Krakowska Metropolia
Download
1 / 59

Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Katowice, listopad 2009r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Krakowska Metropolia. Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Katowice, listopad 2009r. Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy Katowice, 19-20 listopada 2009r. Kraków - dane statystyczne. Stopa bezrobocia- 3,9 % Liczba odwiedzających w 2008 roku- 7,5 mln.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Katowice, listopad 2009r.' - fairly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Krakowska Metropolia

Tadeusz TrzmielZastępca Prezydenta Miasta KrakowaKatowice, listopad 2009r.

Od miasta do metropolii – drogi rozwoju EuropyKatowice, 19-20 listopada 2009r.


Krak w dane statystyczne
Kraków - dane statystyczne

 • Stopa bezrobocia- 3,9 %

 • Liczba odwiedzających w 2008 roku- 7,5 mln

 • Liczba mieszkańców-754 854

 • Powierzchnia- 316 km².

UCHWAŁA RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE NOWEGO PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJUPODPISANA 21 CZERWCA 1991 ROKU

Świadomi roli i przeznaczenia naszego miasta jako historycznej duchowej stolicyPolski, a zawsze głównego ośrodka Polski Południowej, opowiadamy się zaukształtowaniem w nowej strukturze terytorialnego podziału kraju takiego regionu,który odpowiadałby tej roli i znaczeniu. Takim regionem wydaje się być z pewnymi niezbędnymi korektami - Małopolskaw jej historycznych granicach - jako prowincja I Rzeczypospolitej. Pomimobrzemiennych procesów politycznych i ekonomicznych, obszar ten zachował w wielucechach swoją jednolitość i spójność, przede wszystkim kulturową i społeczną.Świadczą o tym także liczne deklaracje odległych nieraz od Krakowa rejonów o woliprzynależności do regionu, którego nasze miasto byłoby stolicą. Uważamy, że w sytuacji, gdy państwo przestało być monopolistą jako podmiotgospodarczy i ustają centralistyczne tendencje zarządzania, decydującego znaczenianabierają względy autentycznej autonomii regionów, z którymi identyfikują się ichmieszkańcy. Także dotychczasowe funkcje oraz kontakty Krakowa, w tym wzrastającajego rola jako centrum międzynarodowego - wymaga oparcia o silny i wszechstronniewyposażony, samowystarczający region, akceptowany przez jego Obywateli. Wychodząc z tych przesłanek uznajemy także za słuszne przyjęcie projektupodziału terytorialnego kraju na małą ilość dużych jednostek regionalnych ze stolicamiw miastach, które pełnią już, lub w niedalekiej przyszłości, funkcje ośrodkówmetropolitalnych.


.

UCHWAŁA RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE UTWORZENIA KRAKOWSKIEGO ZESPOŁU METROPOLITALNEGO PODPISANA 9 LIPCA 1993 ROKU

Upoważnia się Zarząd Miasta Krakowa do działań zmierzających do utworzeniawspólnie z innymi gminami aglomeracji krakowskiej - Krakowskiego ZespołuMetropolitalnego.


WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

.

POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE UTYLIZACJI ODPADÓWZAWARTE 12 PAŹDZIERNKA 1999 ROKU

pomiędzy Gminą Miasta Krakowa

a Powiatem Krakowskim

oraz

Gminą Czernichów

Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce

Gminą Jerzmanowice-Przeginia

Miastem i Gminą Krzeszowice

Gminą Liszki

Miastem i gminą Skała

Miastem i Gminą Skawina

Miastem i gmina Słomniki

Gminą Sułoszowa

Gminą Zabierzów

Gmina Zielonki

Strony niniejszego porozumienia zadeklarowały konieczność podjęcia działań dla ochrony środowiska przed odpadami poprzez utylizację odpadów komunalnych. Wyraziły przekonanie, że skoordynowany wspólny wysiłek dla rozwiązania problemów związanych z gospodarką odpadami przyspieszy osiągnięcie oczekiwanych przez społeczności lokalne efektów. Deklarują wolę prowadzenia na swoim terenie gospodarki odpadami w oparciu o własny Program zbieżny z polityką GMK


Wsp praca w ramach kom gospodarka odpadami
Współpraca w ramach KOM METROPOLITALNEGOGospodarka odpadami

MPO współpracuje z otaczającymi gminami z nieomal całego obszaru metropolitalnego w zakresie gospodarki odpadamiWspółpraca sięgająca 58 gmin zakłada odbiór odpadów komunalnych oraz korzystanie z wysypiska na podstawie umów ze spółką.


. METROPOLITALNEGO

UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE KRAKOWSKIEGO METROPLITALNEGO OBSZARU REGIONALNEGO PODPISANA 17 KWIETNIA 2000 ROKU

Wyraża się pozytywną opinię wyodrębnienia Krakowskiego Metropolitalnego Obszaru Regionalnego obejmującego Miasto Kraków wraz z okalającymi je powiatamiW skład krakowskiego regionalnego obszaru metropolitalnego wchodzą: Miasto Kraków oraz Powiaty: Krakowski, Chrzanowski, Olkuski, Miechowski, Proszowicki, Bocheński, Wielicki, Myślenicki, Wadowicki, Oświęcimski.U Z A S A D N I E N I EW wyniku ustanowienia powiatów oraz w związku ze staraniami Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, niezbędne jest dostosowanie podziału statystycznego naszego kraju do stosowanej w Unii w systemie EUROSTAT klasyfikacji NUTS (Nomencleture des Unites Territoriales Statistiques). W systemie tym główne obszary metropolitalne są normatywnymi jednostkami administracyjnymi. W EUROSTAT polskie obszary metropolitalne powinny być jednostkami regionalnymi NUTS-3, zakładając, że NUTS-1 to państwo, NUTS-2 – województwo, NUTS-4 – powiat a NUTS-5 – gmina.


. METROPOLITALNEGO

UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE KRAKOWSKIEGO METROPLITALNEGO OBSZARU REGIONALNEGO PODPISANA 17 KWIETNIA 2000 ROKU

Ustawa w sprawie wspierania rozwoju regionalnego, określająca zasady i formy wspierania rozwoju regionalnego oraz zasady współdziałania w tym zakresie rządu oraz organów administracji rządowej z samorządem terytorialnym mówi o:„obszarze wsparcia – rozumie się przez to obszar wyodrębniony ze względu na występujące w nim problemy rozwojowe, podlegający określonym działaniom ze strony Rady Ministrów, administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego” (Art.2 ust1. pkt.3) oraz ustala, że:„Granice obszaru wsparcia nie mogą przecinać powiatów. Jeżeli obszarem wsparcia jest miasto na prawach powiatu, obszar wsparcia musi obejmować to miasto wraz z okalającym je powiatem lub powiatami” i (Art.11 ust.2)Projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje „obszar metropolitalny” (po korekcie Unii Metropolii Polskich) w sposób następujący:„należy przez to rozumieć obszar centralnego miasta, wraz z sąsiednimi obszarami w granicach powiatów powiązanymi z nim funkcjonalnie, charakteryzującymi się wysokim poziomem jednorodności procesów ekonomicznych i urbanizacyjnych”


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOPODPISANA 22 GRUDNIA 2003 ROKU

Krakowski Obszar Metropolitalny stanowi swoisty region funkcjonalny, obejmujący wielkie miasto, czyli metropolię Kraków wraz z sąsiadującym zespołem jednostek osadniczych, powiązanych z metropolią różnymi związkami interakcyjnymi. Spełnieniem ogólnej zasady ustalonej dla polskich metropolii jest obszar obejmujący miasto Kraków z krakowskim powiatem ziemskim oraz sąsiadującymi z nim powiatami

Przyjęty uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego wyznaczył zasięg obszaru metropolitalnego, na który składają się:

 • - Kraków - miasto na prawach powiatu

 • - powiat bocheński - gminy:

  • miejskie – Bochnia

  • miejsko-wiejskie - Nowy Wiśnicz

  • wiejskie - Bochnia, Drwinia, Łapanów, Rzezawa, Trzciana, Żegocina

 • - powiat krakowski - gminy:

  • miejsko-wiejskie - Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne

  • wiejskie (rural) - Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice- Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa,

  • Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOPODPISANA 22 GRUDNIA 2003 ROKU

 • - powiat miechowski - gminy:

  • wiejskie - Gołcza,

 • - powiat myślenicki - gminy:

  • miejsko-wiejskie - Dobczyce, Myślenice, Sułkowice,

  • wiejskie - Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa,

 • - powiat olkuski - gminy:

  • wiejskie - Trzyciąż,

 • - powiat proszowicki - gminy:

  • miejsko-wiejskie - Proszowice,

  • wiejskie - Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko,

 • - powiat wadowicki - gminy:

  • miejsko-wiejskie - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice,

  • wiejskie - Brzeźnica, Lanckorona, Stryszów,

 • - powiat wielicki - gminy:

  • miejsko-wiejskie - Niepołomice, Wieliczka,

  • wiejskie - Biskupice, Gdów, Kłaj.


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO UCHWALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI KRAKÓW

PODPISANE 14 CZERWCA 2007 ROKU

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację pod nazwą Kraków o równoważnej liczbie

mieszkańców 1 700 000 z oczyszczalniami ścieków: Płaszów, Kujawy, Bielany, Wadów,Kostrze, Sidzina, Tyniec, Skotniki i przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie – Kobierzynie.

2. Aglomeracja obejmuje następujące miejscowości:

1) Kraków (miasto na prawach powiatu);

2) w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce (powiat krakowski): Dobranowice, Igołomia, Koźlica, Odwiśle, Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Wygnanów, Złotniki, Zofipole, Żydów;

3) w gminie Kocmyrzów – Luborzyca (powiat krakowski): Baranówka, Czulice,

Dojazdów, Głęboka, Goszcza, Goszyce, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łososkowice, Łuczyce, Maciejowice, Marszowice, Pietrzejowice, Prusy, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, Wiktorowice, Wilków, Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki, Zastów;


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO UCHWALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI KRAKÓW

PODPISANE 14 CZERWCA 2007 ROKU

4) w gminie Michałowice (powiat krakowski): Górna Wieś, Kończyce, Kozierów, Książniczki, Masłomiąca, Michałowice, Młodziejowice, Pielgrzymowice, Prawda, Raciborowice, Sieborowice, Więcławice Stare, Wilczkowice, Wola Więcławska, ZagórzyceStare, Zdzięsławice, Zerwana;

5) w gminie Świątniki Górne (powiat krakowski): Wrząsowice, Ochojno, Rzeszotary, Świątniki Górne

6) w gminie Wieliczka (powiat wielicki): Wieliczka, Czarnochowice, Chorągwica, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, Rożnowa, Siercza, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Zabawa;

7) w gminie Wielka Wieś (powiat krakowski): Modlniczka;

8) w gminie Zabierzów (powiat krakowski): Więckowice, Kobylany, Brzezie, Ujazd, Bolechowice, Karniowice, Kochanów, Zabierzów, Rząska, Szczyglice;

9) w gminie Zielonki (powiat krakowski): Batowice, Bibice, Bosutów–Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Januszowice, Osiedle Łokietka, Owczary, Przybysławice, Trojanowice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Zielonki.


Wsp praca w ramach kom zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciek w
Współpraca w ramach KOM UCHWALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOZaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

MPWiK współpracuje z otaczającymi gminami w zakresie zaopatrzenia w wodęWspółpraca obejmuje 13 gmin


WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

UCHWAŁA RADY MIASTA KRAKOWAW SPRAWIE REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓWZINTEGROWANEGO AGLOMERACYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PODPISANA 21 LISTOPADA 2007 ROKU

.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Miejską Kraków porozumień

międzygminnych z:

1/ Miastem i Gminą Skawina,

2/ Miastem i Gminą Skała

3/ Miastem i Gminą Świątniki,

4/ Miastem i Gminą Wieliczka,

5/ Gminą Czernichów,

6/ Gminą Iwanowice

7/ Gminą Kocmyrzów - Luborzyca

8/ Gminą Liszki

9/ Gminą Michałowice

10/ Gminą Mogilany

11/ Gminą Wielka Wieś

12/ Gminą Zielonki

13/ Gminą Zabierzów


WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

.

UCHWAŁA RADY MIASTA KRAKOWAW SPRAWIE REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓWZINTEGROWANEGO AGLOMERACYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PODPISANA 21 LISTOPADA 2007 ROKU

w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznychw ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie organizacji przewozów,regulacji taryfowych oraz stanowienia przepisów porządkowych.2. Warunkiem przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do porozumień z Gminamiwymienionymi w ust. 1 jest udział Gmin w kosztach realizacji powierzonych zadańna zasadach określonych w porozumieniach.3. Do zawarcia Porozumień z Gminami wymienionymi w ust. 1 upoważnia sięPrezydenta Miasta Krakowa. Przed podpisaniem, treść porozumień zostanieprzedstawiona właściwej Komisji Rady Miasta Krakowa.4. Porozumienie ma w sposób zintegrowany i zorganizowany wzmocnić rynek usługtransportowych.


Wsp praca w ramach kom zintegrowany aglomeracyjny transport zbiorowy
Współpraca w ramach KOM METROPOLITALNEGOZintegrowany Aglomeracyjny Transport Zbiorowy

Podpisane porozumienia obejmują 13 gmin z bezpośredniego otoczenia Krakowa, które powierzyły Gminie Miejskiej Kraków realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.


. METROPOLITALNEGO

UCHWAŁA RMK W SPRAWIE USTALENIA PRZEPISÓW TARYFOWYCH W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ REALIZOWANEJ NA OBSZARZE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ MIAST GMIN, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.PODPISANA 5 GRUDNIA 2007 ROKU

W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych Gminy MiejskiejKraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnychw sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportuzbiorowego Gmina Miejska Kraków w obszarze objętym integracją zapewnia usługiprzewozu osób świadczone w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie. 1. Usługi przewozowe na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin objętych integracją organizowane i nadzorowane są przez Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie na podstawie umów zawieranych w imieniu Gminy Miejskiej Kraków z uprawnionymi przewoźnikami. 2. Ustala się dwie strefy biletowe w obszarze objętym zintegrowanymi usługami przewozowymi świadczonymi środkami komunikacji miejskiej w Krakowie: 1/ miejską strefę biletową - obejmującą terytorium Gminy Miejskiej Kraków 2/ podmiejską strefę biletową – obejmującą terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego. 3. Granicę pomiędzy strefami biletowymi miejską i podmiejską stanowi granica administracyjna Gminy Miejskiej Kraków. 4. W strefie biletowej podmiejskiej pasażer może legitymować się wyłącznie biletem przeznaczonym do korzystania z usług przewozowych w tej strefie.


Wsp praca w ramach kom bilet zintegrowany
Współpraca w ramach KOM METROPOLITALNEGOBilet zintegrowany

Udogodnienie dla mieszkańców


. METROPOLITALNEGO

DEKLARACJAO O UTWORZENIU RADY KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGOPODPISANA 22 LISTOPADA 2007 ROKU

Wójtowie Gmin:Biskupice, Bochnia, Brzeźnica, Czernichów, Drwinia, Gdów, Gołcza, Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Kłaj, Kocmyrzów - Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Lanckorona, Lipnica Murowana, Liszki, Lubień, Łapanów, Michałowice, Mogilany, Nowe Brzesko, Pcim, Raciechowice, Rzezawa, Siepraw, Stryszów, Sułoszowa, Tokarnia, Trzciana, Trzyciąż, Wielka Wieś; Wiśniowa, Zabierzów, Zielonki, Żegocina,Burmistrzowie Miast:Bochnia, Dobczyce, Kalwaria-Zebrzydowska, Krzeszowice, Myślenice, Niepołomice, Nowy Wiśnicz, Proszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Sułkowice, Świątniki Górne, Wadowice, Wieliczka oraz Prezydent Miasta Krakowa,


. METROPOLITALNEGO

DEKLARACJAO O UTWORZENIU RADY KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGOPODPISANA 22 LISTOPADA 2007 ROKU

Mając na względzie dobro wszystkich mieszkańców i instytucji, gmin oraz miast z terenu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, postanawiają podjąć działania w celu zwiększenia przyszłych możliwości współpracy i zapewnienia wzrostu konkurencyjności gmin i miast Małopolski w dłuższym horyzoncie czasowym. Niniejsza Deklaracja ma za cel główny stworzenie platformy porozumienia i współpracy zainteresowanych podmiotów samorządowych dla podejmowania działań służących poprawie jakości warunków życia mieszkańców. Współpraca partnerów będzie polegała na podejmowaniu działań mających na uwadze przyjazny środowisku rozwój całości przestrzeni społeczno – gospodarczej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Sygnatariusze Deklaracji postanawiają podjąć wspólne działania zmierzające do integracji gmin i miast z terenu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w trybie i na zasadach przyjętych w niniejszej Deklaracji.


WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

.

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD

KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO


WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

.

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD

KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO


WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

.

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD

KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO


WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

.

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD

KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO


. METROPOLITALNEGO

REZOLUCJA RMK W SPRAWIE POWOŁANIA KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO I POPARCIA DLA USTAWY O ROZWOJU MIASTPODPISANA 27 SIERPNIA 2008 ROKU

Rada Miasta Krakowa zebrana na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2008 roku wyraża zdecydowane poparcie dla ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych oraz dla powołania na podstawie tej ustawy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Regulacje prawne wprowadzone przez zapisy Ustawy ułatwiają prowadzenie nowoczesnej polityki przestrzennej, dają nowe możliwości w zakresie wspólnych i skoordynowanych z sąsiednimi gminami działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury. To także szansa dla mieszkańców istniejącego faktycznie obszaru metropolitalnego, dla których granice administracyjne miasta stają się dziś sztuczną przeszkodą. Tak jak w roku 1257 lokacja Krakowa na prawie magdeburskim, czy działania prezydenta Juliusza Leo i Rady Miasta Krakowa w latach 1910-1911 dały ówczesnym mieszkańcom szansę nowoczesnego rozwoju, tak teraz ustawa metropolitalna, dobrze wykorzystana przez samorząd, może na długie lata wspomóc rozwój Wielkiego Krakowa. Nie boimy się tego wyzwania i zamierzamy w pełni wykorzystać szansę jaką daje nowa regulacja ustawowa. Apelujemy do władz samorządowych i mieszkańców gmin, miast i powiatów wokół Krakowa o poparcie dla szybkiego uchwalenia ustawy i powołania w oparciu o tę nową ustawę Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Apelujemy do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej o szybkie uchwalenie tej bardzo istotnej dla Krakowa ustawy


Krakowski obszar metropolitalny na tle wojew dztwa 2008 dane liczbowe
Krakowski Obszar Metropolitalny METROPOLITALNEGOna tle województwa 2008 (dane liczbowe)*

* Wykres przedstawia wartości w skali logarytmicznej zachowując proporcje dla poszczególnych kategorii oznaczonych koloramiRednie wydatki bud etowe miast i gmin na mieszka ca w ma opolsce 2008
Średnie wydatki budżetowe miast i gmin METROPOLITALNEGOna mieszkańca w Małopolsce 2008


Krakowski obszar metropolitalny na tle wojew dztwa 2008
Krakowski Obszar Metropolitalny METROPOLITALNEGOna tle województwa 2008 (%)


Warto dofinansowania ue w ma opolsce w latach 2004 2009
Wartość dofinansowania UE METROPOLITALNEGOw Małopolsce w latach 2004-2009

Źródło: Ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2009 Gazeta Prawna nr 102 z 27 maja 2009r. Dane pochodzą z dokumentacji ministerstwa Rozwoju regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009r., (bez programów przedakcesyjnych).


DOSTĘPNOŚĆ METROPOLITALNEGOKOMUNIKACYJNA ZEWNĘTRZNA KRAKOWA


MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY METROPOLITALNEGOKRAKÓW-BALICE

 • Rozbudowa Terminalu Pasażerskiego – Dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

 • Budynek Administracyjno – Techniczny (BAT) Etap II

 • Strażnica Lotniskowej Straży Pożarnej

Blisko 60 bezpośrednich połączeń międzynarodowych

Ponad 20 linii lotniczych

700 operacji lotniczych tygodniowo

2007 – 3 mln pasażerów

Przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane do 2008 roku


Budynek Administracyjno – METROPOLITALNEGOTechniczny

Strażnica Lotniskowej Straży Pożarnej

Terminal pasażerski


TRANSPORT KOLEJOWY METROPOLITALNEGO


Budowa przystanku Kraków Grzegórzki wraz z adaptacją infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł)

Szybka Kolej Aglomeracyjna. Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki (realizacja przez PKP PLK S.A. ze środków MRPO i POIiŚ)

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA


NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) INWESTYCYJNE PKP PLANOWANE DO 2012 R.

 • Dokończenie modernizacji Dworca Głównego

 • Modernizacja linii kolejowej do Katowic, Tarnowa, Warszawy

 • Modernizacja linii kolejowej na lotnisko w Balicach

Wizualizacja Dworca Głównego

Szynobus


BUDOWA AUTOSTRADY A4 infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) KRAKÓW- SZARÓW


BUDOWA infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) DROGI EKSPRESOWEJ S7 (IV OBWODNICA)


PRZYGOTOWANIE BUDOWY infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) ODC. WĘZEŁ MODLNICA – WĘZEŁ NOWOHUCKI (IV OBWODNICA)


ST-5.2 Budowa Trasy Zwierzynieckiej infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł)


ST-5.3 Budowa Trasy Pychowickiej infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł)


ST-5.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajowej infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł)


BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ NA ODCIKU infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) RONDO GRZEGÓRZECKIE-UL. GOLIKÓWKAWRAZ Z BUDOWĄ UL. KUKLIŃSKIEGO


BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) ŁĄCZĄCEJ UL. BROŻKA ORAZ KAMPUSU UJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA RUCHE I NADZORU)


BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ KST, ETAP II B infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) (ul. Lipska-ul. Wielicka)


ZAKUP 24 SZTUK NISKOPODŁOGOWYCH infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) POJAZDÓW TRAMWAJOWYCH


Wybrane inwestycje metropolitalne krakowa
Wybrane inwestycje metropolitalne Krakowa infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł)

Centrum Kongresowe

Hala Widowiskowo - Sportowa

Muzeum Sztuki Współczesnej – Kraków miastem wysokiej kultury

Parking podziemny (Plac na Groblach) – element systemu komunikacyjnego

Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II – gospodarka odpadami

Podziemia Rynku Głównego – element szlaku turystyki kulturowej

Krakowski Szybki Tramwaj – element systemu komunikacyjnego


CENTRUM KONGRESOWE infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) (Rondo Grunwaldzkie)


BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) (Czyżyny)


UTWORZENIE MUZEUM infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ


PODZIEMIA RYNKU GŁÓWNEGO infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) (SZLAK TURYSTYKI KULTUROWEJ ŚLADEM EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI KRAKOWA)


BUDOWA PARKINGU PODZIEMNEGO infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) PLAC NA GROBLACH


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł) PŁASZÓW II, ETAP II

 • Rekultywacja lagun osadowych

 • Budowa międzysystemowego Kolektora Dolnej Terasy Wisły

 • Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów


Metropolie po udniowej polski
Metropolie południowej Polski infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł)

Odległość mniej niż 90 kmczas przejazdu: 100 minut koleją około 1 godziny samochodem


Dzi kuj pa stwu za uwag
Dziękuję państwu za uwagę infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego (realizacja przez GMK oraz PKP PLK S.A. - 172,9 mln zł, w tym środki bezzwrotne z POIiŚ 154,9 mln zł)

Tadeusz Trzmiel

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa


ad