MilysaM - PowerPoint PPT Presentation

etp2020
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MilysaM PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
MilysaM
374 Views
Download Presentation

MilysaM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WELCOME Teamwork Presentation KelabJutawanMilysa

  2. TeknikBuatDuit Di Milysa • KerjasamaSesama Kumpulan • Gunakanteknik register RM36 main RM3,600 • Modal Sekali RM3,600 JimatMasa,HasilBerbaloidanberduit. • Cariprospek yang minatberniagadanberduit. • Takperlu customer yang banyakcakap,perludownline yang banyakberkerjadanberfikir. • Servisdownline yang inginkembangkannetworknya. Purpose and objectives

  3. Your 1st month Income RM1200 Team Organization Copy/duplication 1 cari 5 Your 2nd month Income RM6200 Copy/duplication 1 cari 5 Your 3rd month Income RM31,200

  4. Beriprospekpenerangan yang betuldanbaik&burukperniagaanini. • Buatpenerangandengan kawan2 sekeliling offline/Online • Bawadokumen yang lengkapuntukmemberipenerangankepadaprospek • Prospek yang adamasabolehbawakeIbuPejabatMilysa • Berkongsipengalaman yang baikdalamperniagaaninidengandownlineanda • JanganTamakdanSombong Roles and Responsibilities

  5. Pengiklananbolehdilakukan • Secara Online • SuratKhabar • Majaalah • secaraberkongsikos,keranaprospeksatumalaysiaberjumlah 500k takbolehmakanseorang • Perjumpaanakandiadakanpadasetiapbulanuntukmengeratkansiratulrahaim. • Perjumpaandengan Top Management Syarikat setiapmingguutkmengetahui perkara2 terbarudalamperkembangansyarikat. Areas For Growth

  6. Kenalpastirakanseperniagaananda yang aktifdanseriusdidalamperniagaanini,dan bantu merekauntukperkembanganselanjutnya. • Segalamasaalahrakanniagaterusdibawakepadaorangatasandanpihaksyarikatdengansegerasupayatiadarungutandibelakang. • Leader2 syarikat(Group Jutawanmilysa) bolehmemberi idea untukperkembangankumpulandansyarikat. Team Building Exercises

  7. Segalamasaalahseperti • Bonus • Rakanniaga • Plan pemasaran • Barangan /produk • Dll • Boleh teleponuplineandaatauteruskesyarikat,penjelasanakandibuatoleh mereka. • Anda perlu menyimpan telepon upline anda dan syarikat untuk keperluan dimasa2 akan datang Best Practices

  8. Menajaterusmenaja,janganberatmulutjanjiandamahubercakaptentuadaprospek yang berminat. • Gunakanpelbagai media utkdapatkanprospekanda. • Janganberfikirsahaja,perlubergeraksetelahmembuatperangkaan.Perangkaan yang baiktakmenjanjikankejayaantanpadiiringidengan Usaha Bergerak • Contohpraktikalbolehgunakanflyer,email,poster,ceritadgn kawan2 sekeling,jiran2 tempatkerjadanrumah. Recommendations http://kelabjutawan.biz/index.php?id=etp2020 http://milysa.webs.com

  9. THANK YOU http://kelabjutawan.biz/index.php?id=etp2020 http://milysa.webs.com