1 / 12

דוקטור אילון לחמן - מצגת תמונות של תעודות ההוקרה

ד"ר אילון לחמן הוא בוגר הפקולטה לרפואה בטכניון ומומחה בכיר לגיניקולוגיה ומיילדות ומנתח בעל מוניטין. הוא נחשב לרופא מהשורה הראשונה בזכות רמתו המקצועית הגבוהה והשיטות החדשניות אותן הוא מיישם בעבודתו. כיום מנהל ד"ר אילון לחמן שתי קליניקות משגשגות: האחת ליד בית-חולים "אסותא" בתל-אביב והשנייה באילת. הוא מנתח בכיר בבית חולים "אסותא" ומיילד באופן פרטי בבית-חולים "לניאדו". לאתר של ד"ר אילון לחמן: http://www.doctorlachman.co.il/ טלפונים ד"ר אילון לחמן: 03-5462965 טל' למקרי חרום: 050-5401104

Download Presentation

דוקטור אילון לחמן - מצגת תמונות של תעודות ההוקרה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ד"ר אילון לחמן תעודות הוקרה

  2. ד"ר אילון לחמן ד"ר אילון לחמן • ד"ר אילון לחמן הוא בוגר הפקולטה לרפואה בטכניון ומומחה בכיר לגיניקולוגיה ומיילדות ומנתח בעל מוניטין. • הוא נחשב לרופא מהשורה הראשונה בזכות רמתו המקצועית הגבוהה והשיטות החדשניות אותן הוא מיישם בעבודתו. • כיום מנהל ד"ר אילון לחמן שתי קליניקות משגשגות: • האחת ליד בית-חולים "אסותא" בתל-אביב והשנייה באילת. • הוא מנתח בכיר בבית חולים "אסותא" ומיילד באופן פרטי בבית-חולים "לניאדו". • לאתר של ד"ר אילון לחמן: • http://www.doctorlachman.co.il/

More Related