harry donker januari 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Harry Donker Januari 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Harry Donker Januari 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Harry Donker Januari 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Plan van aanpak Domein Commerce: Vreemde ogen dwingen Presentatie Harry Donker Voorzitter domein Commerce Januari 2013. Harry Donker Januari 2013. Het is imperisch bewezen dat vreemde ogen dwingen . Als iemand over je “ schouder " meekijkt dan word je zorgvuldiger .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Harry Donker Januari 2013' - eugene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
harry donker januari 2013

Plan van aanpak

Domein Commerce:

Vreemdeogendwingen

Presentatie Harry Donker

Voorzitterdomein Commerce

Januari 2013

Harry Donker

Januari 2013

slide2

Het is imperischbewezendatvreemdeogendwingen. Alsiemand over je “schouder" meekijktdan word je zorgvuldiger.

slide3

Reactief of Proactief?(voor de komende CE accreditatie is het in iedergevalnoodzakelijktewetenwaterspeelt en hoe je anticipeert op vreemdeogendwingen)

afspraken hbo raad 31 10 2012
Afspraken HBO raad31/10/2012
 • Elkehogeschool start danwelparticipeert in tenminsteéén pilot m.b.t. gemeenschappelijketoetsing, samen met tenminste twee opleidingen van anderehogescholen.
 • Twee a drielandelijke pilots van opleidingen die komen tot eenvorm van landelijk breed gezamenlijktoetsen
 • Doelvooreindstudiejaar 2016-2017 de helft van alle bachelor opleidingen op één of anderemanier (kandusook op eenanderemanierdan via gemeenschappelijketoetsing) ) extern gevalideerd is.
 • Invoeringvormen van externevalidering miv studiejaar 2014-2015 (bronpresentatie 3/12 rapport externevalideringexamens Roeland Smits)
hbo raad antwoord op enkele vragen
HBO raad: antwoord op enkelevragen
 • Liefstinstellingsonafhankelijke curriculum overstijgendevoortgangstoets (geen must)
 • Externen in eenexamencommissie? Is welexternevalidering, geentoetsing
 • Pilots zijndoorgegeven door CVB’s aan HBO raad
voorstel plan van aanpak lo commerce i
Voorstel plan van aanpakLO commerce (I)
 • Het is zeerwelkomals het LO Commerce besluitproactieftekomen tot:
  • eenuniformewijzevoor het afstudeertraject
  • eenuniformebeoordeling van afstudeerwerkenkanwordengerealiseerd (SBRM al bezig)
  • Realistischvoor heel domein Commerce? Eventueel per croho?
  • Formerenwerkgroepafstuderen: leden, tijdsbestedingen vergoeding. BetrekkenspecialistenalsDaanAndriessen?
voorstel plan van aanpak lo commerce ii
Voorstel plan van aanpakLO commerce (II)
 • Per crohoeeninstellingsonafhankelijke curriculum overstijgendevoortgangstoets (of gewonetoets) ontwikkelen
 • Zijndaar al pilots van?
 • Welkevakof boekgebruiktelkeopleiding?
  • Formerenwerkgroepentoetsing per croho: leden, tijdsbesteding en vergoeding. Betrekkenspecialisten? RoluitgeverNoordhoff?
voorstel plan van aanpak lo commerce iii
Voorstel plan van aanpakLO commerce (III)

Maak clusters van 3-4 hogescholenper croho en gasamenwerken op het gebied van:

 • (internationale) benchmark op allefacetten van de opleiding
 • Beoordeelelkaarskwaliteit van de producten die het eindniveaubepalen (afstudeerwerken, maar ookandereproducten)
 • Door de eerstestappen in de uitwisseling van examencommissieleden
 • Onderzoek de mogelijkheidomvooreen pilot t.a.v. gezamenlijktoetsen van eenvak (sameneen databank opzetten). RoluitgeverNoordhoff
voorstel plan van aanpak lo commerce iv
Voorstel plan van aanpakLO commerce (IV)

Organiseerzelf:

 • Wet BIG, kwaliteit van docenten :
  • Basis KwalificatieExaminering (BKE)
  • Senior KwalificatieExaminering (SKE)
 • Opleidingscommissie, tenminsteéén lid van buiten
 • Examencommissie, Tenminsteéén lid van buiten (alleexamenledentesamenmoetenaanalleeisenvoldoen. Niet het individuele lid)
 • Toetscommissieinstellen en kwaliteit van toetsingverhogen
slide10

Erheeftzich al een CE cluster gevormd:

HogeschoolStenden, Emmen; Haagsehogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool, Hogeschool Windesheim en HogeschoolLeide.

Clusters rapporterennaarandere clusters over hunvoortgang

actie 1
Actie 1
 • Afstudeerwerkgroep
  • Voordomein of per croho? Domeinvolgens de vergadering
  • Wiewilzittingnemen? Vraagwordtuitgezet.
  • Voor de zomereerste concept? JA
  • Extra geldenvoorexternespecialisten(ja, contributieverhoging 100 euro per deelnemergeaccepteerd door de vergadering
 • “ projectgroepbestaatuitdrie managers/docenten van driehogescholen, drieonderwijskundige van anderehogescholen en eenexternedeskundige.”.
 • Opdracht is : het ontwikkelen van een uniform beoordelingssystematiek van afstudeerwerkstukken.
actie 2
actie 2
 • Werkgroepinstellingsonafhankelijkecurriculum overstijgendevoortgangstoets (of gewonetoets) ontwikkelen.
  • Nognietopstartenvolgens de vergadering
  • Welopstarteneenpilot t.a.v. eengezamenlijke databank voor het vak Marketing (basis), voor heel het domein. Weluitgeveronafhankelijk.
actie 3
actie 3

Clusters van 3-4 hogescholen per croho

 • (internationale) benchmark op allefacetten van de opleiding
 • Beoordeelelkaarskwaliteit van de producten die het eindniveaubepalen (afstudeerwerken, maar ookandereproducten)
 • Door de eerstestappen in de uitwisseling van examencommissieleden
 • Voor de zomereersteresultatent.a.v. beoordelen van elkaars van afstudeerwerken
 • Tijdens de vergaderingzijn clusters geformeerd.
bijlage

Bijlage

Sheets uitpresentatieDaanAndriessen over kwaliteitscriteria

afstudeerwerken

goed beoordelen van afstudeerwerken een lastige klus
Goedbeoordelen vanafstudeerwerken: eenlastigeklus
 • Kwaliteitscriteria voor afstudeeronderzoek voor HBO bachelor opleidingen
 • Auteur: Daan Andriessen, lector Hogeschool Inholland
conclusie offici le algemene criteria voor scripties zijn in nederland niet voorhanden
Conclusie: officiële algemene criteria voor scripties zijn in Nederland niet voorhanden

Onderzoekend vermogen

Een goede scriptie

conclusies wanneer is onderzoek goed
Conclusies: Wanneer is onderzoek goed?
 • Daar zijn landelijk geen algemeen geldende criteria voor
 • Het hangt af van het beroepsprofiel en de visie op onderzoek in het beroep
 • Het is alleen te bepalen met kwaliteitscriteria die voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria:
  • Afgeleid uit de (internationale) competentie-eisen, beroepsprofiel en visie op onderzoek
  • Richtinggevend bij het maken van keuzes tijdens het onderzoek
  • Didactisch functioneel
  • Geoperationaliseerd in object, criterium en indicatoren