slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียน PowerPoint Presentation
Download Presentation
นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียน - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียน. โดย...มยุรี ยกตรี. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่. บทเรียน Lesson Learned. คือ... ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบใหม่ หรือบทสรุปที่ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์การทำงาน. บทเรียน ?. เป็นความรู้ประเภทหนึ่ง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียน


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียนนานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียน

โดย...มยุรี ยกตรี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

slide2

บทเรียน Lesson Learned

คือ... ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบใหม่

หรือบทสรุปที่ได้เรียนรู้

จากประสบการณ์การทำงาน

slide3

บทเรียน ?

 • เป็นความรู้ประเภทหนึ่ง
 • อธิบายเหตุการณ์ และเงื่อนไขที่เกิดขึ้น
 • มิใช่เพียงการเล่าเรื่องในอดีต แต่ต้องมี
 • คำอธิบายที่มีคุณค่าที่จะนำไปปฏิบัติต่อ
 • ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ไม่กระทำผิดซ้ำอีก
slide4

การถอดบทเรียน ?

คือ กระบวนการดึงความรู้จากการทำงานออกมาใช้เป็นทุนในการบริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

slide5

ความรู้

ถอดบทเรียนจาก

 • วิชาการ
 • ทฤษฎี
 • มาจากการสังเคราะห์ วิจัย
 • เป็นกฎเกณฑ์ วิธีการ
 • ขั้นตอนที่ผ่านการพิสูจน์
 • ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา
 • ปฏิบัติ ประสบการณ์
 • มาจากวิจารณญาณ ใช้ปฏิภาณ
 • เป็นเทคนิคเฉพาะตัว
 • ลูกเล่นของแต่ละคน

Explicit Knowledge

Tacit Knowledge

slide6

มองหาจาก

ความสำเร็จ

วิธีการถอดบทเรียน

ขุดคุ้ยรากเหง้า

ของปัญหา

slide7

2.

ถอดบทเรียนทั้งโครงการ

รูปแบบการถอดบทเรียน

1.

ถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น

slide8

1.การมีส่วนร่วม

ของผู้

เกี่ยวข้อง

2.ทำงานเป็นทีม

หัวใจของ

การถอด

บทเรียน

5.ฝึกฝนสม่ำเสมอ

3.มุ่งอนาคต

ที่ดีกว่า

4.สกัดความรู้

slide9

ชุดเครื่องมือถอดบทเรียนชุดเครื่องมือถอดบทเรียน

 • After Action Review ทบทวน
 • ระหว่างปฏิบัติงาน
 • Outcome Mapping แผนที่ผลลัพธ์
 • Storytelling เรื่องเล่า
 • Peer Assist เพื่อนช่วยเพื่อน
 • Retrospect ถอดบทเรียนหลัง
 • การปฏิบัติงาน
 • Performance Measurement
 • การประเมินประสิทธิผลการ
 • ทำงาน

ถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น

ถอดบทเรียนทั้งโครงการ

slide10

พักยก

After Action Review : AAR

slide11

ไม่ใช่ประเมิน แต่เรียนรู้ร่วมกัน

เปิดใจ...อิสระ ถอดหัวโขน

เลี่ยงการวิพากย์ วิจารณ์ตัวบุคคล

ทบทวน

AAR

ระหว่างปฏิบัติงาน

เป็นความเห็นของกลุ่ม

ใช้หลักสุนทรียสนทนา

ทำทันทีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

พรรษาน้อยกว่าพูดก่อน

slide12

ขั้นตอนการทำ

AAR

กระบวนการฟื้นฟู เสริมกำลังใจ

8.สรุปได้ชุดข้อเสนอแนะ นำไปปฏิบัติได้ทันที

7.จะทำสิ่งต่อไปให้ดีขึ้นอย่างไร

6.กำหนด 3 สิ่งที่ปฏิบัติดี 3 สิ่งที่ยังปฏิบัติไม่ดี

5.ทบทวนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

4.กำหนดประเด็น ถอดบทเรียน

3.สร้างบรรยากาศ การเรียนรู้

2.ระบุผู้เข้าร่วมในกระบวนการ

1.กำหนดเวลา (หลังสถานการณ์จบสิ้นทันที)

slide13

Outcome Mapping

Behavioral Change

Input

Activities

Big

Picture

Outputs

Outcomes

slide14

เล่าความสำเร็จเล็กๆ

ถามได้

ฟัง คิด ไตร่ตรอง

เล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจ

Storytelling

เรื่องเล่า

ไม่เล่าแบบตีความ

มีคนชื่นชม ยินดี

ผู้ฟังฟังด้วยความตั้งใจ

เป็นเครื่องมือดึงศักยภาพของคน

มีคนอำนวยความสะดวก

ไม่ตีไข่ใส่สี

เล่าให้เห็นตัวละคร อารมณ์ ความรู้สึก

slide15

เรียนรู้ก่อนที่จะทำ

ซักถามให้เกิดปัญญา

สนใจเนื้อหาเฉพาะเรื่อง

Peer Assist

เพื่อนช่วยเพื่อน

ศึกษาจากคนภายนอก

ผู้ปฏิบัติพบผู้ปฏิบัติ

ศึกษาดูงาน

มีทีมเหย้า ทีมเยือน

slide16

การเรียนรู้หลังการดำเนินงานการเรียนรู้หลังการดำเนินงาน

Retrospect

 • นำบทเรียนไปใช้ใน
 • โครงการต่อไป
 • มิใช่เพื่อให้ทีมบรรลุ
 • เป้าหมายงานเดิม
 • ถอดบทเรียน เมื่อเสร็จสิ้นสงคราม
slide17

12.บันทึกผลการประชุม มีคำแนะนำเพื่ออนาคต

ขั้นตอนการทำ

Retrospect

11.จะทำอะไรต่อไป

10.พัฒนากระบวนการให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกชื่นชม

9.ปัญหาอุปสรรค จะแก้ไขได้อย่างไร?

8.อะไรที่สามารถทำได้ดียิ่งขึ้น

7.ค้นหาว่าอะไรที่ทำให้ทำได้ดี? มีข้อเสนอแนะอย่างไร

6.ตั้งคำถามว่าอะไรดำเนินไปได้ดี? ทำไม?

5.ทบทวนแผนงาน และกระบวนการดำเนินโครงการ

4.ทบทวนวัตถุประสงค์ และผลงานที่ทำ

3.เลือกวิทยากรผู้อำนวยความสะดวก

2.เชิญแกนนำหลัก และผู้รับผลจากโครงการ

1.จัดประชุมพร้อมหน้า

slide18

ความสัมพันธ์ระหว่าง AAR &Retrospect

ชุดความรู้

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

AAR

AAR

AAR

AAR

AAR

เริ่มต้น

สิ้นสุดโครงการ

Retrospect

slide19

พร้อมแล้วลงมือทำ

ถอดบทเรียน...โครงการเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่ 1

 • นโยบาย หลักการ แนวคิด
 • วัตถุประสงค์
 • เป้าหมายที่วางไว้
 • กระบวนการทำงาน
slide20

สะท้อนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตามแนวคำถามที่กำหนดไว้ทีละข้อ บันทึกลงในกระดาษปรู๊ฟ

ขั้นตอนที่ 2

 • 1.) ความสำเร็จ
 • สิ่งใดเป็นไปตามเป้าหมาย และกระบวนการที่วางไว้
 • อะไรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ
slide21

2.) ความไม่สำเร็จ

 • สิ่งใดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และกระบวนการที่วางไว้
 • อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่สำเร็จ
 • 3.) ปัญหาอุปสรรค
 • มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
 • มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร หรือคิดว่าจะแก้ไขอย่างไร
slide22

4.) เราน่าจะสามารถทำสิ่งใดให้ดีกว่านี้ได้บ้าง

5.) จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เราได้ความรู้ใหม่อะไรบ้าง

6.) ในการดำเนินงานต่อไป เราจะทำอะไรให้ดีกว่าที่ผ่านมา

slide23

บันทึกการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3

 • ชื่อโครงการที่ถอดบทเรียน
 • หลักการเหตุผล ความเป็นมา นโยบาย
 • วัตถุประสงค์
slide24

วิธีดำเนินการ

  • ใช้เทคนิค Retrospect ในการถอดบทเรียน
  • วิธีการ หรือขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม
  • (อธิบายลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้)
slide25

บทเรียน

 • ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานโครงการเป็นอย่างไร
 • ปัจจัยเงื่อนไขใดที่ทำให้เป็นเช่นนั้น อะไรคือปัจจัยสนับสนุน
 • อะไรคืออุปสรรค
 • เกิดข้อค้นพบ หรือความรู้ใหม่เกี่ยวกับประเด็นนั้นหรือไม่ อย่างไร
slide26

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา /ข้อควรระวังในการทำงาน

 • เอกสารอ้างอิง
 • ภาคผนวก
slide27

Mind Map

สมองของเรา

แก่นแกน

มหัศจรรย์ของสมอง+ความสนุก+ความสุข

slide28

แนวทางการเขียน

Mind Map

7 ขั้นตอน

เริ่มจากกลางหน้ากระดาษ

ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์

แทนหัวข้อเรื่อง(แก่นแกน)

แผนที่ความคิด

Mind Map

แก่นแกน

ใช้สีสันช่วยเร้าอารมณ์ มีชีวิตชีวา

ใช้ปากกาหลายสี

ใช้รูปภาพประกอบยิ่งดี

เชื่อมโยงกิ่งแก้วเข้ากับแก่นแกน

ใช้คำที่สั้น กะทัดรัด

เชื่อมกิ่งก้อยออกไปเป็นขั้น 2

วาดกิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง

กิ่งก้อยขั้น 3-4

slide29

มองเห็นภาพรวม

ของความคิดทั้งหมด

คนอ่านมีความสุข เข้าใจง่าย

Mind Map

ประโยชน์

จัดรูปความคิดให้สอดคล้อง

สัมพันธ์กับการทำงานของสมอง

คนทำสนุก มีความสุข

เห็นความเชื่อมโยง สัมพันธ์กันของข้อมูลต่างๆ

ทำให้จดจำได้ดี

ผ่อนคลาย ไร้ขอบเขต

ช่วยให้ความคิดหลั่งไหลต่อเนื่อง

slide30

ภูเก็ต

วิตามินซี

โอ

ศรีราชา

เขียวหวาน

นางแล

เช้ง

ภูแล

จี๊ด

เปรี้ยว

สับปะรด

น้ำส้ม

ส้ม

หวาน

กลม

แตงโม

แดง

เหลือง

ฝรั่ง

กล้วย

ดอง

หักมุก

เค็ม

วิตามินซี

น้ำว้า

หอม

ไข่

น้ำ

slide31

ผลที่ได้จากการถอดบทเรียนผลที่ได้จากการถอดบทเรียน

งานสำเร็จ

งานสำเร็จเกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เกิดความรู้ที่หลากหลาย กระบวนการสังเคราะห์ที่เป็นเชิงระบบ มีฐานข้อมูลที่ดีสามารถอ้างอิงได้ สามารถต่อยอดและเผยแพร่ได้

slide32

บุคลากร

บุคลากรได้พัฒนาทักษะ การฟัง การคิด การพูด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บันทึก และการนำเสนอ เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดองค์ความรู้ และเกิดประสบการณ์

slide33

องค์กร

องค์กรเกิดการพัฒนาทุกระบบ อาทิ คน งาน ระบบข้อมูล เกิดความมั่นคง เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ยกระดับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

slide34

ชุมชน

ชุมชนเกิดภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาบูรณาการเรียนรู้ในทุกชุมชน ซึ่งนำไปสู่การเอื้ออาทร มีน้ำใจ ของคนในสังคม และเกิดการเฝ้าระวังทางสังคม

slide35

สังคม

สังคมเกิดความสมานฉันท์ เกิดความเสมอภาคทั้งทางร่างกาย และจิตใจในสังคมทุกระดับ มีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ เกิดการแบ่งปัน และอยู่รวมกันอย่างมีความสุข

slide36

ทุกคนมีปัญญาเปรียบเสมือนแสงเทียนทุกคนมีปัญญาเปรียบเสมือนแสงเทียน

ที่ส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน

แตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะนำออกมาใช้อย่างไร ?