1 / 63

Informačn é dni 2. výzva

Prešov, Rožňava, Košice, Michalovce, Bardejov, Humenné, Stará Ľubovňa, Veľké Kapušany. Informačn é dni 2. výzva. Programme overall objective Globálny cieľ programu.

ezekial
Download Presentation

Informačn é dni 2. výzva

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prešov, Rožňava, Košice, Michalovce, Bardejov, Humenné, Stará Ľubovňa, Veľké Kapušany Informačnédni 2. výzva

 2. Programme overall objectiveGlobálny cieľ programu To intensify and deepen cooperation in an environmentally, socially and economically sustainable way between Zakarpatska, Ivano-Frankivska and Chernivetska regions of Ukraine and eligible and adjacent areas of Hungary, Romania and Slovakia Zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu medzi regiónmi Ukrajiny (Zakarpatská, Ivano-Frankivská a Černivetská oblasť) a oprávnenými a pridruženým územiami Maďarska, Rumunska a Slovenska s ohľadom na trvalú udržateľnosť v sociálnom, environmentálnom a ekonomickom zmysle.

 3. Programme area (participating regions) – Programové územie Maďarsko: Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén (a) Slovensko: Košický Prešovský Rumunsko: Maramures Satu-Mare Suceava (a) Ukrajina: Zakarpatska Ivano–Frankivska Chernivetska (a)‏

 4. Opportunities in eligible and adjacent regionsMožnosti v oprávnenom a pridružených územiach Eligible regions – oprávnené územia Full access to the financial sources neohraničený prístup k finančnýmzdrojom Possibility to realise activities under all priorities Možnosť realizácie projektu vo všetkých prioritách Adjacent regions with limited participation –Pridružené územia s obmedzenou účasťou na programe

 5. Opportunities in adjacent regionsMožnosti v rámci pridružených území Partners role only –Len projektoví partneri Participation of partners from Hungary and/or Slovakia is requirement –Podmienkou účasť maďarských a slovenských projektových partnerov Maximum grant amount of projects with participation of partners from adjacent areas is 100,000 EURMaximálny príspevok 100,000 EUR Participation in soft projects onlyúčasť len v mäkkých projektoch

 6. Deviation from the previous programming period(s)Zmeny oproti minulému programovému obdobiu Legal background – developing the external border of the EU - PRAG Lead Partner principle Beneficiary + Partners One Grant contract + partnership agreement Partner level control cooperation criteria Právne zázemie – rozvoj vonkajšej hranice EÚ - PRAG Princíp Vedúceho partnera Prijímateľ + partneri Jedna zmluva + Dohoda o partnerstve Kontrola na úrovni Partnera podmienka spolupráce

 7. Deviation from the previous programming period(s) Zmeny oproti minulému programovému obdobiu Pre-financing – 80%, 5% national co-financing (MS)‏ 12 month reporting period, 6 month interim report - PRAG procurement rules applied except for public bodies in the MS The application package can not be modified Zálohová platba – 80%, 5%-národné spolufinancovanie (členská krajina EÚ)‏ ●12 mesačná lehota zasielania minitor. správ, 6 mesačná priebežná správa VO podľa PRAG-u, okrem verejných (štátnych) inštitúcií dokumenty potrebné k výzve nie je možné meniť

 8. Guidelines for the applicantsfor the second call for proposal to the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC 2007-2013 Príručka pre žiadateľa v rámci druhej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce ENPIMaďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013

 9. Guidelines for the applicants/ General InfoPríručka pre žiadateľa/ Všeobecné informácie The call for the applicants was launched on the 24th of June, 2010 Výzva bola zverejnená dňa 24. júna2010 Time to prepare applications – 122 days Čas potrebný na prípravu projektových žiadostí – 122 dní Deadline for the receipt 26nd of October, 2010 Uzávierka podávania projektových žiadostí 26.októbra2010 Language: ENGLISH! Jazyk: ANGLICKÝ!

 10. Guidelines for the applicants/ General InfoPríručka pre žiadateľa/ Všeobecné informácie What to read before preparing the application: V záujme podania projekt. žiadosti je potrebné si preštudovať: www.huskroua-cbc.net Joint Operation Programme Document – Spoločný operačný program ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013 Application Package (Guidelines, Application form, Annexes etc.) – Dokumenty potrebné k výzve (Príručka pre žiadateľa, projektová žiadosť, jej prílohy atď.)‏ Practical guidelines to contract procedures – Praktický sprievodca zmluvnými postupmi EÚ pre externé aktivity Legal background (1638/2006; 951/2007; 1605/2002; 2342/2002) - Nariadenia EK (1638/2006; 951/2007; 1605/2002; 2342/2002)‏

 11. Guidelines for the applicants/Príručka pre žiadateľa Guidelines for the applicants - Príručka pre žiadateľa – the basic document for the call – základný dokument k výzve Applicant eligibility – Oprávnenosť žiadateľa Programme eligible area – Oprávnené územie programu Adjacent area with full participation – Pridružené územie s plnou účasťou Borsod-Abaúj-Zemplén Adjacent areas with limited participation – Pridružené územie s obmedzenou účasťou Chernivetska, Suceava Priorities and measures of the call – Priority a opatrenia v rámci výzvy Cross - cutting themes (equal opportunities, sustainable development, territorial Cohesion) – Prierez tém programu(rovnosť príležitostí, trvalo udržateľný rozvoj, územná súdržnosť)

 12. Guidelines for the applicants Who can be an applicant? legal persons and public bodies, public equivalent bodies or non profit making private bodies and established for the purposes of public interest or specific purpose of meeting needs of general interest, which may belong to one of the groups indicated in the non-exhaustive list. be nationals of a Programme participating countries: Hungary, Slovakia, Romania, Ukraine and have their headquarters or a registered regional/local branch having legal entity in the specified Programme territorial units (see point 1.2)‏ be directly responsible for the preparation and management of the project with their Partners, not acting as an intermediary Who can not?(professional misconduct, social payments, bankruptcy, fraud, corruption, administrative penalty)‏

 13. Príručka pre žiadateľa Kto sa môže uchádzať o FP? právnické osoby a verejné spoločnosti, súkromné organizácie s verejnou účasťoualebo neziskové spoločnosti a založené v súlade s verejným alebo súkromným právom na účely verejného záujmu alebo na špecifický účel na zabezpečenie potrieb všeobecného záujmu, patriace do jednej zo skupín zahrnutých do indikatívneho zoznamu. byť štátnym príslušníkom krajín zúčastnených na programe: Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina a mať sídlo alebo registrovanú pobočku disponujúcu právnou subjektivitou v špecifickej regionálnej jednotke byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie projektu so svojimi partnermi, nesmie však pôsôbiť v pozícii sprostredkovateľa Kto sa nesmie uchádzať ?(konkurz alebo likvidácia, nezaplatené odvody, podvod, korupcia, porušenie zmluvy atď.)‏

 14. Guidelines for the applicants/Príručka pre žiadateľa Partnerships and eligibility of Partners – Partnerstvo a oprávnenosť partnerov Applicant - A legal person that submits an application and will receive the financial contribution Žiadateľ – právnická osoba podávajúca projekt, ktorá dostane finančný príspevok na realizáciu projektových aktivít. Partners are involved with the implementation of the projects – Partneri sú plne angažovaní v implementácii projektu eligibility criteria the same for Applicant and Partner – Tak žiadateľ ako aj partner musia splniť kritériá oprávnenosti

 15. Guidelines for the applicants/Príručka pre žiadateľa Partnerships and eligibility of Partners – Partnerstvo a oprávnenosť partnerov Projects shall be submitted by Applicants representing partnerships consisting of at least one Partner from a Member State participating in the Programme and at least one Partner from Ukraine Žiadateľ musí vytvoriť partnerstvo aspoň z jedného partnera z Ukrajiny a z jedného partnera z členského štátu EÚ zúčastneného v programe. Associates - may not receive funding, eligibility criteria not defined – Sprostredkovatelia /pridružené organizácie/ - nesmú disponovať vlastným projektovým príspevkom, nemusia spĺňať kritériá oprávnenosti

 16. Guidelines for the applicants/Príručka pre žiadateľa Eligible Actions – Oprávnené projektové aktivity Duration:From 6 months nor exceed 24 months – Trvanie projektu: minimálne 6 maximálne 24 mesiacov Location: Actions must take place in one or more of the eligible territorial units (see point 1.2) – Lokalita: Implementácia projektov sa musí uskutočniť v jednom alebo viacerých oprávnených programových územiach Project Nature: Integrated project or Symmetrical project – Charakteristika projektu: Integrované a symetrické projekty Cooperation criteria – Podmienky spolupráce: 1. joint project development – spoločné vypracovanie projektu 2. joint project implementation – spoločná implementácia projektu 3. joint staffing – spoločná správa ľudských zdrojov projektu 4. joint financing – spoločné financovanie projektu (at least 2 have to be satisfied – splnené musia byť aspoň 2 z uvedených kritérií)‏

 17. Guidelines for the applicants/Príručka pre žiadateľa Eligible Actions – Oprávnené projektové aktivity Types of activity: set in Guidelines indicatively – Typy aktivít: indikatívny zoznam aktivít Grants award: Applicant may submit more than 1 application and may get more than 1 grant; Počet žiadostí a počet finančných príspevkov: Žiadateľ môže v rámci aktuálnej výzvy podať viac než 1 žiadosť o FP a Žiadateľovi môže byť v rámci aktuálnej výzvy poskytnutý viac než 1 finančný príspevok; Applicant can be a Partner in other applications; Partners may take part in more than on application – Žiadateľ môže byť zároveň partnerom v ostatných projektoch; Partneri sa môžu zúčastniť viacerých projektov

 18. Guidelines for the applicants/ Príručka pre žiadateľa Co- financing rule – Miera spolufinancovania 90% EC funds + 10% beneficiary, partner, associator 90% príspevok ES + 10%prijímateľ, partner, pridružená organizácia

 19. Guidelines for the applicants/Príručka pre žiadateľa Eligible costs –Oprávnené náklady It is real costs based on supporting documents! – skutočné náklady na základe sprievodnej dokumentácie! must be incurred during the project period – vzniknuté počas realizácie projektu must be indicated in the estimated overall budget – musia byť súčasťou celkového plánovaného rozpočtu projektu must be necessary for the implementation of the Action – potrebné pre celkovú implementáciu projektu identifiable and verifiable in terms of accounting – overiteľné a identifikovateľné na základe projektového účtovníctva must be reasonable and justified regarding economy and efficiency –primerané a odôvodnené s ohľadom na hospodárnosť a efektivitu realistic and cost-effective budget!!!! reálny a finančne efektívny rozpočet!!!

 20. Guidelines for the applicants Ineligible costs Contribution in kind debts and provisions for losses or debts interest owed items already financed in another framework purchases of land or buildings, except where necessary for the direct implementation of the Action, in which case ownership must be transferred to the final beneficiaries and/or local Partners, at the latest by the end of the Action; currency exchange losses; taxes, including VAT, unless the Beneficiary (or the Beneficiary’s Partners) cannot reclaim them and the applicable regulations do not forbid coverage of taxes; loans and credit to the third parties. The unjustified and ineligible cost will be deducted from the Action’s eligible expenditure

 21. Príručka pre žiadateľa Neoprávnené náklady príspevky nefinančného charakteru pohľadávky a rezervy na straty alebo pohľadávky dlžné úroky náklady uhradené v rámci iného rámca kúpa pozemkov a budov, okrem prípadu kedy je nevyhnutná pre priamu realizáciu projektu a kedy vlastnícke právo musí byť prevedené na konečných prijímateľov a /alebo miestnych partnerov najneskôr do ukončenia projektu; kurzové straty; dane vrátane DPH okrem prípadu, kedy ich prijímateľ (alebo jeho projektový partner) žiada späť a platné právne predpisy nezakazujú ich uhradenie; dotácie tretím osobám. Neodôvodnené a neoprávnené náklady musia byť odpočítané z oprávnených výdavkov projektu

 22. Financial management of projects (ENPI part)

 23. Partners and cross-border cooperation Partneri a cezhraničná spolupráca

 24. Project partnership? –Projektové partnerstvo? Balanced: in any project at least Vyrovnané: každého projektu sa zúčastní aspoň - 1 partner from EU –1 partner z členskej krajiny EÚ - 1 from partner Ukraine –1 ukrajinský partner - In case of adjoining regions – required partner from Slovakia or Hungary –pridružené regióny musia zapojiť partnera z Maďarska alebo Slovenska

 25. Roles of partners –Úloha partnerov • Lead Partner –Vedúci Partner • - Applicant –Žiadateľ • - Signs grant contract –podpisuje zmluvu o poskytnutí FP • - Responsible for overall project implementation –zodpovedný za celkovú implementáciu projektu • Partners -Partneri • - Partnership statement in application –v rámci projektovej žiadosti podpisujú Prehlásenie o partnerstve • - Partnership agreement with Lead Partner –s Vedúcim partnerompodpisujú a Dohodu o partnerstve

 26. Who else may be involved in project implementationKto ďalší sa môže zúčastniť implementácie projektu • Associates - Sprostredkovatelia (pridružené organizácie) • Do not meet the eligibility criteria –Nie sú oprávnení podať projekt • Must be mentioned in the application form –Musia byť spomenutí v projektovej žiadosti • May not receive funding (except per diem and travel) – nesmú disponovať vlastným projektovým príspevkom (okrem diét a cestovných nákladov) • May play a real role in the action –majú reálnu projektovú rolu • Subcontractors –Subdodávatelia

 27. Lead Partner Principle –Princíp Vedúceho partnera “Lead Partner Principle” is a basic requirement in all projects financed from the Programme PVP je základnou požiadavkou každého programom financovaného projektu The Applicant will be the “Beneficiary” in case its projectproposal is selected for financing –V prípade úspešného výberu projektu sa zo Žiadateľa stáva Prijímateľ Beneficiary” is a Lead Partner in the project –Prijímateľ je Vedúcim partnerom projektu -responsible overall, both administratively and financially – celkovo zodpovedný – administratívne aj finančne - signs a Grant Contract with the Contracting Authority (only direct contact between Beneficiary and Contracting Authority) – podpisuje zmluvu o FP so zmluvným orgánom- It receives the financial contribution from the Contracting Authority – získava FP, ktorý ďalej prevádza partnerom - directly accountable to the Contracting Authority for the operational and financial progress of activities – a priamo zodpovedný ZO za finančný pokrok implementovaných aktivít - Signs the Partnership Agreement with the Partners!!!!! – podpisuje Dohodu o partnerstve s projekt. Partnermi!!!- shall ensure that the expenditure presented by the Partners participating in the Action has been paid for the purpose of implementing - zodpovedá za to, že výdavky partnerov boli uhradené na aktivity implementovaného projektu

 28. Lead Partner Principle – Princíp Vedúceho partnera • the verification of project’s expenditures – overovanie projektových výdavkov • submission of requests for payment to the JTS – posiela žiadosť o platbu • transferring the ENPI contribution to the Partners – prevádza príspevok ENPI svojim partnerom • signs the “Declaration by the Applicant” – podpisuje Čestné prehlásenie Žiadateľa • Lead Partner is responsible for the division of tasks and co-ordination of activities among the partners – VP zodpovedá za rozdelenie úloh a oordináciu aktivít medzi partnermi • It is the responsibility of the Lead Partner to deliver on the overall objectives of the project including – Zodpovednosť VP je dosiahnutie celkového projektového cieľa vrátane: • - budget spend, rozpočtových výdavov • - verification, overovania (kontrol) • - publicity, publicity • - actions and activities, projektových aktivít • - outcomes, and delivering within the programme timeframe. Výstupov projektu a všetkých činností v rámci daného harmonogramu programu • In other words, the Lead Partner ensures the implementation of the whole Operation within the given timeframe and the budget. • VP teda zodpovedá za celovú implementáciu projektu v rámci vopred daného harmonogramu a rozpočtu!

 29. Legal framework of projects –Právny rámec Joint Managing Authority Joint Technical Secretariat Spoločný riadiaci orgán Spoločný technický sekretariát Projektový Partner1 Subsidy contract Zmluva o poskytnutí FP Partnership agreement Dohoda o partnerstve Projektový Partner2 Lead Partner Vedúci Partner Projektový Partner3

 30. Lead Partner Principle –Princíp Vedúceho partnera Partnership Agreement between Beneficiary and project Partners (to help the Beneficiary) Dohoda o Partnerstve medzi Prijímateľom a Partnermi • clearly defining responsibilities and procedures, Partnership Agreement will make it easier to implement the project – vyjasnenie okruhu individuálnej zodpovednosti • sample is provided in the Application package (can be modified) – DANÝ JE VZOROVÝ DOKUMENT – možno pozmeniť • Partnership Agreement must be tailored to the specific project and describe the way it is going to be managed – DoP musí byť prispôsobený zamýšlaným aktivitám s opisom spôsobu riadenia projektu • Basic elements – Zákadné prvky: • 1. Subject of the Agreement – Predmet dohody • 2. Obligations of the Parties – Povinnosti partnerov • 3. Duration of Agreement – Lehota platnosti dohody • 4. Activity - Projektové aktivity 5. Management of the project – Riadenie projektu • 6. Liability - Zodpovednosti

 31. 7. Cooperation with third parties – Spolupráca s tretími subjektami (sprostredovatelia, subdodávatelia)8.Financing of the actions –Financovanie projektu9. Co-financing of the actions –Spolufinancovanie10.Payment -Platby11.Budget and eligible expenditures –Rozpočet a oprávnené výdavky12.Modification of the action plan –Zmeny v rámci Akčného plánu 13.Monitoring14.Reporting –Posielanie správ15.Financial control and audit requirements –Finančnákontrola a audit16.Recovery –Navrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov17.Ownership/use of results– vlastníctvo/využitie výsledkov projektu18.Communication, publicity and projects results19.Amendments of the Agreement –Zmeny DoP20.Dispute settlement –riešenie sporných situácií21.Compliance22.Transparency- priehľadnosť23.Confidentiality – narábanie s dôvernými údajmi24.Working language –pracovný jazykAnnexes: total budget and partner level budget –Prílohy: celkový rozpočet projektu a čiastkové rozpočty partnerov Partnership Agreement, signed by the authorised representatives of theparticipatingorganizations must be in place and sent to the JTS 30calendar days after the receipt of the award letter before the payments aredone. –po obdržaní oznámenia o schválení projektu do 30 dní podpis DoP a jej zaslanie STS – podmienka udelenia platby!!

 32. Application form its annexes and supporting documents –Žiadosť o poskytnutie FP, jej prílohy a podporné dokumenty Evaluation steps – Postup pri hodnotení: 1. Opening session, administrative and eligibility check The JTS can send a letter about the missing documents Assessment Grid 1.formálna kontrola a kontrola oprávnenosti V prípade chýbajúcich dokumentov STS tieto dožiada 2. Evaluation of the application– 2. Odborné hodnotenie žiadostí o FP Evaluation GridGuidelines point 2.3 page 22!!!

 33. Application form its annexes and supporting documents Part 2.2 of the Guidelines: “How to apply and the procedures to follow application form” • Any error or major discrepancy may lead to the rejection of the application (budget) • Hand-written applications will not be accepted • Application Form contains: 1) Partnership Statement 2) Declaration by the Applicant • Published annexes which have to be filled in: • 1.Budget • 2. Project team and CVs of the key permanent staff of applicant/partner which will be involved in the Action implementation • 3. Logical Framework (only for the projects above 100,000 EUR)

 34. Žiadosť o poskytnutie FP, jej prílohy a podporné dokumenty • Príručka pre žiadateľa 2.2:“Ako vyplniť žiadosť o FP • Chyba môže viesť k zamietnutiu žiadosti (rozpočet) • Rukou vyplnené žiadosti budú zamietnuté • Žiadosť o poskytnutie FP obsahuje: • 1) Prehlásenie o Partnerstve • 2) Čestné prehlásenie žiadateľa • Povinné prílohy: • 1. Rozpočet • 2. Životopisy projektového personálu (prijímateľ i partneri) • 3. Logický rámec( nad 100.000 EUR)

 35. Following supporting documents should be submitted together with the Application Form and its annexes:1.The Statutes or articles of association of the applicant organisation 2.The Statutes or articles of association of each partner organisation 3.Copy of the Applicant’s latest accounts 4.Legal entity sheet (sample is provided) pay attention on the reference5.Financial identification form(with the EURO account) (sample is provided) 6.The original specimen of signature of the legally authorized representative of the applicant organization issued by a notary public7. External audit report for the last financial year available (if grant exceeds € 500,000) not for the P bodies

 36. Okrem žiadosti o FP + jej prílohy je potrebné pripojiť aj nasledovné podporné dokumenty: • 1.Štatút alebo zriadovaciu listinu organizácie podávajúcej projekt • 2.Štatút alebo zriadovaciu listinu každej partnerskej organizácie • 3.Kópia posledného výpisu úctu žiadatela • 4.Prehlásenie o právnej forme(priložený vzor) pozrieť indikatívny zoznam oprávnených SK žiadateľov • 5.Finančný identifikačný formulár(účet v EUR) (priložený vzor) • 6.Notársky overený podpisový vzor štatutára žiadatelskej organizácie • 7. Audítorskú správu vypracovanú schváleným audítorom( v prípade projektu nad 500,000 € ) – nie je potrebná v prípade verejných (štátnych) inštitúcii

 37. In case of the investment type of the Project the following documents should be additionally submitted:8. Feasibility study 9. Environmental impact assessment 10. Building permission 11. Proof of ownership, trusteeship, rental or right of common of land/buildings 12. Project technical documentation(for example construction plan submitted for the building permit or, in case the works activity is not subject to permission, the technical description; diagrammatical plan and/or the general plan of the building site)

 38. V prípade projektovinvestičného typu je potrebné dodať nasledovné dokumenty:8. Štúdia uskutocnitelnosti9. Hodnotenie environmentálneho dopadu10. Stavebné povolenie/ osvedčenie o výstavbe11. List vlastníctva, resp. nájom alebo užívanie pozemku/stavby12. Technická dokumentácia projektu(napr. ak je potrebné stav. povolenie, ak nie – technická dokumentácia)

 39. The Application will be disqualified from the evaluation process in case any of thedocumentsis missing from the Application!!!! V prípade chýbajúcich dokumentov bude Žiadosť o poskytnutie FP v hodnotiacom procese zamietnutá!! However, in case of uncertainties or unclear information provided in the Application Form and its annexes, the Applicant is invited to submit a clarification within 8 calendar days after receipt of the official letter.V prípade uvedenia nejasností alebo nepresnej informácie do projektovej žiadosti je žiadatel povinný do 8 kalendárnych dní od prijatia oficiálneho listu zaslat správne a jasné informácie. The Applicants can be requested to submit the missing supporting documents, defined in the above points1-3 and 6-12 Žiadateľ može byť v súlade s bodmi 1-3 és 6-12 vyzvaný na zaslanie chýbajúcej dokumentácie.

 40. Applicant’s budget/ Rozpočet Prijímateľa • Must incurred during the implementation of the action and only after the date on which the grant is signed.Vzniknuté po podpise zmluvy a počas realizácie projektu. • Must be indicated in the estimated overall budget of the actionMusia byť súčasťou celkového plánovaného rozpočtu projektu. • Must be necessary for the implementation of the action which is the subject of the grantPotrebné pre implementáciu projektu.

 41. Applicant’s budget/Rozpočet Prijímateľa • Must be identifiable and verifiable, in particular being recorded in the accounting records and determined according to the applicable accounting standards of the country where the beneficiary/partner is established and according to the usual cost accounting practices of the beneficiary/partner Rozpočet musí byť overiteľný a identifikovateľný na základe účtovných záznamov a stanovený podľa účtovných štandardov krajiny pôvodu Prijímateľa/Partnera ako aj podľa bežných zúčtovacích praktík Prijímateľa/Partnera • Must be reasonable, justified and comply with the requirements of sound financial management, in particular regarding economy and efficiency Musí byt primeraný, odôvodnený a musí spĺňat požiadavky racionálneho financného riadenia s ohladom na hospodárnost a efektívnost • Projectscannot make a profit! Projekty nesmú generovať zisk!

 42. Eligible direct costs/Priame oprávnené náklady • Staff assigned to project (Human resources) –mzdové náklady projektového personálu (ľudské zdroje) • Travel and subsistence costs–cestovné a stravné náklady • Equipment and supplies –náklady na kúpu/prenájom zariadení alebo služieb • Costs of consumables (office costs) –náklady na spotrebný tovar (kancelársky) • Subcontracted services – náklady spojené s kontrahovaním subdodávateľov • Costs deriving from contract (communication, translations, evaluation) – náklady súvisiace s realizáciou zmluvy (komunikácia, preklady, hodnotenie)

 43. Eligible direct costs/Priame oprávnené náklady • Other costs –Iné náklady • Contingency reserve to a maximum 5% of eligible costs -Rezerva pre prípad mimoriadnych strát neprevyšujúca 5% priamych oprávnených nákladov môže byt zahrnutá do rozpoctu projektu • Administrative overheads – lump sum not exceeding 7% of direct costs -Nepriame náklady vzniknuté počas realizácie projektu sú oprávnené pre paušálne financovanie viazané na max. 7% celkových priamych oprávnených nákladov projektu • Follow principle of transparency - keep records and make sure supporting documents are correct –V záujme princípu transparentnosti je potrebné uchovať účtovné doklady a ubezpečiť sa že podporné dokumenty sú bezchybné

 44. Preparing an action plan for submitting an application Akčný plán pre prípravu a podanie žiadosti o poskytnutie FP

 45. Filling in the application form – some useful tips Zopár užitočných tipov na vyplnenie formuláru žiadosti o FP - English only – LEN ANGLICKY - Be precise & concise – presný a výstižný - Use terminology, expressions and phrases from Guidelines – a Používanie terminológie obsiahnutej v Príručke pre žiadateľa - Remember that somebody has to read it – do not discourage the assessor – Používanie „stráviteľného” jazyka - Use simple easy to understand terminology and avoid jargon – Používanie jednoduchých a jasných formulácií; žiadny slang

 46. Success factors in project designFatory úspechu projektového zámeru • Genuine joint CBC interest of all partners – spoločný cezhraničný zámer • Quality of project design – kvalitný projektový plán • Relevant partners and appropriate number of partners - identifikácia relevantných projektových partnerov a ich vhodný počet • Adequate institutional support – primeraná inštitucionálna podpora • Quality of project management (reliable project coordinator, financial manager, internal monitoring and evaluation procedures…) –kvalita projektového manažmentu • Shared partnership agreement –zdieľaná partnerská dohoda • Familiarity with similar projects –skúsenosť s podobnými projektami

 47. What sort of Partners? –Akých partnerov máte hľadať? • Those working on similar themes / subjects – s podobným zázemím / predmetom záujmu • Partners who will ensure added value and that are necessary for the implementation of the project – partnerov zaručujúcich pridanú hodnotu a sú nevyhnutní pre úspešnú realizáciu projektu • A tip: Think outside your usual field of operations eg. include a media partner if you need to raise awareness –Stojí za pokus zapojiť partnera aj mimo okruhu Vašej pôsobnosti, napr. z médii, ktorý môže upútať pozornosť

 48. Involving partners –Zapájanie partnerov • Ensure joint interest: commitment depends on how well project fits in with the organisations goals and strategy – zabezpečiť spoločný záujem: projekt prispôsobený cieľom a stratégii žiadateľskej organizácie • Ensure good communication and common understanding on project development – zabezpečiť efektívnu komunikáciu v rámci projektového rozvoja • Identify precisely the expected results – presné určenie očakávaných výsledov projektu • Be pro-active: who else should be involved in the project for the project success? – vlastná aktivita ohľadom zapojenia partnerov

 49. Application process – Proces podania žiadosti o FP (1) • 26th of October, 2010– deadline for submission of the application • Termín uzavretia príjímania žiadostí o FP: 26.október 2010, 14.00 CET • Applicants may apply in English • Žiadosť je potrebné zaslať v anglickom jazyku • Hand written applications will be rejected • Ručne vyplnené žiadosti o FP budú zamietnuté • Grant Application Form including Annexes and supporting documents will be evaluated (no additional documents) • Žiadosť o FP vrátane príloh budú hodnotené (žiadne ďalšie dokumenty) • In 1 original and as many copies as countries in project • 1 originál žiadsti o FP a toľko kópií oľko rajín sa projektu zúčastní • In a separate unique file • v 1 samostatnom súbore • Electronic format must contain exactly the same information as paper version enclosed (you can scan documents if needed) • Dokumenty zaslané v elektronickej forme musia obsahovať tie isté informácie ako priložená verzia v tlačenej podobe(v prípade potreby je možné dokumenty nasenovať) • 2 documents stapled separately and enclosed in the envelope – Check list and Declaration by the applicant • 2 documenty je potrebné vložiť do zvlášť obálky – Kontrolný list a Čestné prehlásenie žiadateľa • In case of several applications – each has to be sent separately • V prípade zaslania viacerých žiadostí o FP – každá žiadosť musí byť odoslaná zvlášť • On the envelope – the reference number of the call, address of the applicant “Not to be opened before the opening session” • Na obálku uviesť číso výzvy (HUSKROUA/1001), adresu žiadateľa a nápis: “Not to be opened before the opening session”

 50. Application process - Proces podania žiadosti o FP (2) • Submit by the registered mail, private courier service or hand delivery at the address: • Žiadosť o FP odoslaná doporučenou poštou, kuriérskou službou resp. osobným doručením na adresu HU-SK-RO-UA ENPI CBC Joint Technical Secretariat VATI NON PROFIT KFT H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30 32. • Applications sent by any other means will be rejected • Projektové žiadosti odoslané iným spôsobom budú zamietnuté • Before sending the Applications pls use the Check List to be sure that all the annexes and documents are present!!!!! • Pred odoslaním žiadosti o FP použite Kontrolný list a uistite sa, že posielate všetky prílohy • Questions can be sent by e mail info@huskroua-cbc.net– Akéoľvek otázky zasielajte e-mailom alebo faxom +361 224 3291to the JTS. But 21 day before the deadline for the submission (deadline: 26October, 2010)najneskôr do 21 dní pred termínom ukončenia výzvy. Answer can be provided 11 days before deadline for the submission. Odpovede obdržíte najneskôr 11 dní pred termínom ukončenia výzvy. .

More Related