Download
hlad a nedostatek vody ve sv t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HLAD A NEDOSTATEK VODY VE SVĚTĚ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HLAD A NEDOSTATEK VODY VE SVĚTĚ

HLAD A NEDOSTATEK VODY VE SVĚTĚ

180 Views Download Presentation
Download Presentation

HLAD A NEDOSTATEK VODY VE SVĚTĚ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HLAD A NEDOSTATEK VODY VE SVĚTĚ Předmět: OV2MP_SMV Mezinárodní vztahy Zpracovala: Michaela Rokytová

 2. HLAD • Hlad není jen nepříjemný pocit, který někdy cítíme před jídlem. Je to především strašlivá pohroma, jíž každoročně padnou za oběť stovky tisíc lidí, zejména dětí. • Hlad se stává globálním problémem, který stále narůstá.

 3. SVĚTOVÝ PROBLÉM • Drtivá většina z hladovějících žije v rozvojových zemích, z toho 642 milionů lidí v Asii a Oceánii. • Dalších 265 milionů hladovějících lidí žije v oblasti subsaharské Afriky, 53 milionů v Latinské Americe a Karibiku a 42 milionů na Blízkém východě a severu Afriky. • Jen asi 15 milionů lidí, kteří trpí podvýživou, pochází z rozvinutých zemí.

 4. FORMY HLADU • Akutní hlad: příjem energie je menší než výdej → umírání • Chronická podvýživa: trvalý nedostatečný energetický příjem, ale nad hranicí minima • Specifický hlad: neplnohodnotná strava, nedostatek živočišných bílkovin. Denní spotřeba dospělého člověka má činit alespoň 2 300 kalorií, při dostatečném a vyváženém přísunu potřebných živin, jako jsou cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny a jiné potřebné látky ke zdravému žití. Minimální přísun kalorií se nedaří plnit v 54 zemích světa. Většina z nich leží v subsaharské Africe.

 5. ŠOKUJÍCÍ ÚDAJE • Na světě je více než 1 miliarda lidí chronicky podvyživena. Těchto lidí stále přibývá! • Téměř 13 miliónů dětí mladších 5 let umírá ročně na nemoce, které jsou přímým i nepřímým důsledkem hladu, žízně a podvýživy. • Jeden ze šesti lidí teď hladoví. • Každých 6 sekund zemře hlady jedno dítě.

 6. PŘÍČÍNY HLADU • Chudoba obyvatelstva je hlavní příčinou hladu. • Špatné ekonomické hospodaření státu - komunismus, zadlužování (Čína, KĽDR). • Přelidnění (India, Čína). • Politicko-mocenský konflikt (Afganistán). • Nedostatek potravin a pitné vody. • Sucho a následná neúroda. • Série přírodních pohrom.

 7. NEJVÍCE POSTIŽENÝ KONTINENT AFRIKA • V současné době hladoví v Africe 100 miliónů obyvatel. • Nejvíce jsou postiženy státy – Etiopie, Súdán, Čad a především Somálsko, kde denně umírá více než 700 lidí a z toho jsou to nejčastěji děti. • Afrika je nejchudší kontinent s největším počtem nejméně rozvinutých zemí (32) na světě, kde vládne chudoba, hlad a v důsledku tohoto podvýživa a nemoci.

 8. PROČ AFRIKA HLADOVÍ • V posledním desetiletí trpí černý kontinent abnormálním suchem. • Situaci zhoršují přírodní katastrofy, politická nestabilita a občanské ozbrojené konflikty. • Zemědělství v Africe postižené častým suchem nemůže uživit hladovějící obyvatele, kterých stále přibývá. Populační růst je v Africe více než 3% ročně. • Afrika nedokáže zvládnout požadavky rychle rostoucí populace a výsledek je vyplenění základních přírodních zdrojů, další degradace půdy a celého životního prostředí.

 9. ŘEŠENÍ PROBLÉMU • Jedním je snížení populačního růstu programy plánovaného rodičovství. (viz. Čína) Znamenalo by to sociální změny na malé rodiny, zmenšení chudoby, dětské mortality i naději na delší život, ale má své negativní stránky jako nucené potraty atd. • Zmenšení populačního růstu a rozumnější hospodaření s přírodními zdroji by vedly i k odstranění nedostatku potravin a největší bídy. • Osvojení nových technologií ke zlepšení vlastního zemědělství. • Pomoc, kterouzabezpečujímnožstvíorganizací (nejznámější: OSN, UNICEF, WHO = Světovázdravotnickáorganizace).

 10. POMOC OSN • Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) FAO je hlavním orgánem OSN pro otázky rozvoje zemědělských oblastí. Svou činností usiluje o zmírňování chudoby a hladu. FAO byla založena na konferenci v Quebecu 16. října 1945 a tento den je každoročně připomínán jako Mezinárodní den výživy. FAO poskytuje rozvojovou pomoc, poradenství v oblasti strategií a plánování, shromažďuje, zpracovává a šíří informace a slouží jako mezinárodní fórum pro diskuse o otázkách zemědělství a výživy. Zvláštní programy FAO pomáhají státům čelit potravinovým krizím a poskytují pomoc v nouzových situacích.

 11. Světový potravinový program (WFP) Největší světovou humanitární organizací. Ročně distribuuje zhruba čtyři miliony tun potravin. Program vznikl v roce 1963.Primárním úkolem je pomoc chudým obyvatelům rozvojových zemí v boji s hladem a chudobou. • UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.

 12. Světová zdravotnická organizace (WHO) Od svého vzniku v roce 1948 podporuje Světová zdravotnická organizace mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.

 13. NEDOSTATEK VODY • Voda je bezesporu jedním z nejcennějších zdrojů planety. Nepostradatelná pro každodenní život. • Počet obyvatel Země roste a s tím i spotřeba vody. Podle doporučení OSN potřebuje člověk na zajištění základních potřeb - pití, vaření a mytí – 20 až 50 litrů nezávadné vody denně. • Klimatická změna naproti tomu způsobuje, že zásob vody v mnoha regionech světa ubývá. Více než jeden člověk ze šesti – nemá přístup k dostatečnému množství bezpečné vody. NASTÁVÁ PROBLÉM NEDOSTATKU VODY

 14. VODNÍ ZDROJE • Celkový objem vody na Zemi je přibližně 1,4 miliardy km3. Z toho je 35 milionů km3 - přibližně 2,5 procenta – sladké vody. Sedmdesát procent zásob sladké vody se vyskytuje ve formě ledu nebo trvalé sněhové pokrývky na horách a oblastech Antarktidy a Arktidy. • Přibližně 30 procent sladké vody je ukryto v zemi, sladkovodní jezera a řeky obsahují 0,3 procenta. Jen necelé jedno procento zásob vody je ale využitelné pro ekosystémy a lidstvo.

 15. Využívání vody Přibližně 70 procent sladké vody je využíváno na zavlažování, 22 procent v průmyslu a osm v domácnostech. V průběhu minulého století rostla spotřeba vody dvakrát rychleji v porovnání s nárůstem počtu obyvatelstva Země.

 16. Přístup k pitné vodě a hygiena Evropské domácnosti potřebují na svůj provoz 13 % z celosvětové spotřeby pitné vody, africké domácnosti musí vystačit se sedmi procenty. Na světě je 1,1 miliardy lidí, 18 % světové populace, kteří mají obtížný přístup k pitné vodě. 2,6 miliardy lidí nemá kanalizaci. Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci způsobené nedostatkem pitné vody.

 17. POMOC OSN • V roce 1993 Valné shormáždění OSN vyhlásilo 22.březen jako Světový den vody. OSN a jeho členské státy uskutečnily a doporučily konkrétní kroky k ochraně vodních zdrojů na planetě Země. • Na aktivitách podporujících ochranu vodních zdrojů země a Světový den vody se podílí mnoho organizací jako FAO, UNESCO, WHO, UNICEF a další.

 18. Použité zdroje: http://www.osn.cz http://gnosis9.net/ http://www.unicef.cz/ http://www.denikreferendum.cz/ http://aktualne.centrum.cz/