Plan RM1.20 - PowerPoint PPT Presentation

etp2020
apa yang anda mungkin lakukan dengan rm 1 20 sehari l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan RM1.20 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan RM1.20

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Plan RM1.20
363 Views
Download Presentation

Plan RM1.20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. http://kelabjutawan.biz/index.php?id=etp2020 http://milysa.webs.com Apayang anda mungkinlakukandengan RM 1.20/sehari ? MilysaExcellrepresent by KelabJutawan

  2. MODALRM1.20/DAY

  3. MODALRM1.20/DAY

  4. Plan TindakanSeterusnya • Pendapatan dari Tabaruk 20% bolehdigunakanuntukpinjamansebanyak 15x gandaan yang tersimpan. • cth: RM5000 ygdisimpanselama 6 bulanberjumlah RM30000 bolehdigandakansebanyak 15x jadijumlah anda bolehperolehisebanyak RM450 000 • RM450 000 anda bolehmembelikereta,rumah dan membuatperlaburan di mana anda sukacontohnyaamanahsaham,tabunghaji dll

  5. StategiKumpulan Kami • Setiapahlibaruyganda taja, anda perlu bantu merekautkmenajaprospekbaru RM36 dalammasatempoh 1bulan sebanyak 10 orang • Bekalkansegalatoolskepadaahlibarutersebutuntukmerekamembuatpenajaan. • Follow up ahli2 baru anda denganmenitikberatkantargetkumpulandenganmasa yang diberi. • Kumpulkanahli yang seriusuntukdiberimotovasi dan plan terbarukumpulan

  6. Resiko? • RM36 didalamperniagaanadalahberpatutan? • Adakah anda sanggupmengeluarkan modal yglebih dari ituutkperniagaan anda? • Adakahperniagaaniniagakmustahilutkdijalankanbersamakumpulan anda? • Adakah RM1.20 seharimungkinmenggangukewangan anda.? • Tidakperluberfikirlagiregistersecarapercumadisini……..