Download
budidaya ikan emas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentation 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentation 2

Presentation 2

272 Views Download Presentation
Download Presentation

Presentation 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BudidayaIkanEmas FAHMI FIKRI ROBBANI

  2. Persyaratan Budi DayaIkanMasDi alamaslinyaikanmashidupdiperairansungai, danaumaupungenangan air lainnya yang beradapadaketinggian 150-600m dpl, dengansuhu air berkisar 20 derajatsampai 25 derajatcelcius. IkanmastermasukhewanOmnnivoraataupemakansegalasehinggadialammakananIkanmasberupadaun-daunan, lumut, serangga, cacingdan lain sebagainya. Pada model budidayaikanmaslingkunganpemeliharaandibuatmenyerupaialamaslinya. • Model budidayaikanmasbisadipeliharadalamKantongJaringApung, Kolam air deras, kolamtanah, kolambetondan lain-lain tergantungketersediaanlokasi. Makanandalambudidayaikanmasjugabermacam-macammulaidaripemberianpakanalamisampaipemberianpeletbuatanpabrik. Yang perludiperhatikanadalahkualitas air pada media untukbudidayaikanmasseperti PH air yang harusberadapadakisaran 7-8, kandunganoksigenterlarut yang cukupdanbebasdarikandunganzatkimiaberbahaya.

  3. PersiapanindukIkanMas • Indukikanmas yang akandipijahkandipeliharadikolamkhusussecaraterpisahantarajantandanbetina. Pakan yang diberikanberupa pellet dengankandungan protein 25%. Dosispemberianpakanikanmassebanyak 3% per bobotbiomas per hari. Pakantersebutdiberikan 3 kali/hari. IkanMasbetina yang diseleksisudahdapatdipijahkansetelahberumur 1,5 – 2 tahundenganbobot >2 kg. Sedangkanindukjantanberumur 8 bulandenganbobot > 0,5 kg. Untukmembedakanjantandanbetinadapatdilakukandenganjalanmengurutperutkearahekor. Jikakeluarcairanputihdarilubangkelamin, makaikanmastersebutjantan.

  4. Ciri-ciriikanbetina yang siappijah • Sedangkanciri-ciriuntukikanmasjantangerakanlincahdanmengeluarkancairanberwarnaputih (sperma) darilubangkelaminbiladipijit. PergerakanikanlambanPadamalamhariseringmeloncat-loncat Perutmembesar/buncitkearahbelakangdanjikadirabaterasalunakLubang anus agakmembengkak/menonjoldanberwarnakemerahan

  5. PemijahanIkanMas • Dalamprosespemijahanikanmas, ikandirangsangdengancaramembuatlingkunganperairanmenyerupaikeadaanlingkunganperairanumumdimanaikaninimemijahsecaraalamiataudenganrangsanganhormon. Langkah-langkah yang dilakukandalampemijahanikanmasadalah.

  6. Mencucidanmengeringkanwadahpemijahan (bak/kolam) • Mengisiwadahpemijahandengan air setinggi 75-100 cm • Memasanghapauntukmempermudahpanen larva dibakataudikolamdenganukuran 4 x 3 x 1 meter. Hapadilengkapidenganpemberat agar tidakmengambang. • Memasangkakabanditempatpemihajan (dalamhapa). Kakabandapatberupaijukyangdijepitbambu/papandenganukuran 1,5 x 0,4 m. • MemasukkanindukIkanMasjantandanbetinasiappijah. JumlahindukIkanMasbetina yang dipijahkantergantungpadakebutuhanbenihdanluaskolam yang akandigunakandalampendederan. SatuIndukIkanMasbetinadipasangkandengan 2 atautigaikanmasjantanataubahkanlebihtergantungbobotindukanbetina. • Mengangkatinduk yang memijahdanmemindahkannnyakekolampemeliharaaninduk.Setelahtelurberusiakuranglebih 4 harimakatelurikanmasakanmenetasmenjadi larva , beberapasaatsetelahmenetas larva masihmendapatkansuplaimakanancadangandaritelur, setelahituperludiberimakanantambahanberupapeletuntuk larva, kutu air ataukuningtelur rebus. Setelahkuranglebih lima hari larva ikanmassiapditebardikolampembenihan.

  7. PendederanIkanMasSetelah larva cukupkuatsaatnyauntukmelakukanpendederanikanmas, bisasanyadilakukanpadakolamlumpuratausawahmeskibisajugadilakukanpadakolam semen. Persiapankolamtanahadalahdenganmeratakantanahdasarnya, tebarkan 10 – 15 karungkotoranayam, isi air setinggikuranglebih 40 cm danrendamselama 5 haritanpaaliran air. Hal inidimaksudkan agar plankton dansumbermakananalamiikanmastumbuhdikolampendederan. Untukukurankolamlumpur 100 m2 tebar 100.000 ekor larva padapagihari, berikanmakanantambahanberupatepungpeletataupelet yang telahdirendam. Padausiatelahmencapai 3 minggubibitikanmassiapdipanen, untukdijualataudipeliharakembalipadakolamberbeda. Hal yang samadilakukanuntukmembesarkanbenihikanmaspadaukuran yang lebihbesar, hanyasajakepadatanikanperludikurangi.

  8. PembesaranIkanMasdiKerambaJaringApungPembesaranIkanMasdapatdilakukandalamkerambaJaringApung yang biasadipasangdiperairanumum. Pemilihanlokasipenempatanjaringdalamsuatuperairanakansangatmenunjangberhasilnyaprosesproduksi. Beberapakarakteristikperairan yang tepatantara lain adalah air bergerakdenganarusterbesar, tetapibukanaruskuat, Penempatanjaringdapatdipasangsejajardenganarahangin, badan air cukupbesardanluassehinggadapatmenjaminstabilitaskualitas air, kedalaman air minimal dapatmencapaijarakantaradasarjaringdengandasarperairan 1,0 meter, kualitas air mendukungpertumbuhansepertisuhuperairan 270C sampai 300C, oksigenterlaruttidakkurangdari 4,0 mg/l, dankecerahantidakkurangdari 80 cm.

  9. Usaha PembesaranIkanMas Di Kolam LumpurJikatidakmemungkinkandibesarkanpadajaringapungatau air derasikanmasbisadibesarkandikolamtanah. Kolamukuran 1.000 m2, diolah, danditebarkankotoranayamkemudiandiisi air setinggi 60 cm danrendamselamakuranglebih 5 hari. Benihikanmasseberat 100 kg dimasukkankedalamkolam, beripakan 3 sampaipersendariberatbenihikanmassetiaphari, panendapatdilakukanpanensetelah 3 bulan. Dengan model pemeliharaansepertiinikolamdapatmenghasilkanikankonsumsisebanyak 400 – 500 kg.

  10. Demikian yang dapatsayasampaikan , semogadapatbermanfaatdanandadapatterinspirasi, sekiandanterimakasih.