slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MLUVME SPOLU, PRACUJME SPOLU – INTEGROVANÝ PROGRAM PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MLUVME SPOLU, PRACUJME SPOLU – INTEGROVANÝ PROGRAM PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

MLUVME SPOLU, PRACUJME SPOLU – INTEGROVANÝ PROGRAM PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

MLUVME SPOLU, PRACUJME SPOLU – INTEGROVANÝ PROGRAM PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ (CZ.1.04/3.3.05/31.00167). TÉMA PREZENTACE: JAK ROZVÍJET SVÉ PRACOVNÍ KOMPETENCE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MLUVME SPOLU, PRACUJME SPOLU – INTEGROVANÝ PROGRAM PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ' - falala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MLUVME SPOLU, PRACUJME SPOLU – INTEGROVANÝ PROGRAM PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

(CZ.1.04/3.3.05/31.00167)

TÉMA PREZENTACE:

JAK ROZVÍJET SVÉ PRACOVNÍ KOMPETENCE

slide2

Již třetí desetiletí se lidé v naší zemi musejí potýkat s nezaměstnaností jako společenským jevem, který s sebou přinášejí tržní vztahy v ekonomickém životě občanů. Schopnost najít si patřičné uplatnění a zaměstnání v průběhu celého života závisí nejenom na tom, zda člověk získá odpovídající kvalifikaci, ale především na tom, zda je vybaven dostatečně širokým všeobecným základem vzdělání a pracovními kompetencemi, které jsou nezbytné pro uplatnění na trhu práce. Tyto kompetence zahrnují nejrůznější schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které pomáhají člověku dobře zvládat různé pracovní i životní situace, a patří k nim i komunikace, rozvoj schopnosti učit se, kooperace, řešení problémů, tvořivost, práce s informačními technologiemi a další.

slide3

Zvládání situace dlouhodobé ztráty práce je značně proměnlivý proces a záleží na osobnosti každého člověka, jak se s touto stresovou situací vyrovná. Zde záleží především na jeho zdravotní situaci, míře životní energie, společenské přizpůsobivosti, rodinném zázemí i dostupných finančních zdrojích. V obecné rovině však nezaměstnanost znamená těžkou psychickou zátěž, která má zpravidla tři fáze:

∞ FÁZE OPTIMISMU (nastává po prvním šoku, kdy je zpočátku finanční situace víceméně zajištěná a nezaměstnaný má naději, že brzy najde nové místo)

∞ FÁZE PESIMISMU (zde se začínají objevovat první pocity viny a sníženého sebevědomí, víra v úspěch se stále zmenšuje)

∞ FÁZE REZIGNACE (začínají se rozvíjet psychosomatická onemocnění, nezaměstnaný se cítí osamělý a vyhlídky na získání nového zaměstnání jsou téměř nulové)

slide4

CO DĚLAT PŘI ZTRÁTĚ ZAMĚSTNÁNÍ

 • Neztraťte naději a nepodlehněte tlaku nepříznivé situace
 • Važte si sebe i svého života
 • Naplánujte si pravidelné domácí aktivity (péče o sebe, rodinu, koníčky)
 • Rozšiřte si své právní znalosti, abyste se dobře orientovali v právech a povinnostech nezaměstnaných
 • Zpracujte si seznam svých vědomostí, znalostí a dovedností
 • Stále sleduje dění kolem sebe a udržuje kontakt s trhem práce
 • Pěstujte společenské kontakty
 • Promyslete si spornou životní strategii
 • Důsledně pečujte o své zdraví a osobní hygienu
slide5

CO JE TO ZDRAVÍ

A ČÍM SE VYZNAČUJE?

Zdraví je určitý druh síly, která člověku pomáhá zdolávat v životě různé překážky a těžkosti

Pomocí zdraví může člověk uskutečňovat své životní plány a cíle

Zdraví je celková charakteristika postoje člověka k životu

Zdraví umožňuje člověku přizpůsobit se změnám podmínek a prostředí; je to schopnost pozitivně reagovat na nejrůznější výzvy života

Zdraví je stav optimálního fungování člověka; člověku je naprosto dobře fyzicky, psychicky i sociálně

slide6

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

PROTISTRESOVÉ POSTUPY:

snížit příliš vysoké ideály ( kdo na sebe a na druhé klade příliš vysoké nároky, vystavuje se stále nebezpečí nepřiměřené zátěže)

nepropadat syndromu „pomocníka“ (vyhněte se nadměrnému ztotožnění s potřebami ostatních lidí, pohybujte se v rozmezí mezi soucítěním a emocionálním odstupem)

naučte se říkat „ne“ (nenechte se přetěžovat) a jednejte asertivně

stanovte si priority (soustřeďte se na podstatné činnosti)

zacházejte se svým časem racionálně(dobrý plán ušetří polovinu práce)

dělejte přestávky na odpočinek

učte se otevřeně vyjadřovat své pocity

vyvarujte se negativního myšlení

v kritických okamžicích zachovejte rozvahu

doplňujte energii(věnujte se příjemným činnostem, sportujte, pěstujte své záliby)

využívejte nabídek pomoci

žijte zdravě

slide7

A.

ORGANIZAČNÍ A PROVÁDĚCÍ KOMPETENCE

Cíl: plánování práce, provádění práce, kontrola výsledků

Hlavní kompetence: cílevědomost, přesnost, pečlivost, systematický postup, schopnost organizovat, řízení a hodnocení sebe samého, pružnost

B.

KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Cíl: kontakt s ostatními lidmi, chování ve skupině, týmová spolupráce

Hlavní kompetence: otevřenost, schopnost spolupracovat, schopnost vcítit se do druhých lidí, sociální odpovědnost, čestnost, schopnost písemného a ústního vyjadřování

slide8

C.

UČENÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Cíl: kladný postoj k učení, předávání informací, vyhodnocování

Hlavní kompetence: ochota dále se vzdělávat, tvořivost, vyvozovat závěry, umět předvídat, mít systémové myšlení, umět řešit problémy, umět naučené použít v praxi

D.

SAMOSTATNOST A ODPOVĚDNOST

Cíl: vlastní odpovědnost , spoluodpovědnost při práci

Hlavní kompetence: spolehlivost, disciplína, zastávání vlastního názoru, rozvážné jednání, iniciativa, znalost svých předností a limitů, sebekritičnost, schopnost rozhodovat, bezpečnost

slide9

E.

ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE

A STRESOVÝCH SITUACÍ

Cíl: psychická a fyzická odolnost

Hlavní kompetence: schopnost koncentrace, vytrvalost, bdělost u monotónních činností, schopnost přizpůsobit se, odolnost vůči zátěži, vyrovnanost mezi prací a odpočinkem

slide10

Základní psychologické profily osobnosti:

SANGVINIK

CHOLERIK

MELANCHOLIK

FLEGMATIK

slide11

SEBEPOJETÍ

popisný rozměr „já jsem“

hodnotící rozměr „mám být“

směřující rozměr „chci být“

mocenský rozměr „mohu učinit“

rozměr životního zaměření „smysl mého života“

slide12

Zásady pozitivní osobní image

zevnějšek

zdvořilost

takt

sebedůvěra

sebeovládání

přirozenost

komunikace

slide13

Komunikace

 • verbální komunikace:
 • jazyk, řeč v užším smyslu, je především nástrojem sdělování abstraktních obsahů
 • neverbální komunikace:
 • gesta, pohyby těla, výraz atd., je nástrojem sdělování situací, emocí a snah, a je na rozdíl od verbální komunikace neúmyslná
slide14

Asertivita

 • - je ucelený komunikační styl, který předpokládá umění prosadit se a zároveň respektovat potřeby druhých
 • UČÍ NÁS NÁSLEDUJÍCÍM DOVEDNOSTEM:
 • jasně a přiměřeně vyjadřovat vlastní pocity
 • říkat „ano“ a „ne“ v souladu s tím, co doopravdy chceme
 • požádat o to, co potřebujeme
 • přijmout odmítnutí od druhého bez pocitu urážky
 • přijmout kritiku bez vzdoru či sebeodsuzování
 • umění konstruktivně kritizovat
 • umění vyjádřit i přijmout kompliment
 • citlivě naslouchat druhému
 • prosadit své oprávněné požadavky
 • uzavírat rozumné kompromisy
slide15

Jak sestavit svůj životopis?

 • osobní údaje – jméno, adresa, telefon, datum a místo narození, občanství, rodinný stav
 • vzdělání – přesný název vzdělávacích institucí, včetně časových údajů o jejich návštěvě, nezapomeňte uvést typ závěrečné zkoušky a dosaženou kvalifikaci; dále uveďte studium v zahraničí a absolvované kurzy, zvláště pokud se tematicky vztahují k pozici, o kterou se ucházíte; čerství absolventi středních a vysokých škol mohou uvést přehled všech důležitých zkoušek a certifikátů
 • zaměstnání – uveďte průběh všech vašich zaměstnání, a to včetně volných časových úseků, kdy jste pobývali například v zahraničí nebo byli nezaměstnaní, případně jste měli brigádu; u každého zaměstnání uveďte jméno a adresu firmy, vaši funkci, pracovní náplň, hlavní cíl vaší práce, dosažené úspěchy, výčet získaných kompetencí a pracovních odpovědností
 • znalost cizích jazyků – zde u jednotlivých jazyků uveďte i úroveň jejich znalosti, případně typ dosažené zkoušky
 • znalost práce s PC – vypište jednotlivé počítačové programy, které umíte používat, případně stupeň znalosti
 • ostatní schopnosti a znalosti – v tomto bodě napište vše, co může být přínosem ve vašem novém zaměstnání, nebo uveďte koníčky, o kterých se domníváte, že mohou učinit dobrý dojem
 • reference – některé firmy vyžadují před přijetím pracovníka reference na jeho osobu, proto uveďte jména a kontakt na osoby, které souhlasí s poskytnutím referencí na vaši osobu
 • na závěr životopisu nezapomeňte na datum a váš podpis
slide16

VZOROVÝ ŽIVOTOPIS

Osobní data:

Jméno a příjmení: Jan Pokorný

Titul: Bc.

Trvalý pobyt: Helfertova 28, 160 00 Brno

Telefon: 526 245 223; mobil: 736 584 214

E-mail: ja.pokor@seznam.cz

Datum a místo narození: 4. května 1983, Brno

Stav a pohlaví: svobodný, muž

Dosažené vzdělání:

Vzdělávací instituce: FSS UM Brno, Gorkého 125

Obor: sociální práce

Typ a rok závěrečné zkoušky: státní závěrečné zkoušky bakalářského studia v roce 2005

Vzdělávací instituce: Gymnázium, Lerchova 55, Brno

Obor: humanitní zaměření studia

Typ a rok závěrečné zkoušky: maturitní zkouška, 2011

Kurzy a školení:

Rok a obsah: 2002 – státní zkouška z AJ

Rok a obsah: 2003 – akreditované vzdělávání pro pracovníky krizových telefonních linek (Remedium Praha, 200 hodin)

Rok a obsah: 2003 – kurz základů výpočetní techniky (80 hodin)

2006 – tříměsíční stáž v krizovém centru Spondea Brno

Pracovní historie:

Firma: Magistrát města Brna, OSPOD

Doba působení: od července 2066 dosud

Pracovní zařazení: sociální kurátor pro děti a mládež

Náplň práce: péče o ohrožené děti a mládež a rodiny ze znevýhodněného sociálního prostředí

Jazykové znalosti:

anglický jazyk: plynně slovem i písmem

německý jazyk: aktivní znalost

český jazyk: mateřský jazyk

Počítačové znalosti:

Dobrá znalost: Windows 2000, MS OFFICE (Word, Excel), Internet, Visual Basic a jiné databázové systémy

Další dovednosti: ŘP skupiny A, B; velmi dobrá znalost psaní na stroji

Zájmy a záliby: kultura (aktivní zapojení v pěveckém sboru),

sport (rekreační cykloturistika, plavání)

Dodatečné informace: Nikdy jsem nebyl trestně stíhán.

Můj zdravotní stav je dobrý.

V Brně, dne 5. června 2007 …………………………………

Jan Pokorný