slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Försäkringskassan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Försäkringskassan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Försäkringskassan - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Försäkringskassan. Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser tandvård Gör 54 miljoner utbetalningar per år (inklusive pensionsutbetalningar) Utgifterna utgör knappt 7 procent av BNP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Försäkringskassan' - everly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rs kringskassan
Försäkringskassan
 • Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen
 • Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser tandvård
 • Gör 54 miljoner utbetalningar per år (inklusive pensionsutbetalningar)
 • Utgifterna utgör knappt 7 procent av BNP
 • 15 nationella och 53 lokala försäkringscenter
 • 5 kundcenter för privatpersoner och partners
 • Cirka 140 servicekontor/lokala kontor
 • Cirka 125 serviceplatser
 • Huvudkontor i Stockholm
 • Cirka 12 900 anställda
f rs kringskassans organisation
Försäkringskassans organisation

Allmänt ombud

Generaldirektör

Överdirektör

Internrevision

Insynsråd

Staber

Lokala försäkringscenter

och lokala kontor

Försäkrings-

processer

Nationella

försäkringscenter

Analys och prognos

Kundcenter/

Självbetjäning

IT

Verksamhetsstöd

m lbild
Målbild

Försäkringskassan ska

 • ha statsmakternas och medborgarnas fulla förtroende när det gäller kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet,
 • uppnå allmänhetens förväntningar när det gäller bemötande och service,
 • bidra aktivt till stabilt låg sjukfrånvaro,
 • bidra aktivt till att minska utanförskapet för personer med funktionsnedsätt-ning,
 • betala ut föräldraförmåner på ett effektivt och serviceinriktat sätt och bidra inom sitt verksamhetsområde till att uppfylla de politiska målen för barnfa-miljer,
 • åtnjuta förtroende som Sveriges ledande expert inom socialförsäkringsom-rådet,
 • säkerställer att felaktiga utbetalningar inte görs och motverkar bidragsbrott
 • ta ansvar för en effektiv administration med en ekonomi i balans samt
 • vara en utvecklande arbetsplats med stolta medarbetare.
verksamhetsid
Verksamhetsidé
 • Genom vårt uppdrag underlättar vi för människor när livet tar en ny vändning
 • Vi strävar efter att hantera alla ärenden enkelt, snabbt och rätt
 • Respekt och engagemang präglar vårt arbete
 • Vi har kunskap om socialförsäkringens effekter för individ och samhälle och agerar aktivt för att socialförsäkringen och våra arbetssätt anpassas till ändrade behov i samhället
uppdraget
Uppdraget

Medborgarna

 • Ska snabbt och rättssäkert få beslut om det ekonomiska stöd han eller hon har rätt till
 • Ska få information så att de förstår sina rättigheter och skyldigheter
 • Ska få stöd som underlättar övergången från ersättning via sjukförsäkringen till återgång i arbete
uppdraget1
Uppdraget

Regeringen

 • Ska få de underlag den behöver för beslut som gäller Försäkringskassans verksamhetsområde
trygghet genom hela livet
Trygghet genom hela livet

Drygt 40 olika förmåner och bidrag

inom socialförsäkringen

 • Stöd till barnfamiljer
 • Sjukdom och rehabilitering
 • Stöd till funktionshindrade
 • Sjukvård utomlands
 • Tandvård
f rm ner inom socialf rs kringen exklusive pension
Förmåner inom socialförsäkringenexklusive pension

Sjuk• Sjukpenning • Förlängd sjukpenning • Fortsatt sjukpenning •Aktivitetsersättning • Sjukersättning • Arbetsskadeersättning • Yrkesskadeersättning • Närstående-penning • Reseersättning istället för sjukpenning • Smittbärarpenning • Rehabiliteringsersättning •Statligt personskadeskydd•Sjuklönegaranti •Särskilt högriskskydd • Bostadstillägg

Funktionsnedsättning

• Assistansersättning • Bilstöd • Handikappersättning • Bidrag till arbetshjälpmedel •Vårdbidrag • Kontaktdagar för vissa funktions-hindrade barn

Förälder• Föräldrapenning • Tillfällig föräldra-penning • Havandeskapspenning • Bostadsbidrag •Underhållsstöd •Underhållsbidrag • Allmänt och förlängt barnbidrag inklusive flerbarnstillägg •Adoptionskostnadsbidrag

Övrigt•Aktivitetsstöd • Utvecklingsersättning • Familjebidrag, Bostadsbidrag, Närings-bidrag och Begravningsbidrag till total-försvarspliktiga • EU-kortet • Tandvård

kundorientering inte geografi styr verksamhetsstrukturen
Kundorientering (inte geografi) styr verksamhetsstrukturen

@

Självbetjäning via Internet

Nationellt försäkringscenter

Lokalkontor

Personliga handläggare

Kund

Lokalt försäkringscenter

Kundcenter

lokala f rs kringscenter handl ggning i n ra kontakt med kunden
Lokala försäkringscenterhandläggning i nära kontakt med kunden
 • Stöd för långtidssjukskrivna och funktionshindrade
 • Personliga handläggare arbetar med plan för återgång i arbete, avstämningsmöten etc.
 • 53 orter i landet – kontakter nära kunderna, till exempel vårdcentral, arbetsplats, servicekontor
nationella f rs kringscenter r ttss ker och snabb handl ggning
Nationella försäkringscenterrättssäker och snabb handläggning
 • Enhetlig och effektiv handläggning– utjämnar skillnader i landet
 • Nationell ledning – 15 arbetsplatser
 • Handlägger ärenden inom de flesta förmåner
samverkansansvarig f r strukturell samverkan
Samverkansansvarig för strukturell samverkan

Generell information och utbildning om nya regler och arbetssätt

Samverkansöverenskommelser för arbetsgivare och vårdenheter med behov av stöd

Samverkansprojekt med kommuner, vården arbetsförmedling

Fördelar för partners:

Fokus på ohälsa

Fokus på att förbättra samverkan

En resurs dedikerad för samverkan

ut kat samarbete med v rden och arbetsgivare
Förtydligade roller och ansvarsfördelning mellan partners och Försäkringskassan

Försäkringskassans samverkansansvariga arbetar proaktivt tillsammans med partners

Prioriterade vårdenheter erbjuds nära samarbete för förbättrat sjukskrivningsbeteende

Prioriterade arbetsgivare erbjuds både konsultativt stöd för att minska ohälsan på arbetsplatsen och stöd på handläggningsnivå i form av kontaktteam

Ökad tillgänglighet till Försäkringskassan genom kundcenter för partners och ett bättre självbetjäningsutbud

Ökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat samarbete med vården och arbetsgivare
samverkansansvariga gbg
Samverkansansvariga - Gbg

LFC Centrum: Karin Lindfors, 010-119 6012

LFC Gamlestaden: Rolf Carlsson, 010-119 6410

Evert Svenningsson, 010-119 6233

LFC Hisingen: Agneta Malmsten, 010-119 5673

aktuella fr gor
Aktuella frågor
 • Sjukfrånvaron, liksom antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, fortsätter att minska
 • Fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen för att underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete
 • Åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen
 • Fortsatt utveckling av Försäkringskassan – det ska bli enkelt, snabbt och rätt för kunden
socialf rs kringen@internet
socialförsäkringen@internet
 • www.forsakringskassan.se
 • www.pensionsmyndigheten.se
 • www.minpension.se