Download
v voj emisi v bratislave n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vývoj emisií v Bratislave PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vývoj emisií v Bratislave

Vývoj emisií v Bratislave

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Vývoj emisií v Bratislave

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vývoj emisií v Bratislave Denisa Vargová MateaDanková Andrea Lukačovičová

 2. Emisie • Sú znečisťujúce látky, ktoré sa rôznymi technologickými procesmi dostávajú do ovzdušia Druhy emisií: • Základné- tuhe znečisťujúce látky a SO2 : oxidy dusíka, CO • Emisie ostatných látok- emisie nemetánových organických látok NMVOC: POPs: emisie PM10, PM2,5

 3. Monitorovaciesietekvalityovzdušia v Bratislave • vlastník SHMÚ • Bratislava I – Kamenné námestie • Bratislava III – Trnavské mýto • Bratislava III – Jeséniova • Bratislava V - Mamateyova - Hodnoteniekvalityovzdušia v Slovenskejrepublike - 2010

 4. Emisie základných znečisťujúcich látok [t] v Bratislave pre roky 2000 - 2010 - Správa o kvaliteovzdušia a podielejednotlivýchzdrojov na jehoznečisťovaní v SR •2010

 5. Najvýznamnejšíznečisťovateliaovzdušia v Bratislave a ich podiel na emisiáchznečisťujúcichlátok (NEIS – veľké a stredné zdroje*) za rok 2010 • Nezanedbateľné je ajznečistenieBratislavskéhokraja,kdedominantnýpodielcelkovejprodukcieemituje SLOVNAFT a.s. Bratislava. Naznečisťovaníovzdušia v Bratislavskejoblastisapodieľa predovšetkýmchemický, energetickýa strojársky priemysel, ako aj každoročne sa rozširujúca sa automobilová doprava. • SLOVNAFT a.s. : TZL :0,54 %, ; SO2 : 2,32%; Nox : 2,25 %; CO : 0,30% • Limitnáhodnotapre NO2 upravená o medzutolerancie na ochranuľudskéhozdraviazapriemerovanéobdobiejednéhokalendárnehorokanebola v roku 2004 prekročenáani najednejstanici. Najvyššiahodnotavšakbolazaznamenanámonitorovacoustanicou naTrnavskommýte v Bratislave. Z tohtodôvodubolpremesto Bratislava spracovanýIntegrovanýprogram na zlepšeniekvalityovzdušiariešiaciokrem PM10 ajproblematikuzvýšenéhomnožstvaemisieNOx . * podľavyhláškyMPŽPaRR SR č. 356/2010 Z. z.

 6. Tuhé znečisťujúce látky a SO2 • Emisie tuhých znečisťujúcich látok a oxidu siričitého sa od roku 1990 plynulo znižujú • Pokles SO2 do roku 2000 bol zapríčinený znižovaním spotreby hnedého a čierneho uhlia, ťažkého vykurovacieho oleja, používaním nízko sírnych vykurovacích olejov (Slovnaft, a.s.) • V rokoch 2004 až 2006 bol zaznamenaný ďalší pokles emisií SO2 hlavne u veľkých stacionárnych zdrojov. Tento pokles bol zapríčinený najmä spaľovaním nízko sírnych vykurovacích olejov a uhlia (Slovnaft a.s., Bratislava) • . Naopak nárast emisií TZL v rokoch 2004 a 2005 bol spôsobený zvýšením spotreby dreva v sektore malé zdroje (vykurovanie domácností) v dôsledku nárastu cien zemného plynu a uhlia

 7. Oxidy dusíka • Emisie oxidov dusíka v období od roku 1990 mierne poklesli napriek tomu, že medziročne 1994 – 1995 mierne vzrástli v súvislosti so zvýšením spotreby zemného plynu • Tento pokles súvisí s obnovou vozidlového parku osobných a nákladných vozidiel a používaním presnejšieho emisného faktoru.

 8. CO • Pokles emisií CO od roku 1996 bol zapríčinený zohľadnením účinkov politiky a opatrení na obmedzovanie emisií CO • Zmeny v trende emisií CO z veľkých zdrojov v rokoch 1997 až 2003 súvisia tiež s objemom výroby surového železa ako aj so spotrebou paliva. V roku 2004 emisie CO mierne vzrástli, a to hlavne u veľkých zdrojov, odvtedy si udržujú iba mierne klesajúci trend

 9. Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia sú v zmysle zákona č. 137/ 2010 Z. z., povinní do 15. februára oznamovať obvodným úradom ŽP stanovené informácie o stacionárnom zdroji za uplynulý kalendárny rok

 10. Zdroje znečistenia • Veľké zdroje- Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom 50 MW a vyšším a ostatné technologické celky s výrobnou kapacitou presahujúcou prahovú hodnotu stanovenú v predpise

 11. Stredné zdroje- Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom 0,3 MW až 50 MW a ostatné technologické celky s výrobnou kapacitou nižšou ako prahová hodnota platná pre veľké zdroje a presahujúcou prahovú hodnotu stanovenú v predpise

 12. Malé zdroje- Stacionárne zariadenia – domáce kúreniská na spaľovanie tuhých palív a zemného plynu s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW

 13. Mobilné zdroje • Prevšetkyznečisťujúcelátkysúemisie z mobilnýchzdrojovvypočítané z množstvajednotlivýchdruhovpohonnýchhmôt, z počtujednotlivýchtypovautomobilov a množstvanajazdenýchkilometrov. Prevýpočetemisií z cestnejdopravysapoužívametóda COPERT (Computer Programme to Calculate Emissions from RoadTransport), ktorá je odporúčanápreúčastníkovDohovoru EHK OSN o diaľkovomznečisťovaníovzdušia, prechádzajúcomhranicamištátov. • Spotreba automobilových benzínov poklesla v roku 2010 o takmer 5 % oproti roku 2009, avšak spotreba nafty vzrástla oproti roku 2009 o približne 12 %. Celkový rastúci trend vývoja emisií sa výrazne nezmenil a stále dochádza k nárastu počtu automobilov, počtu dopravných výkonov a nárastu emisií • Okrem cestnej dopravy sa vyhodnocujú emisie a zdroje znečistenia aj zo železničnej, leteckej a vodnej dopravy

 14. Zdroje • http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/SHMU_Sprava_o_kvalite_ovzdusia_SR_2010.pdf • http://www.minzp.sk/informacie/tlacovy-servis/tlacove spravy/ narodny-alokacny-plan-roky-2008 2012.html • SPRÁVAO KVALITE OVZDUŠIAA PODIELE JEDNOTLIVÝCH ZDROJOVNA JEHO ZNEČISŤOVANÍV SLOVENSKEJ REPUBLIKE 2010

 15. Ďakujeme za pozornosť