1 / 58

CHLAP

ZACHÁZENÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY V ODVĚTVÍ HORECA. CHLAP. S touto problematikou setkává (Malo)spotřebitel prakticky jen prostřednictvím „nápisů“ na štítcích (etiketách).

evonne
Download Presentation

CHLAP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZACHÁZENÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY V ODVĚTVÍ HORECA

 2. CHLAP • S touto problematikou setkává • (Malo)spotřebitel prakticky jen prostřednictvím „nápisů“ na štítcích (etiketách). • Právnické osoby a fyzické podnikající osoby kromě toho ještě prostřednictvím údajů, uvedených na bezpečnostních listech. • Prezentace bude zaměřena především na problémy, které z tohoto hlediska při zacházení s chemickými látkami a přípravky vznikají. HORECA

 3. ČÁST 1 PŘEDPISY A ZNALOSTI, Z NICHŽ JE TŘEBA VYCHÁZET HORECA

 4. EVROPSKÉ PRÁVO NAŘÍZENÍ (REGULATION, VERORDNUNG) Má obecnou platnost. Je závazné ve všech členských státech a platí v nich přímo (bez transpozice). Poznámka: v českých právních předpisech se nově zpravidla cituje/uvádí jako „přímo použitelný předpis Evropských společenství“. SMĚRNICE (DIRECTIVE, RICHTLINIE) Zavazuje každý členský stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, při čemž volba formy a prostředků je ponechána vnitrostátním orgánům. (Jinými slovy: Neplatí přímo, je ji třeba transponovat.) HORECA

 5. EVROPSKÉ PRÁVO TRANSPOZICE PRÁVA Tento pojem není v právní literatuře vysvětlován, nicméně je velmi často používán a rozumí se jím zapracování evropských předpisů do národního práva, pokud je to nutné resp. možné. O transpozici nemůže např. jít u nařízení ES, která platí přímo, bez transpozice do národního práva. HORECA

 6. EVROPSKÉ PRÁVO IMPLEMENTACE PRÁVA: • Implementace práva - často nesprávně používaný termín pro transpozici práva. Je v podstatě uskutečňování práva, tedy zavádění a provádění právního předpisu jeho uživateli, počínaje zaměstnavateli a zaměstnanci a konče dozorovými orgány – pokud jde o problematiku našeho semináře. (Kubíčková, D.: Aproximace, transpozice či implementace, Bezp. Hyg. Práce, 2004, č.5, s. 4) IMPLEMENTAČNÍ PRAVIDLA: • V právnické literatuře se spíše hovoří o implementačních nebo (častěji) o prováděcích pravidlech, vždy ve vztahu k určité oblasti. Např. Prováděcí (implementační) pravidla pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži v evropské dohodě, nebo Prováděcí (implementační) pravidla pro uplatnění ustanovení o státní podpoře v evropské dohodě. (Slovník českého práva, 3. vydání, Linde Praha 2002, I. díl s. 491 a II. díl, s. 1169.) HORECA

 7. LÁTKA • Je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení.(Čl. 3 odst. 1 nařízení EU č. 1907/2006 (REACH). • Látkou jsou ve smyslu předchozí definice také „výrobky“ z ropy a dehtu, i když (v podstatě) jde o směsi mnoha (a často neidentifikovaných) látek. • Nebezpečné vlastnosti látek a současně pokyny pro bezpečné zacházení musí být vyznačeny v bezpečnostních listech a na obalech/štítcích/etiketách/, pokud jsou látky jimi opatřeny. HORECA

 8. PŘÍPRAVEK • Je směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek.(Čl. 3 odst. 2 nařízení č. 1907/2006 (REACH) • Přípravkem jsou prakticky všechny obchodované „chemické výrobky“ ve velko- a maloobchodě; tedy prakticky všechny „chemické výrobky“ používané v domácnosti, ve službách, v hotelích, restauracích apod. • Nebezpečné vlastnosti přípravků a současně pokyny pro bezpečné zacházení musí být vyznačeny na obalech/štítcích/etiketách/bezpečnostních listech/v příbalových letácích. HORECA

 9. NEBEZPEČNOST • Je schopnost (chemické) látky (nebo přípravku) poškodit/poškozovat zdraví člověka či jiné organizmy nebo životní prostředí. • Tato schopnost je od dané látky neoddělitelná (je jí „vrozená“ a je to tedy její vlastnost); nemůže být měněna. Tato vlastnost nemusí být v plném rozsahu známa. • Totéž platí o přípravku, kde je ovšem změna možná např. náhradou nebezpečnější látky méně nebezpečnou. • Údaje o nebezpečnosti látek hledáme nejčastěji v toxikologických databázích. V mnoha případech jsou tyto údaje nekompletní (často chybí informace např. o účinku po různé expozici) a nejsou (a ani nemohou být) vždy zcela jednotné (např. pro stejnou látku lze najít několik hodnot např. tzv. smrtelných dávek – LD50). HORECA

 10. RIZIKO • Je pravděpodobnost, že se nebezpečná vlastnost (chemické) látky (nebo přípravku) projeví. • Tuto pravděpodobnost u látky je možno měnit resp. minimalizovat (např. snižováním nebo praktickou eliminací expozice). To obdobně platí i o přípravcích (např. náhradou nebezpečnějšího méně nebezpečným). • To je také hlavní úkol každého, kdo může (nebo chce) ovlivnit zacházení s chemickými látkami nebo přípravky. • Cest k snižování rizika je „bezpočet“. Bohužel se lze často setkat extrémy: Od požadavku nulového rizika a eliminace jakékoli práce s látkami nebo přípravky, až k požadavkům na nesmyslnou ochranu typu kompletní izolace např. člověka při velmi málo rizikové/jednorázové/krátkodobé práci. HORECA

 11. POČTY CHEMICKÝCH LÁTEK • celkem (k 31. 10. 2008) v CAS 39 568 015 • komerčně dostupných látek ve světě 17 846 660 • obchodovaných na světě cca 650 000 • obchodovaných v EU cca 130 000 • v toxikologických databázích cca 450 000 • závazně klasifikovaných v EU cca 4 500 • jen u velmi malé části látek, jsou (v databázích) k dispozici exaktní a údaje o jejich účinku • ani tyto údaje nejsou zpravidla kompletní, tzn. nepokrývají všechny známé účinky a navíc jsou k dispozici zpravidla jen z pokusů na zvířatech. HORECA

 12. PŘEDPISY Pokud jde o CHLAP se budeme podrobněji zabývat těmito českými předpisy: • Zákon č. 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. • Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů. HORECA

 13. PŘEDPISY Zákon č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zapracovává příslušné předpisyEvropských společenství a upravuje návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob přivýrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a při klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování chemických přípravků na území České republiky a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků(§ 1 odst. 1 zákona ve znění poslední novely, tj. zákona č. 371/2008 Sb.). HORECA

 14. PŘEDPISY Zákon č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 2 odst. 2 zákona č. 356/2003 Sb., ve znění poslední novely, jíž je zákon č. 371/2008 Sb.) Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za podmínek stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou – hlediska účinku na člověka – klasifikovány jako: HORECA

 15. PŘEDPISY • vysoce toxické • toxické závisí na dávce (koncentraci) • zdraví škodlivé • žíravé - vyvolají nevratného poškození kůže při působení látky po dobu od 3 minut do 4 hodin (louhy, kyseliny) • dráždivé - vyvolají změny na oku, kůži a na dýchacích cestách • senzibilizující - imunologicky vyvolaná reakce na testovanou látku • karcinogenní - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny • mutagenní - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu změn ve struktuře genetického materiálu • toxické pro reprodukci - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních schopností muže nebo ženy HORECA

 16. PŘEDPISY Vyhláška č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 1) Upravuje také plně v souladu s právem Evropských společenství: • Seznamzávazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek • Obecné postupy pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností • Konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností • Další náležitosti obalů nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli • Náležitosti označování nebezpečných látek, nebezpečných přípravků a přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí • Výstražné symboly nebezpečných vlastností • Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) • Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) HORECA

 17. KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ LD50neboLD50 je označení pro množství látky/přípravku, které je, po (specifikovaném) podání, smrtelnou dávkou pro daného živočicha v 50 % případů. Jedná se o množství látky/přípravku, po kterém uhynulo 50 % testovaných živočichů za 24 hodin po expozici. Udává se v mg/kg živé váhy. Zkratka je z anglického: Lethal Dose, 50%. HORECA

 18. KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ Xn Zdraví škodlivý R22 Zdraví škodlivý při požití • LD50 orálně, potkan, 200 <LD502000 mg/kg R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží • LD50 dermálně, potkan nebo králík: 400 < LD50 2000 mg/kg R20 Zdraví škodlivý při vdechování • LC50inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice: 1000 < LC50 5000 mg/m3 za 4 hod., • LC50inhalačně, potkan, pro plyny a páry: 2000 < LC50 20000 mg/m3 za 4 hod HORECA

 19. KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ HORECA

 20. KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ Xn Zdraví škodlivý R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic Kapalné látky (obsahující alifatické, alicyklické a aromatické uhlovodíky o celkové koncentraci větší nebo rovné 10 %), které vzhledem ke své nízké viskozitě představují nebezpečí pro dýchací orgány Bod 3.2.3 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů na základě doby průtoku, kinematické viskozity a/nebo hodnot povrchového napětí (ČSN EN ISO 2431, ČSN EN ISO3104, ČSN EN ISO3129) a/nebo na základě praktických zkušeností u člověka HORECA

 21. KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ Xn Zdraví škodlivý R48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví při opakované nebo dlouhodobé expozici - zřetelná funkční porucha nebo morfologická změna, které jsou toxikologicky významné. Je zvláště důležité, jsou­li tyto změny nevratné. účinky řádově na úrovni: • orálně, potkan, ≤ 50 mg/kg hmotnosti za den, • dermálně, potkan nebo králík, ≤ 100 mg/kg hmotnosti za den, • inhalačně, potkan, ≤ 0,25 mg/l po 6 h denně Pro označení cesty příjmu nebo expozice se použije jedna z těchto kombinací: R 48/20, R 48/21, R 48/22, R 48/20/21, R 48/20/22, R 48/21/22, R 48/20/21/22 EU B.30 OECD 452 HORECA

 22. KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ Xn Zdraví škodlivý R42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování • jsou-li k dispozici důkazy, že látka můževyvolat specifickou přecitlivělost, • jsou-li k dispozici pozitivní výsledky ze testů na zvířatech, • jedná­li se o isokyanát (pokud neexistují důkazy, že nevyvolává respirační přecitlivělost) Důkazobvykle založen na zkušenostech u člověka přecitlivělost jako astma, rýma - podmínkou je klinické ověření alergické reakce, nemusí však být prokázán imunologický mechanismus Studie na zvířatech: údaje, které mohou indikovat schopnost vyvolávat u člověka senzibilizaci vdechováním (stanovení IgE u myší nebo specifické pulmonární odezva u morčete) HORECA

 23. S-VĚTY DOPROVÁZEJÍCÍ R-VĚTY HORECA

 24. S-VĚTY DOPROVÁZEJÍCÍ R-VĚTY HORECA

 25. S-VĚTY DOPROVÁZEJÍCÍ R-VĚTY HORECA

 26. PŘEDPISY Pokud jde o CHLAP uvedeme okrajově též tyto české předpisy: • Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 297/2008 Sb. • Vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh ve znění vyhlášky č. 382/2007 Sb.. HORECA

 27. PŘEDPISY Zákon č. 120/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 2 odst. 1) Biocidním přípravkem je účinná látka nebo přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek ve formě, v jaké jsou dodávány uživateli,určené k hubení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismuschemickým nebo biologickým způsobem; seznam typů biocidních přípravků se stručným popisem každého typu je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu. HORECA

 28. PŘEDPISY Pokud jde o CHLAP uvedeme okrajově též tyto české předpisy: • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. • Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. HORECA

 29. PŘEDPISY Zákonč. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů(§ 1 odst. 1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, týkající se • ochrany rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám , • ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do České republiky z ostatních členských států Evropské unie a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování na území České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí, • registrace, uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlina dalších prostředků na ochranu rostlin, • uvádění na trh a kontroly účinných látek určených pro použití ve formě přípravků, • omezování nepříznivého vlivu škodlivých organismů a použití přípravků a dalších prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, • uvádění na trh, používání a kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin. HORECA

 30. PŘEDPISY Pokud jde o CHLAP se konečně budeme podrobněji zabývat tímto přímo použitelným předpisem EU: • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úř. věst. L 141 ze dne 31.5.2008, s. 22, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008. (REACH) HORECA

 31. PŘEDPISY Účel a oblast působnosti nařízení REACH, ve znění pozdějších předpisů(Čl. 1 odst. 1 až 3) • Účelem tohoto nařízení je zajistitvysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, včetně podpory alternativních metod hodnocení rizik a látek a volný pohyb látek na vnitřním trhu za současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace. • Toto nařízení stanoví pravidla pro látky a přípravky ve smyslu článku 3. Tato pravidla se použijí navýrobu, uvádění na trh nebo používání láteksamotných nebo obsažených v přípravcích nebo předmětech a na uvádění na trh přípravků. • Toto nařízení je založeno na zásadě, že výrobci, dovozci a následní uživatelé musí zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají látky, které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo životní prostředí.Ustanovení tohoto nařízení se opírají o zásadu předběžné opatrnosti. HORECA

 32. PŘEDPISY Požadavky na bezpečnostní listy(Čl. 31 odst. 1 až 9) • Dodavatel látky nebo přípravku poskytne příjemci látky nebo přípravku bezpečnostní list sestavený v souladu s přílohou II. • Bezpečnostní list je opatřen datem a obsahuje tyto položky: HORECA

 33. PŘEDPISY • Identifikace látky/přípravku a společnost/podniku; • Identifikaci nebezpečnosti; • Složení/informace o složkách; • Pokyny pro první pomoc; • Opatření pro hašení požáru; • Opatření v případě náhodného úniku; • Zacházení a skladování; • Omezování expozice/osobní ochranné prostředky; • Fyzikální a chemické vlastnosti; • Stálost a reaktivita; • Toxikologické informace; • Ekologické informace; • Pokyny pro odstraňování; • Informace pro přepravu; • Informace o předpisech; • Další informace. HORECA

 34. PŘEDPISY Jak se pozná, že bezpečnostní list je zpracován podle REACH? • Musí mít datum vydání po 1. červnu 2007. • Klasifikace/označování komponent přípravku musí být v položce 3 (ne jako dříve, v kapitole 2) HORECA

 35. ZÁVĚR HORECA

 36. ČÁST 2 BEZPEČNOSTNÍ LISTY HORECA

 37. VÝPIS Z POKYNŮ PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO LISTU • Účelem je zajistit jednotnost a přesnost obsahu každé z povinných položek uvedených v čl. 31 tak, aby výsledné bezpečnostní listy umožňovaly uživatelům přijmout nezbytná opatření vztahující se k ochraně lidského zdraví a bezpečnosti na pracovišti a k ochraně životního prostředí. • Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby uživatelů, pokud jsou známy. Osoby uvádějící látky na trh zajistí, že odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovaného školení. HORECA

 38. ČÁST 2.1 POLOŽKA 3 BEZPEČNOSTNÍHO LISTU HORECA

 39. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH • Poskytnuté informace příjemci umožní snadnou identifikaci nebezpečné vlastnosti složek přípravku. • Není nutné uvést úplné složení (vlastnosti složek a jejich koncentrace), ačkoliv obecný popis složek a jejich koncentrací může být užitečný. • Uvede se klasifikace výše uvedených látek včetně písmenných symbolů a R-vět, které jsou přiřazeny v souladu s jejich fyzikálně-chemickými nebezpečnými vlastnostmi a jejich nebezpečností pro lidské zdraví a životní prostředí. (Na tomto místě není třeba uvádět plné znění R-vět: uvede se odkaz na položku 16, v níž se uvede plné znění každé příslušné R-věty.) Pokud látka nesplňuje klasifikační kritéria, popíše se důvod, pro který je látka uvedena v položce 3, např. „látka PBT“ nebo „látka, pro kterou je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí. HORECA

 40. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Klasifikace Berylium, sloučeniny: Indexové č. ES: 004-002-00-2 Karc.kat.2; R49 T+; R26 T; R25-48/23 Xi; R36/37/38 R43 N; R51-53 HORECA

 41. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Označování Berylium, sloučeniny: Indexové č. ES: 004-002-00-2 T+, N R 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53 S 53-45-61 HORECA

 42. ČÁST 2.2 POLOŽKA 11 BEZPEČNOSTNÍHO LISTU HORECA

 43. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE • Tato položka pojednává o potřebě stručného, avšak úplného a srozumitelného popisu různých toxikologických účinků (účinků na zdraví), které se mohou projevit, jestliže uživatel přijde do styku s látkou nebo přípravkem. • Zahrnou se nepříznivé účinky na zdraví způsobené expozicí látce nebo přípravku, přičemž se vychází například ze zkušeností a z údajů ze zkoušek. Zahrnou se případněi opožděné, okamžité a chronické účinky způsobené krátkodobou i dlouhodobou expozicí, jako jsou senzibilizace, narkotické účinky, karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci(vývojová toxicita a účinky na plodnost). Zahrnou se rovněž informace o různých cestách expozice (vdechování, požití, styk s kůží a okem) a popíší se příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem. • Při zohlednění informací uvedených již v položce 3 o složení nebo informacích o složkách může být potřebné uvést odkazy na specifické účinky některých látek obsažených v přípravku na zdraví. HORECA

 44. ČÁST 2.3 POLOŽKA 15 BEZPEČNOSTNÍHO LISTU HORECA

 45. INFORMACE O PŘEDPISECH • Uvedou se informace vztahující se k ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí, které musí být podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES uvedeny na štítku. • Pokud se na látku nebo přípravek uvedené v bezpečnostním listu vztahují specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí na úrovni Společenství (např. povolení uvedená v hlavě VII nebo omezení podle hlavy VIII), měla by být pokud možno uvedena. • Podle možnosti se rovněž uvedou vnitrostátní právní předpisy provádějící tato ustanovení a veškeré další vnitrostátní předpisy použitelné pro tento případ. HORECA

 46. ČÁST 3 ZÁVĚR HORECA

 47. ČÁST 3.1 KDE HLEDAT INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI LÁTEK? HORECA

 48. VOLNĚ PŘÍSTUPNÁTOXIKOLOGICKÁ DATABÁZE EU CPS&Q (Consumer Products Safety & Quality); Dříve ECB (European Chemicals Bureau); ESIS (European Chemical Substances Information System) The Consumer Products Safety & Quality (CPS&Q) Unit, formerly known as European Chemicals Bureau (ECB), is part of the Institute for Health and Consumer Protection (IHCP), which is one of the seven scientific institutes in the European Commission's Joint Research Centre (JRC). Obsahuje informace o: • Látkách, uvedených v seznamech EINECS, ELINCS, NLP; • Jejich závazné klasifikaci a značení (pokud ji mají); • Výsledcích toxikologických a ekotoxikologických zkoušek u některých z nich. HORECA

 49. http://ecb.jrc.ec.europa.eu/ Postup vyhledání: • Consumers Products Safety & Quality (CPS & Q) → ESIS • European Chemical Substances Information System (ESIS) → CAS → SEARCH → nalezená látka ( pokud je v seznamech EINECS, ELINCS, NLP) a obsahuje: Čísla: CAS, ES, popř. indexové číslo (u látek závazně klasifikovaných), její název v několika jazycích, její závaznou klasifikaci a značení (pokud je závazně klasifikovaná) a další údaje • IUCLID Chemical Data Sheet → wiew & save it (pokud jej obsahuje) a otevře se: International Uniform Chemical Information Database (IUCLID), který obsahuje: • IUCLID Dataset HORECA

 50. http://ecb.jrc.ec.europa.eu/IUCLID-DataSheet HORECA

More Related