slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barokk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barokk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Barokk - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Barokk. Zrínyi Miklós és a barokk eposz. Mikor? Hol?. Az időtartama 1570 és 1750 közé tehető. - A kialakulásának első időszakában még együtt él a reneszánsszal ezt a stílus ötvözetet manierizmusnak nevezzük.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barokk' - evan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Barokk

Zrínyi Miklós és a barokk eposz

mikor hol
Mikor? Hol?
 • Az időtartama 1570 és 1750 közé tehető.
 • - A kialakulásának első időszakában még együtt él a reneszánsszal ezt a stílus ötvözetet manierizmusnak nevezzük.
 • - A kiindulási helye Spanyolország innen Portugáliába, Itáliába, majd egész Európában terjedt el.
slide3
A barokk a reneszánszt követő nagy korszak egész kultúrájának, művészetének és irodalmának legfőbb stílusa tehát korstílus.

Maga a barokk szó az olasz barocco szóból származik, bonyolultságot, nyakatekertséget jelent, de gyöngyöt is. A szillogisztika egy szak szavaként is használták.

A barocco okoskodás bonyolultsága, nyakatekertsége adott nevet ennek a művészi stílus irányzatnak, amelyet a különlegesség a normálistól való eltérés jellemez.

t rsadalmi h tt r
Társadalmi háttér
 • A reneszánsz időszakában a megerősödött polgárság rést üt ugyan a feudalizmus rendszerén, de még nem válik a társadalom uralkodó osztályává.
 • A XVI. századtól Európában új folyamat figyelhető meg, ismét a feudális rendszerek hatalma lesz a vezető, abszolút monarchiák jönnek létre.
slide5
Megindul a katolikus egyház támadása híveinek visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.
 • - Ennek megindítója a jezsuita rend lesz, amelyet 1540-ben Loyolai Szt. Ignác alapított. Ők a református módszereket alkalmazzák, az ellenreformáció terjesztésére.
slide6
A barokk előzménye: a MANIERIZMUS (olasz 'maniera' = mód)
 • átmenet a reneszánszból a barokkba (kb. 1530-1600)
 • modorosság, mesterkéltség jellemzi
 • A barokk késői változata (XVIII. sz. vége): a ROKOKÓ (francia 'rocaille' = kagyló)
 • "miniatűr barokk"
 • könnyedebb, játékosabb formák
 • rendkívül finom, aprólékos megmunkálás
 • különösen a szobabelsők kialakításában, használati tárgyakon figyelhető meg
 • festményeken, versekben gyakori az intimebb, erotikusabb téma
k pz m v szet
KÉPZŐMŰVÉSZET
 • szenvedélyes mozgású, izgatott taglejtésű, végletes érzelmeket hordozó alakokat ábrázol
 • tobzódik a színekben, formákban
 • Allegorikusság
 • a különböző művészeti területek egymásba olvasztása
 • propagandisztikus
p t szet
ÉPÍTÉSZET
 • díszítő és szépítő elemek gyakori különválása
 • látványosságra való törekvés
 • görbe vonalak és körök alkalmazása (ugyanakkor megtörése is)
 • belső dekoráció (kagylódísz)
slide9
ZENE
 • szenvedélyesség, érzelem­telítettség
 • nagy számú énekes vagy hangszer alkalmazása
 • tömeghatásra való törekvés
 • az opera, a kantáta és az oratórium keletkezése
 • a hangszeres zene műformái: concerto, szvit, fúga
az irodalomban
Az irodalomban
 • A művekre a hosszúság, a körmondatokba való bonyolult szerkesztés a jellemző.
 • A témáiban visszatér az Isten elvárásainak megfelelően élő ember figurája.
slide11
Ezekre a művekre a képszerű megfogalmazások bonyolult használata a jellemző, gyakran alkalmaz metaforákat.
 • Gyakran alkalmaz erős érzelmi tartalmú kifejezéseket.
 • Gyakran használ ellentéteket. Hangvételére a fennkölt, pátosz a jellemző.
f irodalmi m fajai
Fő irodalmi műfajai
 • Epika: Eposz ez a műfaj nagyon megfelel a barokk stílusához, mert hosszú terjedelmű, könnyen bonyolítható a történet, és mindig valamilyen különleges embert mutat be, mint maga a barokk is különlegeset.
 • Dráma: A fő műfajai a komédia, a pásztorjáték és a hitvitázó drámák.
f t m i
Fő témái:
 • Az idő, azaz az élet mulandósága
 • a földi ill. a túlvilági élet összehasonlítása
 • valamint az életet az álmok tükrében mutatja be
 • valamint az élet szeretet a pompa szeretet szembeállítása az elragadtatott halálvággyal.
a kor alkot i
A kor alkotói
 • Cervantes - Don Quiote
 • Calderon - Élet álom,
 • Lope de Vega – drámái
 • Tasso - A megszabadított Jeruzsálem
 • Milton - Az elveszett paradicsom
 • Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
slide16
1620-as évek végén tűnik fel,

Periódusai:

 • a/ a barokk kezdetei (kb. 1600—1640 között);
 • b/ a hősi barokk (kb. 1640—1690);
 • c/ a kiteljesedés,a "misztikus barokk" (1690—1740);
 • d/ a késő barokk: a rokokó (1740—1770).
slide17
A magyar barokk irodalom első nagy képviselője Pázmány Péter, legnagyobbja Zrínyi Miklós, a legolvasottabb szerzője a korban pedig Gyöngyösi István. A népies barokkban, pl. a kuruc kor verseiben stíluskeveredés jön létre. (Mikes Kelemen)
m fajok
Műfajok
 • Epika: a prédikáció és a vitairat, ájtatossági irodalom, memoárok.
 • Líra: az anyanyelvű katolikus egyházi énekek jelennek meg gyűjteményeik az énekeskönyvek — kéziratos vagy nyomtatott könyvekben.
 • Dráma. Hitvitázó drámák
p zm ny az r a vall st r t
Pázmány, az író, a vallástérítő

Írói tehetségét, írásművészetét a hittérítésszolgálatába állította.

 • Művei:
 • PrédikációkFelelet Magyari IstvánnakÖt szép levél Alvinci PéterhezKeresztény imádságoskönyv (az első magyar katolikus imakönyv)Az isteni igazságra vezérlő kalauz (Kalauz) (A kor legjelentősebb teológiai összefoglalója)Kempis Tamás: Krisztus követése (fordítás) (A kor legjelentősebb aszketikus műve)
m vei
Művei
 • a.)    Prózai művei:
 • Tábori kis tracta: katonai kézikönyv egyetlen elkészült fejezete.
 • Vitéz hadnagy: Katonai elmélkedések laza gyűjteménye;középpontjában az ideális hadvezér tulajdonságainak megrajzolásával.
 • Mátyás király életéről való elmélkedése:Mátyást az ideális uralkodónak tartja
 • Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság
slide22
b.)    Verses művei:1651-ben Bécsben jelent meg az Adriai tengernek syrenaia. A cím jelentése: Zrínyi Miklós magyar költő.
 • Tudatos kötetkompozíció: tartalmazza első feleségéhez írt szerelmes verseit, az ún. idilliumokat, epigrammákat, a Feszületre című ódát, a Szigeti veszedelmet, s a kötetet a Peroratio (=záróbeszéd) zárja.
szigeti veszedelem
Szigeti veszedelem
 • (1645–46 tele)
 • A megírás körülményeiről a 9. ének első négy versszakában számol be, hivatkozva arra, hogy a műalkotáshoz szükséges nyugalmat állandóan megzavarja a kanizsai török.
a val s g s az r i szabads g
Történelem

A Bécs felé vezető hadjárat része – egy közjáték – a szigetvári ostrom csupán.

Szulejmán halála megtöri ill. gyengíti a törökök hatalmát; bár folytatódnak a török harcok, a birodalom nem nyeri már vissza régi fényét.

A belső vár is kigyulladt (a szárazság miatt).

Zrínyi halála a kitörés miatt.

Eposz

A kereszténység és pogányság élet-halál harca, ahol a tét Magyarország és Európa megmaradása.

Ez a mozzanat segíti Zrínyit, hogy a tárgy megfeleljen az eposzi konvencióknak (nagy formátumú tárgy). Zrínyi kezétől hal meg Szulejmán.

A pokol tüzeként jelenik meg, a túlvilági erők bekapcsolásával.

Nem végezhet vele emberi kéz, egy távoli golyó teríti le.

A valóság és az írói szabadság
a m jellemz i
Műfaj: eposz

A téma: dédapjának, a szigetvári hősnek 1566-os várvédelmét dolgozta fel témaként.

A mű célja: példamutatás

Történelmi háttér: az ország több részre szakadt, a magyar fõurak nem törõdtek a nemzet sorsával, a török veszély egyre komolyabb lett.

A mű jellemzői
mit l barokk eposz
Segélykérés, invokáció nem a Múzsához szól, hanem Szűz Máriához

Zrínyi Miklóst, Szigetvár kapitányát a költő a barokk eszmének megfelelően mint Isten katonáját mutatja be, aki tudatosan vállalja a harcot. (Athleta Christi)

Mitől barokk eposz?
slide27
Monumentális képek, pl.: a hadsereg bemutatásában

Alá- és fölérendeltség ellenére érvényesülő harmónia

A cselekmény bonyolult és mozgalmas

Tapasztalatain alapuló barokk realizmus, naturalizmus, pl.: halálnemek

slide28
Leírásokban megjelenő túldíszítettség /pl.: Zrínyi ruhájának bemutatása /
 • Az eposzban keresztény világkép jelenik meg
 • Az eposz monumentális képei, hasonlatai, jelzői, barokkosan gazdag, színes nyelvhasználata (fegyveres erdők, oroszlánok, sasok, hihetetlen erők mozognak
slide29
Érzelmek nagy erejű ábrázolása: barátság, szerelem hűség, hit, hősiesség
 • Tükörsorsok
 • Csodás elemek állandó jelenléte (látomások, túlvilági jelenetek)
 • Költői túlzások, Zrínyi öli meg Szulimánt
 • Zrínyi Miklós nemcsak hazájáért, hanem a kereszténységért is küzd
 • Zrínyi és seregének mennybemenetele tipikusan barokk motívum
hal la
Halála
 • Véletlen?!