การบริหารงบประมาณ
Download
1 / 104

????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 521 Views
 • Uploaded on

การบริหารงบประมาณ. แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์. ลัดดา แกล้วกล้า วปค. ความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ. รับบริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ. รับการดูแล คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความคิดเห็น. รับการช่วยเหลือในการประกอบกิจการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????' - ezhno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5185175

การบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

ลัดดา แกล้วกล้า

วปค.


5185175

ความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ

รับบริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ

รับการดูแล คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ

มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความคิดเห็น

รับการช่วยเหลือในการประกอบกิจการ

รับสิทธิในการตรวจสอบ และชี้แจงการทำงานของภาครัฐ


5185175

NEEDSความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

WANTS


5185175

GOALความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ

2

Strategic Execution

3

3

Strategic Formulation

Strategic Formulation

Strategic Execution

Strategic Execution

1

1

Strategic Analysis

Strategic Analysis


5185175

การวิเคราะห์ความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ

ทางยุทธศาสตร์

(Strategic Analysis)

การนำยุทธศาสตร์

การกำหนด

ยุทธศาสตร์

ไปปฏิบัติ

(Strategic Formulation)

(Strategic Execution)


5185175

SWOT Analysisความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์

การกำหนดทิศทางที่ต้องการจะไป

Vision/Mission/Objectives

การกำหนดสิ่งที่จะทำเพื่อไปสู่เป้าหมาย

Strategics

การเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติ และ งบประมาณ

Project and Budget

การดำเนินงาน + ติดตามประเมินผล

Performance Measurement


5185175

การนำความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ

การควบคุม

การวางแผนกลยุทธ์

ไปปฏิบัติ

จุดมุ่งหมายและ

กำหนดกลยุทธ์

จัดทำแผน

ดำเนินการ

ประเมินผล

กำหนดวิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์

เพื่อการบรรลุ

และพันธกิจ

ระยะสั้นและ

ปฏิบัติการ

ตามแผน

การปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์

ขององค์กร

ระยะยาว

การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ระบบงบประมาณ

ต้องมีข้อตกลงผลงานล่วงหน้า / ตัวชี้วัด / เกณฑ์ / วิธีการวัด

กำหนด CSFS

พัฒนากรอบ

ทดลองปฏิบัติ

ทบทวน

แผนกลยุทธ์

ติดตาม

แบบ

และ

และ

& KPIs ด้วย

และ

มุ่งเน้นผลงาน

BSC

กระบวนการ

ขยายผล

ปรับปรุง

ความสัมพันธ์


5185175

SPBBความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ

องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์

6


Competency
Competency : ความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศสมรรถนะด้านการบริหารงาน

ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ

ถือได้ว่า เป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญสำหรับการบริหารงาน

ภาครัฐยุคใหม่ เนื่องจากครอบคลุม ทั้งความสามารถ

ในการจัดทำ การบริหาร และควบคุมงบประมาณ

ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

ในการนำส่ง ผลผลิต / บริการ ตามเป้าหมายของหน่วยงาน


Competency1
Competency:ความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศสมรรถนะด้านการบริหารงาน(ต่อ)

องค์ประกอบของความสามารถข้างต้น

จะช่วยสนับสนุนในการจัดการงบประมาณ

ของส่วนราชการต่าง ๆ

สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

ตามนโยบายของรัฐบาล

แทนที่จะผูกติดอยู่กับงานประจำแต่เพียงอย่างเดียว


5185175

SPBBความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ

องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์

6


5185175

การบริหารงบประมาณความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศ

แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์


5185175

หัความสุขที่จะได้รับจากผู้บริหารประเทศวข้อการบรรยาย

 • งบประมาณคืออะไร

 • งบประมาณมีความจำเป็นและความสำคัญต่อการบริหารภาครัฐอย่างไร

 • รูปแบบของงบประมาณ

 • รูปแบบงบประมาณที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ

 • กระบวนการของงบประมาณ

 • งบประมาณของภาครัฐในพื้นที่


5185175

บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ 3 ประการ

การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม

โดยใช้นโยบายงบประมาณเป็นเครื่องมือ

การกระจายรายได้ของสังคม

โดยใช้นโยบายการคลังด้านมาตรการภาษีเป็นเครื่องมือ

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสังคม

โดยใช้นโยบายการคลังเป็นเครื่องมือ


5185175

การคลัง 3 ประการ

การคลังในส่วนของรัฐบาล

การคลังในกิจกรรมที่รัฐเป็นเจ้าของ

หรือ

เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการคลังการเงินต่าง ๆ ของรัฐ

อันมีผล

ผูกพัน

กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคน

ทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต


5185175

การคลังภาครัฐ 3 ประการ

การกำหนดนโยบาย และ การดำเนินงานด้านการเงินของรัฐ

เกี่ยวข้องกับ

รายได้

รายจ่าย

หนี้สาธารณะ

นโยบายการคลัง


5185175

งบประมาณแผ่นดิน 3 ประการ

แผนเกี่ยวกับการใช้จ่าย + การจัดหารายได้ของรัฐบาล

ในรอบระยะเวลาหนึ่ง

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

และเอื้อต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ


5185175

นโยบายงบประมาณ 3 แนวทาง

แบบเกินดุล

รายจ่ายต่ำกว่ารายรับ

ช่วงเงินเฟ้อ

แบบขาดดุล

รายจ่ายสูงกว่ารายรับ

ช่วงเงินฝืด

แบบสมดุล

รายจ่ายเท่ากับรายรับ


5185175

หลักการของงบประมาณ แนวทาง

 • หลักประหยัด

 • หลักประสิทธิภาพ

 • หลักความเสมอภาค

 • หลักดุลยภาพ

 • หลักคาดการณ์ไกล

 • หลักประชาธิปไตย


5185175

ลักษณะที่ดีของงบประมาณลักษณะที่ดีของงบประมาณ

1. ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ สภาพ เป้าหมายของรัฐ

2. การระบุเหตุผล

3. การระบุความต้องการ และลำดับความสำคัญของรัฐ

4. ต้องเป็นศูนย์รวมเงินของแผ่นดิน

5.ลักษณะพัฒนา

6. มีระยะเวลาที่เหมาะสม


5185175

รูปแบบงบประมาณลักษณะที่ดีของงบประมาณ

งบประมาณแบบเน้นการควบคุม

งบประมาณแบบเน้นการจัดการ

งบประมาณแบบเน้นการวางแผน

งบประมาณแบบเน้นการแก้ปัญหา / ข้อจำกัดทางทรัพยากร


5185175

งบประมาณแบบแผนงานลักษณะที่ดีของงบประมาณ

PROGRAM BUDGET ING

PERFORMANCED BASED BUDGETING

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

(PBB)

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตามยุทธศาสตร์

STRATEGIC PERFORMANCED BASED

BUDGETING

(SPBB)


5185175
SPBBลักษณะที่ดีของงบประมาณ

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์


5185175
ลักษณะที่ดีของงบประมาณะบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

Concept

 • ใช้งบประมาณเป็นตัวเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Top-down Budgeting)

 • มุ่งเน้นผลงาน (output / outcome-oriented)

24


5185175

ลักษณะที่ดีของงบประมาณะบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ

ให้กระทรวง ทบวง กรม

มีบทบาท/ อำนาจตัดสินใจ

ในการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น

เป็นระบบควบคุม ตรวจสอบ

ที่มีประสิทธิภาพ และ โปร่งใส

25


5185175

ใช้นโยบายเป็นตัวนำ (Policy Driven)

มีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

การรักษาวินัยทางการคลัง

เน้นการบริการประชาชน

มีการคาดการณ์ล่วงหน้า

คำนึงถึงการวัดผลสำเร็จในการดำเนินงาน

หลักการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

หลักการเชิงนโยบาย

หลักการเชิงบริหาร

 • การมอบอำนาจการตัดสินใจ

 • ใช้หลักการธรรมาภิบาล (ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ)

 • ให้มีความคล่องตัวในการบริหาร

 • ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • มีการติดตามประเมินผลและมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

26


5185175

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

(เน้น 3 ประการหลัก)

1. มุ่งเน้นยุทธศาสตร์เป้าหมายการให้บริการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

2. มอบอำนาจการบริหารจัดการ และบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3. เน้นความรับผิดชอบ ในการใช้งบประมาณ 3 ระดับ

- รัฐบาล รับผิดชอบในระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

- กระทรวง รับผิดชอบต่อ เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ

- กรม รับผิดชอบต่อ ผลผลิต


5185175

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานะบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

ประโยชน์ตามกลุ่มเป้าหมาย

รัฐสภา

รัฐบาล

ส่วนราชการ

ประชาชน

 • บริหารนโยบายได้ตามเป้าหมายที่สัญญากับประชาชนและที่แถลงต่อรัฐสภา

 • มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 • ใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

 • สามารถอนุมัติงบประมาณตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 • สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

 • สามารถตรวจสอบหน่วยปฏิบัติได้ตามเป้าหมายการให้บริการ

 • สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุ ผลสำเร็จตาม เป้าหมาย

 • ได้รับบริการและการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น

 • มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 • ได้รับข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน รวดเร็ว

28


5185175
โครงสร้างชั้นข้อมูล ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานSPBB

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ/รัฐบาล

National/GovernmentStrategy

Major

Key Success Factors

Key Success Factors

แผนบริหารราชการ 4ปี

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Target)

GFMIS

Government Strategic Direction

r

แผนปฏิบัติราชการ 4ปี

เป้าหมาย

การให้บริการ

(PSA/SDA)

Key Performance Indicators

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ 4ปี

Output Performance

(QQTC)

BIS

ผลผลิต

(Output)

การกำหนดทางเลือก

ในการผลิตและการใช้ทรัพยากร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

Ev MIS

กระบวนการ

จัดทำผลผลิต

(Delivery Process)

PART

AMIS

ทรัพยากร

(Resources)

Evaluation

29


5185175

ลักษณะของงบประมาณ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานSPBB

1. มีแผนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ และทันสมัย ครอบคลุมหลายมิติ

2. เน้นผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จ

3. กำหนดทิศทางและจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย

ล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี

4. มีการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลัก

5. จัดสรรเงินให้แบบวงเงินรวม (Block Grant)

6. แบ่งกลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายเป็น 4 งบรายจ่าย

7. ให้ความสำคัญกับแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน

8. มีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมิน

9. มีเครื่องมือในการจัดทำและบริหารงบประมาณ


5185175

การบริหารงบประมาณ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

“หน่วยงานต้องมีมาตรฐานการจัดการ

ทางการเงิน 7 ประการ(7 Hurdles) ”

2


5185175

งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน - 7 Hurdles *

Performance Based Budgeting : PBB

1

การวางแผนงบประมาณ

2

การคำนวณต้นทุนของกิจกรรม

3

การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

4

การบริหารทางการเงิน/งบประมาณ

5

การรายงานการเงินและผลการดำเนินงาน

6

การบริหารสินทรัพย์

การตรวจสอบภายใน

7

3


5185175

ประการที่ 1 - 7

การวางแผนงบประมาณ

แผนกลยุทธ์ + แผนงานประจำ

( STRATEGIC & ROUTINEPLAN)

กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

ระยะปานกลาง

(MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK: MTEF)

4


5185175

ประการที่ 2 - 7

การคำนวณต้นทุนผลผลิต

( Activity - Based Costing )

เป็นการคิดต้นทุนการดำเนินการต่อหน่วยผลผลิตของกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนกลยุทธ์หน่วยงาน

5


5185175

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

( Procurement management )

ประการที่ 3

ที่แสดงถึง :-

 • ความโปร่งใส

 • ความยุติธรรม

 • ตรวจสอบได้

6


5185175

จัดระบบการบริหารการเงินและจัดระบบการบริหารการเงินและ

ควบคุมงบประมาณ

( Financial managment & Budget control )

ประการที่ 4

 • กำหนดระดับมาตรฐาน

 • กำหนดความรับผิดชอบในเรื่องบัญชีและการเงิน

 • ใช้ระบบบัญชีแบบพึงรับพึงจ่ายหรือบัญชีคงค้าง


5185175

จัดระบบการวางแผนการเงินและจัดระบบการวางแผนการเงินและ

การรายงานผลการดำเนินการ

(Financial & Performance Reporting)

ประการที่ 5

 • การแสดงความโปร่งใส

 • การตรวจสอบ

 • การประเมินผลโครงการ

 • การรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์


5185175

จัดระบบการบริหารสินทรัพย์จัดระบบการบริหารสินทรัพย์

(Asset management)

ประการที่ 6

 • การเพิ่มประสิทธิภาพและ

 • ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร

 • ความคุ้มค่าและคุ้มทุน

9


5185175

จัดระบบตรวจสอบภายในจัดระบบการบริหารสินทรัพย์

( Internal Audit )

ประการที่ 7

 • ตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

- ตรวจสอบผลผลิต จาก กิจกรรม ( Activity )

- ตรวจสอบผลลัพธ์ จาก โครงการ ( Program )

- ตรวจสอบผลกระทบ จาก แผนงาน ( Project )

 • ตรวจสอบรายงานทางการเงิน

- เทียบเคียงผลการดำเนินการกับงบประมาณที่ใช้


5185175

ผลงาน*คุ้มค่าจัดระบบการบริหารสินทรัพย์

การตรวจสอบการทำงาน

PBB

ร่องรอย*ทำจริง

ถูกต้อง

โปร่งใส

คุณภาพการบริการ

แผนงาน/โครงการ

*สอดคล้อง

หน่วยงาน


5185175

 • ประมาณการรายได้จัดระบบการบริหารสินทรัพย์

 • กำหนดวงเงินโครงสร้าง งปม.

 • กำหนดยุทธศาสตร์จัดสรร

 • ทบทวนผลผลิต

 • ปรับปรุงฐานข้อมูล MTEF

การวางแผนงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ

กระบวนการงบประมาณ

 • จัดทำแผน งปม. เชิงยุทธศาสตร์

 • จัดทำ คำขอ งปม.

 • พิจารณาคำขอ งปม.

 • จัดทำร่าง พรบ. งบประมาณ

 • เสนอร่าง พรบ. งบประมาณ

การประเมินผล

 • ก่อนการดำเนินงาน

 • ระหว่างการดำเนินงาน

 • หลังการดำเนินงาน

การอนุมัติงบประมาณ

การบริหารงบประมาณ

 • พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ โดยฝ่ายนิติบัญญัติ

 • การตราพระราชบัญญัติ

 • จัดทำแผนปฏิบัติงาน

 • จัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ

 • จัดสรรงบประมาณ

กระบวนการงบประมาณภายใต้ระบบงบประมาณฯ

1

5

2

4

3

41


5185175

กระบวนการงบประมาจัดระบบการบริหารสินทรัพย์ณ

การวางแผนงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ

การคำนวณต้นทุนผลผลิต

การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารทางการเงิน

7HURDLES

การบริหารงบประมาณ

และควบคุมงบประมาณ

การบริหารสินทรัพย์

การรายงานทางการเงิน

การติดตามประเมินผล

และผลการดำเนินงาน

การตรวจสอบภายใน


5185175

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณปฏิทินการจัดทำงบประมาณ

ตุลาคม - มกราคม ขั้นทบทวนงบประมาณ

กุมภาพันธ์ - มีนาคม ขั้นการวางแผน

เมษายน - พฤษภาคม ขั้นจัดทำคำของบประมาณ

มิถุนายน - กันยายน ขั้นการอนุมัติงบประมาณ


5185175

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

1.ครม.กำหนดแนวนโยบายและประมาณการด้านงบประมาณ

2.สงป. พิจารณาวงเงินรายกระทรวง ต่อ ครม.

3.ครม.อนุมัติวงเงินรายกระทรวง

4.สงป.แจ้งนโยบาย + วงเงิน รายกระทรวง

5. กระทรวงพิจารณาจัดสรรวงเงินงปม. ให้ส่วนราชการในสังกัด

6. ส่วนราชการจัดทำคำขอตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ สงป.กำหนด

7. กระทรวงรวบรวมคำขอ เสนอต่อ สงป.

8. สงป. พิจารณาคำขอตามแนวนโยบายและวงเงินที่ ครม.อนุมัติ

9. สงป. จัดทำร่าง พ.ร.บ.งปม. เสนอ ครม.

10. ครม. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งปม. + นำเสนอต่อรัฐสภา


5185175

ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ

(โดยรัฐสภา)

สภาผู้แทนราษฎร

 • ต้องประชุมวิเคราะห์และพิจารณาร่าง ก่อนวันเริ่มต้น ปีงบประมาณใหม่ไม่น้อยกว่า 2 เดือน

 • ต้องประชุมวิเคราะห์และพิจารณาร่างด้วยกัน 3 วาระ ภายในระยะเวลา 105 วัน

วุฒิสภา

 • ต้องประชุมให้ความเห็นชอบร่าง ภายใน 20 วัน


5185175

ขั้นตอนการบริหารงบประมาณขั้นตอนการบริหารงบประมาณ

(รัฐบาล + ราชการ + สภา)

1. การจัดสรรเงินงบประมาณ

2. การก่อหนี้

3. การใช้รายจ่าย

4. การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ

5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน


5185175

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

และฉบับที่แก้ไข

 • พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550


5185175

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

หมวด 6

รัฐสภา

มาตรา 143

ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการเงิน ต้องผ่านรัฐสภาโดยมีคำรับรองของ นายกรัฐมนตรี


5185175

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

หมวด 8

การเงิน การคลัง และงบประมาณ

มาตรา 168

สภาผู้แทนราษฎรต้องประชุมวิเคราะห์และพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. ภายใน 105 วันวุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน


5185175

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

หมวด 8

การเงิน การคลัง และงบประมาณ

มาตรา 169

 • การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้เฉพาะที่มีกฎหมายกำหนด

 • กรณีมีการโอน / นำรายจ่ายที่กำหนดไว้ไปใช้ในรายการอื่น ให้ รัฐบาล รายงาน รัฐสภา เพื่อทราบทุกเดือน

 • กรณีจำเป็นเร่งด่วน รัฐบาล จะจ่ายเงินคงคลังไปก่อนก็ได้แต่ต้องตั้งงบประมาณชดใช้ โดยต้องกำหนดแหล่งที่มาของรายได้ที่จะมาชดใช้ไว้ด้วย

 • ภาวะสงคราม ค.ร.ม. มีอำนาจโอน / นำรายจ่ายที่กำหนดไว้ไปใช้ในรายการที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ได้ทันที + รายงาน รัฐสภา


5185175

กรอบการจัดสรรงบประมาณกรอบการจัดสรรงบประมาณ

กรอบการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรอบการจัดสรรงบประมาณ

กรอบการจัดสรรงบประมาณ


5185175

ที่มาของยุทธศาสตร์กรอบการจัดสรรงบประมาณ

1.

ให้ความสำคัญกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา และการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ

เน้นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และวาระแห่งชาติ

3.

ที่มีลำดับความสำคัญสูง

 • ให้หน่วยงานใช้งบประมาณเป็นกลไกในการบูรณาการ ภารกิจต่าง ๆ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิผลในการใช้จ่ายให้มากขึ้น


Balanced budget
กรอบการจัดสรรงบประมาณารมุ่งสู่งบประมาณสมดุลBALANCED BUDGET

53


5185175
งบประมาณสมดุลกรอบการจัดสรรงบประมาณคือ การจัดทำงบประมาณในลักษณะที่มีการกำหนดให้รายได้เท่ากับรายจ่าย

54


5185175
กรอบการจัดสรรงบประมาณารมุ่งสู่งบประมาณสมดุล

ต้องดำเนินการใน 3 ประเด็น

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้

 • ลดรายจ่ายประจำในรายการสำคัญ เช่น

  - มาตรการใหม่ในการรักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้าง

  - เงินสมทบในกองทุนต่างๆ จะมีการ Share Cost หรือออม

  ล่วงหน้าจากผู้ได้รับประโยชน์ 

 • จัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่ส่งผลโดยตรงให้ประเทศสามารถเพิ่มรายได้ในอนาคต


5185175

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ

2. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

4. ยุทธศาสตร์การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก


5185175

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

8.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

9.รายการค่าดำเนินการภาครัฐ


5185175

พ.ศ. 255ารบริหารงบประมาณ

พ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

1

3

ส่วนราชการ

รัฐมนตรี

2

จัดทำและดำเนินการ

 • แผนปฏิบัติงานและ

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อหนี้ผูกพัน

มอบหมาย/เห็นชอบ/กำกับ

ปรับกลยุทธ์

ตามสถานการณ์

6

5

คณะรัฐมนตรี

ปรับแผนกลางปี

7

 • กำกับการดำเนินงาน

 • การใช้จ่ายและความสำเร็จ

สำนักงบประมาณ

4

กรมบัญชีกลาง

4

 • วิเคราะห์แผนและ

 • กำหนดกรอบจัดสรรให้

 • สอดคล้องกับการใช้จ่าย

 • และระเบียบ

 • เห็นชอบ/กำกับ

  แผนการเบิกจ่าย

  งบประมาณ

58


5185175

พ.ศ. 255ารบริหารงบประมาณ

กระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

1. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

4. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

5. การรายงานผล

59


5185175
1. ก พ.ศ. 255ารจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่วนราชการเตรียมความพร้อม

และ

วางแผนปฏิบัติงาน

เมื่อร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1

60


5185175

1. ก พ.ศ. 255ารจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 3

ส่วนราชการจัดทำ แผนปฏิบัติงาน และ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายการและวงเงิน

ที่ได้รับอนุมัติ และส่งให้สำนักงบประมาณ

ก่อนวันเริ่มต้นปีไม่น้อยกว่า 15 วัน


5185175
2. ก พ.ศ. 255ารจัดสรรงบประมาณ

♫ สงป. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

♫ สงป. จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภา ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

62


5185175
3. ก พ.ศ. 255ารใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

“การเบิกจ่ายเงินจากคลัง”

โดยเบิกจ่ายตามงบรายจ่าย

63


5185175
พ.ศ. 255ระเภทงบรายจ่าย

 • งบบุคลากร

 • งบดำเนินงาน

 • งบลงทุน

 • งบเงินอุดหนุน

 • งบรายจ่ายอื่น

64


5185175
4. ก พ.ศ. 255ารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ในกรณีเกิดความจำเป็นตามสถานการณ์ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย กลยุทธ์ หรือประมาณการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภา

65


5185175
พ.ศ. 255ารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มี 2 กรณี

2. กรณีที่เป็นอำนาจ

สำนักงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

1. กรณีที่เป็นอำนาจ

ส่วนราชการ

66


5185175
5. ก พ.ศ. 255ารรายงานผล

 • รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ

 • ระบุปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข

 • ส่ง สงป. ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

67


5185175

เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

ผลสัมฤทธิ์

ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิด

ต่อ

ประชาชน และ ประเทศ


5185175

งบรายจ่ายเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย

ที่กำหนดให้จ่าย

ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ


5185175

งบรายจ่ายเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

1. งบบุคลากร

2. งบดำเนินงาน

3. งบลงทุน

4. งบเงินอุดหนุน

5. งบรายจ่ายอื่น

6. งบกลาง


5185175

จังหวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

จังหวัดที่ได้รับการจัดสรร งปม.

ตาม พ.ร.บ. งปม.รายจ่ายประจำปี หรือ เพิ่มเติม

แต่ไม่รวมถึง กทม.


5185175

งบประมาณจังหวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

งบประมาณรายจ่ายที่จังหวัดได้รับ

ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ

เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัด


5185175

งบประมาณกลุ่มจังหวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

งบประมาณรายจ่ายที่กลุ่มจังหวัดได้รับ ตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี


5185175

แผนพัฒนาจังหวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

รายการที่เกี่ยวกับโครงการ แผนงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต

(พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551)


5185175

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

แผน ฯที่จัดทำขึ้น

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

และกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด

เฉพาะในส่วนที่เป็นภารกิจของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ


5185175

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

แผน ฯที่จัดทำขึ้น

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

และกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด

เฉพาะในส่วนที่เป็นภารกิจของกลุ่มจังหวัดที่ได้รับจัดสรร งบฯ


5185175

สำนักเบิก (เงิน) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

กรมบัญชีกลาง

สำนักเบิกส่วนกลาง

สำนักงานคลังจังหวัด

สำนักเบิกส่วนภูมิภาค


5185175
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตาม GPP (5%)

เท่ากันทุกจังหวัด (50%)

ผกผันกับรายได้ต่อครัวเรือน (35%)

ตามจำนวนประชากร (10%)

ร้อยละ 50 ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด

ร้อยละ 10 ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรตามจำนวนประชากรของแต่ละจังหวัด

ร้อยละ 35 ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรตามความผกผันของรายได้ต่อครัวเรือนในแต่ละจังหวัด

ร้อยละ 5 ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP)


5185175

วงเงินงบประมาณรายจ่ายวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบประมาณขาดดุล

จำนวน 420,000 ลบ.

20.3%

นโยบาย

งปม.2554

วงเงินงบประมาณรายจ่าย

จำนวน 2,070,000 ล้านบาท


5185175

งบประมาณปี 25วงเงินงบประมาณรายจ่าย54 ของกรมการปกครอง

(34,353,623,300)

2,038,894,400

(5.9 %)

40,330,000

2,866,421,100

(0.10%)

(8.3%)

29,407,977,800

(85.6%)

แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบัน ฯ

แผนงานแก้ไขปัญหาและ

แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้


5185175

งบประมาณปี 255วงเงินงบประมาณรายจ่าย4 ของกรมการปกครอง

(34,353,623,300)

513,127,800

( 1.5 %)

440,121,200

591,300,600

( 1.3 %)

( 1.8 %)

4,968,580,400

( 14.4 %)

27,840,493,300

( 81%)


5185175

งบประมาณปี 255วงเงินงบประมาณรายจ่าย4 ของกรมการปกครอง

(34,353,623,300)

40,330,000

2,866,421,100

1,514,940,100

(9.8%)

(.10%)

(5.1%)

27,893,037,700

2,038,894,400

(78,8%)

(6.2 %)

ผลผลิต: เสริมสร้างวิถีชีวิตในระบอบ ปชต.

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงฯ

ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการการทะเบียนฯ

ผลผลิต :ประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตฯ

ผลผลิต: เสริมสร้างสมรรถนะอำเภอฯ


5185175

งบประมาณปี 25วงเงินงบประมาณรายจ่าย54 ของกรมการปกครอง

(34,353,623,300)

2,866,421,100

2,079,224,400

(9.8%)

(6.3%)

29,407,977,850

(83.9%)

ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ

ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


5185175

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2555

1. ภายใต้กรอบแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตาม รธน. ปี 50 (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน)และ แผนพัฒนาฯ ฉบับ11

2. กรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล

4. สานต่อโครงการสำคัญ ๆ ตามแผนฯ


5185175

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2555

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และ เสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อความเหลื่อมล้ำในสังคม

2. การสร้างสังคมสมานฉันท์และความมั่นคงประเทศ

3. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

5. การส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาค และท้องถิ่น

6. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ


5185175

นโยบายจัดสรรงบประมาณ ปี

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ระบบการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการภายในจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

เป้าหมาย :

กลยุทธ์ :

สนับสนุนให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัดดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ และรักษาความมั่นคง อย่างบูรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการที่ดี


5185175

SOCIAL MARKETING ปี

การตลาดเพื่อสังคม สำหรับ CSR

C = CORPORATE

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

S = SOCIAL

R = RESPONSIBILITY

ทฤษฎีของ PHILIP KOTLER

การดำเนินงานด้วยความสมัครใจอย่างมีความรับผิดชอบ


5185175

การบริหารจัดการ ปี

การบริหาร

(การให้คนอื่นทำ)

การจัดการ

(การทำเอง)

การทำงานที่บางครั้งต้องแนะให้คนอื่นทำ

บางครั้งก็ต้องทำเอง หรือ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง5185175
กรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการกรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการ

ภายใต้แผนงานเดียวกัน

โอนเปลี่ยนแปลงข้ามผลผลิต แต่งบรายจ่ายเดียวกัน

โอนเปลี่ยนแปลงข้ามงบรายจ่าย ภายใต้ผลผลิตเดียวกัน

เปลี่ยนแปลงรายการ/จำนวนเงิน ภายใต้ผลผลิตเดียวกัน

โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ลบ.

โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาสิ่งก่อสร้างวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า10 ลบ.

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจจัดหาได้ หรือนำเงินนอกงบประมาณไปสมทบ เพื่อเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร


5185175
ข้อยกเว้นกรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

 • ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

 • ต้องไม่เป็นการกำหนดอัตราข้าราชการใหม่

 • ต้องไม่เป็นรายการค่าที่ดิน

 • ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว

96


5185175
กรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการารโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย

 • การใช้เงินเหลือจ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย และปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กร

 • เป็นเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว จัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าส่วนราชการนำไปใช้จ่ายได้ ภายใต้แผนงานเดียวกัน

97


5185175
ข้อยกเว้นกรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย

 • ต้องไม่เป็นรายการค่าที่ดิน

 • ต้องไม่เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

 • ต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

 • ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างชำระ เช่น ค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

98


5185175
กรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการรณีที่เป็นอำนาจสำนักงบประมาณ

 • เริ่มผลผลิต/โครงการใหม่ (ครม.อนุมัติ)

 • เพิ่มเงินราชการลับ (ครม.อนุมัติ)

 • โอนเปลี่ยนแปลงข้ามแผนงานในภารกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน


5185175
กรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการารขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย

กรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถก่อหนี้ได้ทัน ภายในปีงบประมาณ หรือจำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

กรณีที่ต้องขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเกินกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด ต้องเสนอให้ ครม. อนุมัติ

100


Central fund
กรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการารขออนุมัติใช้งบกลาง (CENTRAL FUND)รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ต่ำกว่า 10 ลบ.

ผอ.สงป. อนุมัติ

นรม.เห็นชอบ หรือ นรม.เสนอ ครม. อนุมัติหลักการ

มากกว่า 10 ลบ.

มากกว่า 100 ลบ.

ครม.อนุมัติ

101


5185175
กรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ

 • มีระยะเวลาการใช้จ่ายเงินเกิน 1 ปีงบประมาณ

 • ต้องเสนอให้ ครม. อนุมัติรายการและวงเงินก่อนการก่อหนี้ผูกพัน

102


5185175
กรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการารเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เปลี่ยนแปลงวงเงิน

เสนอ ครม.

อนุมัติ

เปลี่ยนแปลงวงเงิน

และขยายระยะเวลา

การขยายระยะเวลา

โดยไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน

เสนอ รมต.

ให้ความเห็นชอบ

103


5185175
5. กกรณีที่เป็นอำนาจส่วนราชการารรายงานผล

 • รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ

 • ระบุปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข

 • ส่ง สงป. ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

104


ad