pr dy morskie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pr?dy morskie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Pr?dy morskie - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Prądy morskie. Prądy morskie są to ruchy poziome wody w morzach i oceanach, związane z przenoszeniem znacznych ilości wód na duże odległości. Prądy morskie powstają pod wpływem:. różnic gęstości wody wywołanych zmianami temperatury i zasolenia,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pr?dy morskie' - evania


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Prądy morskie są to ruchy poziome wody w morzach i oceanach, związane z przenoszeniem znacznych ilości wód na duże odległości.
pr dy morskie powstaj pod wp ywem
Prądy morskie powstają pod wpływem:
 • różnic gęstości wody wywołanych zmianami temperatury i zasolenia,
 • ciśnienia powietrza i tarcia wiatru o powierzchnię oceanu,
 • różnic w wysokości poziomu zwierciadła wody w sąsiadujących częściach oceanu,
 • siły przyciągania Księżyca i Słońca.
slide4
a także oddziałują siły wtórne:
 • siła Coriolisa,
 • siła tarcia hamująca ruch,
 • rozkład lądów i mórz, zarys kontynentów,
 • rzeźba dna oceanicznego.
wyr nia si
Wyróżnia się:

1. prądy morskie wiatrowe (dryfowe),

2. prądy morskie grawitacyjno-gradientowe,

3. prądy pływowe.

1 pr dy morskie wiatrowe
1. Prądy morskie wiatrowe

Powstają one wskutek tarcia powietrza o powierzchnię oceanów i mórz oraz parcia wiatru na dowietrzne zbocza fal, gdzie wraz z głębokością prędkość prądu maleje.

Teoretyczny obraz zmian kierunku i prędkości prądu dryfowego wraz z głębokością przedstawia spirala Eckmana.

pr dy wiatrowe s wywo ywane chwilowymi kr tkookresowymi wiatrami

prądy dryfowe są wywoływane wiatrami stałymi (pasaty), wiatrami sezonowymi (monsuny) lub wiatrami przeważającymi (np. wiatry zachodnie w strefie umiarkowanej).

prądy wiatrowe są wywoływane chwilowymi, krótkookresowymi wiatrami.
2 pr dy morskie grawitacyjno gradientowe dzielimy na
2. Prądy morskie grawitacyjno-gradientowe dzielimy na:
 • barogradientowe – wywołane zmianami ciśnienia atmosferycznego nad morzami i oceanami,
 • spływowe – powstają wskutek dopływu wód rzecznych, opadów atmosferycznych, parowania, dopływu wód z innego akwenu lub odpływu wód,
 • kompensacyjne – o charakterze wtórnym, prowadzą do wyrównania poziomu morza bez względu na przyczynę, która wywołała zakłócenie równowagi hydrostatycznej,
slide9

gęstościowe – spowodowane różnicami gęstości wody morskiej, o której decydują temperatura wody i zasolenie (są to głównie prądy podpowierzchniowe i głębinowe.

3 pr dy morskie p ywowe
3. Prądy morskie pływowe

Powstają one na skutek przesuwania się fal pływowych (przypływu i odpływu). Są to ruchy wód okresowo zmieniające kierunek i prędkość. Silne prądy pływowe obserwuje się w obszarach przybrzeżnych: cieśninach, zatokach i estuariach, gdzie obejmują całą masę wody do dna. Na otwartym oceanie te prądy są bardzo słabe.

ze wzgl du na sta o i czas trwania wydziela si pr dy morskie
Ze względu na stałość i czas trwania wydziela się prądy morskie:
 • stałe – mają zawsze ten sam kierunek i tę samą średnią prędkość, np. Prąd Zatokowy, prąd Kuro Siwo,
 • okresowe – zmieniają kierunek i prędkość w regularnych odstępach czasu, np. prądy monsunowe, pływowe,
 • czasowe – powstają pod wpływem krótkotrwałych silnych wiatrów, gwałtownych zmian ciśnienia atmosferycznego i intensywnych opadów.
zale nie od g boko ci po o enia warstwy wody obj tej pr dem wyr nia si si pr dy morskie
Zależnie od głębokości położenia warstwy wody objętej prądem wyróżnia się się prądy morskie:
 • powierzchniowe – są to głównie prądy wiatrowe,
 • głębinowe – ruchy wymienne między masami wodnymi, np. prądy ciśnieniowe, jak wielkie prądy wyrównawcze,
 • przydenne – prądy rozprowadzające np. ciężkie wody antarktyczne w kierunku północnym.
slide13

prądy morskie powierzchniowe

prądy morskie przydenne

prądy morskie głębinowe

upwelling
Upwelling

Jest to prąd morski pionowy wstępujący wywołany działaniem wiatru. Wzbudzane stałymi wiatrami prądy powierzchniowe powodują odpływ wód powierzchniowych, a na ich miejsce napływają zimne wody głębsze. Strefy upwellingu są najbardziej produktywnymi obszarami Oceanu Światowego.

slide15

Obraz satelitarny temperatury oceanu na wybrzeżu Kalifornii wskazujący na wynoszenie zimnych wód na wybrzeżu

literatura
Literatura:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

2. Hewitt P.G., Fizyka wokół nas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

3. Makowska D., Ziemia, WSiP, Warszawa 1998

Źródła zdjęć i ilustracji:

2. http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Ocean_current_2004.jpg

4. mapa:http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:World_map_pol_2005_v02.svg,

rysunek własny na podstawie http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/coriolis.gif

6. rysunek własny na podstawie http://www.biology.mcgill.ca/undergrad/c441b/lect03/ekman.gif

7. rysunek własny na podstawie http://www.awi-bremerhaven.de/ClickLearn/Buch/Pics/ms3a-d.html

9. rysunek własny

10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Waves_mediterranean_sea.jpg

13. rysunek własny na podstawie Makowska D., Ziemia, WSiP, Warszawa 1998

14. rysunek własny na podstawie http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/02quest/background/upwelling/fig1_220.jpg

15. http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/02quest/background/upwelling/media/fig2_map.html

16. http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/02quest/background/upwelling/media/fig3_map.html