteet & joustavuus & vuorovaikutustaidot
 • Kuka valvoo näyttötutkinnon järjestäjän omien aineistojen laatua? > Oph ja tutkintotoimikunnat
k ynnit sopimusoppilaitoksissa
Käynnit sopimusoppilaitoksissa
 • Opetushallituksen ohjekirje näyttötutkintojen järjestämisen laadunvalvonnasta (2/440/2011)
  • Tavoitteena näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen
  • Käyntien toteuttaminen
   • Sovitaan etukäteen
   • Kaksi tutkintotoimikunnan edustajaa
   • Opetushallitus määrittänyt korvattavien käyntien määrän/tutkintotoimikunta (palkkio + matkakorv.)
   • Vierailukäynnin kulku
  • Muut laadunvalvonnan keinot
n ytt tutkintojen j rjest misedellytysten arviot
Näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviot
 • Malli uudistetaan syksyllä 2011 Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE) ehdotusten pohjalta
 • Nykyistä mallia käytetään tilanteessa, jossa näyttötutkinnon järjestäjä hakee itse arviota (laki 631/1998, 15 §)
 • Opetushallitus tekee jatkossa tutkintotoimikunnille selvityksiä näyttötutkintojen järjestämisedellytyksistä (so. lausunto näyttötutkintojen järjestämissopimus-hakemuksesta), joka perustuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun asetukseen (812/1998, 5 §)
alvar n ytt tutkintoaineistot
ALVAR näyttötutkintoaineistot
 • Olennainen osa suomalaista näyttötutkinto-järjestelmää, erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla
 • Aineistojen laadinta ja koordinointi vaatii alan huippuosaamista
 • Tutkintotoimikunnat keskeisessä roolissa aineistojen hyväksynnässä ja käyttöönotossa
 • Käyttäjäpalaute pääsääntöisesti hyvää ja positiivista
 • ALVAR on myös keskeinen toimija arvioijien perehdyttämisessä
 • Työmarkkinajärjestöjen sitoutuminen