Opetushallituksen n kemyksi n ytt tutkintoaineistosta
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta. Markku Kokkonen, Opetushallitus ALVARin XVII kehityspäivät 8.6.2011. Näyttötutkinto-opas 2011. Julkaistu www.oph.fi/nayttotutkinnot -osoitteessa 1.6.2011 Ilmestyy painettuna kesäkuun lopulla 2011 ja ruotsinkielisenä syksyllä 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - faolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opetushallituksen n kemyksi n ytt tutkintoaineistosta

Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta

Markku Kokkonen, Opetushallitus

ALVARin XVII kehityspäivät

8.6.2011


N ytt tutkinto opas 2011
Näyttötutkinto-opas 2011

 • Julkaistu www.oph.fi/nayttotutkinnot -osoitteessa 1.6.2011

 • Ilmestyy painettuna kesäkuun lopulla 2011 ja ruotsinkielisenä syksyllä 2011

 • Oppaan ilmestyminen ei edellytä näyttötutkintojen järjestämissopimuksien uusimista tässä vaiheessa

 • Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (Oph:n ohje 2/440/2006) tullaan uusimaan Opetushallituksen asettaman lomaketyöryhmän työn valmistuttua syksyllä 2011

 • Opas laadittu voimassa olevan (5/2011) lain-säädännön mukaisesti.


Keskeisimm t muutokset 1
Keskeisimmät muutokset (1)

 • Säädökset, määräykset ja ohjeet –luettelo päivitetty

 • Käsiteluetteloa laajennettu

 • Maahanmuuttajia ja erityistä tukea tarvitsevia koskevat liitteet uusittu ja laajennettu

 • Henkilökohtaistamista, osaamisen tunnustamista ja rahoitusta koskevia osuuksia uudistettu ja laajennettu

 • Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma –mallia tarkennettu ja selkeytetty

 • Arviointiprosessia selkeytetty


Keskeisimm t muutokset 2
Keskeisimmät muutokset (2)

 • Näyttötutkintojen järjestämisen laadunvalvonta

 • Verkko-osoitteet ajantasaistettu

 • Aipal-järjestelmä

 • Ajantasainen (5/2011) laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta liitteenä


Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa 1
Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa (1)

 • Koulutuksen järjestäjä, tutkinnon järjestäjä ja tutkintotoimikunta eivät voi jättää noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä

 • Luku 3 (pt) ja luku 1 ja luku 3:n alku (at ja eat)

 • Tutkinnon osien yhdistäminen yhteen tutkintotilaisuuteen

 • Arviointiesityksen tekeminen tutkinnon osittain

 • Valinnaiset tutkinnon osat muista tutkinnoista > opintopolku/tutkintopolku-suunnittelu

 • Käsitteiden hallinta


Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa 2
Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa (2)

 • Kaikki ammattitaitovaatimukset osoitettava tutkintotilaisuuksissa > Tutkintotilaisuuksien suunnittelun pohjana ammattitaitovaatimukset (pt) tai arvioinnin kohteet (at ja eat)

 • Jatkossa pt vs at ja eat rakenne yhtenäistetään

 • Arvioinnin kohteiden yhdistäminen mahdollista at:ssa ja eat:ssa

 • Erillispätevyyksien suorittaminen

 • Tutkinnon perusteissa nimeltä mainitut asiakirjat


Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa 3
Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa (3)

 • Laajuus, kesto tai työn joutuisuus (perustuu työsuunnitelmaan tai asiakkaalle jätettyyn tarjoukseen

 • Työryhmätyöskentely tietyissä ammateissa tyypillistä

 • Tietopuolisen osaamisen integrointi käytännön työtehtäviin, irralliset tuntee tai tietää – kriteerit poistettu/poistetaan

 • Tutkinnon osien suorittamisjärjestys

 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot


Arviointiin liittyv t ohjeistukset 1
Arviointiin liittyvät ohjeistukset (1) (3)

 • Arvioijille annettu ohjeistus > tutkintokohtaisuus

 • Arviointi on kriteeripohjaista

 • Arvioinnin kohde kertoo sen asian, mihin arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota

 • Tutkinnon suorittajan ohjaus ja sen vaikutus pt:ssa

 • Tutkinnon suorittajan ohjaus at:ssa ja eat:ssa

 • Yksittäinen arvioija ei tee arviointipäätöstä tai arviointiesitystä, eikä myöskään päätä uusinnasta tai täydentämisestä (käytännön työ)


Arviointiin liittyv t ohjeistukset 2
Arviointiin liittyvät ohjeistukset (2) (3)

 • Arvioija voi edustaa vain yhtä tahoa, joka on henkilön pääasiallisen työtehtävän mukainen.

 • Arviointikeskustelu-käsitteestä on luovuttu uudessa Näyttötutkinto-oppaassa > TILALLE

 • Ammattitaidon osoittaminen: tutkinnon suorittajalle voidaan tutkinnon perusteiden salliessa antaa mahdollisuus täydentää tutkintosuorituksiaan suullisesti tilaisuudessa, johon osallistuu tutkinnon suorittajan lisäksi yksi tai useampi arvioija

 • Tutkinnon suorittajan itsearviointi kirjallisesti tai suullisesti.


Arviointiin liittyv t ohjeistukset 3
Arviointiin liittyvät ohjeistukset (3) (3)

 • Tutkinnon suorittajan itsearvioinnin merkitys arviointiprosessissa: itsearviointia ei arvioida kuten tutkintosuorituksia, eikä se voi laskea/nostaa annettavaa arvosanaa

 • Kolmikantainen arviointiesitys annetaan tutkinnon suorittajalle tiedoksi esim. allekirjoituksella

 • Tutkinnon suorittaja saa tietoonsa arvioinnin perustelut omalta kohdaltaan ennen ja jälkeen.


Arviointiin liittyv t ohjeistukset 4
Arviointiin liittyvät ohjeistukset (4) (3)

 • Oph:n lomaketyöryhmä tuottaa yhtenäiset & sähköiset mallit tutkintotoimikuntien käyttöön:

  • näyttötutkintojen järjestämissopimus

  • näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma

  • arviointiesitysten toimittaminen tutkintotoimikunnalle

  • arvioijaluettelo


Arviointiin liittyv t ohjeistukset 21
Arviointiin liittyvät ohjeistukset (2) (3)

 • ALVAR näyttötutkintoaineistojen haasteet:

 • Miten tutkintosuoritusten arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä?

 • Miten tutkinnon suorittajan ohjeistuksessa näkyvät pt/at/eat-tutkintojen tasoerot?

 • Ohjeistetaanko tutkinnon suorittajaa liiankin tarkkaan?


Laadun merkitys yhteismitallisuuden kannalta 1
Laadun merkitys yhteismitallisuuden kannalta (1) (3)

 • HAASTEET ALVARille:

 • ALVAR näyttötutkintoaineistojen käyttäjäkoulutus

 • Avoimet aineistot / määritellyt aineistot

 • Määriteltyjen aineistojen luvaton käyttö tai yhdistäminen näyttötutkinnon järjestäjän omiin aineistoihin

 • Avoimien aineistojen käyttö työpaikoilla > miten osoitetaan tietopuolinen osaaminen?


Laadun merkitys yhteismitallisuuden kannalta 2
Laadun merkitys yhteismitallisuuden kannalta (2) (3)

 • Määritellyt aineistot soveltuvat oppilaitos-ympäristöön > miten oppiminen ja tutkinnon suorittaminen erotetaan toisistaan? Miten kolmikantaisuus ja asiakaslähtöisyys toteutuvat oppilaitosympäristössä?

 • Määrällisen ja laadullisen arvioinnin suhde

 • Odottamattomat työtilanteet & joustavuus & vuorovaikutustaidot

 • Kuka valvoo näyttötutkinnon järjestäjän omien aineistojen laatua? > Oph ja tutkintotoimikunnat


K ynnit sopimusoppilaitoksissa
Käynnit sopimusoppilaitoksissa (3)

 • Opetushallituksen ohjekirje näyttötutkintojen järjestämisen laadunvalvonnasta (2/440/2011)

  • Tavoitteena näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen

  • Käyntien toteuttaminen

   • Sovitaan etukäteen

   • Kaksi tutkintotoimikunnan edustajaa

   • Opetushallitus määrittänyt korvattavien käyntien määrän/tutkintotoimikunta (palkkio + matkakorv.)

   • Vierailukäynnin kulku

  • Muut laadunvalvonnan keinot


N ytt tutkintojen j rjest misedellytysten arviot
Näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviot (3)

 • Malli uudistetaan syksyllä 2011 Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE) ehdotusten pohjalta

 • Nykyistä mallia käytetään tilanteessa, jossa näyttötutkinnon järjestäjä hakee itse arviota (laki 631/1998, 15 §)

 • Opetushallitus tekee jatkossa tutkintotoimikunnille selvityksiä näyttötutkintojen järjestämisedellytyksistä (so. lausunto näyttötutkintojen järjestämissopimus-hakemuksesta), joka perustuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun asetukseen (812/1998, 5 §)


Alvar n ytt tutkintoaineistot
ALVAR näyttötutkintoaineistot (3)

 • Olennainen osa suomalaista näyttötutkinto-järjestelmää, erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla

 • Aineistojen laadinta ja koordinointi vaatii alan huippuosaamista

 • Tutkintotoimikunnat keskeisessä roolissa aineistojen hyväksynnässä ja käyttöönotossa

 • Käyttäjäpalaute pääsääntöisesti hyvää ja positiivista

 • ALVAR on myös keskeinen toimija arvioijien perehdyttämisessä

 • Työmarkkinajärjestöjen sitoutuminen