Civil szervezetek gazd lkod si s ad z si szab lyai 2012
Download
1 / 66

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Civil szervezetek gazdálkodási és adózási szabályai 2012. Gazdálkodást érintő, megszűnő jogszabályok. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CVLI. törvény, a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII.23.) kormányrendelet,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - falala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Gazd lkod st rint megsz n jogszab lyok
Gazdálkodást érintő, megszűnő jogszabályok 2012

 • a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CVLI. törvény,

 • a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII.23.) kormányrendelet,

 • Az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII.23.) kormányrendelet,

 • 237/2003. (XII.17.) korm.rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetéi kötelezettségeinek sajátosságairól,

 • A 330/2008. (XII.17.) korm.rendelet, szintén az egyéb szervezetek sajátos beszámolási kötelezettségeiről szóló 224/2000. (XII.19) korm.rendelet módosításáról


Gazd lkod st rint j jogszab lyok
Gazdálkodást érintő új jogszabályok 2012

 • 2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működési támogatásáról (Ectv.).

 • 342/2011. (XII.29.) korm.rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó korm.rendelet módosításáról,

 • 350/2011. (XII.30.) korm.rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről.


Gazd lkod sra vonatkoz 2012 v el tt alkotott jogszab lyok
Gazdálkodásra vonatkozó, 2012. év előtt alkotott jogszabályok

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény

 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról,

 • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.)

 • 224/2000. (XII.19.) korm.rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

 • 2006.évi V. törvény VIII.fejezete a végelszámolásról


Gazd lkod sra vonatkoz 2012 v el tt alkotott jogszab lyok1
Gazdálkodásra vonatkozó, 2012. év előtt alkotott jogszabályok

 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Helyi adó)

 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja)

 • 1996. CXXVI. Törvény az Szja meghatározott részének felhasználásáról (Szja 1%)

 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról (Tao.tv)

 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj)

 • 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezet a szociális hozzájárulási adóról (Szoc.ho)

 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról (Szh)

 • 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, …… továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról (Öszt.fogl)

 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (önkéntes tv.)

 • 2007. évi CXXVII. törvény az Általános forgalmi adóról (Áfa tv.)


Az j szab lyoz s c lja ism rvei
Az új szabályozás célja, ismérvei jogszabályok

 • Keret jellegű szabály megalkotása

 • Definíciók megfogalmazása

 • Nyilvántartásba vételre, működésre, gazdálkodásra, megszűnésre vonatkozó előírások átfogó szabályozása

 • Közhasznúság fogalmának, feltételeinek új szabályozása

 • Könyvvezetés, beszámolás, letétbe helyezés szabályainak módosítása

 • Átláthatóság és könnyebb alkalmazhatóság biztosítása


Ectv gazd lkod st rint rendelkez sei
Ectv. gazdálkodást érintő rendelkezései jogszabályok

2012. január 1-től lépett hatályba az Ectv.:

 • fogalmak újra definiálása (2.§)

 • a civil szervezetek a csődeljárásról és felszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) hatálya alá kerültek (9-10.§)

 • a civil szervezetek fizetésképtelenségének definiálása (10.§)

 • civil szervezetek gazdálkodásának általános szabályai (17-26.§)

 • civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolásának szabályai (17-26.§)

 • közhasznú jogállás, nyilvántartás szabályozása (31-50.§)


Gazd lkod st rint fogalmak
Gazdálkodást érintő fogalmak jogszabályok

adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített céljaira - ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás;

adományosztó szervezet: a civil szervezetek számára nyújtandó adományok szervezésére és juttatására létrejött civil szervezet, amelynek létesítő okiratában e cél alapcélként került megjelölésre;

befektetési tevékenység: a civil szervezet eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység;


Gazd lkod st rint fogalmak1
Gazdálkodást érintő fogalmak jogszabályok

cél szerinti juttatás: a civil (közhasznú) szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás;

elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele;

gazdálkodó tevékenység: azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek;

gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, ide nem értve az adomány (ajándék) elfogadását, továbbá a bevétellel járó, létesítő okiratban meghatározott cél szerinti, valamint a közhasznú tevékenységet;


Gazd lkod st rint fogalmak2
Gazdálkodást érintő fogalmak jogszabályok

tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére;

törzsvagyon: az induló tőke, megnövelve alapítvány esetében a csatlakozók által kifejezetten az induló tőke növelése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyonnal;


Gazd lkod st rint fogalmak3
Gazdálkodást érintő fogalmak jogszabályok

induló tőke: a civil szervezet létrehozásakor az alapító(k), illetve alapító tag(ok) által a civil szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon;

közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;


Civil szervezet gazd lkod s nak ltal nos szab lyai
Civil szervezet gazdálkodásának általános szabályai jogszabályok

 • vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható,

 • gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti,

 • tartozásaiért saját vagyonával felel,

 • alapítója, tagja a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel,

 • olyan módón vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.


Civil szervezet gazd lkod s nak k l n s szab lyai
Civil szervezet gazdálkodásának különös szabályai jogszabályok

A közhasznú minősítést megszerzett szervezetek működésére a civil törvény további előírásokat, korlátozásokat tartalmaz:

 • a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania,

 • a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti,


Civil szervezet gazd lkod s nak k l n s szab lyai1
Civil szervezet gazdálkodásának különös szabályai jogszabályok

 • A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. A pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat),

 • színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat,

 • váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,

 • gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.


Civil szervezet gazd lkod s nak k l n s szab lyai2
Civil szervezet gazdálkodásának különös szabályai jogszabályok

 • a befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie (FB jóváhagyásával),

 • a szervezettől igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.


Adom nygy jt s
Adománygyűjtés jogszabályok

 • civil szervezet javára adománygyűjtő tevékenység folytatható,

 • a civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével,

 • a civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető,

 • a civil szervezet részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.


Adom nygy jt s1
Adománygyűjtés jogszabályok

Részletes szabályozás a 350/2011. Korm.rendelet alapján történik:

 • Az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával.

 • Az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés céljáról és az ismert adományozót az adomány felhasználását illetően (érvényesülnie kell a nyilvánosság és az átláthatóság feltételeinek, a Korm.rendeletben meghatározott módon be kell számolnia az adományok felhasználásáról).

  Nem minősül adománynak

 • a közérdekű önkéntes tevékenység keretében végzett munka,

 • a köznevelésről szóló törvény alapján végzett közösségi szolgálat,

 • az egészségügyről szóló törvény alapján adományozott szerv, szövet.


Adom nygy jt s2
Adománygyűjtés jogszabályok

Az adományozott adományszervezőt, illetve adománygyűjtőt meghatalmazhat adománygyűjtő tevékenység folytatásával.

Az adománygyűjtő a személyazonossága egyidejű igazolása mellett az alábbiakkal igazolja jogosultságát:

 • a civil szervezet által az adománygyűjtőnek adott meghatalmazás,

 • a civil szervezet adatait tartalmazó, törvényszéki nyilvántartásból származó, hiteles kivonat, illetve elektronikus kivonat vagy annak másolata.


Adom nygy jt s3
Adománygyűjtés jogszabályok

Adománygyűjtés helye

 • Magáningatlanban adománygyűjtés csak az ingatlan használójának előzetes hozzájárulásával végezhető.

 • Pénzbeli, illetve természetbeni adománygyűjtés gyűjtőláda útján is megvalósítható. A gyűjtőláda zárt, oly módon, hogy az adomány elhelyezhető benne, ugyanakkor az elhelyezett készpénz, vagy más adomány felnyitás nélkül nem vehető ki. A gyűjtőládán fel van tüntetve az adománygyűjtő szervezet neve, elérhetősége.

 • A gyűjtőláda felnyitásakor az adománygyűjtő szervezet erre feljogosított legalább kettő képviselője jelen van. A felnyitáskor a képviselők jegyzőkönyvet vesznek fel a gyűjtőláda állapotáról, az abban talált adomány mennyiségéről (címletek szerint, vagy leltár szerint), ezt követően gondoskodnak az adományozott szervezet könyveibe történő bejegyzéséről.


Adom nygy jt s4
Adománygyűjtés jogszabályok

 • Az adományszervezés, adománygyűjtés interneten és telefonos adománygyűjtő számokon keresztül is megvalósítható.

 • Biztosítani szükséges, hogy az adományozott szervezet és az adományszervező azonosítható legyen. Az azonosítás során legalább az adományozott és az adományszervező nevét, székhelyét, valamint telefonos elérhetőségét és webcímét kell megjelölni.


Ad z si tudnival k saj tos szab lyok
Adózási tudnivalók (sajátos szabályok) jogszabályok

A civil (egyéb) szervezetet:

 • a létesítő okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége után társasági adómentesség,

 • vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény,

 • helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény,

 • illetékkedvezmény,

 • vámkedvezmény,

 • egyéb – jogszabályi kedvezmény – illeti meg.


Ad z si tudnival k saj tos szab lyok1
Adózási tudnivalók (sajátos szabályok) jogszabályok

Abban az esetben, ha köztartozása áll fenn, akkor a kedvezmények igénybevételére nem jogosult.


T rsas gi ad
Társasági adó jogszabályok

A civil szervezetek a társasági adó alanyai, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet végeznek-e vagy sem.

Az Ectv. rögzíti, hogy vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható, de célja megvalósítása érdekében folytathat vállalkozási tevékenységet a rendelkezésére álló jogszabályi keretek között.


T rsas gi ad alanyis g
Társasági adó alanyiság jogszabályok

A Tao.tv szabályai szerint a következő nonprofit szervezetek a társasági adó alanyai:

 • a gazdasági társaság (ideértve a nonprofit gazdasági társaságot is),

 • a vízitársulat,

 • az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyház (a szervezeti egységeket is),

 • a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,

 • a felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is), továbbá a diákotthon,

 • európai területi együttműködési csoportosulás.


Ad mentess g ad kedvezm ny
Adómentesség - adókedvezmény jogszabályok

A közhasznú szervezet a létesítő okiratában meghatározott

 • cél szerinti tevékenysége után társasági adómentesség,

 • vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény illeti meg.

  Cél szerinti tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja.


Civil szervezetek ad alapja
Civil szervezetek adóalapja jogszabályok

 • A civil szervezet adóalapja: a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye, módosítva a törvényben meghatározott növelő, illetve csökkentő tételekkel.

 • Az adózás előtti eredményt a vállalkozási tevékenységhez kizárólag vagy közvetve felmerülő, tételekkel kell módosítani úgy, hogy a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül hozzárendelhető tételeket teljes egészében, a vállalkozási tevékenységhez közvetve kapcsolódó értékekből a vállalkozási tevékenység bevételének az összes bevételhez viszonyított arányával számított értékét kell figyelembe venni.


Civil szervezet v llalkoz si tev kenys g nek ad kedvezm nye
Civil szervezet vállalkozási tevékenységének adókedvezménye

 • a korábbi jogszabály szerint társasági adó fizetése alól mentesül a közhasznú szervezet, amennyiben vállalkozási tevékenységéből származó bevétele nem haladja meg az összbevétele 10%-át, kiemelten közhasznúak esetén a 15%-át. Ezt a Tao.tv módosítása (mivel eltörölte a kiemelten közhasznú kategóriát) minden közhasznú szervezetre 15%-ra emelte;

 • az ilyen tevékenységből származó bevétel még átmenetileg sem lehet 60%-nál nagyobb; ha ezt a szervezet megsérti, az ügyészség kezdeményezi a felszámolását (és valamilyen gazdasági társasággá alakítását)


Civil szervezet v llalkoz si tev kenys g nek ad kedvezm nye1
Civil szervezet vállalkozási tevékenységének adókedvezménye

Növelni kell az adózás előtti eredményt a nem a vállalkozási tevékenységéhez kapott támogatás, juttatás

 • teljes összegével, ha az adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

 • a közhasznú szervezet vállalkozási és összes tevékenységének arányával számított részével, ha nincs az adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, de a vállalkozási tevékenységből származó bevétele meghaladja a kedvezményezett mértéket.


Civil szervezet v llalkoz si tev kenys g nek ad kedvezm nye2
Civil szervezet vállalkozási tevékenységének adókedvezménye

A közhasznú szervezetnek nem minősülő alapítványnak, közalapítványnak, egyesületnek – kivéve az országos érdekképviseleti szervezetet –, köztestületnek, továbbá a lakásszövetkezetnek nem kell a vállalkozási tevékenysége után az adót megfizetnie, ha – a gazdálkodására vonatkozó külön jogszabály előírása szerint és a Tao. törvény 6. számú mellékletében foglaltakat figyelembe véve nyilvántartott – vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 százalékát (adómentes értékhatár).


T mogat kedvezm nye a t rsas gi ad ban
Támogató kedvezménye a társasági adóban adókedvezménye

Adomány, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás

Adomány fogalma:

- a közhasznú tevékenység, azaz a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására, valamint

- a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá - a közérdekű kötelezettségvállalás céljára:

- az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,

-  térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.


T mogat kedvezm nye a t rsas gi ad ban1
Támogató kedvezménye a társasági adóban adókedvezménye

Nyilatkozat, mint az elismert költség feltétele:

Növeli az adózás előtti eredményt (3. sz. mell. „A” fejezet 13. pont) nyilatkozat.

Nem növeli az adózás előtti eredményt (3. sz. mell. „B” fejezet 15. pont) igazolás.


Adom ny igazol s
Adomány-igazolás adókedvezménye

A kapott adományokról a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által a támogató részére kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a Tao. törvény rögzíti.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

-         mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az adószámát,

-         az adomány összegét,

-         a támogatott célt.

Az igazolást a támogatás-nyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell a támogató rendelkezésére bocsátani.


T mogat kedvezm nye a t rsas gi ad ban2
Támogató kedvezménye a társasági adóban adókedvezménye

Ha a támogatást közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet nyújtja egy másik szervezetnek, vagy akár társaságnak, nem kell vizsgálni, hogy a támogatásban részesülő adózó adózás előtti eredménye a támogatás nélkül számítva negatív lesz-e, nincs növelő tétel, de adománynál feltétel az igazolás.


T mogat kedvezm nye a t rsas gi ad ban3
Támogató kedvezménye a társasági adóban adókedvezménye

Átadó kedvezménye

Csökkenti az adózás előtti eredményt:

- az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, ingyenes szolgáltatás bekerülési értékének - 50%-a kiemelkedően közhasznú szervezet és a Magyar Kármentő Alap támogatása esetén,

- 20%-a tartós adományozási szerződés esetén de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.


T mogat kedvezm nye a t rsas gi ad ban4
Támogató kedvezménye a társasági adóban adókedvezménye

A Bethlen Gábor Alapnak (2010. évi CLXXXII. törvény) adott támogatás (a Szülőföld Alap jogutódja) a kiemelkedően közhasznú szervezettel azonosan kezelendő.

Tartós adományozás: a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább 3 évben, évente legalább egy alkalommal ellenszolgáltatás nélkül adja.


Reprezent ci zleti aj nd k
Reprezentáció, üzleti ajándék adókedvezménye

Változatlan marad a nonprofit szervezetek értékhatárhoz kötött mentesítése.

Nem terheli adófizetési kötelezettség az alapítványokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25%-ának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része után, amely nem haladja meg a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10%-át, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10%-át.


Szem lyi j vedelemad
Személyi jövedelemadó adókedvezménye

A nonprofit szervezetek az Szja tv. alkalmazása során kifizetőnek, illetve munkáltatónak minősülnek.

Ennek megfelelően terhelik mindazok az adókötelezettségek, amelyek bármely más kifizetőt, vagy munkáltatót ilyen minőségükben terhelnek.

A levont Szja előlegekről, járulékokról, foglalkoztatói közterhekről szintén a 1208-as nyomtatványon szolgáltatnak adatot az állami adóhatóság részére.


Szja ad mentes jogc mek
SZJA – adómentes jogcímek adókedvezménye

2012. évben is adómentes a közhasznú alapítványból, közalapítványból annak alapszabályban rögzített közhasznú céljával összhangban a magánszemély részére kifizetett azon összeg,

 • amelyet az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra,

 • kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén) folyósítanak,

 • a szociálisan rászoruló részére szociális segély címén folyósítanak,

 • a diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként legfeljebb az 500 forintot meg nem haladóan folyósítanak.


Szja ad mentes jogc mek1
SZJA – adómentes jogcímek adókedvezménye

A civil szervezet létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek

 • nem pénzben adott juttatás értéke,

 • pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás,

 • a 2008. január 1-je előtt alapított, a magyar kultúra, tudomány, művészet és sport érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató és kimagasló eredményt elérő magánszemélynek nyilvános jelölés alapján odaítélt és nyilvánosan átadott szakmai díj;

 • a jótékony célú rendezvény bevételéből a munkabérként, honoráriumként vagy tiszteletdíjként számfejtett összeg, ha azt a magánszemély nem veszi fel, hanem valamely közérdekű célra felajánlja, azzal, hogy ez nem minősül az adócsökkentésre jogosító közcélú adománynak;


Szja ad mentes jogc mek2
SZJA – adómentes jogcímek adókedvezménye

Nem adómentes az a kifizetés (juttatás)

 • amelynek címzettje az alapító, az adományozó, a támogató - kivéve az orvosi javaslat alapján fogyatékosságával, gyógyításával összefüggő termék, szolgáltatás formájában nem pénzben megszerzett bevételt -,

 • amelyet a kifizetővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti olyan szerződéses jogviszonyban álló magánszemély kap, amelynek alapján a kifizetés (juttatás) a magánszemélyt

 • az általa végzett tevékenység mennyiségi és/vagy minőségi jellemzőire tekintettel,

 • termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának ellenértékeként,

 • jog alapításának, joggyakorlás átengedésének, jogról való lemondásnak ellenértékeként illeti meg;


Szja nem p nzben ny jtott ad mentes juttat sok
SZJA – nem pénzben nyújtott adómentes juttatások adókedvezménye

 • összeghatártól függetlenül a sportversenyen vagy sportvetélkedőn nyert érem, serleg, trófea;

 • az egyesülettől, az egyháztól évente egy alkalommal kapott tárgyjutalom értékéből az 5000 forintot meg nem haladó összeg, e rendelkezés alkalmazásában nem minősül tárgyjutalomnak az értékpapír;

 • a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás,

 • helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű, ajándék;


Ltal nos forgalmi ad
Általános forgalmi adó adókedvezménye

Az általános forgalmi adó alanya az a jogképes személy vagy szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.

Gazdasági tevékenység: üzletszerű, tartós, rendszeres tevékenység, amelynek célja ellenérték elérése.

A civil szervezet tevékenységét mindig minősíteni kell az általános forgalmi adó általános előírásainak figyelembe vételével.


Fa ad mentes tev kenys gek
ÁFA – adómentes tevékenységek adókedvezménye

Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel többek között:

A közszolgáltató által nyújtott:

 • humán-egészségügyi ellátás,

 • szociális ellátás, ifjúságvédelem,

 • óvodai, diákotthoni, kollégiumi és bölcsődei ellátás a külön megtérítendő étkezés kivételével,

 • magánszemély részére sportolással kapcsolatosan nyújtott szolgáltatás,

 • az oktatói, tanári tevékenység,

 • a nonprofit szervezet tagjainak teljesített szolgáltatása (tagdíj).


Civil szervezetek gazd lkod si s ad z si szab lyai 2012
ÁFA adókedvezménye

Közszolgáltató:

 • a társadalmi szervezet az alapszabályban megjelölt tevékenységük tekintetében, továbbá az általuk működtetett intézmény az alapszabályban megjelölt tevékenysége tekintetében;

 • az alapítvány és a közalapítvány az alapító okiratban megjelölt tevékenységük tekintetében, továbbá az általuk működtetett intézmény az alapszabályban megjelölt tevékenysége tekintetében;

 • a közhasznú társaság és a nonprofit gazdasági társaság az alapszabályban megjelölt tevékenységük tekintetében;

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerint közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett civil szervezet az alapszabályban megjelölt közhasznú tevékenysége tekintetében;


Civil szervezetek gazd lkod si s ad z si szab lyai 2012
ÁFA adókedvezménye

A civil szervezet és élhet az Áfa tv. által biztosított alanyi adómentesség alkalmazásának feltételeivel, ha a gazdasági tevékenysége várható, illetőleg tényleges árbevétele nem haladja meg az 5 millió forintot.

Alanyi mentességet a tevékenység megkezdésekor, vagy a folyó naptári év végén lehet választani.

Ebben az esetben az adóalany hasonlóan a közérdekű tevékenységhez, áfa levonási jogával nem élhet.


Fa alanyis g
ÁFA alanyiság adókedvezménye

 • Amennyiben nem választja, vagy nem választhatja az alanyi adómentes státuszt a nonprofit szervezet, akkor általános forgalmi adót kell felszámítson.

 • Az adófelszámítási kötelezettség lehetővé teszi, hogy az adóköteles tevékenységéhez kapcsolódó, beérkező számlákban szereplő áfát levonásba lehessen helyezni.

 • Az előzetes áfa arányosítására van szükség, ha az nem rendelhető egyértelműen adóköteles, vagy adómentes tevékenységéhez.


Civil szervezetek gazd lkod si s ad z si szab lyai 2012
ÁFA adókedvezménye

Közcélú adomány, közcélú adományozás:

 • a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére adott termék, szolgáltatás,

 • ha annak felhasználása a törvényben nevesített közhasznú tevékenység vagy a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat érdekében történik.

  A közcélú adomány és a közcélú adományozás nem minősül ellenérték fejében történő termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak, így áfa mentes.


Civil szervezetek gazd lkod si s ad z si szab lyai 2012
Áfa adókedvezménye

Kiemelt feltétel, hogy az adomány valóban a törvényben részletezett célokat szolgálja, hogy az adomány ne jelentsen az adományozónak, illetve a vele a törvényben meghatározott kapcsolatban állóknak vagyoni előnyt, továbbá, hogy az adományozó rendelkezzen a törvényben meghatározott igazolással a megadományozottól.


Szakk pz si hozz j rul s
Szakképzési hozzájárulás adókedvezménye

2011. évi CLV. törvény (Szht.) rendelkezik a fizetési kötelezettségről.

 • A törvény konkrétan definiálja a hozzájárulási kötelezettség alanyait, az alanyi körben nem szereplő szervezeteket e kötelezettség nem terheli.

 • Nem alanyai a hozzájárulási kötelezettségnek pl. az alapítványok, közalapítványok, a társadalmi szervezetek, a köztestületek, az egyházak, az önkéntes biztosító pénztárak, a magánnyugdíj-pénztárak, a költségvetési szervek.


Szakk pz si hozz j rul s1
Szakképzési hozzájárulás adókedvezménye

 • A közhasznú, a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a tárgyévi árbevételéből a kedvezményezett tevékenység és a vállalkozási tevékenység arányában kell megosztani a szakképzési hozzájárulási kötelezettség számításához.

 • Mértéke a szoc.ho alap 1,5 százaléka.

 • A hozzájárulásra kötelezett az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig.

 • Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, amelyet csökkenteni lehet a törvényben meghatározott ún. csökkentő tétellel.


Helyi ad
Helyi adó adókedvezménye

A feltételes helyiadó-mentességi szabály két lényeges ponton is változik 2012-től.

Az egyik változás értelmében

 • építmény- és telekadóban a feltételes mentesség hatálya leszűkül azokra az ingatlanokra, amelyeket a feltételes mentességre jogosult (jellemzően nonprofit) szervezet az alapító okirata, alapszabálya szerinti alaptevékenység kifejtésére használ

 • eszerint 2012-től nem jár építményadó-mentesség például az alapítvány, társadalmi szervezet, közszolgáltató szervezet bérbe adott épülete, telekadó-mentesség pedig bérbe adott telke után.


Helyi ad1
Helyi adó adókedvezménye

A másik – a feltételes mentességi rendelkezést érintő – lényeges változás az, hogy

 • az ún. közműszolgáltatók (a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást nyújtók – ideértve a víziközmű-társulatot is – feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75 százalékban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásból származik) kikerülnek a Htv. szerinti közszolgáltató szervezetek köréből,

 • és ennek alapján feltételes helyiadó-mentes státuszukat – értelemszerűen – elveszítik.


Helyi ad2
Helyi adó adókedvezménye

Ez azt jelenti, hogy adókötelezettségük 2012. január 1-jétől valamennyi helyi adóban fennáll, függetlenül attól, hogy az adóévet megelőző évben keletkezett-e társaságiadó-fizetési kötelezettségük vagy sem.


Helyi ad k
Helyi adók adókedvezménye

Abban az esetben, ha a civil szervezetnek az adóévben vállalkozási tevékenységéből nem keletkezik társasági adófizetési kötelezettsége, a helyi iparűzési adó vonatkozásában illeti meg adómentesség.


G pj rm ad
Gépjárműadó adókedvezménye

Mentes az adó alól:

 • a költségvetési szerv,

 • a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

 • az egyház tulajdonában lévő gépjármű,

 • a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi.


C gaut ad
Cégautóadó adókedvezménye

Mentes az adó alól - a nonprofit szervezetek körében - az a személygépkocsi,

 • amelyet egyház, egyházi karitatív szervezet kizárólag alapfeladata(i) ellátásához üzemeltet,

 • amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott,

 • hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott szervezet, illetve célszervezet kizárólag súlyosanfogyatékos magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet.

  Mértéke függ: gépkocsi hajtómotorjának teljesítményétől (kW) és környezetvédelmi osztálybesorolásától.

  Bevallási és fizetési kötelezettség: negyedévet követő hó 20. napja


Rehabilit ci s hozz j rul s
Rehabilit adókedvezményeációs hozzájárulás

A munkaadó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles,

 • ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főtmeghaladja, és

 • az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint).

  Nem kell figyelembe venni

 • a közhasznú és közcélú munkavégzés, a közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalókat,

 • azokat a munkavállalókat, akiknek foglalkoztatása kirendelés, más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés, vagy munkaerő-kölcsönzés keretében történik.


Rehabilit ci s hozz j rul s1
Rehabilit adókedvezményeációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás összege:

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám,valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

Létszámon a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni.

2012. évi mértéke: 964 500 Ft/fő/év. Negyedévente előleg fizetési kötelezettség.


1 os felaj nl sok
1%-os felajánlások adókedvezménye

Civil kedvezményezettek:

 • 2012-ben az az egyesület és alapítvány jogosult 1%-ra, amelyet a bíróság legalább két éve jogerősen nyilvántartásba vett (2010. 01. 01. előtt),

 • olyan közhasznú alapítvány, egyesület és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel jogerősen nyilvántartásba vett (2011. 01. 01. előtt) és közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik.


1 os felaj nl sok1
1%-os felajánlások adókedvezménye

 • Egyházi kedvezményezettek köre változik: 14 egyház maradt meg kedvezményezettnek (2011-ben 187).

  A civil szervezet

 • nyilatkozik arról, hogy a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 1. napja és az általa tett nyilatkozat időpontja között nem volt olyan lejárt esedékességű köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott, és

 • nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységét a rendelkező nyilatkozat évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja.


1 os felaj nl sok2
1%-os felajánlások adókedvezménye

A közhasznú alapítvány, egyesület a szerződés másolatának az adóhatósághoz történő becsatolásával igazolja, hogy tevékenységét állami szervvel vagy önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel kötött szerződés alapján végzi.


1 os felaj nl sok3
1%-os felajánlások adókedvezménye

Jogosultság további feltételei

A civil szervezet:

 • nem folytat közvetlen politikai tevékenységet (ennek szerepelnie kell az alapító okiratban, illetve alapszabályban is),

 • 2012. agusztus 1-je és a 1237A jelű adatlap benyújtása közötti időszakban a szervezetnek nem volt köztartozása. Ellenkező esetben méltányossági kérelem.

 • Nem szerepel a NAV honlapján közzétett 2012. évre kizárt civil kedvezményezettek között.


1 os felhaszn l ssal kapcsolatos k telezetts gek
1%-os felhasználással kapcsolatos kötelezettségek adókedvezménye

 • Az 1% összegének kiutalását a 1237A jelű adatlap adóhatósághoz történő benyújtásával lehet kérni, amelyet a NAV tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. Ellenkező esetben méltányossági kérelem. Tájékoztató levél szeptember elején várható.

 • A 2012. évben kiutalt és 2012. december 31-ig felhasznált összegről szóló közleményt 2014. május 31-ig kell megküldeni elektronikusan az Adóhatóságnak, ezt követően mindig kiutalást követő második év május 31. a határidő.

 • A közleményt a szervezet a honlapján köteles közzétenni a felhasználást követő év május 31. napjáig, és azt e határidőtől számított egy év évig nem távolíthatja el.


1 os felaj nl s felhaszn l sa
1%-os felajánlás felhasználása adókedvezménye

Az 1%-os felajánlások 30%-a fordítható működési költségre, a fennmaradó részt cél szerinti tevékenységre kell felhasználni.

A fel nem használt összeg maximum 3 évre tartalékolható.


J rendelkez s az 1 kal kapcsolatosan
Új rendelkezés az 1%-kal kapcsolatosan adókedvezménye

Visszafizetési kötelezettség:

 • jogutód nélkül megszűnő kedvezményezett köteles az Szja 1% felajánlásából fel nem használt összeget visszautalni a NAV-nak, amely a központi költségvetés bevételét képezi.

 • Azon civil szervezet, amelynek a közleményéből megállapítható, hogy a 3 éves tartalékolási időt túllépte, a fel nem használt összeg visszafizetésére kötelezett. Erről a NAV határozatban értesíti a szervezetet.