ghid de bune practici in domeniul salubrizarii
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ghid de bune practici in domeniul salubrizarii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Ghid de bune practici in domeniul salubrizarii - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Ghid de bune practici in domeniul salubrizarii. Draft. CONSILIUL CONCURENTEI 2013. Serviciul public de salubrizare, ca serviciu comunitar de utilităţi publice, este in responsabilitatea :. autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ghid de bune practici in domeniul salubrizarii' - eve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
serviciul public de salubrizare ca serviciu comunitar de utilit i publice este in responsabilitatea
Serviciul public de salubrizare, ca serviciu comunitar de utilităţi publice, este in responsabilitatea:
 • autorităţilor administraţiei publice locale

sau, după caz,

 • asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, mandatate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre.

www.consiliulconcurentei.ro

important
Important!
 • Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, ca serviciu de utilitate publica, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilităţi publice.
 • Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cu autorităţile de reglementare competente în ceea ce priveşte reglementarea, monitorizarea şi controlul serviciului de salubrizare, ca serviciu comunitar de utilitate publica

www.consiliulconcurentei.ro

slide4
Competentele autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor (I):
 • stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;
 • coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu;
 • elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

www.consiliulconcurentei.ro

slide5
Competentele autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor (II):
 • participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului;
 • participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile comerciale pentru prestarea serviciului de salubrizare şi/sau pentru realizarea şi exploatarea infrastructurii aferente;
 • contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări;

www.consiliulconcurentei.ro

slide6
Competentele autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor (III):
 • elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
 • stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;
 • adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru generalizarea colectării selective a deşeurilor, în vederea valorificării, tratării şi depozitării controlate a acestora;
 • stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

www.consiliulconcurentei.ro

slide7
Competentele autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor (IV):
 • stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
 • medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi;
 • sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare;
 • monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare.

www.consiliulconcurentei.ro

slide8
Operatorii serviciului de salubrizare si organele administraţiei publice centrale sau locale trebuie sa respecte legislatia in domeniul concurentei!
 • Dispoziţiile legislatiei in domeniul concurentei se aplică aplică actelor şi faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, săvârşite de:
  • întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi - persoane fizice sau juridice - de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină;
  • autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major.
   • Prin întreprindere în sensul Legii concurentei se înţelege orice operator economic angajat într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, independent de statutul său juridic şi de modul de finanţare, astfel cum este definită în jurisprudenţa Uniunii Europene.

www.consiliulconcurentei.ro

important1
Important!
 • Se interzic orice înţelegeri sau acorduri de asociere şi orice practici concertate dintre operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciului de salubrizare, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa serviciului de salubrizare.
 • Art.9 din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, interzice orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum :
  • limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale;
  • stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.

www.consiliulconcurentei.ro

activitati cuprinse in serviciul de salubrizare
Activitati cuprinse in serviciul de salubrizare
 • precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
 • sortarea deseurilor municipale;
 • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;
 • depozitarea controlata a deseurilor municipale;
 • înfiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora;
 • maturatul, spalatul, stropirea si întretinerea cailor publice;
 • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de înghet;
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;
 • colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);
 • colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;
 • colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;
 • dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

www.consiliulconcurentei.ro

cine furnizeaza serviciul de salubrizare
Cine furnizeaza serviciul de salubrizare?
 • Operatori sau operatori regionali ce pot avea următorul statut:
  • compartimente funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene;
  • servicii publice de interes local sau, după caz, judeţean, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
  • servicii publice de interes local sau, după caz, judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
  • societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale respective;
  • societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat;
  • societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt.
 • Indiferent de modalitatea de gestiune a serviciilor adoptata la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, precum si de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori tara de origine din Uniunea Europeana ale operatorilor, detinerea licentei este obligatorie.

www.consiliulconcurentei.ro

licentele
Licentele
 • Operatorului care doreste sa participe la un numar nelimitat de proceduri de delegare a gestiunii serviciului/activităţii de utilităţi publice i se elibereaza o licenta a carei valabilitate este de un an.
 • In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a unui contract de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor, persoanele juridice care au câştigat o licitaţie de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor pe baza unei licenţe, au obligaţia să solicite de la A.N.R.S.C. acordarea unei noi licenţe.
  • Licenţa care conferă titularului permisiunea de a presta/furniza serviciul de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi specifice acestuia are o valabilitate de maxim 5 ani.

www.consiliulconcurentei.ro

organizarea si functionarea serviciului de salubrizare i
Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare (I)
 • Gestiunea serviciului de salubrizare se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:
  • gestiune directă;
  • gestiune delegată.
 • Modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi/sectoarelor municipiului Bucureşti în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de salubrizare.

www.consiliulconcurentei.ro

organizarea si functionarea serviciului de salubrizare ii
Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare (II)
 • Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C, prin ordin al preşedintelui acesteia.
 • Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe din activităţile ce compun serviciul de salubrizare.

www.consiliulconcurentei.ro

gestiunea directa
Gestiunea directa
 • Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin hotărâri privind darea în administrare, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.

www.consiliulconcurentei.ro

operatorii serviciului de salubrizare in cazul gestiunii directe
Operatorii serviciului de salubrizare in cazul gestiunii directe
 • Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înfiinţaţi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autorităţile deliberative ale acestora; aceşti operatori pot fi:
  • compartimente funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene;
  • servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
  • servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.
 • Gestiunea directă poate fi realizata si de catre regii autonome de interes local sau judeţean numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene ori din împrumuturi rambursabile, până la finalizarea acestora.

www.consiliulconcurentei.ro

gestiunea delegata
Gestiunea delegata
 • Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:
  • hotărâri privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
  • hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate, respectiv aprobate, după caz, de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori de adunările generale ale asociaţiilor, după caz;
  • contractul de delegare a gestiunii.

www.consiliulconcurentei.ro

operatorii serviciului de salubrizare in cazul gestiunii delegate
Operatorii serviciului de salubrizare in cazul gestiunii delegate
 • Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:
  • societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale acestora;
  • societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean, existente la data intrării în vigoare a Legii serviciilor comunitare de utilitati publice, al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic;
  • societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat;
  • societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt.

www.consiliulconcurentei.ro

contractul de delegare a gestiunii
Contractul de delegare a gestiunii
 • Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar.
 • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:
  • contract de concesiune;
  • contract de parteneriat public-privat

www.consiliulconcurentei.ro

procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare i
Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (I)
 • Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
  • licitaţia publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune ofertă;
  • negocierea directă - procedura prin care unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi.

www.consiliulconcurentei.ro

procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare ii
Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (II)
 • Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă. Procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma publicării anunţului, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi, delegatarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, în termen de maximum 60 de zile de la data anulării procedurii.
 • Procedura de negociere directă se aplică numai dacă, după repetarea procedurii de licitaţie, nu a fost posibilă desemnarea unui câştigător. La procedura de negociere directă au dreptul să participe numai ofertanţii care au depus oferte la procedurile de licitaţie organizate
 • Procedura de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat urmează regimul juridic prevăzut de Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

www.consiliulconcurentei.ro

atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare i
Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (I)
 • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor, poate fi atribuit direct:
  • operatorilor regionaliînfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de salubrizare ca serviciu de utilitate publica;
  • operatorilor cu statut de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale înfiinţaţi prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care au avut în administrare şi în exploatare bunuri, activităţi ori servicii de utilităţi publice.

www.consiliulconcurentei.ro

atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare ii
Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (II)
 • Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
  • unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de salubrizare ca serviciu de utilitate publica, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategiceşi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;
  • operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciului de salubrizare ca serviciu de utilitate publica destinat satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
  • capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

www.consiliulconcurentei.ro

atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare iii
Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (III)
 • În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare ca serviciu de utilitate publica atribuite direct, delegarea ulterioară a gestiunii acestui serviciu se poate face numai prin licitatie publica deschisa sau negociere directa in conditiile descrise anterior.

www.consiliulconcurentei.ro

anexele contractului de delegare a gestiunii
Anexele contractului de delegare a gestiunii
 • Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe:
  • caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
  • regulamentul serviciului;
  • inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
  • procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute.

www.consiliulconcurentei.ro

clauze obligatorii ale contractului de delegare a gestiunii i
Clauze obligatorii ale contractului de delegare a gestiunii (I)
 • denumirea părţilor contractante;
 • obiectul contractului;
 • durata contractului;
 • drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
 • programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, renovări, atât fizic, cât şi valoric;
 • sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a acestora;
 • indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a acestora, condiţii şi garanţii;

www.consiliulconcurentei.ro

clauze obligatorii ale contractului de delegare a gestiunii ii
Clauze obligatorii ale contractului de delegare a gestiunii (II)
 • tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
 • modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate;
 • nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;
 • răspunderea contractuală;
 • forţa majoră;
 • condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale;
 • condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate;
 • menţinerea echilibrului contractual;
 • condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
 • administrarea patrimoniului public şi privat preluat;
 • structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia;
 • alte clauze convenite de părţi, după caz.

www.consiliulconcurentei.ro

regimul bunurilor
Regimul bunurilor
 • Bunurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în administrarea si exploatare operatorilor, în baza hotarârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe sau pot fi concesionate operatorilor , în baza hotarârii de atribuire si a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate în conformitate cu prevederile legale.
 • Bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.
 • Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri publice, sau revin în proprietatea publică a acestora, ca bunuri de retur, dacă au fost realizate cu finanţare privată în cadrul unor programe de investiţii asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la expirarea acestuia.

www.consiliulconcurentei.ro

durata maxima a unui contract de delegare a gestiunii
Durata maxima a unui contract de delegare a gestiunii
 • Conform Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicata, Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Aceasta poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei publice locale solicită operatorului, pentru buna executare a serviciului, realizarea unor investiţii ce nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor. Prelungirea se poate face cu condiţia ca durata maximă a contractului să nu depăşească 49 de ani.

www.consiliulconcurentei.ro

informatiile cuprinse in acest pliant nu reprezinta norme juridice
Informatiile cuprinse in acest pliant nu reprezinta norme juridice!
 • Organizarea, functionarea si exploatarea serviciului de salubrizare, se face în conditiile prevãzute de Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cât si a legii specifice - Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Licentele in domeniul salubrizarii se acorda in conformitate cu Hotărârea nr. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.
 • A.N.R.S.C. elaboreaza si stabileste reglementari sectoriale de nivel secundar si tertiar cu caracter obligatoriu, in conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 51/2006- republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin H.G. nr. 671/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. Legislatia elaborata de A.N.R.S.C. aplicabila in domeniul salubrizarii este, printre altele:
  • Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor ;
  • Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
  • Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
  • Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor;

www.consiliulconcurentei.ro

ad