Um ělá inteligence (AI) - PowerPoint PPT Presentation

artificial intelligence ai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Um ělá inteligence (AI) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Um ělá inteligence (AI)

play fullscreen
1 / 14
Um ělá inteligence (AI)
115 Views
Download Presentation
fagan
Download Presentation

Um ělá inteligence (AI)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ArtificialIntelligence(AI) Umělá inteligence (AI)

 2. Co je AI? • „Úloha patří do oblasti umělé inteligence, jestliže řešení, které najde člověk považujeme za projev jeho inteligence. • Problematický pojem „lidská inteligence“ • Chování neživého systému tedy posuzujeme podle jeho projevů

 3. Co jsou projevy int. systému? • Schopnost rozpoznávání objektů a situací reálného světa • Pracovat s nimi • Upřesňovat modely učením • Zobecňovat poznatky a vytvářet nové pojmy • Využívat analogií a stanovovat nové cíle

 4. Je každé rozpoznávání AI? • Ne každý systém schopný rozpoznávání je možno označit za inteligentní • Triviální rozpoznávání na základě např. měření hran těles nevyžaduje inteligenci • AI se vyznačuje: • Vysokou měrou začlenění zkoumaného objektu do okolí • Zkoumáním možných variant interpretace

 5. Co zkoumat? • Systémy AI nepoužívají pro nalezení řešení hrubou sílu (BruteForce) • Zkoumají pouze řešení, která „mají smysl“ • Na základě algoritmu • Na základě zkušenosti • Šachista nezkoumá pohyby všech figur ve hře • Ideálně systém hodnotí pouze varianty vedoucí k řešení • Vybírá podle „efektivity“ řešení (cena, poč. kroků)

 6. Co je základem AI? • Většina systémů AI je založena na využití znalostí o úloze (znalostní báze) • Znalosti musí být správně pochopeny a použity REPREZENTACE ZNALOSTÍ je základním problémem systémů umělé inteligence

 7. Problémy řešené AI • Řešení úloh • Dokazování matematických vět • Porozumění přirozenému jazyku • Expertní systémy • Vnímání prostředí

 8. Řešení úloh • Úloha je popsána: • Výchozím stavem • Cílovým stavem • Přípustnými kroky • Cílem je přejít z výchozího stavu do cílového pomocí přípustných kroků • Programování robotů/automatů

 9. Dokazování matematických vět • Předpoklad > závěr • Mnoho odvození, ne všechna vedou k závěru • Zkoumat jenom „rozumná“ odovození • Lze formulovat jako Řešení úloh

 10. Porozumění přirozenému jazyku • Problematika „souvislostí“ • Lidé si rozumí, pokud mají podobný model světa • Věta je fragmentem modelu osoby sdělující • Informace zapadá do modelu osoby přijímající • Krátká věta může díky inferenci (odvozování) nést velkou informaci

 11. Expertní systémy • Využívají znalostí reálných osob • Řeší úzce specializované úlohy • Analytické úlohy • Diagnostika (medicína, technika) • Syntetizující úlohy • Plánování postupů, výběr konstrukčních prvků

 12. Vnímání prostředí • Největší pozornost věnována zpracování optické informace • Vytvářen popisný model – Analýza scény • Analogie lidského vnímání

 13. Robotika • Spojuje předchozí oblasti zkoumání • Častá aplikace na hry a hlavolamy

 14. Realizace • SW systémy • Automaty • Adaptivní systémy (Neuronové sítě)