pasientrettighetsloven kapittel 4a innf ring i loven praktisk tiln rming l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pasientrettighetsloven kapittel 4A - innføring i loven – praktisk tilnærming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pasientrettighetsloven kapittel 4A - innføring i loven – praktisk tilnærming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Pasientrettighetsloven kapittel 4A - innføring i loven – praktisk tilnærming - PowerPoint PPT Presentation


  • 353 Views
  • Uploaded on

Pasientrettighetsloven kapittel 4A - innføring i loven – praktisk tilnærming. 5.mai 2011 FoU-enheten Birgit Hvesser. Formålet med loven. §4A-1 Sikre nødvendig somatisk helsehjelp - for å hindre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pasientrettighetsloven kapittel 4A - innføring i loven – praktisk tilnærming' - eustacia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pasientrettighetsloven kapittel 4a innf ring i loven praktisk tiln rming

Pasientrettighetsloven kapittel 4A - innføring i loven – praktisk tilnærming

5.mai 2011

FoU-enheten

Birgit Hvesser

form let med loven

Formålet med loven

§4A-1

Sikre nødvendig somatisk helsehjelp - for å hindre

vesentlig helseskade

Forebygge og begrense bruk av tvang

hvilke pasienter gjelder kapittel 4a for

Hvilke pasienter gjelder kapittel 4A for?

4A-2

Pasienter over 16 år (også umyndiggjorte)

Pasienter som mangler helt eller

delvis samtykkekompetanse

Pasienter som motsetter seg helsehjelpen

avgj relser om samtykkekompetanse

Avgjørelser om samtykkekompetanse:

skal vurderes når pasienten av helsemessige årsaker ikke lenger er i stand til å medvirke til, og/eller forstå konsekvensen av å samtykke til nødvendig helsehjelp.

Slik avgjørelse skal være skriftlig, være begrunnet og om mulig bli lagt fram for pasient og pårørende.

Det skal framgå på hvilket område pasienten ikke er samtykkekompetent

en demensdiagnose er ikke ensbetydende med manglende samtykkekompetanse

En demensdiagnose er ikke ensbetydende med manglende samtykkekompetanse.

Begrenset samtykkekompetanse:Man kan ha samtykkekompetanse i noen situasjoner, men ikke i andre:Eks 1:En person med mild demens, kan evne å ta ut penger, gå i butikken og handle etc, men evner ikke å foreta mer kompliserte finansielle bevegelser.Eks 2:En person med langtkommen demens kan fortsatt ha samtykkekompetanse i ADL-situasjoner.

slide6

Helsetilsynet hadde 4 uanmeldte tilsyn i Buskerud angående overholdelse av tvangsbestemmelsene i pasientrettighetsloven kapittel 4 A i 2010

Noen av funnene:

Det er ikke fokus på å vurdere om pasientene har samtykkekompetanse eller ikke

Det blir utøvd tvang – uten at det er fattet tvangsvedtak

hva er tvang

Hva er tvang?

Holding av pasient

Trusler, stemmebruk

Snikmedisinering (blande medisiner i mat)

Bevegelseshindrende tiltak (sengehest, belter etc)

Innleggelse/tilbakeholdelse i helseinstitusjon

Inngrep i kroppen

uttalelse fra p r rende

Uttalelse fra pårørende:

- Sykehjemspersonellet sier ofte at de må bruke tvang for å få til forsvarlig pleie og beskytte mor mot farer.

- Er det riktig å låse 20 mennesker inne for å hindre at én går ut?

- Er mor mer beskyttet hvis hun faller med hele stolen over seg, enn uten stol?

n r kan vi gi tvungen helsehjelp

Når kan vi gi tvungen helsehjelp?

Helsepersonell skal legge til rette for at helsehjelpen kan ytes uten at det blir nødvendig å bruke tvang.

Vilkår som må være oppfylt

før vi utøver tvang:

§4A-3

Tillitskapende tiltak må være forsøkt først

(Husk at tillitskapende tiltak er individuelle….)

slide11

a: Pasienten må risikere vesentlig helseskade. (dvs. at unnlatelse av å gi hjelp medfører alvorlige konsekvenser for pasienten).

Helseskade omfatter både fysisk og psykisk skade

Eks: En pasient som har et ubehandlet sår eller et brokk, kan i noen tilfeller føre til vesentlig helseskade dersom lidelsen ikke blir behandlet.

Det er ikke nødvendig at helseskaden har oppstått – forebyggende helsehjelp kan også ytes med tvang.

b: Helsehjelpen må være nødvendig

Må avgjøres etter konkret faglig vurdering av det helsemessige behovet til pasienten.

c tiltakene vi iverksetter m st i forhold til behovet for helsehjelp

c: Tiltakene vi iverksetter må stå i forhold til behovet for helsehjelp

Eks.

En eldre pasient blir sendt til tannlege for undersøkelse fordi hun de siste ukene har blitt stadig mer urolig. Det blir konstatert tannrotbetennelse, som trolig gir pasienten sterke smerter. Det er umulig å behandle pasienten uten å bruke tvang. Dersom tannrotbetennelsen ikke blir behandlet, kan den gi vesentlig helseskade.

Her må de negative virkningene av tvangsvedtaket, for eksempel i form av holding/narkose,

Veies opp mot de positive virkningen av helsehjelpen.

helhetsvurdering

Helhetsvurdering:

Tvangstiltaket må virke klart mer positivt enn de negative

konsekvenser tvangsbruken kan få for pasienten

TILTAKET SKAL VÆRE DEN KLART BESTE LØSNINGEN FOR PASIENTEN

Hensynet til medpasienter eller helsepersonell er ikke relevant ved vurderingen

rsaker til utfordrende atferd

Årsaker til utfordrende atferd:

” Det er påvist at nesten all aggressiv atferd hos demente pasienter skjer i samhandling med omgivelsene, det være seg med pårørende, medpasienter, pleiepersonell eller fysisk miljø.”

Engedal, Urunde hjul ( 2000)

Men også somatisk sykdom spiller en stor rolle for forekomsten av utfordrende atferd hos demente:

Forvirringstilstander (delir)

” Slik atferd er jo utfordrende for personalet, men vi må ikke glemme at det også er utfordrende for personen med demens!”

slide15

Stilt overfor aldersdemente uten samtykkekompetanse på grunn av langt framskreden sykdom – blir fokuset sterkere enn ellers rettet mot situasjonen her og nå, og den relativt nære framtid.

Vanlig tannstell –

mer problematisk å fremtvinge tannstell for å berge tannstatusen til en dement person med forventet levetid på 2-3 år enn en psykisk utviklingshemmet i ung alder.

gjennomf ring av helsehjelpen ved hjelp av tvang kan foreg

Gjennomføring av helsehjelpen ved hjelp av tvang kan foregå:

§4A-4

Dersom tillitskapende tiltak er forsøkt - uten at helsehjelpen lot

seg gjennomføre. (Dette skal dokumenteres)

Dersom lovens vilkår i §4A-3 (tillitskapende tiltak) er oppfylt, kan

helsehjelpen gjennomføres med tvang

slide17

EQS

Drammen kommune har et elektronisk kvalitetssystem – EQS

Her finner du oppdaterte og godkjente prosedyrer i bruk.

På hovedsiden er det avbildet et lovverk – med teksten:

Lover, forskrifter, retningslinjer.

eller søk på søkerordene tvang eller kap. 4 A,

så får du opp informasjon om hva du må forholde deg til.

vedtak om helsehjelp

Vedtak om helsehjelp

§4A-5

Før vedtak fattes skal det, der det er mulig, innhentes

informasjon fra pasientens samtykkekompetente

pårørende om hva pasienten ville ha ønsket

Hvem skal fatte vedtak?

Det helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen

Dokumentasjonsplikt

Vedtakets varighet kan fattes for inntil et år av gangen

utforming av et vedtak

Utforming av et vedtak:

Skriftlig

Vise til de lovbestemmelsene vedtaket bygger på

Beskrive de faktiske forholdene vedtaket bygger på

Være begrunnet

Angi hva helsehjelpen og tvangen går ut på

Redegjøre for hva nærmeste pårørende har opplyst

Angi tidsrammen for vedtaket

Opplyse om klageadgangen

Være underskrevet av den ansvarlige for helsehjelpen

kopi av vedtaksmal sendes til

Kopi av vedtaksmal sendes til:

§ 4A-6

Pasienten og den samtykkekompetente pårørende – med informasjon om klageadgang.

Kopi til pasienten kan unnlates dersom det blir umulig å gjennomføre tiltaket. Beskrives og begrunnes i journalen.

Kommunens øverste faglige ansvarlige for tjenesten – dvs. kommuneoverlege og juridisk rådgiver

Helsetilsynet i Buskerud

klage p vedtak

Klage på vedtak:

§ 4A-7

Pasient og nærmeste pårørende kan klage på vedtaket

Klagefrist er 3 uker

Klagen skal være skriftlig og undertegnet av klager

Klagen må angi de forhold det klages over

Helsepersonell skal om nødvendig bistå i nedtegningen av

klagen

Klagen rettes til helsetilsynet i fylket, men sendes til virksomheten som fattet vedtaket.