slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pavelpetr.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
pavelpetr.cz

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 110
Download Presentation

pavelpetr.cz - PowerPoint PPT Presentation

evita
288 Views
Download Presentation

pavelpetr.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.pavelpetr.cz

 2. Právo 2 • Občanské právo • Obchodní právo

 3. Občanské právo

 4. Občanské právo • Upravuje majetkoprávní vztahy F.O. a P.O. • Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem • Včetně práva na ochranu osob

 5. Občanské právo • Soukromé právo (Ius privatum) • PUBLICUM IUS AD STAATUM REI ROMANAE SPECTAT, IUS PRIVATUM UTILITATEM SINGULORUM PERTINET (Ulpianus) • Občanskoprávní metoda regulace = „v občanskoprávních mají účastníci rovné postavení“ včetně státu! • Žádný nemůže druhému jednostranně určovat povinnosti • Výsledky duševní tvořivé činnosti  zvláštní zákony – Autorský zákon, zákon o vynálezech atd.

 6. Vývoj pramenů • Algemeines Bürgerliches Gesetzbuch • Všeobecný zákoník občanský (1811) • Platil až do 1950 • Trializmus práva u nás 1918 • Právnická dvouletka • 1951 – střední kodex – vydělilo se rodinné právo • 1960 – nová Ústava • 1964 nový občanský zákoník zákon 40/1964 Sb. • Novela 509/1991 Sb.

 7. Zásady občanského (soukromého práva) • Vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno • Zásada autonomie vůle (zda, s kým, o čem, jak) v závazkovém právu – smluvní svoboda • Vigilantibus iura scripta sunt Bdělým náležejí práva • Jistota soukromoprávního obratu • Lex retro non agit (zákon nepůsobí zpětně) trvalost pr.vztahů • Ochrana práv třetích osob • Ochrana dobré víry (bona fides) presumpce poctivosti • Zákazu zneužití práv (vlastnictví nesmí být zneužito) • Soulad s dobrými mravy • Zásada prevence

 8. Občanskoprávní skutečnosti • Hlavně právní úkony a právní události • Členění dle nutnosti důkazu • Skutečnosti dokázané • Skutečnosti známé „notoriety“ Obecně známé – po, út, st… Úředně známe – Iura novit curia

 9. Právní úkon • Projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu (§ 34) • Následky vadných právních úkonů Nicotnost ( non negotium) – pouze budí zdání právního úkonu Neplatnost (negotium nullum) – vznikl, ale trpí vadou a) Absolutní neplatnost – závažná vada - § 39 – nastává ex lege např.: rozpor s dobrými mravy, nedostatek vážnosti vůle atd. b) Relativní neplatnost – vznikl, je platný, až do doby než je neplatnost namítnuta - § 40 - pouze na návrh – lze konvalidovat (tj. zhojení právní vady) promlčuje se ve lhůtě 3 let od vzniku Odporovatelnost (relativní bezúčinnost) – možnost domáhat se neúčinnosti právního úkonu vůči konkrétní osobě – snaha poškozovat věřitele apod.

 10. Osoby • Fyzické • Právnické

 11. Fyzické osoby • Lidé • Způsobilost k právům a povinnostem • Vzniká narozením (živé dítě) • Způsobilost má i počaté dítě – narodí-li se živé – NASCITURUS • Způsobilost zaniká smrtí (nelze-li běžným způsobem prokázat (důkaz smrti), pak soud prohlásí za mrtvou i pokud nezvěstná (lze-li předpokládat, že nežije) • Způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (nikoliv 18.rokem života!!) • Zletilost se nabývá dovršením 18.roku, event. sňatkem osobou starší 16 let (ta už pak nezaniká zánikem manželství apod.) • Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (objektivní hledisko!)

 12. Právnické osoby • Sdružení fyzických a právnických osob (občanská sdružení, obchodní společnosti – s.r.o., a.s., komanditní spol., v.o.s.) • Účelová sdružení majetku (nadace, fondy) • Jednotky územní samosprávy (obce, kraje, okresy NE!) • Jiné subjekty o nichž to stanoví zákon (banky, státní podniky, Česká televize aj) • Ke zřízení PO nutná smlouva, zakládající listina nebo zákon • Rozdíl mezi založením a vznikem – patrné u obchodních společností (viz přednáška Obchodní právo) • Většina PO (se zapisuje do Obchodního rejstříku www.justice.cz – vznikají až zápisem do něj) • Musí mít název, sídlo • Právní úkony PO činí (nejde o zastupování!!) • Statutární orgány (jednatel, představenstvo, předseda aj.) • Jiní pracovníci a členové (staveno vnitřním předpisem, event. je to obvyklé) • Zrušuje se – dohodou, uplynutím doby, splněním účelu

 13. Pojmy • Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby • Osoby blízké – příbuzný v řadě přímé (předek i potomek); jiné osoby v poměru rodinném a obdobném (pěstoun, druh), pokud by újmu, kterou utrpí jedna považují za újmu vlastní

 14. Věci • Nemovité – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (technická stavební záležitost, která se posuzuje po stránce právní) • Movité – všechny ostatní • Poznámky • Stavba není součástí pozemku opak zásady SUPERFICIES SOLO CEDIT (Stavba ustupuje pozemku (je jeho součástí)) • Součást věci je vše co k ní dle povahy náleží a nelze oddělit bez znehodnocení (přístavba rodinného domku, rybník) • Příslušenství – samostatné věci, patřící vlastníku věci hlavní – jsou určeny, aby byly využívány trvale s věci hlavní (vedlejší místnosti bytu, úroky, poplatek z prodlení aj.)

 15. Čas • Velmi významná právní skutečnost • Doba x lhůta • Promlčení (obecně tříletá ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé) • Prekluze

 16. Věcná práva • Vlastnické právo • Držba • Práva k cizím věcem (věcná břemena) • Zástavní právo • Zadržovací právo

 17. Vlastnické právo • Ius utendi, fruendi et disponendi • Právo absolutní – erga omnes • Věcné právo • Pojmovým znakem tzv. držba Animus possidendi – corporalis possesio • Hedemannova koncepce – Listina – čl.11/3 – vlastnictví zavazuje • Elasticita vlastnického práva • Vyvlastnění možné, ALE veřejný zájem(i), na základě zákona (ii)a za náhradu (iii) • Zásada nedotknutelnosti vlastnictví • Nabývání • Movité věci – kupní, darovací, dědění atd. Tradice = předání věci • Nemovité – smluvně, jde-li o věc evidovanou v KN, pak zápisem

 18. Spoluvlastnictví • Podílové • Jedno vlastnictví a k němu podíly-vyjadřuje míru, jakou se účastní na právech a povinnostech (stejné, event. Jiné (ve zlomku, procenta apod.) • Společné jmění manželů • Může vzniknout jen mezi manžely (nikoliv druh-družka, event. registrovaní partneři)

 19. Společné jmění manželů

 20. Společné jmění manželů • Nahradilo bezpodílové spoluvlastnictví • Lze zúžit i omezit smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu – předmanželské smlouvy

 21. Závazkový právní vztah - závazky • Vztah, kde věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) a dlužníkovi povinnost splnit závazek • Relativní právo • Inter partes • Kupní smlouva, darovací smlouva • Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura • Obligace je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom někomu, v souladu s právem našeho státu, poskytli plnění • Obligace

 22. Závazky právo na plnění povinnost => dluh

 23. Závazky vznik • Právní úkony zejm. smlouvy zákonem upravéné (smluvní typy), ale i neupravené tzv. inomináty • Způsobené škody (náhrada škody) • Bezdůvodné obohacení • Jiné skutečnosti (např. odpovědnost za vady, nález věci, rozhodnutí soudu aj.)

 24. Smlouvy • Dvoustranný právní úkon

 25. Zajištění a zánik závazků • Zajištění • Smluvní pokuta • Ručení • Dohoda o srážkách ze mzdy • Uznání dluhu aj. • Zánik • Splnění • Dohoda • Nemožnost plnění • Uplynutí doby • Smrt dlužníka nebo věřitele (zanikají jen práva vázána na osobu jinak nezanikají) • Započtení • Výpověď • Neuplatnění práva - prekluze • Splynutí • Narovnání – úprava sporných práv – nový závazek

 26. Smluvní typy • Kupní smlouva • Darovací smlouva • Smlouva o dílo • Smlouva o půjčce • Nájemní smlouva • Smlouva o ubytování • Smlouva o přepravě • Smlouva o sdružení aj. (§§ 588-852k) • Inominátní kontrakty

 27. Dědění • Právní skutečnost – smrt • Prokazuje se úmrtním listem – ohledání mrtvoly, event. Prohlášení za mrtvého – včleněno do právního řádu po 1.světové válce • Dva delační důvody – závěť a zákon • Zvláštní způsob nabytí - odúmrť • Semel heres semper heres

 28. Dědění ze závěti • Závěť – jednostranný úkon mortis causa • Pořízení s celým, event. s části dědictví • Přednost před zákonem • formou notářského zápisu • vlastnoručně sepsaná závěť tzv. holografní • sepsaná jiným způsobem než uvedeným v bodě 2. tzv. allografní + 2 svědci Vždy musí být datum – jinak neplatná!

 29. Odmítnutí dědictví • Výslovně – ústně u soudu, resp. písemně zaslat • Lhůta 1 měsíc – od kdy se od soudu dozvěděl, a byl vyrozuměn o následcích odmítnutí (kumulativně) • Nelze odmítnout – dal-li svým počínáním najevo, že odmítnout nechce • Odmítnutí/přijetí nelze odvolat – SEMEL HERES SEMPER HERES (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 30. § J U D I K A T U R A • 18 Co 324/95 • publikovaný v časopise Ad Notam, 1996, č. 3 • Dovolal-li se potomek relativní neplatnosti závěti, dal tím najevo, že chce dědit a proto nemůže již dědictví odmítnout. (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 31. Dědická nezpůsobilost • Dopustil se úmyslného TČ proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům • Zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle • Může mu tento čin odpustit (inter vivos!) (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 32. Vydědění • Vydědit lze jen potomka (syn, vnuk, pravnuk…) tzv. neopomenutelní dědicové (rozdíl zletilý/nezletilý) • a) neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci • b) neprojevuje opravdový zájem • c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku • d) trvale vede nezřízený život • Písemná forma vydědění (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 33. Dědění ze zákonaIntestátní posloupnost • PRVNÍ SKUPINA • V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner, každý z nich stejným dílem. • Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci. (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 34. (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 35. Dědění ze zákonaIntestátní posloupnost • DRUHÁ SKUPINA • Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. • Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví. (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 36. (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 37. Dědění ze zákonaIntestátní posloupnost • TŘETÍ SKUPINA • Nedědí-li manžel, partner ani žádný z rodičů, dědí ve třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. • Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 38. (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 39. Dědění ze zákonaIntestátní posloupnost • ČTVRTÁ SKUPINA • Nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti. (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 40. (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 41. Kdo je to smějící se dědic? (c) Mgr. Pavel Petr, LL.M. 2009

 42. Obchodní právo

 43. Obchodní právo • Upravuje postavení podnikatelů • Obchodní závazkové vztahy • Další vztahy související s podnikáním

 44. Obchodní právo - systematika • Obchodní zákoník –513/1991 Sb. • Člení se do 4 částí (obecná ustanovení (i); obchodní společnosti a družstva (ii); obchodně závazkové vztahy (iii); společná ustanovení (iv)) • Nahradil někdejší Hospodářský zákoník č.101/1963 Sb.

 45. Podnikání • Soustavná činnost – míněno kontinuálně ve vztahu k profesnímu zaměření podnikatelského oprávnění (jednorázový prodej cenných papírů zelinářem není podnikáním) • Prováděná podnikatelem samostatně • Vlastním jménem(pod jménem FO nebo názvem, resp. obchodní firmou PO) • Na vlastní odpovědnost(podnikatelské riziko) • Za účelem dosažení zisku(potencionální – má vést nikoli nutně rezultovat! př. poskytnutí bezúročné půjčky není podnikáním zatímco ztrátová cukrárna ano)

 46. Podnikatel • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku(PO i FO!!) pouhý fakt zápisu – včelařské družstvo znamená, že je podnikatelem – tzv.fiktivní podnikatelé nebo podnikatelé podle formy, a.s. a s.r.o. lze založit i za jiným účelem než podnikání • Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění(ŽO) – jeho průkazem je živnostenský list nebo koncesní listina • Osoba, která podniká na základě jiného než ŽOTzv.svobodná povolání(i) – advokáti, zubaři, lékaři, veterináři,architekti, notáři, auditoři, daňový poradci, znalci aj.) dále zvláštní aktivity(ii) nutné oprávnění – hornická činnost, prodej léčiv, zbraní aj. • Osoba, která provozuje zemědělskou výrobuvyjma drobných pěstitelů a chovatelů • Zvláštní předpisy – ČNB má při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele

 47. Živnostenské oprávnění • Upravuje Živnostenský zákon 455/1991 Sb. • Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem • Živnosti jsou: • a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení, (řemeslné (opravy karosérií, zámečnictví), vázané ( provozování autoškoly) a volné(realitní činnost, oprava obuvi) • b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese (směnárny, taxislužba, pohřební služba aj.) • Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká u ohlašovacích živností dnem ohlášení u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

 48. Živnostenský list a Koncesní listina Nahrazeno výpisem ze ŽR

 49. Živnostenské úřady • Živnostenský úřad ČR nebyl zřízen – jeho pravomoc vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu