1 / 18

Виконала: Якименко О.С. Науковий керівник, докт. с.-г. наук,професор Гуменюк Г.Д.

До вашої уваги представляється магістерська робота на тему: «Порівняння стандартизованих методів визначення якості целюлози для виготовлення паперу на документи з міжнародними і розроблення гармонізованого стандарту». Виконала: Якименко О.С. Науковий керівник, докт. с.-г. наук,професор

evita
Download Presentation

Виконала: Якименко О.С. Науковий керівник, докт. с.-г. наук,професор Гуменюк Г.Д.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. До вашої уваги представляється магістерська роботана тему:«Порівняння стандартизованих методів визначення якості целюлози для виготовлення паперу на документи з міжнародними і розроблення гармонізованого стандарту» Виконала: Якименко О.С. Науковий керівник, докт. с.-г. наук,професор Гуменюк Г.Д. Київ - 2013

 2. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ:полягає в тому, що саме гармонізація міжнародних стандартів наближує Україну до європейських вимог у сфері стандартизації. ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ: на даний час в Україні відсутній національний стандарт на визначення показника якості целюлози “вміст сухої речовини”.

 3. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:методи визначення якості целюлози для виготовлення паперу на документи, зокрема, показники якості – вміст сухої речовини (протилежний показник вміст вологості).ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:порівняння стандартизованих методів визначення якості целюлози для виготовлення паперу на документи з міжнародними.

 4. МЕТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ:розроблення проекту національного стандарту гармонізованого з міжнародним. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: • при підготовці магістерської роботи використовувались загальноприйняті методи аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення.

 5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЦЕЛЮЛОЗИ: • відбір зразків для випробувань; • білість; • величина pH водної витяжки; • вміст сухої речовини (вміст вологості – як протилежний показник); • вміст золи при температурі 525 С.

 6. Перелік стандартів чинних в Україні: • ГОСТ 7004-93 (ИСО 7213-81) “Целлюлоза. Отбор проб для испытаний”; • ГОСТ 12523-77 “Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины рН водной вытяжки”; • ГОСТ 16932-93 (ИСО 638-78) “Целлюлоза. Определение содержания сухого вещества”; • ДСТУ 3364-96 (ISO 3688:1977, IDT; ГОСТ 30437-96, IDT) “Целюлоза. Метод визначення білості”; • ДСТУ ISO 2470:2005 (ISO 2470:1999, IDT) “Папір, картон і целюлоза. Вимірювання коефіцієнта дифузного відбиття в синьому світлі (білість за ISO)”; • ДСТУ ISO 6588-1:2008 (ISO 6588-1:2005, IDT) “Папір, картон і волокнисті напівфабрикати. Визначення рН водної витяжки. Частина 1. Метод холодного екстрагування”; • ДСТУ ISO 6588-2:2008 (ISO 6588-2:2005, IDT) “Папір, картон і волокнисті напівфабрикати. Визначення рН водної витяжки. Частина 2. Метод гарячого екстрагування”; • ДСТУ ISO 1762:2010 (ISO 1762:2001, IDT) “Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення вмісту золи за температури 525С”.

 7. Чинні міжнародні стандартина методи контролю якості целюлози: • ISO 7213:1981 Целюлоза. Відбір зразків для випробувань (Pulps - Sampling for testing); • ISO 3688:1999 Целюлоза. Підготовка лабораторних листів для вимірювання дифузного відбиття у синьому світлі (білість за ISO) (Pulps - Preparation of laboratory sheets for the measurement of diffuse blue reflectance factor (ISO brightness)); • ISO 2470-1:2009 Папір, картон, целюлоза. Вимірювання коефіцієнту дифузного відбиття у синьому світлі. Частина 1. Умови внутрішнього освітлення (яскравість за ISO)(Paper, board and pulps - Measurement of diffuse blue reflectance factor - Part 1: Indoor daylight conditions (ISO brightness)); • ISO 2470-2:2008 Папір, картон, целюлоза. Вимірювання коефіцієнту дифузного відбиття у синьому світлі. Частина 2. Умови зовнішнього денного освітлення (яскравість D65) (Paper, board and pulps - Measurement of diffuse blue reflectance factor - Part 2: Outdoor daylight conditions (D65 brightness));

 8. ISO 6588-1:2012 Папір, картон і целюлоза. Визначення рН водних екстрактів. Частина 1. Холодне екстрагування(Paper, board and pulps - Determination of pH of aqueous extracts - Part 1: Cold extraction); • ISO 6588-2:2012 Папір, картон і целюлоза. Визначення рН водних екстрактів. Частина 2. Гаряче екстрагування(Paper, board and pulps - Determination of pH of aqueous extracts - Part 2: Hot extraction); • ISO 638:2008 Папір, картон і целюлоза. Визначення сухого залишку. Метод сушки в сушильній шафі(Paper, board and pulps - Determination of dry matter content - Oven-drying method); • ISO 1762:2001 Папір, картон і целюлоза. Визначення залишку (золи) при прокалюванні при 525 С (Paper, board and pulps - Determination of residue (ash) on ignition at 525 degrees C).

 9. Чинні європейські стандартина методи контролю якості целюлози: • EN 27213:1993 Целюлоза – Відбір зразків для випробувань (Pulps - Sampling for testing (ISO 7213:1981)); • EN 638:2008 Папір, картон і целюлоза – Визначення сухого залишку – Метод сушки в сушильній шафі (Paper, board and pulps - Determination of dry matter content - Oven-drying method (ISO 638:2008)).

 10. ПЕРЕВАГИ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 638:2008 ПЕРЕД ГОСТ 16932-93 (ИСО 638-78): • більш новий і сучасний стандарт (2008 року); • універсальність – застосування описаного методу для целюлози, паперу і картону; • можливість використання зразків для аналізу вагою, що коливається від 1-2 г до 50 г; • стандарт не ускладненийнеточними експрес-методами; • як наслідок з попереднього пункту, менші затрати коштів на розроблення стандарту.

 11. РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТУНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИПАПІР, КАРТОН, ЦЕЛЮЛОЗА ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СУХОЇ РЕЧОВИНИ МЕТОД СУШКИ В СУШИЛЬНІЙ ШАФІ(ISO 638:2008, IDT)проект ДСТУ ISO 638:2013Видання офіційнеКиївМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ2013

 12. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТАНДАРТУ: • Національний вступ • Сфера застосування • Нормативні посилання • Терміни та визначення понять • Принцип дії • Апаратура • Вибірка • Підготовка дослідних зразків • Процедура • Опрацювання результатів • Точність • Протокол випробувань • Додаток А • Бібліографія

 13. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В СТАДАРТІ:Вміст сухої речовини (папір, картон і целюлоза) (dry matter content (paper, board and pulps)) – відношення маси дослідного зразка після сушіння до постійної маси при температурі 105 С +2 С до його маси до висушування. (Виражається у відсотках). Постійна маса (папір, картон і целюлоза) (constant mass (paper, board and pulps)) – маса зразка досягнута після сушіння при температурі 105 С+2 С, доки різниця між двома послідовними сушіннями і зважуваннями розділеними у часі щонайменше половиною початкового періоду сушіння, не перевищує 0,1% масової частки дослідного зразка перед сушінням.

 14. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ: Економічна ефективність гармонізаціїміжнародного стандарту полягатиме в тому, що затрати коштів на неї підуть значно менші, ніж на розроблення нового національного стандарту. Розробка гармонізованого стандарту з міжнародним обійдеться в 5,2 рази дешевше (різниця становить 51414,92 грн.), ніж розробка національного стандарту. Затрати коштів на гармонізацію знизяться на 80,7%, порівняно з розробленням проекту національного стандарту.

 15. ВИСНОВКИ: • Целюлоза майже не виробляється в Україні, а імпортується, тому не можливо контролювати якість отриманої целюлози, а необхідно постійно здійснювати саме вхідний контроль готової продукції. • В Україні ще досі чинними є стандарти СРСР на визначення показників якості целюлози, які були розроблені 20 років тому і не відповідають сучасним ринковим відносинам, особливо на міжнародному чи європейському рівні. • Національний стандарт на визначення вмісту сухої речовини (і вологості) відсутній.

 16. Стандарт ISO 638:2008 діє і перевірений в 11 різних лабораторіях Міжнародною Органіацією зі Стандартизації. Даний стандарт може використовуватись більш широко ніж ГОСТ 16932-93 (ИСО 638-78) Целлюлоза. Определение содержания сухого вещества, оскільки стосується не лише целюлози, а також паперу і картону. • Розроблено проект національного стандарту гармонізованого з міжнародним – ДСТУ ISO 638 «Папір, картон і целюлоза. Визначення вмісту сухої речовини. Метод сушки в сушильній шафі», за яким можна визначити: • - вміст сухої речовини; • - вміст вологості.

 17. ПРОПОЗИЦІЇ: • Кінцевим результатом магістерської роботи є розроблений проект національногостандарту гармонізованого з міжнародним ДСТУ ISO 638 «Папір, картон і целюлоза. Визначення вмісту сухої речовини. Метод сушки в сушильній шафі». Стандарт відповідає вимогам національної стандартизації щодо розроблення, гармонізації та оформлення національних нормативних документів, тож, його можна рекомендувати, після проходження всіх необхідних процедур, до затвердження та впровадження у виробництво. • Впровадження стандарту сприятиме точному контролю якості целюлози, а також паперу і картону за показниками «вміст сухої речовини» і «вміст вологості», що забезпечить відповідність готової продукції вимогам міжнародних норм, і приведе до збільшення попиту на дану продукцію не лише на вітчизняному , а і на європейському або міжнародному ринках.

 18. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

More Related