Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhmät. Ikaalinen 30.3. 2011 Tommi Helminen Teija Kouhia. OPETTAJIEN YHTEISTYÖN KOROSTUMISEEN LIITTYVÄT MUUTOKSET. Yhteiskunnan muutos. Koulun organisaation muutos. Yhteistyön tärkeys. Opettajan työn sisällön muutos. OPS- uudistus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - etoile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhmät

Ikaalinen 30.3. 2011

Tommi Helminen

Teija Kouhia


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

OPETTAJIEN YHTEISTYÖN KOROSTUMISEEN LIITTYVÄT MUUTOKSET

Yhteiskunnan muutos

Koulun organisaation muutos

Yhteistyön tärkeys

Opettajan työn sisällön muutos

OPS- uudistus

KT Arto Willmania mukaillen (2001)


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

4. Itsekeskeinen toiminta

KT Arto Willman (2001)


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

YHTEISTYÖN MUUTOKSEN HAASTEET

MUOTO

SUHDE

INTRESSIT

yksin

klikit

mukava

keinotekoinen

yhteistoiminta

Ideoiden kertominen

auttaminen

jakaminen

saumaton yhteistyö

samankaltaisuus

erilaisuus

tasapainoisuus

riskien jako

luottamus

kiireettömyys

nöyryys

reilu vaihto

Hargreaves (1994), KT Arto Willman (2001)Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

MITÄ VOIMAVAROJA SINULLA REHTORINA ON VAIKUTTAA MUUTOKSEEN?

Psykologinen pääoma

Ammatillinen pääoma

Sosiaalinen pääoma

Organisaation pääoma

Ympäristön pääoma

MITÄ TARVITSET MUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN?


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

TYÖYHTEISÖN MUUTOKSEN KOHTAAMISEN VOIMAVARAT

Psykologinen pääoma

Ammatillinen pääoma

Sosiaalinen pääoma

Organisaation pääoma

asenne

motivaatio

itsehallinta

rohkeus

osaaminen

arvostus

kokemus

yhteinen tahtotila

tavoitteet

roolit

pelisäännöt

sopimukset

resurssit

hallinto

ohjeet

ohjautuminen

laki

KT Arto Willmania mukaillen (2001)Yhteispedagoginen vastuuttaminen p lk neen yhteiskoulussa

Yhteispedagoginen vastuuttaminenPälkäneen yhteiskoulussa


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

OHJAUS

PALAUTE

PROSESSIT, PERUSTOIMINTA

KT Arto Willmania mukaillen (2001)


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

Miksi yhdessä?

Hyvä johtaminen mahdollistuu (ylhäältä alas ja alhaalta ylös)

Osallisuuden mahdollistuminen (vallan ja vastuun jakaminen, vaikuttamisen mahdollisuus, ihmisten sitoutuminen)

Työhyvinvoinnin edistäminen (ilmapiirin ja vuorovaikutuksen kehittäminen, yhteisvastuullisuus)

Muutosvalmiuden edistäminen (haasteiden ja muutosten yhteisöllinen hallinta ja keinot, aktiivisen vaikuttamisen mahdollisuus)

Yhdessä oppimisen ja osaamisen kehittäminen (oman, yhteisön osaamisen uudistaminen)

Organisaation resurssien hyödyntäminen (taidot, tiedot, sosiaalinen pääoma)

Yhteisöllisten rakenteiden kehittäminen (roolit, vastuut ja tehtävät, työnjako, haasteet ja toiminta tasapainossa)

Yhteisöllisten prosessien hallinta ja kehittäminen (laatu, johtaminen)


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

SAMANAIKAISOPETUS

-mahdollista vai mahdotonta?

 • samoilla resursseilla enemmän tukea

 • huomio erityisesti harmaan vyöhykkeen oppilaisiin

 • mahdollistaa paremmin eriyttämisen, myös lahjakkaat

 • kehittää opettajan työmenetelmiä

 • parantaa työssä jaksamista

 • parantaa oppilaan motivaatiota ja itsetuntoa

 • vähentää HOJKSattujen oppilaiden määrää


Samanaikaisopettajuudella
SAMANAIKAISOPETTAJUUDELLA

 • kehitytään oppilastuntemuksessa

 • mahdollistetaan laatu määrän sijaan

 • huomioidaan oppilaiden ja ryhmien erilaiset tarpeet

 • mahdollistetaan oppilaiden osallistaminen

 • vastuutetaan ja sitoutetaan oppilaita – esim. itsearviointi

 • huomioidaan oppilaiden motivaatio ja kiinnostuksen kohteet

 • parannetaan oppilaiden itsetuntoa – huomioidaan oppilaan lähikehitysvyöhyke

 • muokataan tietoa oppilaiden valmius huomioiden

 • muokataan oppimateriaalia ja ohjausta

 • käytetään monipuolisia työskentelytapoja

 • kehitetään kollegan taitoja – reflektoidaan


Joustavat matematiikan ja ruotsin opetusryhm t
JOUSTAVAT MATEMATIIKAN JA RUOTSIN OPETUSRYHMÄT

1. Perusryhmä

2. Keskiryhmä

3. Syventäväryhmä


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

 • SAMANAIKAISOPETTAJUUS

 • MATEMATIIKKA

 • 7-8 luokilla 2 aineopettajaa opettavat yhdessä

 • Tunnit palkitettu jaksoittain

 • 9 luokalla oppilas itse valitsee kolmesta ryhmästä itselleen sopivimman ryhmän

 • 1 ryhmä: aine- ja erityisopettaja

 • 2 ryhmä: aineopettaja ja avustaja

 • 3 ryhmä: 2 aineopettajaa TAI aineopettaja +

 • 4. ryhmä: aineopettaja


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

 • SAMANAIKAISOPETTAJUUS

 • RUOTSI

 • 7. luokan jälkeen oppilas valitsee ryhmänsä

 • Tunnit palkitettu samaan aikaan

 • 1.ryhmä: 2 aineopettajaa

 • 2. ryhmä: aineopettaja ja siviilipalvelusmies

 • 3. ryhmä: aineopettaja


Opetus sis ll t ja kokeet
OPETUS, SISÄLLÖT JA KOKEET

 • tunnit lukujärjestyksessä samaan aikaan

 • kukin ryhmä etenee omaan tahtiin

 • koe kaikilla samaan aikaan

 • kokeen jälkeen kaikki samassa kohdassa

 • sisältö, koealue ja koe kaikilla samat

 • HOJKS- oppilaalla oikeus yksilölliseen kokeeseen


Ryhm n vaihtaminen
RYHMÄN VAIHTAMINEN

 • ryhmää voi vaihtaa

 • ryhmän vaihto käy parhaiten kokeen jälkeen

 • opettaja voi suositella ryhmän vaihtamista

 • oppilas tai huoltaja voi pyytää ryhmän vaihtoa

 • ryhmän vaihto keskustellaan aina opettajien ja oppilaan kanssa

 • kannustetaan ja tuetaan yrittämään parhaansa


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

 • JOKAPÄIVÄINEN JOUSTAVUUS JA YHTEISTYÖ

 • pienryhmään voi tulla, vaikka ei olisi tehostetun eikä erityisen tuen päätöstä, pienryhmäläiset voivat olla yleisopetusryhmässä, erityis- ja aineenopettajan säännöllinen yhteistyö

 • KAHDEN SUUNTAINEN INTEGRAATIO

 • aineopettajat eriyttävät tehtäviä ja laativat helpotetun kokeen

 • oppilaiden tuki räätälöidään yksilöllisesti käyttäen VASTUUTTAMISTA : oppilas – huoltaja – aineenopettajat – erityisopettaja - OHR

 • ERITYISOPETTAJIEN TOIMENKUVAT JOUSTAVIA


Delegoiva johtamisote
DELEGOIVA JOHTAMISOTE

 • rehtori sopii tavoitteet ja rajat (pohjustus)

 • luottamus opettajiin ja valtuutus johdon puolelta toimia sovitun suunnan mukaisesti

 • raportointi rehtorille ja prosessin yhdessä arviointi tuloksien ja kokemusten perusteella

 • ryhmän hyvään työmotivaatioon vaikuttaa:

  1) vaikutusmahdollisuudet omaan työhön

  2) toimintaehtojen selkeyttäminen

  3) koulun johdon kannustus ja tuki


Rehtori joustavuuden mahdollistajana
REHTORI JOUSTAVUUDEN MAHDOLLISTAJANA

 • opettajien välinen yhteistoiminta kaiken ydin -> rehtorin annettava ”tilaa” opettajien ryhmäytyä ja hakea yhteisiä toimintatapoja

 • mahdollisena karikkona opettajien liian suuret käytänne-erot esimerkiksi arvioinnissa -> tällöin rehtorin linjattava toimintaa ja käytävä pedagogisia keskusteluja yhteisymmärryksen löytämiseksi

 • arviointi (kehittymisen edellytys!)


Lukuj rjestyksess huomioitavaa
LUKUJÄRJESTYKSESSÄ HUOMIOITAVAA

 • löydyttävä sopiva yhdistelmä opettajia (kahden koulun yhteiset opettajat haastavia sijoittaa reunaehtojen vuoksi, jos ei hallinnollisesti yksi yksikkö)

 • erityisopettajan työkuorma (voitava joustavasti siirtää oppilaita talon sisällä)

 • sijoitettava lukujärjestykseen aivan kärkipäässä (sama ajattelutapa kuin valinnaisaine-palkkien kohdalla)


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

MUUTOS KOHTI YHTEISÖLLISYYTTÄ

Vapaaehtoisuus, alhaalta ylös ja ylhäältä alas (aito kiinnostus)

Selkeä kytkös olemassa oleviin ja todettuihin asioihin, koulun arkeen

Vastuun ja vallan delegointi

Osallisuus (suunnittelu – toteutus - arviointi)

Jatkuva informointi (säännöllinen palaute)

Epävirallisen organisaation ja alakulttuurien huomioiminen

Pienten askelten realismi

Vastustuksen huomioiminen ja kohtaaminen

Epäonnistumisten hyödyntäminen(oppiva organisaatio)

KT Arto Willman (2001)


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

YHTEISÖLLINEN MUUTOS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN

 • Ei voi muuttaa mekaanisesti vaan inhimillisten proses-sien välityksellä

 • Muutos ei ole suoraviivainen, vaan epäjatkuva: oppi-misprosessi, ei suoritus

 • Muutos on kuin verkon solmut, jotka aktivoituvat eri tavoin ja vaikuttavat toinen toisiinsa

 • Muutos ilmenee viestinnän ja toiminnan muutoksina

KT Arto Willman (2001)


Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhm t

MYÖTÄISIÄ MUUTOKSEN TUULIA!

tommi.helminen@palkane.fi

teija.kouhia@palkane.fi