”Gøy og Trygg på Sykkel i Telemark” - PowerPoint PPT Presentation

g y og trygg p sykkel i telemark n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Gøy og Trygg på Sykkel i Telemark” PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Gøy og Trygg på Sykkel i Telemark”

play fullscreen
1 / 37
”Gøy og Trygg på Sykkel i Telemark”
212 Views
Download Presentation
eze
Download Presentation

”Gøy og Trygg på Sykkel i Telemark”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”Gøy og Trygg på Sykkel i Telemark”

 2. Prosjekteierskap • Prosjektansvarlig/prosjektleder: Michel Fouler • Grenland Sykkelklubb

 3. Innledning Prosjektledelse og medarbeidere skal i samarbeid med Trygg Trafikk, definert målgruppe og Telemark fylkeskommune,kommuner gjennomføre trafikkopplæring med fokus på sykkelaktiviteter og sunt kosthold. Prosjektet er tenkt som et fast konsept og tilbud lokalt og nasjonalt innen 2009. Dette skal kunne utføres med en årlig budsjettramme på ca kr.650-900 000 avhengig av omfanget av prosjektet.

 4. Målsetting for prosjektet • Videreutvikle og systematisere sykkelopplæring i grunnskolene i Telemark - elever skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (ny lærerplan 2006) • Økt bevisstgjøring og trygghet for barn og foreldre som kan sende barn til / fra skolen / fritidsaktiviteter på sykkel • Økt aktivisering blant barn – det er tøft og gøy å sykle, selv om det regner • Øke fokus på fysisk aktivitet og kosthold – vann på drikkeflaske og frukt ved aktiviteter • Utvikle en modell i Telemark som kan videreføres på et nasjonalt plan i 2009

 5. Målgruppe • 4. og 5. trinn vedr. sykkelopplæring (4 uker / 10 timer) • 5.,6. og 7. trinn vedr. sykkeldag (1 dag / 4 timer) • Fritidstilbud for barn med nedsatt motorikk, og som ikke kan sykle • Tilpassing av opplegget for funksjonshemmede barn

 6. Resultatindikatorer • I 2006 vil 1 300 barneskolelever fra 4. trinn ferdes i trafikken. Alle gjennomfører sykkelprøve etter opplæring • Sykkeldag arrangement for 5.,6. og 7. trinn for 700 barneskolelever • Få flere elever til å sykle – gå til skole. Dette måles konkret • Fritidstilbud / trening for barn som ikke kan sykle • Tilpasset sykkelaktiviteter for funksjonshemmede barn • Involvering av idrettslinjeelever fra videregående skoler i prosjekt gjennomføring (Skien, Porsgrunn og Kragerø)

 7. Bakgrunn -Tiltak vs Problemstillinger • Forebyggende arbeid: - trafikkulykker representerer et stort samfunnmessig problem, 100 syklister blir alvorlig skadet, i snitt omkommer 14 personer på sykkelsetet årlig (Statistisk sentralbyrå) • Trafikkopplæring: - pr i dag finnes det ikke en helhet eller systematikk mellom teori og praktisk opplæring. Rapporten ”Trafikkopplæring – vegen til trafikkforståelse” er forankret i den ny lærerplan 2006 • Fysisk aktivitet: - skolebarn er mindre aktive enn før. I følge handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005 – 2009, påpekes det at inaktive barn i grunnskolene er økende og viser til de livstilssykdommer som denne inaktiviteten medfører.

 8. Bakgrunn -Tiltak vs Problemstilling forts. • Bevegelse og kosthold: - Altfor ofte er bevegelse i friskluft / idrett satt i sammenheng med konkurranse (prestisje), brus, pølser, sjokolade, osv (St. meld. Nr 16 – Resept for et sunnere Norge) • Tilbud til alle: sykkel og hjelm til utlån - flere elever - mangler / kan ikke ta med seg sykkelen til skolen, særlig gjelder dette innvandrerbarn -fremmedspråklige barn (St. meld. Nr 6 – Tiltaksplan mot fattigdom) - tilpasset sykkelaktiviteter for nedsatt funksjonsevne (Nou 2005: 8 ”likeverd og tilgjengelighet”)

 9. Opplevde problemstillinger • Enkelte friske barn på 10 år kan ikke sykle • 15 – 20 % av elevene har dårlig motorikk på grunn av understimulering • Sykkel standard er middels og til tider ikke forsvarlig (halvparten av syklene har for dårlige bremser) • Dårlig vedlikehold av sykler (luft i dekkene, kjedesmøring, bremsejustering…) • Halvparten av elevene bruker ikke hjelmen riktig (dårlig hjelm kvalitet)

 10. Erfaringer • Prosjektet har erfaring fra Franske modeller samt tiltak som ble gjennomført i Grenlandsområdet i 2003-2004 • Sykkelopplæring gjennomført for 539 elever / 14 skoler / 28 klasser (488 elever i Skien skolene): våren og høsten-05 • Oppfølging etter opplæring for 129 elever / 4 skoler / 8 klasser høsten -05 • Sykkel dag gjennomført for 261 elever / 4 skoler / 11 klasser -05 • Opplæringen har omfattet Skien, Siljan, Porsgrunn og Bamble

 11. Oppsummering 2005 • Tilbakemeldingene fra skolene er meget positiv • Samarbeidet med lærerne har fungert bra • Elevene er veldig positive til opplegget • Teori materiell (”Trå til – ung på Sykkel”) fra Trygg Trafikk er meget bra • Ferdighetstreningen viser en klar fremgang hos elevene, særlig blant jentene • Trafikk trening er viktig, og bidrar til økt selvtillit blant elevene

 12. Oppsummering 2005 forts. • Systematisk bruk av refleksvester øker sikkerheten i trafikk (ingen uhell !) • Sykkelturene viser økt fysisk kondisjon hos flere elever, og bidrar til flere aktiviteter • Bruk av drikkeflaske og frukt ved aktivitetene har vært meget vellykket • Alle elevene fullførte sykkelprøven • Elevene synes det er ”Gøy å sykle” • Alle elever kan bli med (sykkel og hjelm til utlån): vi inkludere alle ! • Tiltak for å reparere sykler for barn med innvandrerbakgrunn (samarbeid med ungdomsgruppa i Grenland SK)

 13. Fremdriftsplan

 14. Fremdriftsplan forts. Prosjektgruppe/arbeidsgruppe står ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av tiltak

 15. Støtte og oppfølging Prosjektet er nyskapende og nytenkende. Prosjektet har etablert samarbeid med: • Samarbeid med VGS i fylket for gjennomføring av instruksjoner • Samarbeid med Høgskolen i Telemark for gjennomføring av evalueringer • Faglig samarbeid med Trygg Trafikk

 16. Prosjektorganisering Norges Cykleforbund

 17. Prosjektorganisering • Styringsgruppa: • Leder ?: Grenland SK ved formann – Harald Tiedemann Hansen • Nestleder ?: Trygg Trafikk ved fylkessekretær Brita Straume • Sekretær: Grenland SK ved Prosjektleder • Deltagere: Staten Vegvesen ved Seksjonsleder (ikke avklart) – forslag Eivind Gurholt) • Deltagere: bruker representant - leder barn og unge kulturavdelingen Skien kommune – Henriette Stølz

 18. Prosjektorganisering forts. • Prosjektgruppe: • Leder - Prosjektleder: Michel Fouler - 60% stilling • Nestleder - Teamleder Terje Berg Jensen (4 måneder stilling) • Sekretær – Kontormedarbeider Hilde Høyvik - 50% stilling i samarbeid med AOF Telemark • Deltagere: Teamleder Jon Einar Bergsland og 3 fast instruktøren fra Grenland SK (4 måneder stilling), Grenland politistasjon ved forebyggende avsnitt (Sykkelkontroll), reserve instruktøren fra Grenland SK, idrettslinje elever fra Videregåendeskolene • Referansegruppe: • Trygg Trafikk Fagsjef - Kristin Eli Strømme • Folkehelse rådgiver i Telemark Fylkeskommune - Anne Karin Andersen • Sosial- og helsedirektoratet, rådgiver avdeling fysisk aktivitet – Marit Espeland

 19. Budsjett 2006

 20. Budsjettplan 2006 • Budsjett 2006: Kr 650 000,- • Prosjektledelse, tilrettelegning: Kr 400 000,- (Prosjektleder, 2 Teamleder + 3 assistent instruktøren) • Materiell til undervisning: Kr 25 000,- • Sykler / Hjelmer til utlån: Kr 25 000,- • Sykkelutstyr: kr 5 000,- • Sykler / materiell til funksjonshemmede: Kr 50 000,- • Transport (varebiler, drivstoff): Kr 40 000,- • Frukt, vannflaske: Kr 40 000,- • Premiering til elever (medaljer, diplomer): Kr 20 000,- • Kommunikasjonsutstyr: Kr 15 000,- • Kontor kostnader: Kr 10 000,- • Video produksjon: Kr 15 000,- • Div. reiseutgifter: Kr 5 000,-

 21. Budsjettplan 2006 Finansiering plan: Kr 650 000,- • Kommuner: Kr 200 000,- • Fylkeskommune: Totalt Kr 250 000,- • FTU – 150 000,- • Folkehelse programmet - 100 000,- • Diverse støtte til tiltak for funksjonshemmedes barn: Kr 50 000,- • Sykkelmiljø (Grenland SK-NCF): Kr 50 000,- • Næringslivet: Kr 80 000,- • Gaver – støtte: Kr 20 000,-

 22. Rapportering Rapportering og internevaluering kontinuerlig og hvert år til: • Fylkes Trafikksikringsutvalget i Telemark: 15.10 • Folkehelseprogrammet: 01.11 • Kommuner: 01.11 • Ressursgruppe: 01.11

 23. Evaluering • Evalueringer og rutiner fra pilotprosjekt-05 danner grunnlaget • Interne evalueringsmøter gjennomføres ukentlig • Evalueringsskjemaer mot skoler for deltakere og/eller egne spørreskjema • Tilbakelesing av sykkelprøve resultater til skole og deltakere • Evalueringsansvar koordineres av styringsgruppe • Høgskolen i Telemark - Telemarksforskning, avd. Notodden er alternativ ekstern ressurs (ikke avklart)

 24. De gode resultater - implementering • I skolene: • Aktivitet – kontinuitet i opplæring og helhetlig fysisk aktivitet • Holdning – holdnings skapende og påvirke atferd • Mestring – ferdigheter på sykkel i trafikken • Skoleveien – sykkelaktivitet påvirker sikkert infrastruktur (eleven forslag til skoleveien prosjekter) • Bedre skole

 25. De gode resultater - Implementering • Grenland Sykkelklubb/frivillige org: • Få flere til å sykle også på fritiden • 800 barn i sykkelopplæring i skolene (2005) • 700 barn i fritidsaktiviteter (Familie sykkeldag, TONFK, Sykkelskole…) i 2005 • Effektiv partnerskap: - GSK kan sykkel - Skole kan skole • Medvirkning til sykkelby søknaden i Skien-Porsgrunn • Samarbeid med Norges Cykleforbund vedr. implementering av ”Gøy og Trygg på Sykkel” i hele landet • Etablere partnerskap mellom NCF, Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Syklistenes landsforening for videre utvikling av ”Gøy og trygg på Sykkel”

 26. Gøy og Trygg på Sykkel Midtbygda skole i Siljan – 4 klasse - ferdighet trening

 27. Gøy og Trygg på Sykkel Midtbygda skole i Siljan – 4 klasse – ferdighet trening

 28. Gøy og Trygg på Sykkel Kjørbekkhøgda skole i Skien – 4 klasse – forberedelse til sykkeltur

 29. Gøy og Trygg på Sykkel Midtbygda skole i Siljan – 4 klasse – ferdighet trening

 30. Gøy og Trygg på Sykkel Midtbygda skole i Siljan – 4 klasse - ferdighet trening

 31. Gøy og Trygg på Sykkel Kjørbekkhøgda skole i skien – 4 klasse – sykkelaktiviteter i terreng

 32. Gøy og Trygg på Sykkel Kjørbekkhøgda skole Skien – 4 klasse – utfordring i terreng

 33. Gøy og Trygg på Sykkel Sykkeltur med Kjørbekkhøgda skole i Skien – 4 klasse

 34. Gøy og Trygg på Sykkel Bilde fra Trafikanten Telemark (Trygg Trafikk avis)

 35. Gøy og Trygg på Sykkel Kjørbekkhøgda skole i Skien – 4 klasse - sykkelprøven

 36. Gøy og Trygg på Sykkel Kjørbekkhøgda skole i Skien – 4 klasse – frukt opplegg

 37. Gøy og trygg på Sykkel Sykkelprøven i Skien – Bølehøgda Skole 4.trinn