1 / 22

Zvyšování kompetencí ….knihovníků, studentů, akademických pracovníků PhDr. Miloslava FAITOVÁ

Zvyšování kompetencí ….knihovníků, studentů, akademických pracovníků PhDr. Miloslava FAITOVÁ Ing. Barbora KATOLICKÁ Mgr. Zdeňka FIRSTOVÁ. Plzeň 5.10.2011. Vzdělávání knihovníků. Kompetence Soubor znalostí a dovedností potřebných pro vykonávání odborné praxe a pro profesionální chování.

fahim
Download Presentation

Zvyšování kompetencí ….knihovníků, studentů, akademických pracovníků PhDr. Miloslava FAITOVÁ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zvyšování kompetencí ….knihovníků, studentů, akademických pracovníků PhDr. Miloslava FAITOVÁ Ing. Barbora KATOLICKÁ Mgr. Zdeňka FIRSTOVÁ Plzeň 5.10.2011

 2. Vzdělávání knihovníků Kompetence Soubor znalostí a dovedností potřebných pro vykonávání odborné praxe a pro profesionální chování

 3. Vzdělávání knihovníků Střední školy a vyšší odborné školy • „tradiční“ – Praha, Brno • „nové“ – při integrovaných středních školách Vysoké školy • UISK FF UK Praha – Inf.studia a knihovnictví (2 směry), Studia nových médií • KISK FF MU Brno - Inf.studia a knihovnictví • SU Opava - Inf.studia a knihovnictví • VŠE - Katedra informačního a znalostního inženýrství – Aplikovaná informatika • FF ZČU Plzeň - jen specializace v rámci studia Humanistiky

 4. Otazníky Jak přesvědčit absolventy, aby nastoupili do knihovny? Jak doplnit další potřebné znalosti? Jak udržet elán a chuť do další práce? Knihovník nebo specialista s knihovnickým „kurzem“???

 5. Vzdělávání knihovníků – další vzdělávání Rekvalifikační kurzy (160 h.) - Praha, Brno, Plzeň, další krajská města Programy EU - Unie zaměstnavatelských svazů - Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura, PARTSIP, NAKLIV Programy MK ČR - VISK2 – pouze IT Další aktivity Národní knihovny, krajských knihoven aj. Vzdělávání vlastních zaměstnanců „ad hoc“ kurzy podle potřeby

 6. Vzdělávání knihovníků – další vzdělávání E-learning • Národní knihovna Praha - http://dlk.cuni.cz/ • Akvizice, katalogizace – tištěné monografie, pokračující zdroje (MARC a UNIMARC) • KISK FF MU Brno - www.kurzy.knihovna.cz • Knihovnické minimum,Projektový management, Nettrainers, Práce s informacemi apod.

 7. Vzdělávání knihovníků – další vzdělávání Jazykové a další kurzy • E-learningový kurz angličtiny KISK FF MU • UK ZČU - Kurzy angličtiny pro 4 úrovně - více než 10 letá tradice, udržovací úroveň • Specializovaný kurz angličtiny zaměřený na knihovnictví • Kurzy Ústavu celoživotního vzdělávání ZČU

 8. Otazníky • Kontinuálnost vzdělávání v čase? • Vzdělávání pro všechny, kteří se potřebují vzdělávat. • Neochota pracovníků nechat se hodnotit. • Minimum nástrojů pro ocenění „vzdělanějších“ pracovníků =>chybí ucelený systém celoživotního vzdělávání, který by např. formou kreditů motivoval pracovníky k soustavnému vzdělávání a zároveň dával prostředky k jejich ohodnocení a kariérnímu růstu.

 9. Vzdělávání akademických pracovníků a studentů doktorského studia • Semináře 2010/2011: • Benefity licencování akademických publikací v databázích Ebsco • Obsah semináře:proces výběru titulů časopisů do databáze Ebsco a možnosti zařazení českých titulů časopisů • Nástroje a možnosti databází Web of Knowledge a Scopus pro hodnocení vědecké práce (2 semináře) • Seminář WoK: proces výběru časopisů do Web of Science a hodnocení vědy na základě bibliometrických ukazatelů • Seminář Scopus: nástroje a možnosti databáze Scopus pro hodnocení vědecké práce

 10. Vzdělávání akademických pracovníků a studentů doktorského studia • Semináře 2010/2011: • Publikování ve světových odborných časopisech – Emerald • Odpovědi na otázky: Jak začít s publikováním? Jak si co nejefektivněji naplánovat publikační práci? Na co se editoři a recenzenti zaměřují? Jak probíhá hodnocení časopisů? • Problematika e-books • Odpovědi na otázky: V čem spočívají výhody předplatného či nákupu ebooks? Jak velkou část obsahu lze tisknout? Kdo nabízí ebooks v jiných jazycích než v angličtině?

 11. Vzdělávání akademických pracovníků a studentů doktorského studia • Zkušenosti ze seminářů: • Důležité zaměřit obsah přesně na témata, které účastníky zajímají (např. problematika publikování vlastních prací) • Pozitivní ohlasy od účastníků • Relativně vysoká účast (max 60, min 10) • Důležitá cílená propagace: web ZČU (Home page – Akce); web Univerzitní knihovny (Akce, Aktuality); osobní maily proděkanům pro vědu, doktorandům, na katedry; nástěnky

 12. Vzdělávání studentů doktorského studia • Každoroční seminář pro studenty doktorských studijních programů na ZČU • Témata: • Postavení a strategie ZČU ve vědě a výzkumu • Elektronické informační zdroje a databáze pro VaV – zaměřeno na databáze pro hodnocení vědy, scientometrické ukazatele • Duševní vlastnictví a patentování • Postavení studenta doktorského studijního programu ve vztahu k ZČU • Přednášky k licencovaným e-zdrojům dostupných na ZČU • dle požadavků fakult, tematicky zaměřené

 13. Vzdělávání studentů bakalářského a magisterského studia ZČU • Jednorázové / pravidelné akce • Nulté týdny • Elsa • Výuka v odborných předmětech • FF Humanitní studia • FST Konstrukce strojů • FPE Historie • FPE Geografie • ...

 14. Předmět Vědecké informace • Akreditován pod KFI/FF od akademického roku 2007/8 • Jeden semestr (LS i ZS) • Studenti 1. roč. FAV (doporučeno fakultou) • C výběrový předmět • 2 kredity, zápočet

 15. Účast na přednáškách jak si ji představujeme http://fel.zcu.cz/files/dod/fel_poslucharna.jpg

 16. Účast na přednáškách ale vypadá spíš takto: http://www.km.fjfi.cvut.cz/main/img/101r.jpg

 17. Předmět Vědecké informace KFI/IV • UK ZČU • Aleph • Katalogy, bibliografie • Internet, vyhledávací nástroje, rešeršní strategie • EIZ - multioborové, technické obory • EIZ - humanitní obory, citační databáze • Digitální knihovny • Psaní odborného textu • Citace • Získávání primárních dokumentů, MVS • Cvičení

 18. Spolupráce se středními školami • Obor knihovnictví – Střední odborná škola prof. Švejcara • Gymnázia – „infohra“ Informační technologie ve službách člověka (studenta) 24.6.2010. Akce pro studenty Gymnázia Rokycany

 19. Děkujeme za pozornost

More Related