drejebog for biogasplanl gning december 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
Drejebog for biogasplanlægning December 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Drejebog for biogasplanlægning December 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Drejebog for biogasplanlægning December 2011. Biogassekretariatet. Biogassekretariatet. PAGE 1. Klik på de enkelte faser for at se en nærmere beskrivelse af fasens indhold.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Drejebog for biogasplanlægning December 2011' - evelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drejebog for biogasplanl gning december 2011

Drejebog for biogasplanlægningDecember 2011

Biogassekretariatet

Biogassekretariatet

PAGE 1

klik p de enkelte faser for at se en n rmere beskrivelse af fasens indhold
Klik på de enkelte faser for at se en nærmere beskrivelse af fasens indhold.

Tid afhænger i høj grad af omstændighederne Tid fastlagt af lovgivningTid til behandling i udvalg og byråd Tid afhænger af leverancer fra bygherre

slide3
B. Konkret projektplanlægning

Tid afhænger i høj grad af omstændighederne Tid fastlagt af lovgivningTid til behandling i udvalg og byråd Tid afhænger af leverancer fra bygherre

1 forberedende arbejde i kommunen
1. Forberedende arbejde i kommunen
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Kommunale, regionale og statslige oplysninger og data
 • Fx klima- og energiplan, varmeplan, kommuneplan, jordbrugsplanlægning og erhvervsområder til miljøklasse 7 eller virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 • Opgave / Produkt:
 • Overvejelser om visioner og målsætninger for planlægningen
 • Overordnede analyser af potentiale
 • Etablering af planlægningsorganisation (internt og eksternt) og udarbejdelse af tidsplan
 • Politisk beslutning om udarbejdelse af temaplan
 • Nødvendig beslutning:
 • Forventninger til planlægningen – Overordnet analyse / detaljeret analyse af konkrete områder?
 • Ønsker om særlige planlægningsfaktorer – fx minimumafstand til beboelse, beliggenhed i erhvervsområder/det åbne land, relation til landbrugsplanlægning for større husdyrproduktioner
 • Forventninger til politisk inddragelse – hvor ofte vil politikerne spørges og orienteres?
 • Faglig og politisk prioritering af analyse-resultat
 • Fastlæggelse af næste skridt
 • Hvilke interessenter skal involveres og på hvilket tidspunkt? Interessentanalyse.

Tilbage til tidsplan A

slide5
2 Dialog med interessenter
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Interessentanalyse – hvem kunne være interessenterne i den overordnede planlægning?
 • Opgave / Produkt:
 • Oplæg til potentielle interessenter
 • Tidlig dialog med Naturstyrelsen Fysisk planlægning og VVM
 • Dialog med interessenter
 • Nødvendig beslutning:
 • Detaljeringsgrad af kommuneplantillæg (scenarie 1-4) – bemærk at planlægningsniveauet spiller en rolle ved FødevareErhvervs prioritering af ansøgninger om anlægstilskud.
 • Faglig og politisk prioritering af analyse-resultat
 • Fastlæggelse af næste skridt

Tilbage til tidsplan A

slide6
3. Offentlig idéfase / fordebat
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling evt. med deltagelse af investor/investors rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Interessent analyse
 • Opgave / Produkt:
 • Forberedelse af debatoplæg og politisk behandling heraf – det anbefales at behandle fx lugt og risiko
 • Offentlig idefase og evt. interessentinddragelse
 • Høring af berørte myndigheder
 • Behandling af indkomne bemærkninger, sagsfremstilling og politisk behandling heraf
 • Nødvendig beslutning:
 • Vægtning af indkomne bemærkninger
 • Detaljeringsgrad af kommuneplantillæg (scenarie 1-4)

Tilbage til tidsplan A

slide7
4. Planforslag og miljøvurdering
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Dialog med Naturstyrelsen Fysisk planlægning og VVM
 • Input til emner der skal miljøvurderes (scopingresultat)
 • Detaljeringsgrad af kommuneplantillæg (scenarie 1-4)
 • Miljøvurdering fra fagområder på baggrund af intern høring
 • Opgave / Produkt:
 • Indkaldelse af ideer til emner der skal miljøvurderes – indkaldes fra berørte myndigheder (scoping)
 • Udarbejde skemaer til faglige miljøvurderinger
 • Udarbejdelse af miljørapport med miljøvurdering
 • Udarbejdelse af planforslag med retningslinjer, redegørelse og evt. udpegninger samt KP-rammer
 • Sagsfremstilling og politisk behandling heraf
 • Udarbejdelse af planforslag til offentliggørelse
 • Nødvendig beslutning:
 • Godkendelse af planforslag og miljørapport til offentliggørelse

Tilbage til tidsplan A

slide8
5. Offentlighedsfase
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling
 • Nødvendige input:
 • Politisk godkendt planforslag og miljørapport
 • Opgave / Produkt:
 • Offentliggørelse af planforslag og miljørapport i minimum 8 uger
 • Dialog med berørte interessenter i konkret udpegede områder
 • Afholdelse af møder med borgere og interessenter
 • Sammenfattende redegørelse af indsigelser og høringssvar
 • Revidering, evt. partshøring eller ny offentlighedsfase
 • Nødvendig beslutning:

Tilbage til tidsplan A

slide9
6. Vedtagelse af temaplan
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling
 • Nødvendige input:
 • Sammenfattende redegørelse af indsigelser og høringssvar
 • Temaplan med indarbejdelse af evt. ændringer
 • Opgave / Produkt:
 • Sagsfremstilling og politisk behandling heraf
 • Offentliggørelse af endelig vedtaget temaplan med klagevejledning
 • Nødvendig beslutning:
 • Endelig godkendelse af temaplan

Tilbage til tidsplan A

slide10
7. Anmeldelse og politisk beslutning
 • Ansvarlig:
 • Investor samt planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Investor/investors rådgiver og kommunens planafdeling
 • Nødvendige input:
 • Anmeldelse fra investor samt evt. ansøgning om miljøgodkendelse.
 • Anmeldelsen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at VVM-myndigheden kan afgøre, om sagen er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, samt hvilke typer af miljøpåvirkninger, der må forventes fra anlægget. Oplysningerne bør som minimum omfatte anlæggets karakteristika – herunder art, dimensioner, placering og potentielle miljøpåvirkning svarende til kriterierne i bilag 3.
 • Opgave / Produkt:
 • Sagsfremstilling af konkret projekt samt af muligheden for koordinering med overordnet planlægning
 • Politisk beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for det konkrete anlæg
 • Politisk beslutning om evt. koordinering med overordnet planlægning
 • Nødvendig beslutning:
 • Politisk beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for det konkrete anlæg
 • Politisk beslutning om evt. koordinering med overordnet planlægning

Tilbage til tidsplan B

slide11
8. Afklaring af habitat og indplacering i VVM
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Anmeldelse fra investor samt evt. ansøgning om miljøgodkendelse
 • Politisk beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for det konkrete anlæg
 • Opgave / Produkt:
 • Habitat-screening / bilag 4 arter – kan tage lang tid og er afgørende for om projektet kan gennemføres
 • Klassificering/håndtering af affald efter affaldsbekendtgørelsen
 • Afgørelse af om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen
 • Indplacering i VVM – bilag 1 eller bilag 2?
 • Afgørelse om bilag 1 sendes til investor/bygherre – klagefrist 4 uger
 • Nødvendig beslutning:
 • VVM – bilag 1 eller bilag 2?

Tilbage til tidsplan B

slide12
9. VVM-screening
 • Ansvarlig:
 • Kommunens VVM-ansvarlige
 • Udførende:
 • Kommunens VVM-afdeling eller evt. investors rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Anmeldelse fra investor
 • VVM-screening fra fagområder
 • Opgave / Produkt:
 • Høring af berørte myndigheder
 • Udarbejdelse og udfyldelse af screeningsskema
 • Evt. partshøring (Forvaltningsloven)
 • Afgørelse om VVM-pligt. Begrundes på grundlag af væsentlig miljømæssig belastning eller ej
 • Udarbejdelse af sammenfattet VVM-screening
 • Annoncering og offentliggørelse om VVM-pligt – klagefrist 4 uger
 • Nødvendig beslutning:
 • VVM-pligt eller ej.

Tilbage til tidsplan B

slide13
10. Forberedende arbejde i kommunen
 • Ansvarlig:
 • Chef for planområdet
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Relevante oplysninger fra konkret ansøger
 • Kommunale, regionale og statslige oplysninger og data - fx klima/energiplan, varmeplan, kommuneplan, jordbrugsplanlægning og erhvervsområder til miljøklasse 7 / virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 • Opgave / Produkt:
 • Overordnede analyser af potentiale (geografisk analyse, afstandsanalyse, afsætningsanalyse, husdyranalyse)
 • Analyser af det konkrete område og påvirkning herpå (naboforhold, natur, planter, dyr, landskab, kulturarv)
 • Interessentanalyse vedr. det konkrete område
 • Kommunikationsplan: Strategi og plan for orientering og inddragelse af interessenter
 • Informationsmateriale eller kontakt til interessenter eller beboere (evt. via beboerforeninger, landboforeninger eller konkrete personer)
 • Etablering af planlægningsorganisation (eksternt og internt) og tidsplan
 • Udkast til overordnede kommuneplanrammer for biogasanlæg
 • Udkast til vilkår i miljøgodkendelsen
 • Evt. en risikoanalyse vedr. planlægningsprocessen
 • Nødvendig beslutning:
 • Investors og politikernes ønsker til hvilke interessenter skal involveres, hvornår og med hvilket formål?

Tilbage til tidsplan B

slide14
11. Dialog med interessenter i det konkrete projekt
 • Ansvarlig:
 • Chef for planområdet
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Investors og politiske beslutning om formålet med interessentinddragelsen?
 • Opgave / Produkt:
 • Opstartsmøde med investor
 • Dialog med berørte beboere og interessenter (møder eller direkte kontakt)
 • Nødvendig beslutning:
 • Hvem skal involveres, hvor, hvornår og hvordan?

Tilbage til tidsplan B

slide15
12.1 VVM-redegørelse
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens VVM/Miljø/Natur-afdeling eller evt. investors rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg
 • Afklaring af habitat og bilag IV arter – kan tage lang tid og er afgørende for om projektet kan gennemføres
 • VVM-scoping
 • Opgave / Produkt:
 • Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev og politisk behandling heraf
 • Annoncering af idéfase og VVM-pligt (herunder hvor man kan se materialet)
 • Offentlig idefase med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)
 • Høring af berørte myndigheder
 • VVM-scoping til fastlæggelse af undersøgelsesområder (god idé at gøre det skriftligt)
 • Indsamling af materiale til VVM redegørelse inkl. Habitat og bilag 4
 • VVM-redegørelse og udarbejdelse af kommuneplantillæg (retningslinje vedr. VVM og miljøvurdering)
 • Intern høring
 • Opsamling på idefase, scoping, intern høring samt sagsfremstilling og politisk behandling af sagen
 • Nødvendig beslutning:
 • Vægtning af indkomne bemærkninger og evt. tilpasning af planlægningsgrundlaget

Til næste om VVM

Tilbage til tidsplan B

slide16
12.2 VVM-redegørelse - offentlighedsfase
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens VVM-afdeling eller evt. investors rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg
 • Vægtet input fra idefase, scoping, intern høring samt politisk behandling af sagen
 • Opgave / Produkt:
 • Udarbejdelse af VVM-materiale til offentliggørelse
 • Annoncering af offentlig høring og evt. borgermøder
 • Offentlig høring (min. 8 uger) med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)
 • Behandling af høringssvar og politisk sagsfremstilling (sammenfatning i hvidbog og evt. sammenfattende redegørelse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer)
 • Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase
 • Udarbejdelse af VVM-tilladelse
 • Sagsfremstilling og politisk vedtagelse af kommuneplantillæg
 • Offentliggørelse af endelig vedtaget kommuneplantillæg - Klagefrist for VVM (4 uger)
 • Udstedelse af VVM-tilladelse
 • Nødvendig beslutning:
 • Vedtagelse af kommuneplantillæg

Tilbage til tidsplan B

slide17
13.1 Udarbejdelse af kommuneplantillæg inkl. miljøvurdering og miljørapport, hvis der ikke er VVM-pligt
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg
 • Opgave / Produkt:
 • Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev og politisk behandling heraf
 • Annoncering om offentlig idéfase samt offentlig idefase med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)
 • Høring af berørte myndigheder
 • Scoping - jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer
 • Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg med MV
 • Intern høring af KPT
 • Opsamling på idefase, scoping, intern høring og sagsfremstilling til udvalg og byråd
 • Politisk behandling af sagen
 • Nødvendig beslutning:
 • Vægtning af indkomne bemærkninger
 • Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg

Til næste om KPT

Tilbage til tidsplan B

slide18
13.1 Udarbejdelse af kommuneplantillæg – offentlighedsfase, hvis der ikke er VVM-pligt
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg
 • Scopingresultat fra kommunens forskellige fagområder samt berørte myndigheder
 • Opgave / Produkt:
 • Udarbejdelse af materiale til offentliggørelse samt annoncering af offentlig høring og evt. borgermøder
 • Offentlig høring (min. 8 uger) med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)
 • Behandling af høringssvar og politisk sagsfremstilling (sammenfatning i hvidbog og evt. sammenfattende redegørelse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer)
 • Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase
 • Udarbejdelse af endelig plan
 • Sagsfremstilling og politisk vedtagelse af kommuneplantillæg
 • Offentliggørelse af endelig vedtaget kommuneplantillæg - Klagefrist (4 uger)
 • Nødvendig beslutning:
 • Vedtagelse af kommuneplantillæg

Tilbage til tidsplan B

slide19
14.1 Udarbejdelse af lokalplan
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg
 • Opgave / Produkt:
 • Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev og politisk behandling heraf
 • Offentlig idefase med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)
 • Høring af berørte myndigheder
 • Scoping (skriftlig) - fastlæggelse af undersøgelsesområder
 • Udarbejdelse af lokalplan med miljøvurdering (miljørapport med alternativer, gennemførelse af høringer, hensyntagen til miljørapporten og resultaterne af høringerne ved beslutningstagning samt underretning om afgørelsen
 • Intern høring af lokalplan
 • Opsamling på idefase, scoping, intern høring samt sagsfremstilling og politisk behandling af LP og MV
 • Nødvendig beslutning:
 • Vægtning af indkomne bemærkninger
 • Vedtagelse af forslag til lokalplan

Til næste om LP

Tilbage til tidsplan B

slide20
14.2 Udarbejdelse af lokalplan - offentlighedsfase
 • Ansvarlig:
 • Planudvalg og teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver
 • Nødvendige input:
 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg
 • Scopingresultat fra kommunens forskellige fagområder samt berørte myndigheder
 • Opgave / Produkt:
 • Udarbejdelse af materiale til offentliggørelse
 • Annoncering af offentlig høring og evt. borgermøder
 • Offentlig høring (min. 8 uger) med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)
 • Behandling af høringssvar (sammenfatning i hvidbog) og politisk sagsfremstilling
 • Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase
 • Udarbejdelse af endelig plan
 • Politisk behandling/vedtagelse
 • Offentliggørelse af endelig vedtaget LP - Klagefrist (4 uger)
 • Nødvendig beslutning:
 • Vedtagelse af lokalplan

Tilbage til tidsplan B

slide21
15. Udarbejdelse af risikodokumenter og miljøgodkendelse (MG)
 • Ansvarlig:
 • Teknikudvalg
 • Udførende:
 • Kommunens virksomheds/miljøafdeling / Beredskabsstyrelsen
 • Nødvendige input:
 • Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg
 • Opgave / Produkt:
 • Indsamling af materiale til MG inkl opsamling på VVM og evt. afvigelser fra standardvilkår K213
 • Partshøring og opsamling heraf
 • Udarbejdelse af udkast til MG som bilag til VVM-redegørelse
 • Udarbejdelse af notat om sikkerhed som bilag til VVM-redegørelse
 • Intern høring af udkast til MG og notat om sikkerhed
 • Sagsfremstilling og politisk godkendelse af udkast til MG
 • Offentlig høring (min. 8 uger)* med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter)
 • Behandling af høringssvar samt sagsfremstilling og politisk behandling
 • Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase
 • Færdiggørelse af sikkerhedsdokument/sikkerhedsrapport afhængigt af kolonnevirksomhed og af MG
 • Sagsfremstilling og politisk vedtagelse af KPT
 • Offentliggørelse af endelig vedtaget KPT – klagefrist (4 uger)
 • Udstedelse af miljøgodkendelse samt sikkerhedsdokument/sikkerhedsrapport
 • Nødvendig beslutning:
 • Vedtagelse af kommuneplantillæg

Tilbage til tidsplan B

slide22
16. Supplerende godkendelser og tilladelser
 • Godkendelse af varmeplan/varmeforsyningsprojekt (Teknisk udvalg – varmeplanlægger)
 • Godkendelse efter biproduktforordningen (Fødevareregionen)
 • Byggetilladelse (Teknisk udvalg – Kommunens byggesagsafdeling)
 • Andre nødvendige tilladelser

Tilbage til tidsplan B

ad