Palimos ng Pag-asa : Ano ang pwede mong ibigay ? - PowerPoint PPT Presentation

etta
palimos ng pag asa ano ang pwede mong ibigay n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Palimos ng Pag-asa : Ano ang pwede mong ibigay ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Palimos ng Pag-asa : Ano ang pwede mong ibigay ?

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Palimos ng Pag-asa : Ano ang pwede mong ibigay ?
182 Views
Download Presentation

Palimos ng Pag-asa : Ano ang pwede mong ibigay ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PalimosngPag-asa: Anoangpwedemongibigay? Pangkat 1 Maria Makiling Juan BatoMalaki Peter de Horse Maya Marikit Bernardo Malakas Iligan City East High School

  2. Sina Jea W, Joe X, at Jea Y ay mga estudyanteng nasa unang taon seksyon XY ng Marilag National High School. Batay sa aming panayam sila ay may parehong suliranin na kinakaharap sa buhay.

  3. Si Jea W ay 11 taong gulang mababa ang kanyang marka sa klase dahil lagi siyang lumiliban dulot ng walang maibigay na pamasahe ang kanyang mga magulang

  4. Si Jul Xay 15 taong gulang na ngunit nasa unang taon pa rin sa hayskul. Napag-iiwanan na siya ng kanyang mga kaklase dahil lagi siyang balik eskwela. Bakit lagi siyang balik eskwela dahil tuwing nasa kalagitnaan ng taon siya ay humihinto dahil hindi na kayang tustusan ng kanyang ina ang kanyang pag-aaral.

  5. Si Joe Y 12 taong gulang ay istudyanteng may pangarap ngunit hindi na niya maabot ito sa dahilang sa susunod na taon ay balik unang taon na naman siya. Lagi siyang hindi nakapagpasa ng proyekto sa dahilang ang kita ng kanyang ama sa pagpapadyak ay kulang pa sa kanilang kakainin.

  6. Isa sa hadlang ng edukasyon ay kahirapan. Karamihan sa mga bata na hindi maganda ang kanilang performans sa klase sa dahilang salat sila sa aspektong pinansyal na makakatugon sa pangangailangan sa paaralan. Maari pa nating matulungan ang mga batang ito upang ang suliraning pinansyal sa paaralan ay masolusyunan

  7. Dapat ang lokal na pamahalaan ay magtatag ng Foundation para sa tulong eskwela ng mga bata. Mga Alternatibong Solusyon • Makabubuti sigurong ang lokal na pamahalaan ay makipag-ugnayan sa iba pang domestic organization • Iminimungkahi kong ding makikipag ugnayang ang lokal na pamahalaan sa mga pribadong enterprises

  8. Mga Pinagkukunan: internet • About China. March 31,2006 Assistance to Help Poor Students. October 28,2009 • http://www.chinagate.cn/english45607.htm • http://www.undoc.org./pdf/yuothwho_street_childre_tipspdf

  9. Mga Pinagkukunan: Larawan • http://www.undoc.org./pdf/yuothwho_street_childre_tipspdf • Jea W ( Disyembre 10,2009) • Jul X ( Disyembre 10,2009) • Joe Y (Disyembre 11, 2009)

  10. Salamat sa Panonood