Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬಯಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಸುತ್ತಾನೆ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬಯಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಸುತ್ತಾನೆ

ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬಯಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಸುತ್ತಾನೆ

130 Views Download Presentation
Download Presentation

ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬಯಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಸುತ್ತಾನೆ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript