predstavitev fakultete tudijskih in ob tudijskih dejavnosti na pef ul n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PREDSTAVITEV FAKULTETE, Å TUDIJSKIH IN OBÅ TUDIJSKIH DEJAVNOSTI NA PeF UL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

PREDSTAVITEV FAKULTETE, Å TUDIJSKIH IN OBÅ TUDIJSKIH DEJAVNOSTI NA PeF UL - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

PREDSTAVITEV FAKULTETE, ŠTUDIJSKIH IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI NA PeF UL. 1. 10. 2013. VSEBINA. O fakulteti Študij: študijski programi in učni načrti, izpitni pravilnik, pogoji za napredovanje, protiplagiatorski program, komisije fakultete, knjižnica, Erasmus študentske izmenjave

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PREDSTAVITEV FAKULTETE, Å TUDIJSKIH IN OBÅ TUDIJSKIH DEJAVNOSTI NA PeF UL' - eugene


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vsebina
VSEBINA
 • O fakulteti
 • Študij: študijski programi in učni načrti, izpitni pravilnik, pogoji za napredovanje, protiplagiatorski program, komisije fakultete, knjižnica,
 • Erasmus študentske izmenjave
 • Obštudijska dejavnost: šport, galerija PeF, pevski zbor, Oder PeF
 • Predstavitev študijskega programa
o fakulteti
O FAKULTETI
 • Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani je največja in najstarejša pedagoška fakulteta v Sloveniji.
 • Izvajamo prvostopenjske in drugostopenjske študijske programe ter doktorski študijski program Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede.
 • Vsako leto vpišemo približno 400 brucev.
o fakulteti1
O fakulteti
 • Dekan: izr. prof. dr. Janez Krek
 • Prodekani:
  • za dodiplomski študij:

doc. dr. Martina Ozbič

  • Za podiplomski študij druge stopnje

in mednarodno sodelovanje:

izr. prof. dr. Tatjana Hodnik Čadež

  • Za doktorski študij, kakovost in razvoj:

izr. prof. dr. Janez Vogrinc

o fakulteti2
O fakulteti
 • Na Pedagoški fakulteti je 9 oddelkov
 • Oddelek za:
  • razredni pouk,
  • likovno pedagogiko,
  • socialno pedagogiko,
  • specialno in rehabilitacijsko pedagogiko,
  • biologijo, kemijo in gospodinjstvo,
  • matematiko in računalništvo,
  • fiziko in tehniko,
  • predšolsko vzgojo,
  • temeljni pedagoški študij.
 • Predstavniki študentov so občasno vabljeni na seje oddelka.
tudij
ŠTUDIJ
 • Vsi učni načrti (z vsebino predmeta, obveznostmi, številom kreditnih točk, literaturo ipd.) so dostopni na spletni strani fakultete:
  • www.pef.uni-lj.si
  • v rubriki: Študij na pedagoški fakulteti
     • Novi študijski programi
  • Vsi pravilniki so dostopni v rubriki:
   • Študij na pedagoški fakulteti
    • Pravni akti za študente
tudij1
Študij
 • Vsi predmeti so kreditno ovrednoteni.
 • Kaj je kreditna točka?
  • kreditna točka pomeni obremenitev študenta,
  • 1 kreditna točka pomeni 30 ur študentovega dela (udeležbo na predavanjih, vajah, pisanje seminarskih nalog, priprava na izpit ipd.)
 • Študent pridobi kreditne točke posameznega predmeta, ko opravi vse obveznosti pri tem predmetu.
napredovanje v vi ji letnik
Napredovanje v višji letnik
 • Splošen pogoj za napredovanje iz nižjega letnika v višji letnik je pridobitev najmanj 54 KT.Manjkajoče KT iz predhodnega letnika mora naslednjem letniku.
 • Izjemoma se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere 48 KT(npr. študent, ki ima status športnika, priznanega umetnika, študenta s posebnimi potrebami, študent, ki je bil na ERASMUS izmenjavi, študent z dalj časa trajajočo boleznijo).
 • Študent mora zbrati vsaj 30 KT za ponavljanje letnika.
 • Študent lahko med študijem enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program.
 • Študent, ki redno napreduje iz nižjega v višji letnik in ne spremeni študijskega programa, lahko po 4. letniku izkoristi dodatno leto.
knji nica
Knjižnica
 • Knjižnica PeF se nahaja v 4. nadstropju fakultete
 • Od ponedeljka do petka je odprta med 7.00 in 19.00 uro, ob sobotah med 7.00 in 14.00.
 • Čitalnica je odprta od ponedeljka do petka med 8.00 in 19.00 uro.
 • V časopisni čitalnici nudimo tudi izposojo e-knjig na bralnikih.
 • Diplome, magistrska dela, doktorske disertacije in drugi znanstveni ter strokovni prispevki so dostopni v Pefprintsu.
 • Članom naše knjižnice nudimo izposojo e-knjig v  BIBLOS LIB
karierni center
Karierni center
 • Kontakt in storitve Kariernega centra: Vesna Zupan, karierna svetovalka za splošne zadeve in Pedagoško fakultetoElektronska pošta:  vesna.zupan@uni-lj.si Uradne ure (soba 405): sreda od 13. do 15. ure, ostale dneve po predhodnem dogovoru na rektoratu Univerze v Ljubljani
sodelovanje tudentov v organih in komisijah pedago ke fakultete
Sodelovanje študentov v organih in komisijah Pedagoške fakultete
 • Senat PeF je najpomembnejši organ fakultete,ki razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja raziskovalnega, razvojnega, umetniškega in pedagoškega dela PeF in predlaga senatu univerze sprejem ustreznih sklepov.
 • Šteje 18 članov, štirje člani senata so predstavniki študentov in jih izvoli v senat fakultete Študentski svet UL PeF.
 • Senat ima več komisij, študenti imajo svoje predstavnike v naslednjih:
  • Komisija za dodiplomski študij,
  • Komisija za podiplomski študij 2. stopnje,
  • Komisija za podiplomski študij 3. stopnje,
  • Komisija za kakovost,
  • Komisija za mednarodno sodelovanje,
  • Disciplinska komisija 1. stopnje za študente,
  • Komisija za tutorstvo,
  • Akademski zbor.
komisija za kakovost
Komisija za kakovost
 • Obravnava, spremlja in vrednoti vsa pomembna vprašanja, povezana z izobraževalnim, znanstvenoraziskovalnim in umetniškim delom ter predlaga različne ukrepe za izboljševanje kakovosti tega dela.
komisija za mednarodno sodelovanje
Komisija za mednarodno sodelovanje
 • Obravnava zadeve s področja mednarodnega sodelovanja v visokem šolstvu in znanosti, še zlasti vključevanje fakultete v skupne programe Evropske unije (Socrates, Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci), bilateralne programe z visokošolskimi ustanovami v zamejstvu (Celovec, Trst ipd.) oz. v regiji (CEEPUS ipd.), ter pospešuje in koordinira njihovo izvedbo.
akademski zbor
Akademski zbor
 • Akademski zbor PeF sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci PeF ter predstavniki študentov PeF.
 • Študenti imajo eno petino članov Akademskega zbora.
 • Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu PeF ter daje predloge in pobude senatu za spremembe.
predstavniki letnikov
Predstavniki letnikov
 • Za čim boljšo seznanjenost študentov z dogajanjem na PeF skrbijo predstavniki letnikov.
 • Vsak letnik vsakega študijskega programa naj bi imel vsaj 2 predstavnika letnika.
 • Predstavniki letnikov imajo redna srečanja z vodstvom fakultete.
 • Njihova naloga je prenos informacij med vodstvom in študenti.
 • Določite predstavnike letnikov najkasneje do: 15.10.2013 in jih sporočite predstojniku oddelka.
reviji pedago ke fakultete
Reviji Pedagoške fakultete
 • Ceps Journal - Revija centra za študij edukacijskih strategij / Center for Educational Policy Studies Journal.
 • Revija je znanstvena in strokovna publikacija, ki pokriva vsa področja izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved, ki jih razvija Pedagoška fakulteta.
 • Naravoslovna solnica
 • Naravoslovna solnica je namenjena stalnemu izobraževanju in informiranju učiteljev na področju naravoslovja ter didaktike naravoslovja.
nagrade pedago ke fakultete
Nagrade Pedagoške fakultete
 • »Študentska Prešernova nagrado Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani« za izjemen dosežek pri raziskovalnem ali umetniškem delu.
 • »Ferbarjeva nagrada za študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani« za najvišje študijske dosežke na področju študija naravoslovja.
izpitni pravilnik
Izpitni pravilnik
 • Študent lahko pristopi k izpitu iz posameznega predmeta po koncu predavanj iz tega predmeta, če izkaže, da je izpolnil vse obveznosti, predpisane za ta predmet s študijskim programom.
 • Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami:
 • 10 – odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami,
 • 9 – prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami,
 • 8 – prav dobro: solidni rezultati,
 • 7 – dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami,
 • 6 – zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem,
 • 5 – 1 – nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem.
izpitni pravilnik1
Izpitni pravilnik
 • Izpiti se opravljajo v izpitnih rokih (zimsko, spomladansko in jesensko).
 • Za vsak predmet morajo biti predvideni vsaj trije izpitni roki v študijskem letu.
 • V izpitnem obdobju, ki sledi semestru, v katerem se predmet izvaja in zaključi, morata biti pri tem predmetu razpisana dva izpitna roka.
izpitni pravilnik2
Izpitni pravilnik
 • Rok za prijavljanje k izpitom je 30 dni pred začetkom izpitnega roka in se konča 3 dni pred izpitnim rokom.
 • Če študent prijavljenega izpita ne namerava opravljati, se odjavi najkasneje en dan pred izpitnim rokom preko računalnika v VIS-u.
 • Če se študent ne odjavi od izpita pravočasno in ne pristopi k izpitu, se zabeleži, da je študent izpit opravil neuspešno.
izpitni pravilnik3
Izpitni pravilnik
 • Učitelj mora javiti rezultate izpita v roku 7 delovnih dni od dne izvedbe izpita.
 • Študent ima pravico do vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni izdelek, iz katerega mora biti razvidna ocena odgovorov na posamezna vprašanja, do začetka naslednjega izpitnega obdobja.
 • Izpitni pravilnik se smiselno uporablja tudi za vse ostale študijske obveznosti (npr. seminarske naloge).
izpitni pravilnik4
Izpitni pravilnik
 • Študent, ki izpita ni opravil uspešno, lahko izpit ponavlja. Izpit lahko ponavlja štirikrat. Četrtič, petič in šestič izpit opravlja pred komisijo, ki jo sestavljata najmanj dva člana. Šesto opravljanje izpita mora odobriti Komisija za dodiplomski študij.
 • Stroške opravljanja komisijskih izpitov je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku (176,40 EUR).
 • Med neuspešno opravljenim izpitom in njegovim ponavljanjem mora miniti več kot 14 dni.
izpitni pravilnik5
Izpitni pravilnik
 • Pri opravljanju izpita je prepovedana uporaba kakršnegakoli materialnega pripomočka za prenos informacije (npr. lističev za prepisovanje, tehničnih naprav za prenos zvoka (govora) oz. slike, študijske literature, itd.), oz. drugačna pomoč študenta študentu (npr. prišepetavanje, zamenjava identitete, itd.).
 • V primeru, da študent krši to prepoved, se mu odvzame pisni izpit in se ga oceni z negativno oceno. Učitelj oceno posreduje v referat fakultete, ki vnese ta podatek v elektronski sistem VIS.
 • Študent, ki krši prepoved, ne sme opravljati izpita pri tem predmetu na naslednjem izpitnem roku.
protiplagiatorski program turnitin
Protiplagiatorski program Turnitin
 • Vsi izdelki študentov (seminarske naloge, diplome, magistrske naloge, doktorske disertacije ipd.) so pregledani s protiplagiatorskim programom Turnitin.
 • Plagiat je predstavitev dela ali idej nekoga drugega, kot da je avtorstvo naše lastno, torej ne da bi bil ustrezno prikazan tudi njihov vir.
 • Plagiatorstvo je hujša kršitev, za katero se sproži disciplinski postopek.
erasmus tudentske izmenjave
ERASMUS ŠTUDENTSKE IZMENJAVE
 • Po uspešno opravljenem prvem letu študija študent lahko opravi del študija v tujini.
 • Pogoji za odhod v tujino: status študenta, sporazum s fakulteto, kjer študent želi študirati, vnaprej potrjen individualni študijski načrt.
 • Študij v tujini lahko traja en semester, izjemoma tudi dva semestra.
 • Študijske obveznosti, ki jih študent opravi v tujini in so bile potrjene v študijskem načrtu pred odhodom v tujino, se študentu priznajo.
erasmus tudentske izmenjave1
Erasmus študentske izmenjave
 • Študent v tujini lahko pripravlja diplomsko ali magistrsko delo. V tem primeru lahko zaprosi za Erasmus štipendijo za največ 3 mesece.
 • V tujini lahko opravim tudi praktično usposabljanje.
 • Erasmus štipendija je v letu 2012/13 znašala 450 € / mesec.
kako se prijaviti
Kako se prijaviti?

Vsako leto januarja je na spletni strani PeF objavljen razpis za Erasmus izmenjave.

Osnovni kriteriji za izbor študentov so naslednji:

 • ustrezna motivacija študenta – motivacijsko pismo;
 • predpriprava študijskega načrta v tujini;
 • poznavanje jezika.
kam se lahko odpravim
Kam se lahko odpravim?
 • Avstrija, Belgija, Bolgarija, Grčija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Danska, Finska, Španija, Italija, Litva, Nizozemska, Portugalska, Poljska, Švedska, Slovaška, Turčija, Velika Britanija…
 • Državo študija si izberem glede na študijski program, ki je soroden študiju, ki ga opravljam na PeF UL. Ogledam si spletne strani tujih fakultet in se pozanimam, kaj ponujajo.
 • Pri odločitvi glede države študija so pomembna tudi priporočila in izkušnje tistih, ki so se izmenjave že udeležili. Podali vam bodo informacije o tem, katera znanja, kompetence in druge izkušnje so pridobili v tujini.
 • Pri načrtovanju izmenjave so v pomoč tudi strokovne službe na fakulteti ter učitelji in asistenti.
 • Več o državah, s katerimi imamo sklenjen sporazum za izmenjavo, je na spletni strani:

http://www.pef.uni-lj.si/106.html?&no_cache=1

slide29

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju so na spletnem strani PeF, rubrika mednarodno sodelovanje. ČIM PREJ JO OBIŠČITE!

ob tudijska dejavnost
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

Študenti se lahko priključijo

 • k športnim dejavnostim,
 • k športnim tekmovalnim ekipam,
 • pevskemu zboru,
 • Odru PeF.

Vsi ostali dogodki, ki se bodo za študente in učitelje PeF odvijali v letu 2013/14 so predstavljeni v napovedniku dogodkov.

Napovednik dogodkov bo objavljen na spletni strani.