1.   กระบวนการจัดการความรู้ (KM process)
Download
1 / 12

???????????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

1. กระบวนการจัดการความรู้ (KM process). แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร. 1.1 การบ่งชี้ความรู้. 1.1.1 ออกแบบสำรวจและประมวลผลความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม. ของเจ้าหน้าที่ สข.1-6. 1.1.2 ระบุองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อ. เจ้าหน้าที่ สข.1-6.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ????????????????????????????????????????????????' - eugenia-parsons


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7055592

1. กระบวนการจัดการความรู้ (KM process)

แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร

1.1 การบ่งชี้ความรู้

1.1.1 ออกแบบสำรวจและประมวลผลความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม

ของเจ้าหน้าที่ สข.1-6

1.1.2 ระบุองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อ

เจ้าหน้าที่ สข.1-6

1.1.3 นำผลจากการสำรวจความต้องการใน 3 อันดับแรกมาดำเนินการ

พัฒนาองค์ความรู้


7055592

เว็บไซด์ กระบวนการจัดการความรู้ (KM process)

1.2.1 รวบรวมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอยู่ใน กรอ.

หนังสือ

1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้

บทความ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สท. , สส. , สข.6

ด้านน้ำ

1.2.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกถ่ายทอดด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านอากาศ

กากอุตสาหกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สท., สข.6, สน. , กจ.


1 2 3
1.2.3 จัดทำคู่มือมาตรฐานวิธีการตรวจสอบโรงงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สข.1

1.2.4 จัดตั้งกลุ่ม COP 3 กลุ่ม

เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น

หน่วยงานรับผิดชอบ : สท. , สข.6


7055592
1.3 จัดทำคู่มือมาตรฐานวิธีการตรวจสอบโรงงาน การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

1.3.1 ปรับปรุงห้องสมุด กรอ. ให้เป็น Knowledge Center

โดยปรับปรุงสถานที่ห้องสมุดเดิม ชั้น 4 และ

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของ สส. ชั้น 2

หน่วยงานรับผิดชอบ : สส

1.3.2 จัดทำ KM Website ของ กรอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ : สส.


7055592
1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

1.4.1 คัดกรองความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.4.2 จัดทำประมวลความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้คัดกรองแล้ว

ให้เป็นหมวดหมู่ ทันสมัย น่าสนใจ

หน่วยงานรับผิดชอบ: สท. , สข.6 , สส.


7055592
1.5 การเข้าถึงความรู้ การประมวลและกลั่นกรองความรู้

1.5.1 ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ใน KM Center และจัดทำสถิติ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สล.

1.5.2 - จัดทำ website / KM Board

หน่วยงานรับผิดชอบ : สส.

- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อการปรับปรุง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สล. สส.

1.5.3 จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ตั้งที่ด้านข้างประตูทางออกของอาคาร กรอ. ด้านหมวดรถยนต์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สล.


7055592
1.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

หน่วยงานรับผิดชอบ : สล. สส.

1.6.1 เสียงตามสายถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน น้ำ อากาศ และกากอุตสาหหกรรม

1.6.2 บทความด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : สท. สข.6 สภ. สล.

1.6.3 จัดทำ webboard

หน่วยงานรับผิดชอบ : สส.

1.7 การเรียนรู้

1.7.1 ผอ.ส่วน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมว่าสามารถ

นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

1.7.2 เสวนาในส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกัน

ให้ได้ best practice

1.7.3 Action Learning เรื่อง เทคนิคการตรวจโรงงานที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สข.1-6


7055592
2. กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

2.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.1.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง KM 3 รุ่น

2.1.3ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความสำคัญของ KM เช่น จุลสาร

หน่วยงานรับผิดชอบ : กจ.สล.

2.2 การสื่อสาร

2.2.1 ประชุมชี้แจงการจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดที่ 13

2.2.2 จัดทำเอกสารเวียนความรู้ KM

2.2.3 KM News

2.2.4 เสียงตามสาย

2.2.5 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจส่งให้ สข.1-6

หน่วยงานรับผิดชอบ : สล.


7055592
2.3 กระบวนการและเครื่องมือ

2.3.1 เสียงตามสาย (ภายใน กรอ.)

2.3.2 Intranet

2.3.3 โทรศัพท์

2.3.4 ห้องสมุด

2.3.5 เวที KM

จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้ช่องทางต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สล. สส.


7055592
2.4 การเรียนรู้ กระบวนการและเครื่องมือ

2.4.1 ประชุมชี้แจง KM (ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สข.1-6)

2.5 การวัดผล

2.5.1 จัดทำแบบทดสอบประเมินผล

จัดตั้งคณะทำงานติดตามผลแต่ละด้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สท.

2.6 การยกย่องชมเชยและให้รางวัล

2.6.1 จัดพิธีแจกประกาศ

2.6.2 มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมตอบปัญหา KM

หน่วยงานรับผิดชอบ : สล.


7055592

จัดฝึกอบรม กระบวนการและเครื่องมือ

รวบรวมความรู้

website

ประชาสัมพันธ์

สข. 1-6

เอกสารวิชาการ ห้องสมุด

จำนวน 150 คน

หนังสือแจ้ง

แผนงาน KM

การจัดการสิ่งแวดล้อม

แว็บไซด์

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ประกาศ

เอกสาร / บทความ เผยแพร่อื่นๆ


7055592

กรกฎาคม 2549 กระบวนการและเครื่องมือ

สิงหาคม 2549

กันยายน 2549

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

1

1

X

2

3

X

4

5

1

2

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

X

11

12

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

23

24

25

26

X

27

28

29

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

30

31

KM

การจัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

ถ่ายทอดด้านน้ำ

4

x

3,10 ส.ค.2549

ถ่ายทอดด้านอากาศ

8

x

26 กค.; 1 สค.2549

ถ่ายทอดด้าน

กากอุตสาหกรรม

4,8 สค.2549

สถานที่ฝึกอบรม : ห้องประชุม กรอ. ห้อง 509


ad