virtuella organisationen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Virtuella organisationen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Virtuella organisationen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Virtuella organisationen - PowerPoint PPT Presentation

fabian
186 Views
Download Presentation

Virtuella organisationen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2014-09-23 John Evans Anton Hyldéen Elisabeth Sundelin Karin Sikström Virtuella organisationen - när vi två blir en

 2. ”VO för mig är en mycket spännande värld som har en viktig funktion i vårt antagningsarbete”

 3. VO:s produktionsledning Anton Hyldéen, Lunds universitet John Evans, UHR Elisabeth Sundelin, UHR Karin Sikström, Mälardalens högskola

 4. Virtuella organisationen, VO

 5. Sex landgrupper i nya VO

 6. Gruppledare • Afrika, Mellanöstern och Frankrike: Alena Wattenberg GU & Katarina Warfvinge KTH • Indiska halvön och Nordamerika: Carina Hult KAU & Loke Brinkstam UMU • Asien, Latinamerika och Oceanien: Cecilia Johansson LIU & Hanna Wennberg UHR • Öst- och Centraleuropa med Balkan: Marek Matuszczyk CTH & Zofia Debska UHR • Europa Nord: Elisabeth Nyström LTU & Jan Kickert HS • Europa Syd: Per-Andreas Stensson UHR & Andreas Eriksson CTH

 7. Gruppledare i nya VO • Ett team • Arbetar tillsammans i alla antagningsomgångar • Leder och fördelar arbetet • Produktionsuppföljning av gruppens arbete • Huvudansvariga för att det arbete som görs i gruppen är av hög kvalitet och följer aktuella regler • Håller regelbundna telefonmöten med gruppen • Delegerar ansvar inom gruppen

 8. Handläggare i nya VO • En tydlig virtuell organisation – VO • Med gemensamma rutiner och riktlinjer • Samma grupp • Samma två gruppledare • Längre kontrakt och mer tid i VO • Kontinuitet • Ett ärende – en handläggare

 9. Idag och imorgon Har genomfört en HT-omgång - trampar fortfarande ny och lite okänd mark Tar sats för kommande omgångar: VT, MASTERHT och IKHT Antagningsavdelningen på UHR tar över merparten av handläggningen och sökandekommunikationen från Bedömningsavdelningen Kunskapsöverföring, utbildning – höst och vår.

 10. Utvärdering efter våren/sommaren 2014 För att få en uppfattning var vi befinner oss just nu • Enkät till de som arbetade i VO under våren/sommaren 2014 • 51 svarande (53 enkäter) • Internat med gruppledare och produktionsledning

 11. Tack för idag! voproduktionsledning@uhr.se