wype nianie zeznania podatkowego cit 8
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 354 Views
 • Uploaded on

Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8 . Termin składania zeznania CIT-8. Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy danego roku podatkowego (niekoniecznie kalendarzowego).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wypełnianie zeznania podatkowego CIT-8' - eze


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
termin sk adania zeznania cit 8
Termin składania zeznania CIT-8
 • Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy danego roku podatkowego (niekoniecznie kalendarzowego).
 • Podatnicy, którzy za rok podatkowy przyjęli okres zgodny z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożenia zeznania CIT-8 za 2010r. w terminie do 31 marca 2011r. oraz wpłacenia wykazanego w nim podatku.
ustalenie obowi zku z o enia zeznania cit 8
Ustalenie obowiązku złożenia zeznania CIT-8
 • Obowiązek ten mają prawie wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Mogą to być :
 • podmioty, które nabyły osobowość prawną z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru,
 • podmioty, które posiadają osobowość prawną z mocy szczególnych ustaw np. Polski Związek Łowiecki,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej np. stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe.
formularze
Formularze
 • Zeznanie podatkowe za 2010r. Należy złożyć na formularzu CIT-8 wersja 21.
 • Załączniki m.in:
 • CIT-8/0 Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku – wersja 8. Na tym załączniku poz. 10 wpisujemy kwoty dochodów organizacji pożytku publicznego wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.
 • CIT-D Informacja o otrzymanych/przekazanych darowiznach.

Załączniki stanowią integralną część zeznania, informacja o ich ilości znajduje się w części C formularza CIT-8.

wype niamy cit 8
Wypełniamy CIT-8
 • Na pierwszej stronie formularza CIT-8 wpisujemy informacje ogólne:

- miejsce składania i cel zeznania, dane podatnika, informację o załącznikach,

 • Na następnej stronie wpisuje się dane dotyczące ustalenia dochodu/straty.

Pod poz. 27 wpisujemy wszystkie przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, tj. zarówno opodatkowane, jak i zwolnione od podatku.

Pod poz. 31 ujmujemy koszty uzyskania przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP.

slide6
Podstawą określenia kosztów wykazanych w wym. pozycji są koszty i straty ujęte w księgach rachunkowych. Jednak nie wszystkie koszty tam ujęte są kosztami uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Kosztami tymi nie są te koszty, których celem poniesienia nie było osiągnięcie przychodów lub zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto art.16 ust. 1 updop zawiera katalog wydatków niezaliczonych do kosztów podatkowych do których należą m.in.: darowizny, odsetki budżetowe, kary umowne i odszkodowania, naliczone odsetki.

Po ustaleniu wysokości przychodów i kosztów wyliczamy różnicę pomiędzy tymi kwotami – wynik jest dochodem albo stratą.

slide7
W części E ustalamy podstawę opodatkowania/stratę. Tu wykazujemy m. in. zwolnienia i odliczenia, które przenosimy z pozycji 20 załącznika CIT-8/0. Ostateczna podstawa opodatkowania/strata jest wykazana w części E.5. Mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę podatku tj. 19% obliczmy podatek należny, który wykazujemy w poz. 54. Następnie z poz. 64 zał. CIT-8/0 przenosimy do poz. 55 zeznania odliczenia od podatku.

Zaliczki należne (miesięczne lub kwartalne) wykazuje się odpowiednio w części G lub H zeznania. W poz. 94 zeznania wpisuje się kwotę zaliczek zapłaconych. Co ważne, zaliczki należne a niewpłacone do US lub wpłacone w kwocie niższej niż wykazana mogą być podstawą do naliczenia odsetek z tytułu zaległości podatkowych.

dokumenty sk adane wraz z zeznaniem
Dokumenty składane wraz z zeznaniem
 • Stosownie do art. 27 ust 2 updop, podatnicy którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania. Obowiązek złożenia opinii nie dotyczy podatników, których sprawozdania, na podstawie ustawy o rachunkowości, są zwolnione z obowiązku badania.
slide9
CIT-8 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającą z odpowiednie go rejestru, a jeśli nie został ujawniony w rejestrze – ze względu na siedzibę wynikającą ze statutu lub umowy.
 • Podatnicy, który w ciągu roku podatkowego zmienili adres siedziby, powinni złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane.
 • Zeznanie można przekazać do urzędu osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl. Na portalu tym znajdują się interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją.
informacje inne
Informacje inne
 • Przepisy ustawy pdop stosuje się zarówno do stowarzyszeń podlegających rejestracji w KRS, jak i stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenia te mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8. Powinny one prowadzić księgi rachunkowe, przy czym w przypadku stowarzyszeń zwykłych mogą to być księgi rach. prowadzone w sposób uproszczony tj. zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)
slide11
Zgodnie z wym. rozporządzeniem sprawozdanie zawiera : bilans, rachunek wyników, informację dodatkową. Sprawozdanie nie podlega badaniu wg przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Stowarzyszenia posiadające statusu organizacji pożytku publicznego powinny uwzględnić przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. nr 285, poz. 2852).
slide12
Wg wym. przepisów badaniu podlegają organizacje:
 • realizujące zadania publiczne,
 • które otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych wyżej w wysokości co najmniej 50.000zł
 • osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3.000.000zł.
slide13
Organizacje pożytku publicznego korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy pdop. Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu podlega dochód organizacji pożytku publicznego – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.
slide14
Jeżeli organizacja pożytku publicznego uzyska jednak dochód z działalności gospodarczej i dochód ten zostanie przeznaczony na cele statutowej – dochód ten również korzysta ze zwolnienia.

Powyższe dotyczy również sytuacji kiedy dochód zostanie przeznaczony na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art.. 17 ust. 1b ustawy pdop).

slide15
Zwolnienie wym. nie dotyczy dochodów uzyskanych z tzw. działalności akcyzowej.

Zwolnienie ma charakter warunkowy, gdyż w przypadku wydatkowania dochodów na inne cele powstanie dochód do opodatkowania.

Opodatkowany jest również dochód związany z wydatkami na cele niestatutowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Od dochodów przekazanych na inne cele niż statutowe należy obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych. Wiąże się to również z obowiązkiem wpłacania miesięcznych zaliczek.

slide16
Organizacje pożytku publicznego mogą być zobligowane do złożenia deklaracji CIT-D w zakresie otrzymanych lub udzielonych darowizn. W szczególności, wykazaniu w załączniku CIT-D wykazuje się darowizny otrzymane od osób prawnych jeśli jednorazowa kwota darowizny przekroczyła 15 tyś. zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczyła 35 tyś. zł. Jednocześnie w załączniku tym wykazuje się udzielone darowizny, jeśli dokonuje się odliczeń tych darowizn.
ad