1 / 16

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PATIRTIS

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PATIRTIS. PROJEKTE „PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS SAVIVALDYBĖSE“ GARGŽDAI, 2013 m. Garg ždų krašto muziejus. Įkurtas 2005 metais; Gargždų krašto muziejus (Sodo g. 5, Gargždai) priklauso 4 filialai;

etta
Download Presentation

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PATIRTIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PATIRTIS PROJEKTE „PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS SAVIVALDYBĖSE“ GARGŽDAI, 2013 m.

 2. Gargždų krašto muziejus • Įkurtas 2005 metais; • Gargždų krašto muziejus (Sodo g. 5, Gargždai) priklauso 4 filialai; • Veikla: kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, restauruoti, eksponuoti ir populiarinti Gargždų miesto bei Klaipėdos rajono istoriją, kultūrą atspindinčias dvasines bei materialines vertybes, susieti jų apsaugą su lankytojų kultūros ir švietimo poreikiais bei kultūros paslaugų teikimu. • Šiuo metu dirba 16 darbuotojų, iš jų 8 specialistai; • 2011 m. patvirtintas edukatoriaus etatas;

 3. Idėja dalyvauti: • Dėl naujos patirties; • Dėl galimybės jaunimą pasikviesti į muziejų; • Dėl finansavimo; • Dėl galimybės susikurti naują edukacinę programą.

 4. PROJEKTAS„PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS SAVIVALDYBĖSE“ Vykdytos 2 programos: • „Istorijos pamoka muziejuje“ – 1 grupė. • „Auskit, riškit – mano rankos“ – 2 grupės.

 5. „Istorijos pamoka muziejuje“Gargždai • Programos metu numatyta moksleivius supažindinti su įdomiausiais, pamokose negirdėtais, istoriniais įvykiais, per Pasaulio, Lietuvos, Klaipėdos rajono istoriją. • Programą veda – istorikai, muziejininkai. • Tikslas – sukurti „Gargždų ateities viziją“. • Programa kurta 11 – 15 metų moksleiviams; • Planuota vaikų skaičius – 20 ugdytinių; • Programoje registruoti – 5 vaikai.

 6. Programos veiklos • Pamoka • Diskusija • Praktinės užduotys • Kelionės • Apibendrinimas

 7. Programos rezultatai: • Vaikams pristatytos programoje numatytos temos; • Išbandytos programoje numatytos įvairios užsiėmimų formos; • Su grupe surengtos dvi išvykos: Į Kretingos muziejų (vasario 8 d.); Į Gargždų krašto muziejausfilialus (vasario 22d.); • Užmegztas ryšys su vaikų tėvais, išgirstos jų pastabos;

 8. Programos pliusai: • Įgyta nauja patirtis (administravimo, edukacijos rengimo, pedagoginė); • Užmegztas ryšys su vaikais ir jų tėvais; • Vaikai sudominti istorija;

 9. Programos minusai: • Programa tinkama vyresnio amžiaus vaikams; • Netinkamai parinktas pavadinimas („pamoka“); • Mažai motyvuojančių veiklų; • Neatsižvelgta į laiką, vaikų galimybes; • Mažai įtraukti tėvai.

 10. „Auskit, riškit – mano rankos“Agluonėnai • Programa skirta vaikus supažindinti su audimu staklėmis technika, rankdarbiais. • Programos vadovė – audėja, tautodailininkė. • Tikslas – išmokyti vaikus austi keturnytėmis staklėmis, siūti elektrine siuvimo mašina , sukti virvutes, rišti kutus. • Programa kurta – 8-16 metų moksleiviams. • Planuotas skaičius – 20 ugdytinių. • Programą lankė – 17 moksleivių (2 grupės).

 11. Programos veiklos: • Teorinis įvadas; • Praktiniai užsiėmimai: audimas, siuvimas, rišimas;

 12. Programos rezultatai: • Vaikai supažindinti su audimu, siuvimu, kutų rišimo technikomis; • Vaikai susipažino su tautinio rūbo istorija, ypatybėmis; • Visos veiklos išbandytos praktiškai; • Sukurti baigiamieji darbai; • Surengta darbų paroda, apdovanojimai, dalyvaujant tėvams, mokyklos bendruomenei.

 13. Programos pliusai: • Tinkamai sukurta programa: daug praktinės veiklos, sudominti vaikai, pasidaryti darbeliai; • Tinkamai parinkta programos vykdymo vieta ir laikas; • Užsiėmimai nemokami (ypač aktualu kelis vaikus turinčioms šeimoms); • Nusipirktos priemonės, dėl kurių veiklos įdomesnės; • Į programos rezultatų pristatymą įtraukta bendruomenė;

 14. Programos minusai: • Programos vykdymo laikotarpis per trumpas.

 15. Muziejaus specialistų pastebėjimai: • Neaiški projekto dokumentacija; • Vaikai negali lankyti kelių grupių; • Nedidelė muziejininkų patirtis, kuriant edukacines programas; • Vėluojantis finansavimas; • Reikalinga metodinė konsultacija prieš projekto vykdymo pradžią; • Reikalinga pedagoginė konsultacija.

 16. Dėkoju už dėmesį.

More Related